راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته حسابداری و حسابرسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1375

سوالات آزمون رشته حسابداری و حسابرسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1375

0 تومان
کد محصول : Hesabdari_Hesabresi_1375

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- شرکت سهامی مزین با سرمایه )1000000000یک میلیارد ریال( که 35% آن پرداخت و بقیه توسط سهامداران تعهد گردیده در 01/05/1375 در اداره ثبت شرکت‌های به ثبت رسیده است حق تمبر سهام این شرکت که بر اساس قانون مالیات‌ها باید پرداخت گردد عبارت است از:

الف) 700000 ریال

ب) 200000 ریال

ج) 1300000 ریال

د( هیچ‌کدام

2- شرکت سهامی سهند متعلق به بخش خصوصی در عملکرد سال 1374 بابت فعالیت تولیدی واقع در کرج که پروانه بهره‌برداری آن توسط وزارت صنایع صادر گردیده 25000000 ریال درآمد مشمول مالیات ابراز نموده است و همچنین در سال مزبور 10000000 ریال سود بانکی و مبلغ 8000000ریال اجاره ملک دریافت کرده است درصورتی‌که دفاتر شرکت عیناً توسط حوزه مالیاتی پذیرفته شده باشد درآمد مشمول مالیات برای محاسبه مالیات عبارت است از:

الف) 43000000 ریال

ب) 41000000 ریال

ج) 31000000 ریال

د)26000000 ریال

3- شرکت سهامی میعاد در عملکرد سال 73 مبلغ 30000000 ریال زیان ابراز نموده بود که حوزه مالیاتی مبلغ 24000000 ریال آن را پذیرفته است. این شرکت در ترازنامه عملکرد سال 74 خود مبلغ 36000000 ریال درآمد مشمول مالیات ذکر کرده است حوزه مالیاتی با قبول دفاتر برگشت هزینه درآمد مشمول مالیات سال مزبور را 45000000 ریال تشخیص داده است چه میزان از زیان عملکرد سال 73 قابل استهلاک از درآمد سال 74 می‌باشد؟

الف)10000000ریال

ب)15000000 ریال

ج) 12000000 ریال

د) 8000000 ریال

4- اجرای طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع:

الف( مقررات مالی داخلی شرکت‌هاست

ب( اساسنامه شرکت‌هاست

ج( قانون دیوان محاسبات

د( قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت است

5- در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی انجام مزایده در مورد معاملات متوسط:

الف ( به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش انجام می‌پذیرد

ب( با حراج انجام می‌پذیرد

ج( با انتشار آگهی مزایده عمومی انجام می‌پذیرد 50 هزار ریال

د( به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز انجام می‌پذیرد

6-  مفهوم تأمین اعتبار در دستگاه دولتی یعنی:

الف( مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی

می‌رسد.

ب( بدهی‌های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوطه اعتباری برای آن‌ها منظور نشده است.

ج( اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.

د( تعیین و انتخاب کالا و خدمات که تحصیل و یا انجام آن‌ها برای نیل به اجرای برنامه‌های دستگاه اجرایی ضروری است.

7- شرکت نسبی الف و شریک به نسبت 2 و 1 شریک بوده‌اند ولی سود بین آن‌ها به نسبت مساوی تقسیم می‌شده است شرکت مذکور منحل و 12000000 ریال بدهی وجود دارد که دارایی‌های شرکت کفاف پرداخت آن را نمی‌دهد چه مبلغ می‌توان از شریک اول که بیش از 50000000 ریال بدهی دارد وصول نمود؟

الف) 6.000.000 ریال

ب) 8.000.0000 ریال

ج)10.000.0000

د) 12.000.000 ریال

8- آن دسته از مؤسسین شرکت‌هایی سهامی که آورده غیر نقدی دارند باید:

الف( قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری را در مورد ارزیابی آورده غیر نقدی در اختیار مجمع عمومی بگذارند.

ب( بعد از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس و قبل از تشکیل مجمع عمومی مذکور نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری را در

مورد ارزیابی آورده غیر نقدی در اختیار مجمع عمومی بگذارند.

ج( بعد از تشکیل مجمع عمومی مؤسس و قبل از ثبت شرکت نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری در مورد ارزیابی آورده غیر نقدی در اختیار ثبت شرکت‌ها قرار گیرد.

د( ارزیابی آورده غیر نقدی توسط کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها صورت گیرد.

 -9 در شرکت سهامی خاص در موقع یکه سلب حق تقدم از سهامداران نسبت به سهام جدید مطرح باشد موقعی می‌تواند تصمیم‌گیری شود که:

الف( شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آن‌ها در نظر گرفته شده است به مجمع عمومی معرفی شوند.

ب( سلب حق تقدم در گزارش حیات مدیره ذکر شود.

ج( گزارش هیئت مدیره علل سلب حق تقدم را توجیه کند و گزارش بازرس قانونی حاکی از تائید عوامل و جهات ذکر شده باشد.

د( نیازی به اجرای موارد فوق نیست و گزارش بازرس قانونی قرائت شده باشد.

10- هر کس به‌عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجود داخل شود:

الف( تعهدی نسبت به بدهی‌های گذشته شرکت ندارد.

ب( در پذیرش یا عدم پذیرش بدهی‌های قبلی شرکت مختار باشد.

ج( مسئول بدهی‌های شرکت مربوط به قبل از ورود متناسب با سهم سرمایه خود می‌باشد

د( مسئول بدهی‌هایی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است.

11- معاملات غیرمنقول:

الف( تجاری محسوب می‌شود

ب( تجاری محسوب نمی‌شود

ج( درصورتی‌که متعاملین هر دو شرکت تجاری باشند تجاری محسوب می‌شود.

د( درصورتی‌که یکی از متعاملین شرکت تجاری باشد تجاری محسوب می‌شود.

-12 مدیران و مدیرعامل شرکت‌ها در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانون یا اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی:

الف( به‌تنهایی مسئول می‌باشند.

ب( فقط مدیرعامل مسئول می‌باشد.

ج( دادگاه مسئول را تعیین می‌کند.

د( منفردا یا مشترکاً مسئول می‌باشند و نسبت مسئولیت توسط دادگاه تعیین می‌گردد.

13- حساب وجوه هدایا برای مصارف خاص به کدام‌یک از طرق زیر نگهداری می‌گردد؟

الف( در حساب‌های دستگاه اجرایی تحت عنوان سایر منافع و ماهیانه همراه با سایر حساب‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می­شود.

ب( در حساب‌های دستگاه اجرایی تحت سر فصل معین و ماهیانه

ج( در دفاتر به‌طور جداگانه ثبت و همه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌شود.

د( در دفاتر به‌طور جداگانه ثبت و هر شش ماه یک‌بار به تائید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌رسد.

14- در سیستم حسابداری دولتی اقلام دارایی‌های ثابت و استهلاک آن‌ها به شرح ذیل در حساب‌ها ثبت می‌گردد.

الف( در حساب‌های مربوطه ثبت و نهایتاً دارایی‌ها و استهلاک مربوط در صورت‌های مالی منعکس می‌گردد.

ب( دارایی‌ها در حساب‌ها ثبت می‌گردد استهلاک آن‌ها ثبت نمی‌گردد.

ج( دارایی‌ها و استهلاک آن‌ها در حساب‌های سرمایه‌ای ثبت نمی‌گردد ولی در حساب هزینه‌ها منعکس می‌شود

د( هیچ‌کدام.

-15 کدام‌یک از عوامل زیر وجه امتیاز حسابداری دولتی با حسابداری مؤسسات بازرگانی است؟)منظور از امتیاز برتری نیست بلکه تفاوت می‌باشد.(

الف( هدف

ب( مدیریت

ج( درآمد

د( همگی

16- یک دستگاه دولتی می‌خواهد بهای پرداختی بابت خرید ساختمان اداری خود را ثبت دفاتر مالی نماید از کدام سرفصل‌ها باید استفاده شود؟

الف( دارایی‌های ثابت – بدهکار صندوق – بستانکار

ب( حساب دارایی‌ها – بدهکار بانک – بستانکار

ج( حساب هزینه قطعی – بدهکار بانک پرداخت-بستانکار

د( حساب اموال –بدهکار سرمایه – بستانکار

17- برای ثبت حساب دولتی در دفاتر حسابداری کدام‌یک از سرفصل‌های زیر پس از تصویب بودجه و ابلاغ آن بدهکار می­گردد؟

الف( مازاد تخصیص نیافته

ب( درآمد پیش‌بینی‌شده

ج( اعتبارات

د( هیچ‌کدام

-18 اختیارات بودجه دولت شامل چند ماده از مواد هزینه می‌باشد؟

الف) 12 ماده

ب) 18 ماده

ج) 19 ماده

د( هیچ‌کدام

19- چنانچه مدیران شرکت در مواردی با انجام روش‌های موردنظر حسابرسی موافقت ننمایند و در نتیجه رسیدگی به بعضی از اقلام بااهمیت برای حسابرس امکان‌پذیر نگردد این قبیل موارد می‌بایست: (فرض کنید موارد مذکور دارای اثرات اساسی در صورت مالی نباشند.(

الف( به‌عنوان محدودیت رسیدگی مطرح و گزارش حسابرسی مشروط شود

ب( به‌عنوان عدم توافق در کارش حسابرسی مشروط شوند

ج( مورد به‌عنوان نکات ضعف مدیریت در نامه مدیریت درج شود.

د( حسابرس باید گزارش عدم اظهارنظر ارائه نماید.

20- مدیریت شرکت از ارسال درخواست تأییدیه برای حساب‌های بدهکاران و حساب‌های بانکی جلوگیری نموده است حسابرس در گزارش خود این موضوع به چه ترتیب عنوان می‌نماید؟

الف( به موضوع رسیدگی و اسناد و مدارک موجود حاکی از اشکال عمده نبوده اکتفا می‌نماید و گزارش خود را ارائه می‌نماید

ب( با بررسی سوابق وصول مطالبات در سال بعد و اسناد و مدارک و صورتحساب‌های بانکی در سال جاری و سال آتی اگر با اشکال

عمده برخورد نماید موضوع را در گزارش حسابرسی خود عنوان می‌کند.

ج( موضوع دارای اهمیت بوده و موجب صدور گزار با اظهارنظر منفی )مردود( می‌گردد.

د( موضوع دارای اهمیت بوده و به دلیل محدودیت رسیدگی موجب صدور گزارش حسابرسی به‌صورت عدم اظهارنظر خواهد شد.

 -21 درصورتی‌که شرکت مورد رسیدگی در طی سال مورد رسیدگی تغییر روش حسابداری داشته باشد و موضوع در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی افشاشده و حسابرس نیز تغییر روش مذکور را منطقی بداند در گزارش حسابرسی:

الف( تنها به ذکر موضوع در یادداشت‌های پیوست اکتفا می‌کرد.

ب( در استاندارد گزارشگری به‌صورت دو پاراگراف موضوع به‌صورت پاراگراف خبری در پاراگراف میانی گزارش حسابرسی درج می‌شود.

ج( در استاندارد گزارشگری تغییر روش دربند اظهارنظر بایستی تصریح و تائید شود.

د( دربند اظهارنظر موضوع مورداشاره قرار گیرد.

22- کدام روش بهترین راه است برای اینکه حسابرسان اطمینان حاصل کنند که هر نام منعکس شده در صورت حقوق و دستمزد به یکی از کارکنان واقعی شرکت تعلق دارد

الف( بازدید از کارگاه‌ها و تائید هر یک از کارکنان از طریق مطابقت با کارت شناسایی آن‌ها

ب( توزیع چکه‌ای حقوق و دستمزد توسط شرکت را به‌طور سر زده نظارت کنند.

ج( رسیدگی به مدارک کارگزینی از لحاظ دقیق و کامل بودن.

د( رسیدگی به مطابقت نام کارکنان مندرج در اظهارنامه‌های مالیاتی با مدارک حسابداری.

23- حسابرس مستقل در رسیدگی به حساب سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها به کدام‌یک روش‌های رسیدگی به اسناد و مدارک خرید ... عمل می‌کنند.

الف( بررسی صورت‌های مالی در شرکت‌های سرمایه پذیر

ب( بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه پذیر و مشاهده اوراق سهام

ج( اوراق سهام مذکور

د( اخذ تأییدیه از شرکت سرمایه پذیر

 -24 حسابرس مستقل شرکت سعید، هنگام تطبیق اطلاعات مندرج در پاسخ تأییدیه بانک‌ها با دفاتر شرکت متوجه می‌شود که کارمزد وام دریافتی که مبلغ قابل‌توجهی دارد در حساب‌ها انعکاس نیافته است این موضوع چگونه است در گزارش حسابرس مستقل منعکس خواهد شد؟

الف( در گزارش نکات ضعف کنترل‌های داخلی درج خواهد شد.

ب( درصورتی‌که شرکت از انعکاس مبلغ فوق در حساب‌ها خودداری کند موضوع به‌صورت بند گزارش حسابرسی انعکاس یافته و اظهارنظر مشروط خواهد شد.

ج( درج به‌صورت بند شرط و عدم اظهارنظر

د( در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به‌عنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه درج خواهد شد.

25- داود، مهدی و حمید در یک شرکت تضامنی به ترتیب به نسبت 5 - 3 - 2 در سود و زیان سهیم هستند در تاریخ پایان سال مالی تصمیم به انحلال می‌گیرند. ترازنامه شرکت در تاریخ 29 اسفند همان سال به شرح زیر است:

ترازنامه در تاریخ 29/12**

دارایی‌ها:                                             بدهی‌ها و سرمایه:

وجه نقد)صندوق)   50.000                       بدهی‌ها  60.000

سایر  دارایی­ها 250.000 :                  سرمایه:

                                                                داود 80.000

                                                                مهدی 90.000

                                                                حمید 70.000

جمع 300.000                                                جمع 300.000

در این تاریخ دارایی­ها به مبلغ 12000ریال بفروش می­رسد و کل بدهی­ها پرداخت می­گردد. و تمام وجه نقد موجود در صندوق تقسیم می­شود. به هریک از شرکاء چند ریال می­رسد؟

جواب

داود

مهدی

حمید

1

15000

51000

44000

2

40000

45000

35000

3

55000

33000

22000

4

60000

36000

24000

26- موجودی کالا در پایان دوره مالی مبلغ 90.000 ریال کمتر از واقع ارزیابی‌شده است اگر زیان در سال مالی مذکور بدون توجه به اشتباه مزبور 48.000 ریال باشد. سود یا زیان چند ریال خواهد بود؟

الف( زیان 42.000 ریال

ب( سود 42.000 ریال

ج( سود 138.000 ریال

د( زیان 138.000 ریال

27- نرخ تبدیل درحالی‌که شرکت ایرانی می‌خواهد حواله بانکی صادر شده به نام خود به پول خارجی را به ریال تبدیل کند عبارت است از:

الف( نرخ روزانه فروش

ب( نرخ مدت‌دار

ج( نرخ روزانه خرید

د( نرخ متقابل

 -28 در یک شرکت تعاونی مصرف معاف از مالیات مقرر است معادل 6% سرمایه مندرج در ترازنامه پایان سال برای پاداش بکار انداختن سرمایه اعضای تعاونی ازیک‌طرف به حساب هزینه و از طرف دیگر به حساب شرکاء عضو )اعضا( به نسبت سرمایه در جریان آنان منظور گردد اطلاعات زیر در دست است:

 - این شرکت مبلغ 15.000 ریال تحت عنوان فوق از سال گذشته انتقالی دارد که قرار است بین اعضای فعلی تقسیم شود.

 - اعضای شرکت از سال قبلی تا پایان سال مورد عمل تغییر نکرده و فقط سرمایه آنان اضافه شده است.

-  سرمایه شرکت هر ماهه به ترتیب در 12 ماه سال مورد عمل ماهیانه یک میلیون ریال اضافه شده به صورتی که در پایان سال شرکت بالغ بر 20.000.000 ریال گردیده است برای احتساب پاداش بکار انداختن سرمایه هر یک از اعضا از کدام‌یک از نرخ‌های زیر باید استفاده نمود؟

الف) 7%

ب)  8 %

ج) 5%

د(  هیچ‌کدام

29- در شرکتی فروش در چهار سال گذشته روند صعودی داشته است ولی نمودار مقایسه‌ای سود نشان‌دهنده کاهش می­باشد به نظر شما کدام‌یک از موارد زیر موردتوجه قرار می‌گیرد؟

الف( نرخ‌های فروش مورد رسیدگی و توجه قرار می‌گیرد

ب( جابجایی هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای درب‌های تمام شده کالای فروش رفته موردتوجه قرار می‌گیرد.

ج( ارزش‌گذاری موجودی پایان سال موردتوجه قرار می‌گیرد.

د( چگونگی محاسبات قیمت تمام شده کالای فروش رفته و ارزیابی موجودی­ها تو اما مورد توجه قرار می‌گیرد

-30 موسسه تاکسی سرویس تندرو استهلاک اتومبیل‌های خود را از سال بعد از خرید به روش مجموع سنوات چهار سال محاسبه و آن را در حساب سود و زیان و ذخیره استهلاک ملحوظ می‌دارد در شهریور 74 به منظور خرید یک دستگاه اتومبیل به مبلغ 50.000.000 ریال سه دستگاه از اتومبیل‌های خود را که در تاریخ 1/6/71 به مبلغ 20.000.000 ریال و 1/7/72 به مبلغ 30.0000.000 ریال و 1/2/73 به مبلغ 40.000.000 ریال خریداری کرده بود. به ترتیب به مبالغ ده میلیون ریال و بیست میلیون ریال فروخته است. از این بابت چه مبلغ به حساب سود و زیان خود منظور خواهد نمود؟

الف) 2.000.000 ریال زیان

ب) 4.000.000 ریال سود

ج) 6.000.000 ریال سود

د) 4.000.000 ریال زیان

31- برای تولید یک قطعه منفصله چهار روش تولید با هزینه‌هایی به شرح زیر وجود دارد.

شرح

روش 1

روش 2

روش 3

روش 4

هزینه­های متغیر هر واحد به ریال

2100

1200

1000

500

هزینه­های ثابت ماهیانه

8000000

9000000

12000000

14000000

 

چنانچه شرکت بخواهد ماهانه 5.000 از این قطعه تولید نماید چه روشی از تولید مناسب است؟

الف( روش 1

ب( روش 2

ج( روش 3

د( روش 4

 -32 شرکت یک نوع محصول تولید می‌کند نرخ فروش هر واحد 10.000 ریال است این شرکت در اولین سال فعالیت خود 100.000 واحد تولید و 80.000  واحد آن‌ها را به فروش می‌رساند. موجودی در جریان ساخت پایان دوره ندارد هزینه‌های سال اول به شرح زیر است:

شرح

هزینه­ها ثابت

هزینه­های متغیر هر واحد

هزینه مواد اولیه

-

2000 ریال

هزینه دستمزد مستقیم

-

1250 ریال

هزینه­های سربار ساخت

120000000 ریال

750 ریال

هزینه اداری و فروش

70000000 ریال

1000 ریال

 

با توجه به اطلاعات فوق سود شرکت در سال اول بر اساس هزینه‌های مستقیم )متغیر( چند میلیون ریال است؟

الف( 114

ب) 210

ج) 234

د) 330

33- شرکت تولیدی الف از یک نرخ مواد اولیه ماهیانه 3.000 واحد مصرف می‌نماید. قیمت تمام شده مواد اولیه مصرفی را با روش میانگین متحرک در پایان هر ماه به حساب قیمت تمام شده محصول منظور می‌نماید این شرکت در اول سال 75 مقدار 4.000 واحد از مواد به قرار هر واحد 1.500 ریال موجود دارد خریدهای سه ماهه اول سال شرکت به قرار زیر است.

فروردین 2.000 واحد نرخ هر واحد 2.100 ریال اردیبهشت 3.000 واحد نرخ هر واحد 1.900 ریال خرداد 5.000 واحد نرخ هر واحد 1.960 ریال نرخ مواد موجود در اول تیرماه 1375 کدام‌یک از ارقام زیر است:

الف) 1.850 ریال

ب) 1.900 ریال

ج) 1.950 ریال

د( هیچ‌کدام

34- شرکت زاگرس سه نوع محصول تولید و بفروش می‌رساند اطلاعات مربوط به محصولات به شرح زیر است:

شرح

محصول الف

محصول ب

محصول ج

قیمت فروش هر واحد ریال

6000

30000

9000

هزینه متغیر هر واحد ریال

4000

2000

7000

 

چنانچه مبالغ فروش سه محصول باهم برابر باشند؛ یعنی هریک از محصول یک سوم از کل فروش شرکت را تشکیل دهند و هزینه‌های ثابت سالانه 9.000.000 ریال باشد مبلغ فروش در نقطه سربسر کل سه محصول عبارت است از:

الف) 30.000.000 ریال

ب) 34.000.000 ریال

ج) 27.000.000 ریال

د) 30.375.000 ریال

35- در شرکت آلفا درجه تکمیل کالای در جریان ساخت ابتدای دوره 50 % و درجه تکمیل کالای در جریان ساخت پایان دوره 60 % می‌باشد. ضایعات عادی شرکت هنگامی‌که درجه تکمیل به 75 % می‌رسد شناسایی می‌گردد هزینه‌های ضایعات به کدام‌یک از حساب‌ها منظور خواهد شد؟

الف( فقط به حساب کالای ساخته شده

ب( فقط به حساب کالای در جریان ساخت پایان دوره

ج( بین کالای در جریان ساخت پایان دوره و کالای ساخته شده تقسیم خواهد شد

د( به حساب کالای در جریان ساخت اول دوره

36- برای محاسبه قیمت تمام شده واحد محصول در موسسه تولیدی که پنج محصول مختلف با علامت الف ب- ج- د و ه تولید می‌نماید نرخ هزینه‌های پرسنلی کارگران )دستمزد( را بایستی:

الف( به نسبت مواد مصرفی تسهیم نمود.

ب( به نسبت مساحت قسمت‌های تولیدی تسهیم نمود.

ج( بر اساس زمان‌سنجی برای هر محصول تعیین نمود.

د( به نسبت بهای ماشین‌آلات سهیم نمود.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی