دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته معادن کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1371

0 تومان
کد محصول : Madan_eng_1371

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- یک شبکه معدنی زیرزمینی دارای دو دهانه ورودی و خروجی هواست، هرگاه هوا رسانی با روش مکشی انجام شود با یک کروکی جایگاه نصب دستگاه هواکشی (وانتیلاتور) را نشان دهید.

2-در ﯾﮏ رﮔﻪ زﻏﺎلﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 2/1 ﻣﺘﺮ و ﺷﯿﺐ 60 درﺟﻪ، اﺳﺘﺨﺮاج روزاﻧﻪ 45 ﺗﻦ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮح رﯾﺰيﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ و ﻧﻮع اﻧﺮژي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺮژي و وﺳﺎﯾﻞ اﺳﺘﺨﺮاج را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

3-در ﭘﯿﺸﺮوي ﯾﮏ راﻫﺮو ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ5  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از ﺟﻨﺲ ﻣﺎﺳﻪﺳﻨﮓ و ﺷﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ 50 ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪود 700 ﻣﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎره ﮐﺎرﮔﺮان ﻻزم و ﻣﻘﺪار و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﮐﻠﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﺼﺎرف  (داﺧﻠﯽ ﺗﻮﻧﻞ) را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

4-عوامل مؤثر در ارزش یک کانسار را تنها نام ببرید.

5-به‌طور بسیار خلاصه مسیر کانه آرائی سنگ سرب با عیار ۸٪ و باطله سنگ‌آهک را در کارخانه به‌طور شماتیک نشان دهید.

6-تعریف ذخیره معدنی را طبق اصطلاحات: قطعی ( PROVEN ) ، احتمالی( INFEIRED) و ممکن ( INDICATED ) و زمین شناسی  (Geological ) ذکر نمایید.

7- در یک معدن زیرزمینی که در سنگ سیلیسی پیشروی انجام می‌شود و بدیهی است درنتیجه حفر چال با وسیله مکانیکی گرد سیلیس انتشار می‌یابد وسیله‌ای برای پاک نمودن هوای محل کار را در سینه کار معرفی نمایید.

1- بهترین کانه مس که برای استخراج مناسب‌تر است کدامین است؟

1( آزرویت

2( مالاکیت

3( کالوزین

4( کات کبود

۲-بهترین کانه منگنز برای تغلیظ و استخراج این فلز مناسب‌تر است؟

1( پسیلوملان

2( منگانیت

3( رودو کروزیت

4( دذپیرو لوزیت

3- کانی طلا به چه صورتی می‌تواند وجود داشته باشد؟

1( در بلورهای همراه کانی پیریت

2( در رگه‌های سنگ‌های مافیک

3( در سنگ‌های بازیک بازالتی

4( در کلرات های ظرفیت پایین

4-کدامین یک از عوامل زیر در مرغوبیت سنگ‌های تزئینی نما مهم‌ترین عامل به شمار می‌رود؟

1( تورق نازک لایه و برش پنیری

2( بلورهای ریز و متراکم و نازک لایه

3( تراکم و ضخیم لایه و برش پنیر بودن سنگ

4( درشت بودن بلورهای تشکیل‌دهنده سنگ

5-ﺑﺮاي ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﺳﻨﮓ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺑﺘﺪا آن را ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه زﯾﺮ ﺧﺮد و آﺳﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

 • 50 ﻣﺶ
 • 100 ﻣﺶ
 • 150 ﻣﺶ
 • 200 ﻣﺶ

6-کدام‌یک از چهار گروه کانی‌های زیر همگی کانی‌های روی محسوب می‌شوند؟

1( اسفالریت، پیروتین، کالوکوزین

2( اسمیت زونیت، ئیدروزنسبت، اسفالریت

3( پیریت، اسمیت زونیت، مالاکیت

4( اسفالریت، کالکوپیریت، ئیدرونیت

7- در ایران سنگ درون‌گیر رگه‌ای زغال‌سنگ کدام‌یک از سنگ‌های زیرند؟

1( دولومیت

2( آندزیت

3( شیست (شیل(

4( سنگ‌آهکی

۸-وجود گرد زغال در هوای معدن چه اثری در انفجار گاز متان  (گریزو )دارد؟

1( اثری ندارد

2( مرز پایین انفجار پذیری آن را پائین تر میآورد

3( مرز بالای انفجار پذیری آن را بالاتر می‌برد

4( مرز پایین انفجار پذیری آن را بالاتر می‌برد

9- کمترین نسبت اکسیژن در هوای معدن برای روشن ماندن چراغ اطمینان شعله‌ای؟

 • 10 درصد
 • 12 درصد
 • 14 درصد
 • 16 درصد

10- هرگاه باروت درنتیجه رطوبت فاسد شده باشد بهترین روش برای نابود کردن آن کدام است؟

1( باید آن را در فضای باز سوزانید

2( باید آن را از ظرف یا پاکت بیرون آورد و در مقدار زیاد آب فروبرد

3( باید آن را در زیر مقداری خاک دفن کرد

4( باید آن را با خاک مخلوط کرده و پراکنده نمود

11- میدان انفجار پذیری اکسید دو کربن در هوا؟

 • 22-10 درصد
 • 74-5/12 درصد
 • 5/81-15 درصد
 • 65-15 درصد

12- تقریباً همه زغال سنگ‌های ایران متعلق به چه دوره(pcziod)  و عصر (cpuch) زمین‌شناختی هستند؟

1( ژوراسیک بالا

2( تریاس بالا

3( کربنیفر پایین

4( ژوراسیک پایین

13- در کاتد آرایی ماده اگزانتات در کدام‌یک از موارد زیر به کار می‌رود؟

1( در روش آبگونه سنگین،  heavy media یا liquid lansi

2( درروش فلوتاسیون به‌عنوان کولکتور

3( درروش فلوتاسیون به‌عنوان کف‌ساز

4( درروش جیک

14-کمترین نسبت اکسیژن در هوای معدن برای روشن ماندن چراغ استیلن؟

 • 9 درصد
 • 12 درصد
 • 15 درصد
 • 19 درصد

15- شرط لازم کانی‌هایی که در پلاسرها یافت می‌شوند کدام‌یک از چهار دسته نمودهای زیرین است؟

1( چگالی زیاد، اندازه دانه‌های مناسب، پایداری در برابر اسیدها

2( مقاومت فیزیکی چگالی زیاد، پایداری شیمیایی در منطقه اکسیداسیون

3( شکل پولکی دانه‌ها، مقاومت فیزیکی، نامحلول بودن در آب

4( سختی زیاد، پایداری در برابر هوازدگی، چگالی زیاد

16-چه مقدار گرد زغال‌سنگ در هوا برای انتشار انفجار کافی است؟

 • 26 گرم در متر مکعب
 • 40 گرم در متر مکعب
 • 65 گرم در متر مکعب
 • 80 گرم در متر مکعب

17- باروت و دینامیت کدام‌یک در برابر شعله حساسیت بیشتری دارند؟

1( دینامیت

2( باروت

3( هیچ‌کدام

4( هر دو به‌طور یکسان

1۸- کاهش دما در بیرون معدن (کمتر از 60 درجه فارنهایت یا 16 درجه سانتی‌گراد) چه اثری بر رطوبت درون معدن دارد؟

1( سبب افزایش رطوبت در معدن می‌شود

2( سبب کاهش رطوبت در معدن می‌شود

3( اثری ندارد

4( بستگی به جنس ماده معدنی دارد

19- انتقال قراردادهای استخراج و فروش معدن:

1( تنها با موافقت وزارت معادن و فلزات امکان دارد

2( تنها با موافقت سازمان شرکت‌های تعاونی معدنی امکان دارد

3( امکان ندارد

4( با موافقت سازمان شرکت‌های تعاونی معدنی و وزارت فلزات هر دو امکان دارد

۲0 -مقدار هوای لازم برای هر نفر در محاسبه هوا رسانی معدن؟

 • 2 مترمکعب در دقیقه
 • 4 مترمکعب در دقیقه
 • 6 مترمکعب در دقیقه
 • 10 مترمکعب در دقیقه

۲1 -هوای مرطوب و هوای خشک در شرایط دوا و فشار یکسان کدام سنگین‌تر است؟

1( هوای خشک

2( هوای مرطوب

3( مساوی هستند

4( میزان رطوبت اثری ندارد

۲۲ -حداکثر شیب نوار نقاله چه قدر است؟

 • 10 درجه
 • 12 درجه
 • 14 درجه
 • 16 درجه

۲3 -حداکثر شیب مجاز ریل‌ها در معادن چه میزان است؟

 • 2/0
 • 4/0
 • 0/6
 • 0/8

24-در ﮐﺎرﮔﺎه زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﭘﺲ از اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺎ ﻓﺘﯿﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎرﮔﺎه دور ﺑﻮد؟

 • 20 دﻗﯿﻘﻪ
 • 60 دﻗﯿﻘﻪ
 • 90 دﻗﯿﻘﻪ
 • 120 دﻗﯿﻘﻪ

۲5 -کدام‌یک از کانه‌های بوکسیت برای صنعت تولید آلومینیوم اقتصادی‌تر است؟

1( ژپسیت

2( بوهمیت

3( دیاسپور

4( نفلین سینیت

 

۲6 -سختی کدام‌یک از کانی‌های زیر بالاتر است؟

1( کورندون

2( زیرکن

3( پریل

4( توپاز

۲7 -قابلیت تحرک کدام‌یک از عناصر زیر در زیرپوسته زمین بیشتر است؟

1( طلا

2( آهن

3( کروم

4( آلومینیوم

۲۸ -کدام‌یک از جواب‌های زیرین ترکیب کامل باروت سیاه را نشان می‌دهد؟

1( نیترات سدیم گوگرد

2( گوگرد و نیترات سدیم یا پتاسیم و زغال چوب

3( نیترات پتاسیم و زغال چوب

4( زغال چوب گوگرد

۲9 -در عملیات حفاری سونداژ اکتشافات معدنی، نتایج به دست آمده در کدام‌یک از موارد زیر مورداستفاده واقع می‌شود؟

1( در نمونه‌برداری

2( در اندازه‌گیری واحدهای زیرزمینی

3( در تعیین محل ساختارهای زمین‌شناسی

4( در هر سه مورد

30- با دقت به چهار کانی زیر توجه کنید یکی از آن‌ها دارای ساختمان زنجیری است جواب صحیح را مشخص کنید؟

1( دیستن

2( کوارتز

3( بیوتیت

4( آمفیبول

31- یکی از کانی‌های چهار جواب زیر را که می‌تواند فقط منشأ رسوبی داشته باشد مشخص کنید؟

1( کوتیت

2( مانیتیت

3( کوردیوریت

4( سیلیمانیت

32-در ﯾﮏ 5 ﺿﻠﻌﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﺎر زاوﯾﻪ آن 443 درﺟﻪ اﺳﺖ، ﮐﺪامﯾﮏ از ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي زﯾﺮ ﺟﻮاب ﺻﺤﯿﺢ زاوﯾﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

 • 132 درﺟﻪ
 • 97درﺟﻪ
 • 107درﺟﻪ
 • 4 درﺟﻪ

33- چنانچه مختصات دونقطه A=  و  x= و    را داشته باشیم مقدار طول AB کدام‌یک از پاسخ‌های زیر می‌تواند باشد؟

 • 10 متر
 • 5 متر
 • 5 متر
 • 60 متر

34- برای تبدیل یک زوج عکس هوایی با دستگاههای فتوگرامتری به نقشه به مختصات حداقل چند نقطه در پوشش مشترک دو عکس نیاز داریم؟

1( دونقطه

2( پنج نقطه

3( سه‌نقطه

4( چهار نقطه

35- یک از چهار جواب زیر صحیح فرمول حداکثر خطای قابل‌قبول در ترازیابی معمولی می‌باشد، جواب صحیح را مشخص کنید؟E) -حداکثر خطای قابل‌قبول در ترازیابی معمولی و -eK  خطای متوسط کیلومتری به میلی‌متر و L طول پیمایش به کیلومتر است(

 • E= 2/5 eK
 • E= 25eK
 • E= 5eK
 • E= 10eK

36- برای اکتشافات ژئوفیزیکی به روش الکتریکی I.P. کدام‌یک از انواع کانی‌های زیر مناسب‌ترند؟

1( سیلیکات‌ها

2( سولفورها

3( کربناتها

4( آلومنیات ها

37-ماشین‌های زیر بُر برای کدام‌یک از کانسارهای زیر مناسب است؟

1( رگه‌های افقی

2( رگه‌های قائم

3( رگه‌های پرشیب

4( کانسارهای افشان  diosiminatd

38- کانه‌های قابل بهره‌برداری اورانیم جز کدام دسته از کانی‌های زیرند؟

1( کلرو های اورانیم

2( اکسیدهای اورانیم

3( سیلیکات‌های اورانیم دار

4( سولفورها

39- اقتصادی‌ترین کانی آهن کدام است؟

1( هماتیت

2( لیمونیت

3( کوتیت

4( مانیتیت

۵۶ -وجود بلور بریل رشد یافته در کدام بل از خاستگاه‌های زیر محتمل تر است؟

1( پگماتیت ها

2( شیست ها

3( آندریت ها

4) متابازالت ها

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن