دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته گاز و گازرسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته گاز و گازرسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1390

0 تومان
کد محصول : Gaz_Gazresani_1390

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته گاز و گازرسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

۱- امروزه گاز طبیعی به چه طریقی در دنیا معامله می‌شود؟

۱) ارزش حرارتی

2) CN

3) فقط LNG

4) هر سه طریق

2- SURGE یا فشار خیز آب را در حرکت مایعات چگونه تعریف می‌کنید؟

1)توقف ناگهانی مایع در طول مسیرش در اثر بستن شیر

2) فشار ناگهانی مایع

3) فشار ناگهانی مایع در اثر تقلیل درجه حرارت آن

4) افزایش فشار مایع در اثر تراکم آن

3- چرا در بعضی مواقع انجام PWHT ضروری است؟

1)تا از زنگ‌زدگی محلی جوش جلوگیری شود.

2) کلیه عیوب موجود در جوش )به‌استثنای عیوب در ریشه( از بین برود.

3) اصلاح دانه‌بندی محلی جوش و کاهش سختی

4) تا کلیه عیوب جوش مخصوصاً در ریشه برطرف گردد.

4- فرمول تعیین ضخامت خط لوله انتقال گاز از طریق کسری قابل‌محاسبه است و در مخرج کسر ضریبی به نام F وجود دارد که نمایانگر تعداد جمعیت ساکن در مسیر خط لوله است. اگر کلیه عوامل در صورت و مخرج کسر ثابت باشد، تغییرات F گویای چه تراکمی است؟

1)افزایش F نشانه جمعیت کمتر و ضخامت کمتر لوله است

2) افزایش F نشانه جمعیت کمتر و ضخامت بیشتر لوله است

3) نقصان F نشانه جمعیت زیاد و ضخامت کمتر لوله است

4) نقصان F نشانه جمعیت کم و ضخامت بیشتر لوله است

۵- چرا لوله‌ها در زمستان در امتداد طولی ترک برمی‌دارند؟

1)چون در لوله‌ها تنش طولی بیش از تنش عرضی است.

2) چون در لوله‌ها تنش عرضی بیش از تنش طولی است.

3) چون اصولاً ترک‌ها در قسمتی طولی به وجود آمده و انتشار می‌یابند.

4) چون اکثر لوله‌ها دارای جوش طولی می‌باشند.

۶- توربین وسیله ایست برای تبدیل انرژی...

1)دورانی به انرژی جنبشی

2) حرارتی به انرژی مکانیکی

3) مکانیکی به انرژی الکتریکی

4) جنبشی به انرژی دورانی

۷- برخی از تانکها را به‌صورت کروی می‌سازند، چون...

1)ساخت و نصب آن‌ها ارزان است

2) خطر انفجار کمتری رادارند

در حجم زیاد جای کمتری را اشغال می‌کنند

4) خیلی سریع ساخته و نصب می‌شوند

۸- فشار پذیری ماکزیمم یک مخزن بستگی دارد به فشار ماکزیمم قابل‌تحمل

FLANGES HEAD SHELL(1

2) بدنه SHELL آن

3) کلگی HEAD آن

4) فلنج‌های ( FLANGES ) آن

 

۹- گرمای نهان تبخیر چیست؟

1)آنتروپی لازم برای تغییر فاز بخار به مایع هست

2) آنتروپی موردنیاز برای تغییر فاز بخار به مایع هست

3) آنتالپی برای تغییر فاز جامد به بخار هست

4) آنتالپی موردنیاز برای تغییر فاز مایع به بخار هست.

10 - اگر گاز قبل از ورود به خط انتقال با کاهش دما مواجه شود...

1)مسیر بیشتری را بدون نیاز به تراکم می‌پیماید.

2) مسیر کمتری را بدون نیاز به تراکم می‌پیماید

3) طول مسیر قابل پیمایش بدون نیاز به تراکم فرقی نمی‌کند

4) طول مسیر قابل پیمایش توسط گاز منفک از درجه حرارت آن است

۱۱ - فرق عمده در انتقال گازها و مایعات در کدام گزینه به‌طور کامل درج گردیده است؟

1)مایعات وزن مخصوص بیشتری نسبت به گازها دارند.

2) اثر ژول تامپسون در گازها و پدیده فشار خیز آب در مایعات

3) مایعات در اثر شتاب ثقل، مسیرهای سرازیری را سریعتر از گازها طی می‌کنند

4) مایعات در اثر تغییر فشار در طول مسیر خود سرد می‌شوند و فشار خیز آب در آن‌ها قابل‌توجه است.

۱2 - اگر در هنگام سنگ زدن ورق، لوله و یا پروفیل، جرقه‌های ساطع‌شده از برخورد سنگ با فلز بسیار و طول پیمایش آن‌ها بیشتر باشد، نشانه...

1)وجود کربن قابل ملاحظه در فلز است

2) فلز فوق‌العاده خالص است

3) فلز قابلیت تورقی ندارد

4) وجود بسیار کم‌کربن در فلز است.

۱3- ABSORPTION یعنی جذب

1)مایع توسط جامد

2) گاز توسط مایع

3) مایع توسط مایع

4) گاز توسط گاز

14-ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺸﺎرﻫﺎي PSIA 60 و PSIA 54,7 ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

 PSIA(1- 100

114,7PSIA

PSIG(3 84,7

PSIG(4 100

۱۵ - پدیده یخزدگی  ( HYDRATE FORMATION ) در گازها چه موقع رخ می‌دهد؟

1)کاهش ناگهانی دما

2) کاهش ناگهانی فشار

3) کاهش ناگهانی رطوبت

4) کاهش شدید دمای محیط

16- ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ؟

 • 10 ﻣﯿﻠﯿﻮن
 • 5000ﮐﯿﻠﻮ
 • 10000
 • 1000

17- ﻓﺸﺎر ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﺎز ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺣﺪوداً ﺑﯿﻦ ... ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ.

 • 300ﺗﺎ 400
 • 100ﺗﺎ 150
 • 250ﺗﺎ 300
 • 60ﺗﺎ 90

 

۱۸ - برای وسایل گازسوز دودکشی مشترک...

1)تحت شرایط خاصی مجاز است

3) در هر حالی ممنوع است

3) ارجح است.

4) لزومی ندارد.

۱۹ - نصب شومینه در اتاق‌خواب...

1)مجاز است

2) مجاز نیست.

3) با رعایت نکات خاصی مجاز است.

4) درصورتی‌که هوای کافی وجود داشته باشد مجاز است.

20- در لوله‌کشی گاز طبیعی، ساختمان‌ها به مسکونی و... تقسیم می‌شوند.

1)تجاری، عمومی

2) عمومی، خاص

3) تجاری، دولتی

4) عمومی، صنعتی

2۱ - با افزایش دمای گاز سرعت صوت در گاز

1)افزایش می‌یابد

2) ثابت می‌یابد

3) تقلیل می‌یابد

4) بستگی به شرایط دارد.

 

22- دﻣﺎي ﺧﻮد اﺷﺘﻌﺎﻟﯽ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﺣﺪوداً ﭼﻨﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد اﺳﺖ؟

 • 100
 • 540
 • 700
 • 1400

23- ﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻫﻮا ﻻزم اﺳﺖ؟

 • 5,25
 • 9,52
 • 10,5
 • 11,5

24- تعداد مولکول‌های حجم‌های مساوی از گازهای مختلف...

1)فقط در گازهای سنگین برابر است

2) رابطه و قاعدهای معین ندارد

3) ممکن است گاهاً مساوی باشد

4) مساوی است

2۵- درصورتی‌که فشار گاز تغییر داده شود و دما ثابت نگهداشته شود فرآیند را چه میگویند؟

1)ایزو باریک

2) ایزوتروپیک

3) ایزوترمال

4) آدیاباتیک

26- ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﻮر ﮔﺎز ﺑﺪون ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﻨﺪه در ﺷﻬﺮي ﻧﺼﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺟﻮ آن psi13اﺳﺖ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻓﺸﺎر ﮐﻨﺘﻮر ﺑﻪ ﮐﺪامﯾﮏ از اﻋﺪاد زﯾﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ؟

5,75(1

5,06(2

3,18(3

4,97(4

27- ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﮔﺎزي ﭼﻨﺪ PSi ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

60(1

100(2

150(3

320(4

28- ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮاي ﻣﺸﻌﻞ ﮐﻮرهﻫﺎي آﺟﺮﭘﺰي ﭼﻨﺪ psi ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

1,4)1

2)2

30(3

60(4

2۹- در لوله گاز در صنایع، استفاده از کدام‌یک از انواع شیرها مجاز است؟

1)فقط BALL

2) فقط PLUG

3) فقط GATE

4) PLUG BALL

30- مخلوطی از ماده بودار کننده و گاز طبیعی باید به نحوی باشد که این مخلوط در هوا با غلظت حجمی حداکثر چند درصد وجود داشته باشد تا به سهولت توسط یک شخص با حس طبیعی بویایی قابل مشخص باشد؟

 • ۱
 • 3
 • ۵
 • ۱0

3۱- در کارخانه‌هایی که گاز مایع به‌عنوان سوخت جایگزین گاز طبیعی استفاده می‌شود برای کاهش ارزش حرارتی آن و رساندن به حد گاز طبیعی آن را با کدام‌یک از گازهای زیر مخلوط می‌کنند؟

1)اکسیژن

2) نیتروژن

3) هوا

4) گازکربنیک

32- TIE-IN به چه معنا است؟

1)انشعاب گرفتن از خط لوله

2) نصب تی سرویس

3) نصب شیر گاز در وسط خط گاز

4) جوشکاری اتصال نهایی

33- ﺣﺪود اﺷﺘﻌﺎل ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﮐﺪامﯾﮏ از داﻣﻨﻪﻫﺎي زﯾﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • 1,3ﺗﺎ 10 درﺻﺪ
 • 1,8ﺗﺎ 15 درﺻﺪ
 • 2 ﺗﺎ 10 درﺻﺪ
 • 5ﺗﺎ 15 درﺻﺪ

34- فشار هیدرو استاتیک در آزمایش‌های دورهای مخازن ذخیره گاز مایع چقدر است؟

 • 5/1 برابر فشار کاری مخزن در سخت‌ترین شرایط
 • 5/1 برابر فشار طراحی مخزن
 • 2۵۱ پوند بر اینچ مربع
 • معادل فشار طراحی مخزن

35- فشار خروجی رگلاتورهای گاز مایع برای مصرف در منازل مسکونی چقدر است؟

 • Psig ۷
 • Bar ۱43
 • Psig ۱4۵
 • Psig 10

16-36 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺠﻤﯽ 89%=C2 =%8.5 C1 و 3=%2,5 C را در ﻓﺸﺎر 00Bar2 ﻓﺸﺮده و ﺑﻪﺻﻮرت CNG در ﻣﺨﺰن ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮔﺎزﺳﻮز ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ، وزن CNG ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺨﺰن ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ؟

 • 11,2
 • 12,24
 • 12,78
 • 13,65

3۷- عمل Purging در لوله‌های گاز به مفهوم کدام‌یک از موارد زیر است؟

1)تخلیه کامل گاز محتوی لوله

2) جایگزینی گاز با هوا

3) جایگزینی هوا با گاز

4) هر سه مورد

38- ﺑﺮاي اﺣﺘﺮاق ﯾﮏ ﭘﻮﻧﺪ ﭘﺮوﭘﺎن ﺧﺎﻟﺺ، اﮔﺮ از ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن ﻫﻮاي اﺿﺎﻓﯽ اﺣﺘﺮاق ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﺷﻮد، ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻫﻮا در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺮﻣﺎل ﻻزم اﺳﺖ؟

 • 4,7
 • 5,5
 • 6
 • 8,9

39- جوشکاری خطوط انتقال نفت و گاز بر اساس کدام استاندارد صورت می‌گیرد؟

 • ASME B 31.1
 • API 1110
 • API 1104
 • 1

40- جهت عبور توپک از داخل لوله شعاع خم باید به چه ضریبی از قطر لوله باشد؟

 • 3D
 • 5D
 • 7D

4) هیچ‌کدام

4۱- در خطوط انتقال با سرویس ترش استفاده از کدام گریدهای زیر مناسب‌تر است؟

API 5L GRB

API 5L GRX42

API 5L GRX60

API 5L GR X65

42- مهم‌ترین علت‌های گاز زدگی ناشی از وسایل گازسوز عبارت‌اند از:

1)نداشتن دودکشی

2) گرفتگی دودکشی

3) نرسیدن اکسیژن کافی به‌وسیله گازسوز

4) هر سه مورد

43- حداقل قطر دودکشی جهت نصب آبگرمکن گازسوز چند سانتیمتر است؟

 • 10
 • ۱2
 • ۱۵
 • 20

44- Von - Voff  (اختلاف ولتاژ روشن و خاموشی) در حفاظت کاتدیک بیانگر کدام گزینه است؟ 1)ولتاژ پلاریزاسیون + افت ولتاژ در پوشش

2) افت ولتاژ در پوشش + افت ولتاژ در زمین بین سیم پیل ولوله

3) ولتاژ پلاریزاسیون + افت ولتاژ در زمین بین سیم و پیل ولوله

4) افت ولتاژ درپوششی + افت ولتاژ طبیعی لوله نسبت به زمین

 

45- از ﭼﻪ اﻟﮑﺘﺮودي در ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺧﻄﻮط و اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد؟

 • 6010
 • 7010
 • 7018
 • 6013

46- ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺟﻮش ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﮔﺎز ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

1) 20cm 20

2)1,5OD

3)1OD

4)50cm

47- ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻻي اﺷﺘﻌﺎل ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﺣﺠﻤﯽ اﺳﺖ؟

1) 2و 5,9

2) 3و 12,5

 3) 5و 10

4) 5و 15

4۸- برای تشخیص و تمایز دقیق گاز طبیعی  (خانگی) در نشت گاز از گاز مردابی از چه دستگاهی استفاده می‌شود؟

 • gas-tec
 • spy gas
 • co-detector
 • ethane identifier

49- داﻣﻨﻪ (Range) ﻓﺸﺎر ﮐﺎري ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎﻧﮕﯽ  (ﺟﺰء )و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﮔﺎزي ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ (از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ) ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

1( 4/1، 60-90 psi

2) 4، 60-90 psi

3) 4/1، 30-60

4) 4، 30-60 psi

50- ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 160mm و 11 SDR ﭼﻨﺪ mm ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

 • 0,69
 • 11
 • 17,6
 • 14,5

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته گاز و گازرسانی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن