دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته گاز و گازرسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته گاز و گازرسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1382

0 تومان
کد محصول : Gaz_Gazresani_1382

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته گاز و گازرسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-ﻓﺸﺎر ﻃﺮاﺣﯽ (Design Pressure) ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ (LPG) ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

2- ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزي ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ (Gas Sweetening) ﮐﺪاماﻧﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﮐﻪ در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺎز اﯾﺮان ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

3- دو ﻧﻮع از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي رﻃﻮﺑﺖزداﯾﯽ (Dehydration) ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

4- ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﯾﮏ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﭼﻪ ﺣﺪودي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

5- ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮔﺎز در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ، ﭼﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد؟ اﻧﻮاع روشﻫﺎي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ در ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻓﻮﻻدي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

5- ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮔﺎز در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ، ﭼﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد؟ اﻧﻮاع روشﻫﺎي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ در ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻓﻮﻻدي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

7- ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ 20,000 ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ (در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻌﺎرف) را اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ 17 اﺗﻤﺴﻔﺮ (ﻣﻄﻠﻖ) و 52 درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ از ﻧﻘﻄﻪاي ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. ﻗﻄﺮ اﺳﻤﯽ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. (از ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽﺷﻮد)

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته گاز و گازرسانی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن