دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته گاز و گازرسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته گاز و گازرسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1386

0 تومان
کد محصول : Gaz_Gazresani_1386

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته گاز و گازرسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

۱- در کدام‌یک از موارد زیر سرعت صوت پائین ترین راندمان را دارد؟

۱) آب

2) آلومینیوم

3) فولاد

4) هوا

2- طبق 650 API کدام‌یک از استانداردهای زیر به‌عنوان استاندارد قبول بازرسی مایع نافذ توصیه‌شده است؟

 1 ) ASTME165

2)  ASME SEC.8 Div.1

3)  API 1104

4)  AWS0101

3- ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 6 ASME SEC.5 ART درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ از اﺳﭙﺮي ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﯾﻊ ﻧﺎﻓﺬ اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻓﺸﺎر آب ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟

1)Psi(3    30Psi  50

2)Psi(4    40 Psi  60

4-طبق استاندارد ASME SEC.8 نشانه‌های خطی نشانه‌هایی هستند که طول آن‌ها بیشتر از

۱) دو برابر عرضشان نباشد

2) سه برابر عرضشان باشد

3) سه برابر عرضشان نباشد.

4) دو برابر عرضشان باشد.

5- در فرایند جوشکاری GTAW کدام‌یک از عیوب در جوش وجود ندارد؟

 • Crack
 • Lof
 • Prosity
 • Slag

6- کدام‌یک از موارد ذیل به عدم جوش مربوط نمی‌شود؟

۱) استفاده از آمپر زیاد

2) سرعت جوشکاری زیاد

3) ضخیم بودن قطعات

4) نامناسب بودن زاویه الکترود

7- مزایای استفاده از الکترود با روپوش قلیائی کدام است؟

۱) استحکام مکانیکی جوش بسیار بالاست

2) جوشکاری با این الکترود بسیار آسان است.

3) رطوبت را جذب نمی‌کند

4) عمل جدا شدن سرباره آن از سطح جوش آسان می‌باشد.

8-  معایب الکترود با روپوش سلولزی کدام است؟

۱) سرعت ذوب الکترود پایین است

2) نفوذ جوش الکترود سلولزی کم است.

3) گل جوش زیادی برجای می‌گذارد

4) دود و جرقه زیادی ایجاد می‌شود.

9- اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﻗﻠﯿﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﮐﻢ ﻫﯿﺪروژن ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف در ﮐﻮره ﺑﺎز و ﺑﻪ ﻣﺪت 2 ﺗﺎ 3 ﺳﺎﻋﺖ در ﭼﻪ دﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟

60 ﺗﺎ 100 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد

100ﺗﺎ 150 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد

150ﺗﺎ 250 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد

250ﺗﺎ 350 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد

۱0 - بیشترین مقدار گاز طبیعی در زمستان معمولاً در کدام گروه مصرف می‌شود؟

۱) صنایع سبک

2) صنایع سنگین

3) منازل

4) نیروگاه‌ها

۱۱ - مقدار انرژی اشعه گاما با کدام‌یک از واحدهای اندازه‌گیری زیر تعریف می‌شود؟

 • Curic
 • Roentgen
 • Half-Life
 • Kilo electron

12- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻤﯽ ﻫﯿﺪرو و ﮐﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻣﺘﺎن - اﺗﺎن و ﭘﺮوﭘﺎن در ﯾﮏ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ 85% - 12% و 63% ﺑﺎﺷﺪ، وزن ﻣﺨﺼﻮص.(SP.GR) آن ﮔﺎز ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

 • 0,64
 • 0,66
 • 0,69
 • 0,71

۱3 - اجزاء اصلی تشکیل‌دهنده گاز مایع ( LPG ) کدام‌یک از موارد زیر است؟

۱) اتان و پنتان نرمال

2) پروپان و بوتان نرمال

3) پروپان - نرمال بوتان - ایزو بوتان

4) متان - اتان – پروپان

14- ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻣﺨﺰن 70 ﻟﯿﺘﺮي ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در دﻣﺎي 25c  ﻋﺪد 55 اﺗﻤﺴﻔﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﺣﺠﻢ ﮔﺎز ﻣﺤﺘﻮي ﻣﺨﺰن در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺪامﯾﮏ از ارﻗﺎم زﯾﺮ اﺳﺖ؟

 • 9,37 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
 • 3180 ﻟﯿﺘﺮ
 • 3,79 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
 • 187,5 ﻓﻮت ﻣﮑﻌﺐ

15- ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت و ﻓﺸﺎر آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺖ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺪامﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ؟

 • 24ﺳﺎﻋﺖ و ﯾﮏﺑﺎرBAR
 • 24ﺳﺎﻋﺖ و 7/0 ﺑﺎر BAR
 • 48ﺳﺎﻋﺖ و 10 PSi ده ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ
 • 48 ﺳﺎﻋﺖ و 10 اﺗﻤﺴﻔﺮ

16- ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ 300000 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻧﺮﻣﺎل در ﺳﺎﻋﺖ، ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ را در ﻓﺸﺎر 250 Psigو دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂc3 5 ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮ اﺳﻤﯽ ﻟﻮﻟﻪ ازﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﻨﺪ اﯾﻨﭻ اﺳﺖ؟

 • 4
 • 6
 • 10
 • 12

۱7 - حداقل فاصله بین دو مخزن روی زمینی ذخیره‌سازی گاز مایع با گنجایش 2500 گالن ظرفیت آبی، کدام‌یک از ارقام زیر است؟

۱) یک متر

2) یک و نیم متر

3) به‌اندازه قطر مخزن بزرگتر

4) به‌اندازه قطر مخزن کوچکتر

۱8 - ظرفیت تخلیه گاز از سوپاپ اطمینان مخازن ذخیره‌سازی گاز مایع ( LPG ) روی زمینی با کدام‌یک از عوامل زیر متناسب است؟

۱) درجه خلوص گاز

2) سطح خارجی مخزن

3) فشار مخزن

4) فاصله تا مخزن مجاور

19- ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﯾﮏ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ 30٫000 ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻗﺪرت ﺣﺮارﺗﯽ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ 12000 ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻓﺮض ﺷﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﻨﺪ ﻟﯿﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ؟

 • 2,5
 • 4,5
 • 7
 • 7,2

20- در ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺪامﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ زﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد دارد؟

1) اﺗﺎن

2) ﺑﻮﺗﺎن

3) ﭘﺮوﭘﺎن

4) ﻣﺘﺎن

21- ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﺮوﺟﯽ رﮔﻼﺗﻮرﻫﺎي ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺣﺪود ﮐﺪامﯾﮏ از ارﻗﺎم زﯾﺮ اﺳﺖ؟

1) PSIG 0,47

2) 7 اﯾﻨﭻ آب

3) 9 اﯾﻨﭻ آب

4)BAR 0.47

22- اﻣﻮاج ﺑﺎﻻي ﺣﺪ ﺷﻨﻮاﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﺪامﯾﮏ از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎي زﯾﺮ اﺳﺖ؟

 • 2ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ
 • 2 ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ
 • 200ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ
 • 000،20 ﻫﺮﺗﺰ

23- در یک ایستگاه تقلیل فشار گاز وجود کدام‌یک از اقلام الزامی است؟

۱) رگلاتور، شیر قطع سریع، کنتور

2) کنتور، شیر اطمینان، شیر قطع سریع

3) رگلاتور، شیر قطع حریق، شیر اطمینان

4) رگلاتور، شیر اطمینان، کنتور

24- خطوط لوله گاز با کدام‌یک از فشارهای زیر دارای حریم است؟

۱) بالاتر از PSI ۱/4

2) بالاتر از 256 PSI

3) بالاتر از 60 PSI

4) هر سه مورد

25- ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞاﻧﻔﺠﺎر اﺳﺖ؟

 • درﺻﺪ ﮔﺎز 99 درﺻﺪ ﻫﻮا
 • 10 درﺻﺪ ﮔﺎز و 90 درﺻﺪ ﻫﻮا
 • 2(درﺻﺪ ﮔﺎز 75 درﺻﺪ ﻫﻮا
 • 50 درﺻﺪ ﮔﺎز و 50 درﺻﺪ ﻫﻮا

26- در گاز طبیعی کدام‌یک از عناصر زیر بیشتر وجود دارد؟

۱) اتان

2) بوتان

3) پروپان

4) متان

27-کدام‌یک از سوخت‌های زیر ازنظر آلودگی محیط‌زیست مرغوب‌تر است؟

۱) بنزین

2) گاز طبیعی

3) گاز مایع

4) نفت سفید

28- گاز C.N.G عبارت است از:

۱) گاز طبیعی فشرده‌شده

2) گاز مایع

3) گاز طبیعی مایع‌شده

4) مخلوطی از گاز مایع و گاز طبیعی مایع‌شده

29- کدام‌یک از وسایل گازسوز خانگی نیاز به هوای بیشتر دارد؟

۱) آبگرمان فوری دیواری

2) آبگرمان مخزن دار زمینی

3) اجاق‌گاز فردار

4) بخاری گازی

30- ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﺪامﯾﮏ از ارﻗﺎم زﯾﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ؟

 • 1000ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
 • BTU1 , 000 در ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
 • BTU1 0, 000 در ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
 • 5000 ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي در ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ

31- ﻓﺸﺎر ﮔﺎز در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

1)1 psi

2) 1 اﺗﻤﺴﻔﺮ

3)0,25 psi

4) 0,25 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

32- ﯾﮏ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ از ﺣﺠﻢ اﺗﺎق را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻣﺎده اﻧﻔﺠﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

 • 7
 • 15
 • 20
 • 50

 33-در مورد گاز طبیعی کدام گزینه نادرست است؟

۱) بیرنگ است.

2) گازی است بدون بو

3) به‌محض خروج از لوله متصاعد می‌شود.

4) گازی است دارای بوی تند

34- برای افزایش فشار گاز طبیعی در خطوط لوله از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟

۱) بلوور blower

2) پمپ‌های گریز از مرکز

3) پمپ‌های رفت و برگشتی

4) کمپرسور

35 - کدام نوع دودکشی در بهینه‌سازی سوخت دارای راندمان بالاتری است؟

۱) یک جداره

2) دوجداره

3) سیمانی

4) فولادی

36- نصب بخاری گازی در کدام مکان مجاز است؟

۱) اتاق‌خواب

2) اتاق نگهبانی

3) خشکشویی ها

4) کلاس درس

37- جهت وسیله گازسوز کدام‌یک از دودکش‌ها صحیح است؟

۱) از پنجره به خارج هدایت شود و دارای لوله عمودی و کلاهک باشد

2) از دیوار منزل به خارج هدایت شود و دارای لوله عمودی و کلاهک باشد

3) باید به یک متر بالاتر از پشت‌بام هدایت شود و دارای کلاهک باشد

4) با توجه به وضعیت ساختمان هر سه مورد می‌تواند صحیح باشد

38- استفاده از کدام‌یک از مصالح زیر جهت لوله‌کشی گاز در بخش اماکن عمومی مجاز است؟

۱) لوله فولادی و اتصالات فولادی درزدار

2) لوله فولادی و اتصالات فولادی بدون درز

3) لوله فولادی درزدار و اتصالات فولادی بدون درز

4) هر سه مورد

39- ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﻄﺮ اﺳﻤﯽ ﻣﺠﺎز در ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟

 • 63
 • 75
 • 100
 • 150

40- ﻃﻮل ﻣﺠﺎز ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺴﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟

 • 1,20
 • 1,5
 • 10
 • 5

41- اجرای لوله‌کشی روکار تا قطر 50 میلی‌متر به کدام طریق زیر مجاز است؟

۱) جوشکاری برق

2) با استفاده از اتصالات دنده‌ای

3)1 و 2

4) جوشکاری با گاز استیلن

42- در لوله‌کشی روی کار جهت حفاظت لوله گاز از روش زیر استفاده می‌شود.

۱) رنگ‌آمیزی

2) نوارپیچی سرد

3) نوارپیچی گرم

4) نوارپیچی با عایق پشم و شیشه

43- ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ؟

1) ﻣﻌﺎدل ﻓﺸﺎر آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

2) ﻣﻌﺎدل ﻓﺸﺎر ﺗﺴﻠﯿﻢ

3)psi 10

4)1/5 ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﻃﺮاﺣﯽ

44- جهت پیدا کردن محل نشت گاز در لوله‌کشی گاز خانگی مناسب‌ترین وسیله کدام است؟

۱) استفاده از کف صابون

2) استفاده از فشارسنج دقیق

3) استفاده از حرکت کنتور

4) هر سه مورد

45- قطر دودکش یک وسیله گازسوز به چه عواملی بستگی دارد؟

۱) ارتفاع دودکشی

2) ظرفیت حرارتی وسیله گازسوز

3) لوله رابط افقی

4) هر سه مورد

46- حداقل قطر دودکش وسایل گازسوز چند سانتیمتر است؟

 • ۱6
 • 8
 • ۱2
 • ۱5

47 - کدام‌یک از جملات زیر غلط است؟

۱) استفاده از قطعات سیمانی پیش‌ساخته سر صاف (لب‌به‌لب) جهت دودکشی مجاز است

2) استفاده از دودکشی مشترک حداکثر برای 5 طبقه مجاز است

3) داکت دودکش‌ها باید از بالا و پائین به هوای آزادراه داشته باشد

4) عبور دودکشی از فضای سقف کاذب حمام مجاز نیست

48- ﺣﺪ ﻣﺠﺎز درﺻﺪ CO در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر 8 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﭼﻨﺪ PPM ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

 • 400
 • 100
 • 50
 • 9

49- در یک کارخانه، گاز مایع به‌عنوان جایگزین گاز طبیعی در نظر گرفته‌شده. جهت همسان‌سازی ارزش حرارتی گاز مایع به گاز طبیعی اجرا با کدام‌یک از گازهای زیر مخلوط می‌نمایند؟

CO2 (1

2) نیتروژن

3) هوا

4) گاز طبیعی

50 - مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت گاز کدام است؟

۱) ارزش حرارتی

2) وزن مخصوص

3) چگالی

4) عدم ناخالصی

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته گاز و گازرسانی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن