دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1373

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Madan_eng_1373

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1373 – گروه منابع آب و معادن‬ ‫3-لوکوموتیوهای معادن زغالسنگ باید دارای چه ویژگی اصلی باشند؟‬ ‫۲-مصرف هوای فشرده ماشین کوه بری (پر فوراتور) ۱3 کیلویی در چه حدود است؟‬ ‫1-مرزهای انفجار پذیری نسبت گاز گریز و (متان) در هوا چه مقدارند؟ مرز مجاز گاز گریز و در هوای معدن چیست؟‬ ‫۴-در یک معدن زغالسنگ که در آن از برق استفاده میشود چه نوع کلیدی میتوان به کاربرد؟‬ ‫۵-کار در معادن سرب بدون مراعات موازین ایمنی چه بیماری را به وجود میآورد؟ سربها از چه راه یا راههایی به درون‬ ‫بدن نفوذ میکند؟‬ ‫۱-سادهترین روش نمونهگیری از هوای معدن چیست؟‬ ‫3-هرگاه ضمن ورود به معدن، «چراغ کاربیتی» بهتدریج کم سو و سرانجام خاموش شود چه نشانی از ترکیب هوا است؟‬ ‫۸-به پرسش باال در مورد «چراغ اطمینان بنزینی» پاسخ داده شود.‬ ‫۹-مسیر کانهآرایی سنگ سرب با عیار حدود ۸ (هشت) درصد و کانک سنگآهک را در کارخانه بهطور شماتیک نشان‬ ‫دهید.‬ ‫۱3-مهمترین پاراژنزهای کانه سرب کدام اند؟‬ ‫33-علت پیدایش اکسید دو کربن (‪ )CO‬در یک معدن چیست؟ آیا این گاز قابلانفجار است و اگر هست مرزهای نسبت انفجار‬ ‫پذیر آن در هوا چه مقدار است؟‬ ‫۲3-در یک رگه زغالسنگ به ضخامت ۲/3 متر و شیب ۱۱ درجه استخراج روزانه ۵۴ تن با وسایل مکانیکی مناسب‬ ‫طرحریزیشده است. نوع وسیله مکانیکی استخراج، تعداد کارگران استخراجی و نوع انرژی مناسب را تعیین فرمایید.‬ ‫13-در پیشروی یک راهرو به مقطع ۵ مترمربع از جنس ماسهسنگ و شیست با سختی میانه هرگاه پیشرفت ماهیانه ۱۵ متر‬ ‫تا حدود ۱۱3 متر برنامهریزیشده باشد شماره کارگران الزم و مقدار و مشخصات فنی کلیه وسایل و مصارف (داخلی تونل)‬ ‫را تعیین فرمایید.‬ ‫۴3-عوامل مؤثر در ارزش یک کانسار را فقط نام ببرید؟‬ ‫۵3-تپهای از سنگ دولومیتی با مصارف صنعتی (غیر ساختمانی) تشکیلشده که دامنه آن دارای شیب طبیعی حدود ۱۱‬ ‫درجه است. طرح استخراج آن را با یک کروکی نشان داده و وسایل و تجهیزات اصلی استخراج را ذکر نمایید.‬ ‫موفق باشید‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن