راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1375

سوالات آزمون رشته معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1375

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Madan_eng_1375

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1375 – گروه منابع آب و معادن‬ ‫1-برای تبدیل یک زوج عکس هوایی با دستگاههای تبدیل، حداقل مختصات چند نقطه مشترک را باید داشته باشیم؟‬ ‫1) پنج نقطه‬ ‫2) دونقطه‬ ‫3) شش نقطه‬ ‫4) سهنقطه‬ ‫2-حداکثر مدت برای پروانههای بهرهبرداری برای شرکتهای تعاونی معدنی چند سال است؟‬ ‫1) پنج سال‬ ‫2) شش سال‬ ‫3) ده سال‬ ‫4) سه سال‬ ‫3-در صورت اختالف بین بهرهبرداران شن و ماسه و خاک رس معمولی با سایر بهرهبرداران معادن برای رفع اختالف، نظر و‬ ‫رأی چه مرجعی قطعی و الزماالجرا است؟‬ ‫1) کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫2) مقامات قضایی‬ ‫3) شورای عالی معادن‬ ‫4) هیئت رسیدگی استانداریها‬ ‫4-موافقتنامه اصولی اکتشاف برای چند بار قابلانتقال است؟‬ ‫1) دو بار‬ ‫2) یکبار‬ ‫3) سه بار‬ ‫4) سه سال‬ ‫5-حداکثر وسعت درخواست یک موافقتنامه اصولی اکتشاف چند کیلومترمربع است؟‬ ‫1) ده کیلومترمربع‬ ‫2) چهل کیلومترمربع‬ ‫3) دو کیلومترمربع‬ ‫4) شصت کیلومترمربع‬ ‫6-چنانچه فردی بدون اخذ پروانه یا مجوز عقد قرارداد استخراج و فروش اقدام به استخراج مواد معدنی نماید تا چه مدت‬ ‫از دریافت پروانه یا مجوز قرارداد معدنی محروم خواهد شد.‬ ‫1) دو سال‬ ‫2) پنج سال‬ ‫3) چهار سال‬ ‫4) شش سال‬ ‫7-در یک حادثه منجر به جرح در یک معدن پس از مرحله رسانیدن مجروح به بیمارستان جریان حادثه را باید نخست به‬ ‫کدامیک از ادارات و سازمانهای زیر گزارش داد؟‬ ‫1) مقامات قضایی‬ ‫2) اداره کل معادن‬ ‫3) نیروی انتظامی‬ ‫4) اداره کار‬ ‫متر 62 = 2‪x‬‬ ‫متر 66 = 1‪x‬‬ ‫8-چنانچه دونقطه‬ ‫‪B‬‬ ‫‪A‬‬ ‫متر 66 = 2‪ x‬را داشت باشیم مقدار طول‬ ‫متر 66= 1‪x‬‬ ‫‪ AB‬کدامیک از پاسخهای زیر است؟‬ ‫1) ده متر‬ ‫2) پنجاه متر‬ ‫3) سی متر‬ ‫4) بیست متر‬ ‫9-کدامیک از این چوبها ازنظر استفاده در نگهداری راهروهای معادن دارای مقاومت بیشتری است؟‬ ‫1) توسکا‬ ‫2) چنار‬ ‫3) انجیلی‬ ‫4) ممرز‬ ‫61-برای باربری با یک لوکوموتیو 62 تنی ریل تقریباً چند کیلویی مناسب است؟‬ ‫1) نه کیلویی‬ ‫2) دوازده کیلویی‬ ‫3) شانزده کیلویی‬ ‫4) بیستوپنج کیلویی‬ ‫11-یک بادبزن محوری معدن ‪ n‬دور در دقیقه میزند و فشار آن ‪ h‬میلیمتر آب است اگر دور آن را به ‪ 2n‬برسانیم در فشار‬ ‫چه تغییری پدید میآید؟‬ ‫1 ) ‪2h‬‬ ‫2 ) ‪4h‬‬ ‫3 ) ‪6h‬‬ ‫4 ) ‪8h‬‬ ‫21-یک بادبزن با ‪ n‬دور دقیقه ‪ Q‬مترمکعب هوا میدهد اگر ‪ n‬به ‪ 2n‬برسد ‪ Q‬چه مقدار خواهد شد؟‬ ‫1 ) ‪2Q‬‬ ‫2 ) ‪4Q‬‬ ‫3 ) ‪6Q‬‬ ‫4 ) ‪8Q‬‬ ‫31-کدامیک از فرکانسهای زیر در برق متناوب ازنظر برقگرفتگی خطرناکتر است؟‬ ‫1) ۳3 دور‬ ‫2) ۳0 دور‬ ‫3) ۳01 دور‬ ‫4) ۳۳2 دور‬ ‫41-با شدتجریان 36/6 آمپر، حداقل ولتاژی که باید ازنظر ایمنی آن را خطرناک دانست در چه حدود است؟‬ ‫1) ده ولت‬ ‫2) پانزده ولت‬ ‫3) سی ولت‬ ‫4) پنجاه ولت‬ ‫51-برای تولید 62 مترمکعب هوا با فشار 7 اتمسفر در شرایط عادی، توان موتور کمپرسور مربوطه در حدود چند اسب است؟‬ ‫1) ۳8 اسب‬ ‫2) ۳۳1 اسب‬ ‫3) ۳41 اسب‬ ‫4) ۳81 اسب‬ ‫61-قیمت روز ماشینی که ده سال پیش خریداریشده است 666661 هزار ریال بوده است با‬ ‫استهالک نزولی 51% ارزش روز آن حدود چه میزان است؟‬ ‫1) ۳۳۳01 ریال‬ ‫2) ۳۳۳۳2 ریال‬ ‫3) ۳۳۳32 ریال‬ ‫4) ۳۳۳02 ریال‬ ‫71-برای تغلیظ زغالسنگ، وزن مخصوص مایع میانگین باید حدود چه میزان باشد؟‬ ‫1) 1/1‬ ‫2) 2/1‬ ‫3) 4/1‬ ‫4) 6/1‬ ‫81-کدام نوع از مواد ناریه زیر در مقابل ضربه حساستر است؟‬ ‫1) گوم ‪A‬‬ ‫2) اکسیژن مایع‬ ‫3) دینامیت‬ ‫4) انفو‬ ‫91-مصرف دینامیت برای حفر یک مترمکعب سنگ سخت در تونلی به مقطع حدود 5 مترمربع در حدود چه میزان است؟‬ ‫1) ۳۳۳1 گرم‬ ‫2) ۳۳01 گرم‬ ‫3) ۳۳۳2 گرم‬ ‫4) ۳۳02 گرم‬ ‫62-در یک سینه کار روباز بلند از سنگآهک سخت مصرف دینامیت برای هر تن حدود چند گرم باید باشد؟‬ ‫1) ۳۳1 گرم‬ ‫2( ۳01 گرم‬ ‫3( ۳۳2 گرم‬ ‫4( ۳02 گرم‬ ‫12-وزن یک جعبه دینامیت معموالً چند کیلوگرم است؟‬ ‫1) ۳2 کیلوگرم‬ ‫2) 0/22 کیلوگرم‬ ‫3) 02 کیلوگرم‬ ‫4) 0/02 کیلوگرم‬ ‫32-برای هر کارگر داخل تونل چند مترمکعب هوا در دقیقه در نظر میگیریم؟‬ ‫1) 2 مترمکعب‬ ‫2) 2/2 مترمکعب‬ ‫3) 0/3 مترمکعب‬ ‫4) 3 مترمکعب‬ ‫42-در گالری با پوشش داخلی بتونی به طول 6662 متر و ابعاد 4*4 متر میزان 61 مترمکعب در ثانیه هوا الزم است. قدرت‬ ‫وانتیالتور چه میزان باید باشد؟‬ ‫1) 1 کیلووات‬ ‫2) 0/1 کیلووات‬ ‫3) ۳0/1 کیلووات‬ ‫4) 00/1 کیلووات‬ ‫52-حداقل مقاومت یک کابل استخراجی داخل چاه معدن باید حدود چند برابر وزن بار استخراجی باشد؟‬ ‫1) پنج برابر‬ ‫2) شش برابر‬ ‫3) هفت برابر‬ ‫4) هشت برابر‬ ‫62-نسبت قطر یک گردونه حمال روی چاه به قطر کابل بسیار نرم در چه حدود است؟‬ ‫1) 03 برابر‬ ‫2) ۳4 برابر‬ ‫3) 03 برابر‬ ‫4) ۳0 برابر‬ ‫72-حداکثر شیب نوارهای نقاله را در معادن چند درجه در نظر میگیرند؟‬ ‫1) 61 درجه‬ ‫2) 81 درجه‬ ‫3) ۳2 درجه‬ ‫4) 22 درجه‬ ‫82-نسبت وزن اسکیپ به مواد مفید تولیدی در حدود چه میزان در چاههای معدنی میباشد؟‬ ‫1) 9/۳‬ ‫2) 3/1‬ ‫3) 0/1‬ ‫4) 8/1‬ ‫92-نیروی الزم برای به حرکت درآوردن یک واگن یک تنی در معدن درروی ریل افقی و برای یک سرعت یکنواخت حدود‬ ‫چند کیلوگرم است؟‬ ‫1) 0 کیلوگرم‬ ‫2) ۳1 کیلوگرم‬ ‫3) 01 کیلوگرم‬ ‫4) ۳2 کیلوگرم‬ ‫63-نسبت وزن مجموع آسانسور و واگن به مواد تولیدی در چاههای معدنی در حدود چه میزان است؟‬ ‫1) 9/۳‬ ‫2) 3/1‬ ‫3) 0/1‬ ‫4) 8/1‬ ‫13-شعله چراغ کاربیت تا حدود چه میزان کاهش اکسیژن هوا دوام مییابد؟‬ ‫1) 81%‬ ‫2) 01%‬ ‫3) 21%‬ ‫4) ۳1%‬ ‫23-حداکثر میزان مجاز گاز گریزو ( متان ) در هوای معدن چه اندازه است؟‬ ‫1) 1%‬ ‫2) 3%‬ ‫3) 0%‬ ‫4) 8%‬ ‫33-کدامیک از این دماها برای محیط کار شدید مناسبتر است؟‬ ‫1) 91 درجه‬ ‫2) 01 درجه‬ ‫3) 41 درجه‬ ‫4) ۳1 درجه‬ ‫43-حداکثر میزان گازکربنیک ( 2‪ ) CO‬قابلتحمل موقت ( 63 تا 66 دقیقه ) انسان در هوا در چه حدود است؟‬ ‫1) 2%‬ ‫2) 4%‬ ‫3) 0%‬ ‫4) 21%‬ ‫53-برای استخراج یک رگ زغالسنگ به ضخامت 68 سانتیمتر و شیب 62 درجه چه روشی مناسب است.‬ ‫1) پلکانی‬ ‫2) دیواری ) ‪( Longwall‬‬ ‫3) انباری ) ‪( Shrinkage‬‬ ‫4) اتاق و ستون‬ ‫63-حساسیت کدامیک از این مواد منفجره در برابر جرقه و شعله بیشتر است؟‬ ‫1) دینامیت‬ ‫2) باروت‬ ‫3) آمونیت‬ ‫4) آنفو‬ ‫73-در صنعت شیشهسازی در شیشه پیرکس مقدار براکس چند درصد باشد؟‬ ‫1) 2-1%‬ ‫2) 02-8%‬ ‫3) 6-0%‬ ‫4) 4-3%‬ ‫83-با سنگ پریدوتیت کدامیک از عناصر فلزی زیر میتواند همراه باشد؟‬ ‫1) ‪Zn‬‬ ‫2) ‪Ag‬‬ ‫3) ‪Sb‬‬ ‫4) ‪Cr‬‬ ‫93-انتهای چالهای باطله برداری ( در سنگ دج ) روی سنگ تزئینی باید چه فاصلهای با این سنگ داشته باشد تا به آن‬ ‫ضمن حفاری آسیب نرساند؟‬ ‫1)۳01 تا ۳۳1 سانتیمتر‬ ‫2) ۳0 سانتیمتر‬ ‫3) 04 تا 00 سانتیمتر‬ ‫4) ۳8 تا ۳۳1 سانتیمتر‬ ‫64-برای استخراج سنگ مرمر بروش چالهای موازی یا نعل و پارسی مقدار حفاری چال‬ ‫دیواره جدا کرد؟‬ ‫1) 02/ ارتفاع بلوک‬ ‫2) 00/ ارتفاع بلوک‬ ‫3) 66/ ارتفاع بلوک‬ ‫4) 33/ ارتفاع بلوک‬ ‫14-سرعت برش در دستگاه برش الماسه در بهترین و مناسبترین حالت در سنگ مرمریت ساعتی چند مترمربع است؟‬ ‫1) پنج مترمربع‬ ‫2) پانزده مترمربع‬ ‫3) بیست مترمربع‬ ‫4) نه مترمربع‬ ‫24-در حالت مطلوب با یک حلقه 52 متری سیم برش الماسه در حدود چند مترمربع سنگ چینی را میتوان برید؟‬ ‫1) ۳۳2 مترمربع‬ ‫2) ۳۳6 مترمربع‬ ‫3) ۳۳۳1 مترمربع‬ ‫4) ۳۳01 مترمربع‬ ‫34-منگانیت در چه سیستمی متبلور میشود؟‬ ‫1) تری کلینیک‬ ‫2) مونو کلینیک‬ ‫3) هگزا گونال‬ ‫4) اورتورومبیک‬ ‫44-کائولن در چه دمایی (سانتیگراد) ذوب میشود؟‬ ‫1) ۳۳۳1 درجه‬ ‫2) ۳۳۳2 درجه‬ ‫3) ۳۳81 درجه‬ ‫4) ۳۳01 درجه‬ ‫54-وجود کاستریت در کدامیک از این سنگها امکان دارد؟‬ ‫1) دولومیت‬ ‫2) پگماتیت‬ ‫3) سرپانتین‬ ‫4) بازالت‬ ‫64-وجود آهن خالص در کدامیک از این سنگها امکان دارد؟‬ ‫1) پگماتیت‬ ‫2) متتوریت‬ ‫3) رگههای گرمابی‬ ‫4) اسکارن‬ ‫74-رنگ شعله در آزمون ترکیبات سدیم کدام است؟‬ ‫1) سرخ روشن‬ ‫2) آبی کمرنگ‬ ‫3) بنفش‬ ‫4) زرد نارنجی‬ ‫84-مقدار درصد سنگآهن در ساختمان سیمان پرتلند در حدود کدامیک از ارقام زیر است؟‬ ‫1) 3%‬ ‫2) 0%‬ ‫3) 8%‬ ‫4) ۳1%‬ ‫94-گرافیت بیشتر در کدامیک از این سنگها وجود دارد؟‬ ‫1) سنگهای پیرومتاسوماتیک‬ ‫2) سرپانتین‬ ‫3) دولومیت‬ ‫4) سنگهای متامورفیک‬ ‫۳0-در صنعت شیشهسازی درصد 2‪ SiO‬چه اندازه است؟‬ ‫1) 99%‬ ‫2) ۳9%‬ ‫3) ۳8%‬ ‫4) 09%‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن

آزمون