راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته گاز و گازرسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

سوالات آزمون رشته گاز و گازرسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

0 تومان
کد محصول : Gaz_Gazresani_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته گاز و گازرسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

۱ - ارزش حرارتی گاز طبیعی با ...................... دارد.

1) فشار نسبت مستقیم دارد

2)فشار نسبت معکوس دارد

3)چگالی نسبت مستقیم دارد

4)چگالی نسبت معکوس دارد

2 - حداکثر افت فشار مجاز بین کنتور گاز تا دستگاه‌های گازسوز خانگی معادل کدام‌یک از ارقام زیر می‌باشد؟

 • 7/12 میلی‌متر ستون آب
 • 5/2 سانتیمتر ستون آب
 • 5 پوند بر اینچ مربع
 • 7 اینچ ستون آب

3- حداقل شعاع انحنای مجاز در خم‌کاری سرد لوله‌های گاز  ( Cold Bending ) معادل کدام‌یک از موارد زیر است:

1) چهار برابر قطر اسمی لوله است

2)شش برابر قطر اسمی لوله است

3)هشت برابر قطر اسمی لوله است

4)به قطر لوله ارتباطی ندارد و حداکثر خم‌کاری 30 درجه هست

4 - جوشکاری لوله‌های گاز که دارای ضخامت‌های مختلف می‌باشند در کدام‌یک از حالات زیر مجاز است؟

1) اتصال جوش لوله‌هایی که دارای ضخامت‌های مختلف باشند کلاً مجاز نمی‌باشد

2)چنانچه اختلاف ضخامت حداکثر سه میلی‌متر باشد با آماده‌سازی لبه لوله‌ها جوشکاری مجاز است

3)چنانچه اختلاف ضخامت حداکثر پنج میلی‌متر باشد، پس از آماده‌سازی لبه‌ها، جوشکاری مجاز است

4)چنانچه اختلاف ضخامت لوله‌ها حداکثر شش میلی‌متر باشد جوشکاری مجاز است.

5 - پرتونگاری جوشی‌ها در لوله‌کشی گاز اعم از خانگی - تجاری و صنعتی در چه مواردی الزامی است؟

1) در تمام حالات الزامی است

2)چنانچه فشار گاز بیشتر از 2 پوند بر اینچ باشد

3)چنانچه فشار گاز بیشتر از 55 اینچ آب و قطر لوله بیشتر از 5/2  اینچ باشد

  4)چنانچه فشار گاز بیشتر از 2 پوند بر اینچ مربع و ضخامت لوله کمتر از 35/6 میلی متر باشد

6 - کدام‌یک از تکنیک های جوشکاری زیر منطبق با استاندارد شرکت ملی گاز ایران هست؟

1) جوشکاری به‌وسیله قوسی الکتریکی

2)جوشکاری به‌وسیله گاز استیلن

3)جوشکاری به‌وسیله قوسی الکتریکی و گاز استیلن

4)هیچ‌کدام

7- استفاده از چه نوع شیرهایی در لوله‌کشی‌های گاز صنعتی - تجاری و خانگی مجاز است؟

1) شیرهای سماوری و کشوئی Gate و Plug

2)شیرهای Ball و Gate و Plug

3)شیرهای Ball و Plug

4)کلیه موارد

۸ - حداکثر، قطر مجاز لوله در لوله‌کشی گاز طبیعی خانگی با فشار 25/0 پوند بر اینچ مربع چقدر است؟

 • 2 اینچ
 • 3 اینچ
 • 4 اینچ
 • محدودیت ندارد

۹ - فشار گاز در لوله‌کشی خانگی و تجاری در ساختمان‌های پرمصرف و برج‌ها کدام‌یک از مقادیر زیر است؟

 • 2 پوند بر اینچ مربع
 • ۱0 پوند بر اینچ مربع
 • 5 پوند بر اینچ مربع
 • 76 سانتیمتر جیوه

۱0 - فشار گاز در شرایط معمولی برای مصارف لوله‌کشی گاز خانگی و تجاری چقدر است؟

 • 7 اینچ آب
 • 5/2 پوند بر اینچ مربع
 • 8/17 میلی‌متر آب
 • ۱7۸0 میلی‌متر بر آب

۱۱ - کدام‌یک از انواع جوشکاری زیر در اتصال جوشی لوله‌کشی گاز خانگی و تجاری مجاز است:

1) جوش لب به لب

2)جوش ماهیچه‌ای

3)هر دو مورد جوش لب به لب و ماهیچه‌ای

4)هیچ‌کدام

۱2 - حداقل فاصله مجاز فی‌مابین مرکز انحناء خم (Bend )  لوله‌های گاز تا سرجوش مجاور چند برابر قطر اسمی لوله است؟

1) شش

2 ) دوازده

3)پانزده

4)بیست

۱3 - در لوله‌کشی‌های گاز شهری، گرفتن انشعاب از لوله‌های افقی در کدام‌یک از موارد زیر مجاز است؟

1) از قسمت بالای لوله

2)از قسمت زیر و بالای لوله

3)از قسمت پهلو و بالای لوله

4)از قسمت زیر و پهلوی لوله

۱4 - حداقل فاصله مجاز بین لوله‌های گاز روی کار با لوله‌های آبگرم در لوله‌کشی خانگی چند سانتیمتر است؟

1) پنج         3)پانزده

2)ده           4)بیست

۱5 - حداقل عمق کانال برای نصب لوله‌ها در شبکه‌های شهری گاز طبیعی چند سانتیمتر به‌اضافه قطر لوله است؟

۱20)3                 ۱00)۱

۱50)4                 ۱۱0)2

۱6 - عملکرد مطلوب یک مشعل در رابطه با یک گاز مشخص را می‌توان در عبارت زیر بیان کرد:

1) مشعل ظرفیت حرارتی خود را با اندک تغییرات مجاز حاصل نماید

2)ایجاد یک شعله پایدار و تمیز و آبی‌رنگ بدون فوران یا پس زدن در هر شرایط بنماید

3)میزان هوای احتراق گاز مناسب باشد

4)هر سه مورد

۱7 - آماده‌سازی سطوح لوله‌های فولادی پیش از رنگ‌آمیزی و عایق‌کاری با کدام روش مجاز است؟

1) تمیزکاری با برسی دستی و برقی

2)روش ماسه پاشی ( Sand Blast)

3)تمیزکاری با حلال‌های شیمیائی

4)هر سه روش مذکور

۱۸ - معتبرترین استانداردها در مورد میزان آماده‌سازی سطوح فلزات قبل از رنگ‌آمیزی کدام است؟

1) SIS-055900

2) ASTM – 2550

3) BS – 0750

4) DIN – 351

۱۹ -روش‌های متداول حفاظت کاتودیک کدام است؟

1) استفاده آندهای فداشونده

2)استفاده از جریان برق یکسو شده

3)هر دو روش ۱ و 2

4)هیچ‌کدام

20 - حداقل فاصله بین جداره لوله‌های گاز و کابل‌های زیرزمینی برق در مسیرهای موازی در مناطق شهری چند متر است؟

۱)3               0.5)۱

2.5)4         0.75)2

2۱ - حداقل فاصله بین پایه و دکل برق 20 کیلوولت از خط لوله گاز چند متر است؟

20)3                    ۱0)۱

25)4                  ۱5)2

22 - فشار کار مورد طراحی برای مخازن ذخیره‌سازی گاز مایع (LPG) کدام است؟

 • ۱5 اتمسفر
 • 5/17 بار
 • ۱2/2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
 • 22/5 بار

23 - حداکثر ظرفیت آبی هر مخزن ذخیره‌سازی گاز مایع در جایگاه‌های تحویل گاز به وسایط نقلیه چند هزار گالن است؟

30)3                  45)۱

20)4                  50)2

24 - حداقل فشار ترکیدن لوله‌های لاستیکی اتصال مخازن گاز مایع برابر با چند بار است؟

۱۱5)3                 ۱00)۱

۱20)4                  ۱۱0)2

25 - اتصال لوله‌های فولادی به یکدیگر در تأسیسات ذخیره‌سازی گاز مایع به کدام روش مجاز هست؟

1) جوش لب به لب و ماهیچه‌ای

2) دنده‌ای

3)فلنجی

4)هر سه روش

26 - حداقل فاصله پمپ‌های تحویل گاز مایع به وسایط نقلیه در جایگاه‌ها از پیاده‌رو چند متر است؟

3)۱

5)2

۸)3

۱0)4

-27 برای انتقال گاز مایع از چه نوع پمپ‌هایی استفاده می‌شود؟

1) پیستونی

2 ( دورانی

3)توربینی

4)هر سه نوع

2۸- کمپرسورهای مورداستفاده برای بخارات گاز مایع از چه نوع می‌باشند؟

1) پیستونی و توربینی

2 ( دورانی و پیستونی

3)دورانی و توربینی

4)هر سه نوع

2۹- حداقل فاصله یک مخزن ذخیره‌سازی گاز مایع با ظرفیت آبی 7500 گالن تا نزدیک‌ترین ساختمان مجاور چندمتر است؟

۱0)3           5)۱

۱5)4           ۸)2

30- حداقل ارتفاع لوله تخلیه سوپاپ اطمینان مخازن گاز مایع مدفون در خاک از سطح زمین چند متر است؟

4)3           2)۱

5)4           3)2

3۱- برای آب‌بندی اتصالات دنده‌ای گاز طبیعی کدام‌یک از موارد زیر ارجح است؟

1) خمیر و کنف

2) نوار تفلون

3)نوار پی - وی – سی

4)هر سه مورد

 

 

32- آندهای فداشونده مورد مصرف در سیستم حفاظت کاتودیک از چه فلزاتی ساخته می‌شوند؟

1) منیزیوم

2)روی

3)آلومینیوم

4)هر سه مورد

33 - کدام‌یک از اتصالات زیر برای حدفاصل بین لوله‌های گاز تحت حفاظت کاتودیکی و تأسیسات روی زمینی بکار می‌روند؟

1) اتصال دنده‌ای

2 ( فلنج فشارقوی

3)فلنج عایق

4)مهره‌ماسوره

34- می‌خواهیم روزانه 7200000 فوت مکعب استاندارد گاز طبیعی را با فشار 250 پوند بر اینچ مربع ( Psig ) و دمای 77 درجه فارنهایت با سرعت خطی متوسط 20 متر در ثانیه از محلی به محل دیگر (در فاصله ۱500 متری) منتقل کنیم 0 قطر اسمی لوله چند اینچ باید باشد؟

3)۱

4)2

6)3

۸)4

35- محدوده لوله‌کشی گاز طبیعی که به‌وسیله مصرف‌کننده اجرا می‌شود کدام است؟

1) از محل اتصال به شبکه شهری تا وسایل مصرف‌کننده

2)از شیر اصلی تا وسایل مصرف‌کننده

3)از کنتور گاز تا وسایل مصرف‌کننده

4)از دستگاه تنظیم فشار گاز تا وسایل مصرف‌کننده

36 - گاز طبیعی در فشار اتمسفر با چه درجه حرارتی به مایع تبدیل می‌شود؟

 • صفر درجه سانتی‌گراد
 • 40- درجه سانتی‌گراد
 • ۱20 - درجه فارنهایت
 • 260- درجه فارنهایت

37- انتقال حجم گاز در مصارف خانگی به چه پارامتری بستگی ندارد؟

1) افت فشار

2)جنس لوله

3)قطر لوله

4)طول لوله

3۸- حداکثر میزان Co مجاز در محیط کار ۸ ساعته برابر است با:

 • 9 PPM
 • 50 PPM
 • 100 PPM
 • 150 PPM

3۹ - مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت گاز طبیعی پالایش‌شده کدام است؟

1) ارزش حرارتی

2)وزن مخصوص

3)میزان درصد متان

4)عدم وجود ناخالصی

40 - قابلیت نفوذ اشعه ایکس به کدام‌یک از موارد زیر بستگی دارد؟

1) زمان تشعشع

2)شدت‌جریان دستگاه

3 ( پتانسیل دستگاه

4)فاصله تیوب اشعه

42 - شدت تشعشع چشمه رادیواکتیو در فاصله ۸ متری برابر mr/hr 180 هست، شدت آن در فاصله 3 متری چقدر است؟

 • 675mr در ساعت
 • 3 mr در ساعت
 • ۱2۸0 mr در ساعت
 • ۱۸0mr در ساعت

43 - وزن گاز طبیعی با ترکیب ۹2 ٪ متان، 6٪ اتان و 2٪ پروپان و فشار PSig 900و دمای ۱00 درجه فارنهایت، محبوس در یک 3۱2 اینچ و طول ۱2 کیلومتر معادل کدام‌یک از ارقام زیراست؟ / خط لوله به قطر ۱6 اینچ به ضخامت

 • ۱3۸۹0 کیلوگرم
 • 60340 کیلوگرم
 • ۹۱50 کیلوگرم
 • 32700 کیلوگرم

44- ضریب ژول - تامپسون در مورد یک گاز کامل

1) دمای بیشتر و فشار کمتر

2)فشار بیشتر و دمای کمتر

3)دما و فشار بیشتر

4)دما و فشار کمتر

45- در واحدهای شیرین سازی گاز از نوع Absorption دما و فشار برج جذب در مقایسه با برج احیاء چگونه است؟

 • 3 درصد گاز و ۹7 درصد هوا
 • ۱0 درصد گاز و ۹0 درصد هوا
 • 25 درصد گاز و 75 درصد هوا
 • 50 درصد گاز و 50 درصد هوا

47 - میزان اختلاط پروپان و بوتان در تابستان و برای استفاده در کپسول‌های گاز خانگی در تهران با کدام‌یک از موارد زیر منطبق است؟

1) پروپان 30 درصد بوتان 70 درصد

2)پروپان 20 درصد بوتان ۸0 درصد

3)پروپان ۱0 درصد بوتان ۹0 درصد

4)پروپان 50 درصد بوتان 50 درصد

4۸ - کدام‌یک از مواد شیمیائی زیر برای از بین بردن هیدرات تشکیل‌شده در خط لوله مؤثر خواهد بود؟

1) گلایکل

2 ( متانول

3)اتیل مرکاپتان

4)مونواتانول آمین

4۹ - در یک کارخانه، گاز مایع به‌عنوان سوخت جایگزین گاز طبیعی در نظر گرفته‌شده است.جهت همسان‌سازی ارزش حرارتی گاز مایع با گاز طبیعی آن را با کدام‌یک از گازهای زیر مخلوط می‌نمایند؟

1) نیتروژن                            3)هوا

2)گازکربنیک                          4)گاز طبیعی

50 - حداکثر ظرفیت پالایش گاز طبیعی در واحدهای شیرین سازی پالایشگاه خان گیران با کدام‌یک از ارقام زیر منطبق است؟

 • ۱475000 مترمکعب استاندارد در ساعت
 • ۱250000000 فوت مکعب استاندارد در روز
 • 3۸۸ مترمکعب نرمال در ثانیه

هر سه مورد

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته گاز و گازرسانی