دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1373

0 تومان
کد محصول : Madan_eng_1373

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- لوکوموتیوهای معادن زغال‌سنگ باید دارای چه ویژگی اصلی باشند؟

۲-مصرف هوای فشرده ماشین کوه بری  (پر فوراتور) 16 کیلویی در چه حدود است؟

3- مرزهای انفجار پذیری نسبت گاز گریز و (متان) در هوا چه مقدارند؟ مرز مجاز گاز گریز و در هوای معدن چیست؟

۴-در یک معدن زغال‌سنگ که در آن از برق استفاده می‌شود چه نوع کلیدی می‌توان به کاربرد؟

۵-کار در معادن سرب بدون مراعات موازین ایمنی چه بیماری را به وجود می‌آورد؟ سرب‌ها از چه راه یا راه‌هایی به درون بدن نفوذ می‌کند؟

6-ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي از ﻫﻮاي ﻣﻌﺪن ﭼﯿﺴﺖ؟

  7-ﻫﺮﮔﺎه ﺿﻤﻦ ورود ﺑﻪ ﻣﻌﺪن، »ﭼﺮاغ ﮐﺎرﺑﯿﺘﯽ« ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻢ ﺳﻮ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد ﭼﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻮا اﺳﺖ؟

8-ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﻻ در ﻣﻮرد »ﭼﺮاغ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ« ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد.

9-ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﻧﻪآراﯾﯽ ﺳﻨﮓ ﺳﺮب ﺑﺎ ﻋﯿﺎر ﺣﺪود 8  (ﻫﺸﺖ )درﺻﺪ و ﮐﺎﻧﮏ ﺳﻨﮓآﻫﮏ را در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.

10 مهمترین پاراژنزهای کانه سرب کدام اند؟

11-علت پیدایش اکسید دو کربن ( CO ) در یک معدن چیست؟ آیا این گاز قابل‌انفجار است و اگر هست مرزهای نسبت انفجار پذیر آن در هوا چه مقدار است؟

12-در ﯾﮏ رﮔﻪ زﻏﺎلﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 2/1 ﻣﺘﺮ و ﺷﯿﺐ 60 درﺟﻪ اﺳﺘﺨﺮاج روزاﻧﻪ 45 ﺗﻦ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮح رﯾﺰيﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﺨﺮاج، ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ و ﻧﻮع اﻧﺮژي ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

13-در ﭘﯿﺸﺮوي ﯾﮏ راﻫﺮو ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ 5 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از ﺟﻨﺲ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓ و ﺷﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ 50 ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪود 700 ﻣﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرﮔﺮان ﻻزم و ﻣﻘﺪار و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﮐﻠﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﺼﺎرف  (داﺧﻠﯽ ﺗﻮﻧﻞ )را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ. 

14- عوامل مؤثر در ارزش یک کانسار را فقط نام ببرید؟

15- تپه‌ای از سنگ دولومیتی با مصارف صنعتی (غیر ساختمانی) تشکیل‌شده که دامنه آن دارای شیب طبیعی حدود 60 درجه است. طرح استخراج آن را با یک کروکی نشان داده و وسایل و تجهیزات اصلی استخراج را ذکر نمایید.

موفق باشید

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن