دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1371

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Madan_eng_1371

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

‫ ‫ سوالات آزمون رشته معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1371 – گروه منابع آب و معادن‬ ‫1-یک شبکه معدنی زیرزمینی دارای دو دهانه ورودی و خروجی هواست، هرگاه هوا رسانی با روش مکشی انجام شود با یک‬ ‫کروکی جایگاه نصب دستگاه هواکشی (وانتیالتور) را نشان دهید.‬ ‫۲-در یک رگه زغالسنگ به ضخامت ۲/1 متر و شیب ۶۰ درجه، استخراج روزانه ۴۵ تن با وسایل مکانیکی مناسب‬ ‫طرحریزی شده است. نوع وسیله مکانیکی استخراج و تعداد کارگران استخراجی و نوع انرژی مناسب و مشخصات تقریبی‬ ‫مرکز انرژی و وسایل استخراج را تعیین فرمایید.‬ ‫7-در پیشروی یک راهرو به مقطع ۴ مترمربع از جنس ماسهسنگ و شیست با سختی میانه هرگاه پیشرفت ماهیانه ۶۴ متر‬ ‫تا حدود ۶۶3 متر برنامهریزیشده باشد شماره کارگران الزم و مقدار و مشخصات فنی کلیه وسایل و مصارف (داخلی تونل)‬ ‫را تعیین فرمایید.‬ ‫۵-عوامل مؤثر در ارزش یک کانسار را تنها نام ببرید.‬ ‫۴-بهطور بسیار خالصه مسیر کانه آرائی سنگ سرب با عیار ۸٪ و باطله سنگآهک را در کارخانه بهطور شماتیک نشان‬ ‫دهید.‬ ‫۰-تعریف ذخیره معدنی را طبق اصطالحات: قطعی (‪ ،)PROVEN‬احتمالی )‪ )INFEIRED‬و ممکن (‪ )INDICATED‬و‬ ‫زمینشناسی (‪ )Geological‬د کـــر نمایید.‬ ‫3-در یک معدن زیرزمینی که در سنگ سیلیسی پیشروی انجام میشود و بدیهی است درنتیجه حفر چال با وسیله مکانیکی‬ ‫گرد سیلیس انتشار مییابد وسیلهای برای پاک نمودن هوای محل کار را در سینه کار معرفی نمایید.‬ ‫1-بهترین کانه مس که برای استخراج مناسبتر است کدامین است؟‬ ‫1) آزرویت‬ ‫2) ماالکیت‬ ‫3) کالوزین‬ ‫4) کات کبود‬ ‫۲-بهترین کانه منگنز برای تغلیظ و استخراج این فلز مناسبتر است؟‬ ‫1) پسیلومالن‬ ‫2) منگانیت‬ ‫3) رودو کروزیت‬ ‫4) دذپیرو لوزیت‬ ‫7-کانی طال به چه صورتی میتواند وجود داشته باشد؟‬ ‫1) در بلورهای همراه کانی پیریت‬ ‫2) در رگههای سنگهای مافیک‬ ‫3) در سنگهای بازیک بازالتی‬ ‫4) در کلرات های ظرفیت پایین‬ ‫۵-کدامین یک از عوامل زیر در مرغوبیت سنگهای تزئینی نما مهمترین عامل به شمار میرود؟‬ ‫1) تورق نازک الیه و برش پنیری‬ ‫2) بلورهای ریز و متراکم و نازک الیه‬ ‫3) تراکم و ضخیم الیه و برش پنیر بودن سنگ‬ ‫4) درشت بودن بلورهای تشکیلدهنده سنگ‬ ‫۴-برای فلوتاسیون سنگ معموالً ابتدا آن را تا چه اندازه زیر خرد و آسیا میکنند؟‬ ‫1) 50 مش‬ ‫2) 551 مش‬ ‫3) 501 مش‬ ‫4) 552 مش‬ ‫۰-کدامیک از چهار گروه کانیهای زیر همگی کانیهای روی محسوب میشوند؟‬ ‫1) اسفالریت، پیروتین، کالوکوزین‬ ‫2) اسمیت زونیت، ئیدروزنسبت، اسفالریت‬ ‫3) پیریت، اسمیت زونیت، ماالکیت‬ ‫4) اسفالریت، کالکوپیریت، ئیدرونیت‬ ‫3-در ایران سنگ درونگیر رگهای زغالسنگ کدامیک از سنگهای زیرند؟‬ ‫1) دولومیت‬ ‫2) آندزیت‬ ‫3) شیست (شیل)‬ ‫4) سنگآهکی‬ ‫۸-وجود گرد زغال در هوای معدن چه اثری در انفجار گاز متان (گریزو) دارد؟‬ ‫1) اثری ندارد‬ ‫2) مرز پایین انفجار پذیری آن را پائین تر میآورد‬ ‫3) مرز باالی انفجار پذیری آن را باالتر میبرد‬ ‫4) مرز پایین انفجار پذیری آن را باالتر میبرد‬ ‫9-کمترین نسبت اکسیژن در هوای معدن برای روشن ماندن چراغ اطمینان شعلهای؟‬ ‫1) 51 درصد‬ ‫2)21 درصد‬ ‫3) 41 درصد‬ ‫4) 11 درصد‬ ‫۶1-هرگاه باروت درنتیجه رطوبت فاسد شده باشد بهترین روش برای نابود کردن آن کدام است؟‬ ‫1) باید آن را در فضای باز سوزانید‬ ‫2) باید آن را از ظرف یا پاکت بیرون آورد و در مقدار زیاد آب فروبرد‬ ‫3) باید آن را در زیر مقداری خاک دفن کرد‬ ‫4) باید آن را با خاک مخلوط کرده و پراکنده نمود‬ ‫11-میدان انفجار پذیری اکسید دو کربن در هوا؟‬ ‫1) 22-51 درصد‬ ‫2) 44-0221 درصد‬ ‫3) 0215-01 درصد‬ ‫4) 01-01 درصد‬ ‫۲1-تقریباً همه زغالسنگهای ایران متعلق به چه دوره (‪ )pcziod‬و عصر(‪ (cpuch‬زمینشناختی هستند؟‬ ‫1) ژوراسیک باال‬ ‫2) تریاس باال‬ ‫3) کربنیفر پایین‬ ‫4) ژوراسیک پایین‬ ‫71-در کاتد آرایی ماده اگزانتات در کدامیک از موارد زیر به کار میرود؟‬ ‫1) درروش آبگونه سنگین، ( ‪heavy media‬یا ‪)liquid lansi‬‬ ‫2) درروش فلوتاسیون بهعنوان کولکتور‬ ‫3) درروش فلوتاسیون بهعنوان کفساز‬ ‫4) درروش جیک‬ ‫۵1-کمترین نسبت اکسیژن در هوای معدن برای روشن ماندن چراغ استیلن؟‬ ‫1) 9 درصد‬ ‫2) 21 درصد‬ ‫3) 01 درصد‬ ‫4) 91 درصد‬ ‫۴1-شرط الزم کانیهایی که در پالسرها یافت میشوند کدامیک از چهار دسته نمودهای زیرین است؟‬ ‫1) چگالی زیاد، اندازه دانههای مناسب، پایداری در برابر اسیدها‬ ‫2) مقاومت فیزیکی چگالی زیاد، پایداری شیمیایی در منطقه اکسیداسیون‬ ‫3) شکل پولکی دانهها، مقاومت فیزیکی، نامحلول بودن در آب‬ ‫4) سختی زیاد، پایداری در برابر هوازدگی، چگالی زیاد‬ ‫۰1-چه مقدار گرد زغالسنگ در هوا برای انتشار انفجار کافی است؟‬ ‫1) 12 گرم در متر مکعب‬ ‫2) 54 گرم در متر مکعب‬ ‫3) 01 گرم در متر مکعب‬ ‫4) 55گرم در متر مکعب‬ ‫31-باروت و دینامیت کدامیک در برابر شعله حساسیت بیشتری دارند؟‬ ‫1) دینامیت‬ ‫2) باروت‬ ‫3) هیچکدام‬ ‫4) هر دو بهطور یکسان‬ ‫۸1-کاهش دما در بیرون معدن (کمتر از ۶۰ درجه فارنهایت یا ۰1 درجه سانتیگراد) چه اثری بر رطوبت درون معدن دارد؟‬ ‫1) سبب افزایش رطوبت در معدن میشود‬ ‫2) سبب کاهش رطوبت در معدن میشود‬ ‫3) اثری ندارد‬ ‫4) بستگی به جنس ماده معدنی دارد‬ ‫91-انتقال قراردادهای استخراج و فروش معدن:‬ ‫1) تنها با موافقت وزارت معادن و فلزات امکان دارد‬ ‫2) تنها با موافقت سازمان شرکتهای تعاونی معدنی امکان دارد‬ ‫3) امکان ندارد‬ ‫4) با موافقت سازمان شرکتهای تعاونی معدنی و وزارت فلزات هر دو امکان دارد‬ ‫۶۲-مقدار هوای الزم برای هر نفر در محاسبه هوا رسانی معدن؟‬ ‫1) 2 مترمکعب در دقیقه‬ ‫2) 4 مترمکعب در دقیقه‬ ‫3) 1 مترمکعب در دقیقه‬ ‫4) 51 مترمکعب در دقیقه‬ ‫1۲-هوای مرطوب و هوای خشک در شرایط دوا و فشار یکسان کدام سنگینتر است؟‬ ‫1) هوای خشک‬ ‫2) هوای مرطوب‬ ‫3) مساوی هستند‬ ‫4) میزان رطوبت اثری ندارد‬ ‫۲۲-حداکثر شیب نوار نقاله چه قدر است؟‬ ‫1) 51 درجه‬ ‫2) 21 درجه‬ ‫3) 41 درجه‬ ‫4) 11 درجه‬ ‫7۲-حداکثر شیب مجاز ریلها در معادن چه میزان است؟‬ ‫1) 2/5‬ ‫2) 4/5‬ ‫3) 1/5‬ ‫4) 5/5‬ ‫۵۲-در کارگاه زیرزمینی پس از انفجار با فتیله معمولی چند دقیقه حداقل باید از کارگاه دور بود؟‬ ‫1) 52 دقیقه‬ ‫2) 51 دقیقه‬ ‫3) 59 دقیقه‬ ‫4) 521 دقیقه‬ ‫۴۲-کدامیک از کانههای بوکسیت برای صنعت تولید آلومینیوم اقتصادیتر است؟‬ ‫1) ژپسیت‬ ‫2) بوهمیت‬ ‫3) دیاسپور‬ ‫4) نفلین سینیت‬ ‫۰۲-سختی کدامیک از کانیهای زیر باالتر است؟‬ ‫1) کورندون‬ ‫2) زیرکن‬ ‫3) پریل‬ ‫4) توپاز‬ ‫3۲-قابلیت تحرک کدامیک از عناصر زیر در زیرپوسته زمین بیشتر است؟‬ ‫1) طال‬ ‫2) آهن‬ ‫3) کروم‬ ‫4) آلومینیوم‬ ‫۸۲-کدامیک از جوابهای زیرین ترکیب کامل باروت سیاه را نشان میدهد؟‬ ‫1) نیترات سدیم گوگرد‬ ‫2) گوگرد و نیترات سدیم یا پتاسیم و زغال چوب‬ ‫3) نیترات پتاسیم و زغال چوب‬ ‫4) زغال چوب گوگرد‬ ‫9۲-در عملیات حفاری سونداژ اکتشافات معدنی، نتایج بهدستآمده در کدامیک از موارد زیر مورداستفاده واقع میشود؟‬ ‫1) در نمونهبرداری‬ ‫2) در اندازهگیری واحدهای زیرزمینی‬ ‫3) در تعیین محل ساختارهای زمینشناسی‬ ‫4) در هر سه مورد‬ ‫۶7-با دقت به چهار کانی زیر توجه کنید یکی از آنها دارای ساختمان زنجیری است جواب صحیح را مشخص کنید؟‬ ‫1) دیستن‬ ‫2) کوارتز‬ ‫3) بیوتیت‬ ‫4) آمفیبول‬ ‫17-یکی از کانیهای چهار جواب زیر را که میتواند فقط منشأ رسوبی داشته باشد مشخص کنید؟‬ ‫1) کوتیت‬ ‫2) مانیتیت‬ ‫3) کوردیوریت‬ ‫4) سیلیمانیت‬ ‫۲7-در یک ۴ ضلعی بسته مجموع چهار زاویه آن 7۵۵ درجه است، کدامیک از پاسخهای زیر جواب صحیح زاویه پنجم‬ ‫میباشد؟‬ ‫1) 231 درجه‬ ‫2) 49 درجه‬ ‫3) 451 درجه‬ ‫4) 4 درجه‬ ‫‪����‬‬ ‫‪����‬‬ ‫1 = 1‪����‬‬ ‫2 = 2‪����‬‬ ‫{ = ‪ ����‬را داشته باشیم مقدار طول ‪ AB‬کدامیک از‬ ‫{ = ‪ ����‬و‬ ‫77-چنانچه مختصات دونقطه‬ ‫‪����‬‬ ‫5 = 2‪����‬‬ ‫3 = 1‪����‬‬ ‫پاسخهای زیر میتواند باشد؟‬ ‫1) 51 متر‬ ‫2) 0 متر‬ ‫3) 0 متر‬ ‫4) 51 متر‬ ‫۵7-برای تبدیل یک زوج عکس هوایی با دستگاههای فتوگرامتری به نقشه به مختصات حداقل چند نقطه در پوشش مشترک‬ ‫دو عکس نیاز داریم؟‬ ‫1) دونقطه‬ ‫2) پنج نقطه‬ ‫3) سهنقطه‬ ‫4) چهار نقطه‬ ‫۴7-یک از چهار جواب زیر صحیح فرمول حداکثر خطای قابلقبول در ترازیابی معمولی میباشد، جواب صحیح را مشخص‬ ‫کنید؟ (‪ = E‬حداکثر خطای قابلقبول در ترازیابی معمولی و ‪ = eK‬خطای متوسط کیلومتری به میلیمتر و ‪ L‬طول پیمایش به‬ ‫کیلومتر است)‬ ‫1) ‪E= 2/5 eK√����‬‬ ‫2) ‪E= 25 eK√����‬‬ ‫3) ‪E= 5 eK√����‬‬ ‫4) ‪E= 10 eK√����‬‬ ‫۰7-برای اکتشافات ژئوفیزیکی به روش الکتریکی .‪ I.P‬کدامیک از انواع کانیهای زیر مناسبترند؟‬ ‫1) سیلیکاتها‬ ‫2) سولفورها‬ ‫3) کربناتها‬ ‫4) آلومنیات ها‬ ‫37-ماشینهای زیر بُر () برای کدامیک از کانسارهای زیر مناسب است؟‬ ‫1) رگههای افقی‬ ‫2) رگههای قائم‬ ‫3) رگههای پرشیب‬ ‫4) کانسارهای افشان (‪)diosiminatd‬‬ ‫۸7-کانههای قابل بهرهبرداری اورانیم جز کدام دسته از کانیهای زیرند؟‬ ‫1) کلرو های اورانیم‬ ‫2) اکسیدهای اورانیم‬ ‫3) سیلیکاتهای اورانیم دار‬ ‫4) سولفورها‬ ‫97-اقتصادیترین کانی آهن کدام است؟‬ ‫1) هماتیت‬ ‫2) لیمونیت‬ ‫3) کوتیت‬ ‫4) مانیتیت‬ ‫۶۵-وجود بلور بریل رشد یافته در کدام بل از خاستگاههای زیر محتمل تر است؟‬ ‫1) پگماتیت ها‬ ‫2) شیست ها‬ ‫3) آندریت ها‬ ‫4) متابازالت ها‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن