راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته فرش کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1375

سوالات آزمون رشته فرش کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1375

0 تومان
کد محصول : Farsh_1375

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته فرش کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- اصطلاح شش لا و نه لا در صنعت فرش‌بافی چیست؟ و در بافت فرش‌های دستی چه تأثیر دارد؟(5نمره)

۲- اصطلاح نقشه ماهی بیشتر در مورد فرش‌های چه استان‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ (2نمره)

۳- نقش گل اناری بیشتر در بافت فرش‌های چه شهرهایی به کار می‌رود؟(2نمره)

4- نقش شکارگاه را به ‌طور اجمال تعریف نمایید(2نمره)

۵- اصطلاح نقشه قاب یا قاب قرآنی بیشتر مربوط به چه شهری می‌باشد؟(2نمره)

۶- اصطلاح گبه به دست بافته‌های چه منطقه‌ای اطلاق می‌شود و معمولاً نقش زمینه فرش چگونه است؟(2نمره)

7- اصطلاح سه یا چهار ترنج یعنی چه؟ معمولاً در کدام قسمت فرش این سه یا چهار ترنج قرار می‌گیرد(2نمره)

۸- هنگام بررسی و ارزیابی یک فرش توسط کارشناس فرش، ایشان باید به چه عواملی توجه داشته باشند و در این صورت معایبی را که دریک فرشی وجود دارد را کاملاً شرح دهید(2نمره)

۹- رگه‌دار بودن فرش در یکسر چگونه حاصل می‌شود؟ شرح دهید. (1نمره)

10- برای قیمت‌گذاری یک قالی عوامل مختلفی مطرح است جنابعالی چهار مورد عمده را نام ببرید.(4 نمره)

11 - چرا افراد خبره برای خرید فرش اول پشت فرش را نگاه می‌کنند و از نگاه کردن به پشت برش به چه عواملی پی می‌برند؟ لطفاً شرح دهید.(۵ نمره)

1۲ - اصطلاح(خرسلد) در صنعت قالیبافی چیست؟ و بیشتر مربوط به چه نوع بافت و کدام منطقه است؟(۵ نمره)

1۳- در استان کرمان حداقل به چهار منطقه که در آن قالیبافی رایج است اشاره نمایید.(4 نمره)

14- اصطلاح(   لچک) در صنعت فرش چیست؟ و در چه قسمت از فرش کاربرد دارد؟(4نمره)

1۵- در بافت فرش‌های تمام ابریشم در چند منطقه از کشور از طرح‌ها و سبک نقشه‌های قم استفاده می‌شود لطفاً این مناطق را نام ببرید(4 نمره)

1۶- عدم کوبیدن صحیح هر رج در بافت فرش بوسیله شانه چه معایبی برای فرش به وجود می‌آورد(۳ نمره)

1 - فرش نقش گوزن و اسب بالدار و آدمک در کدام‌یک از موزه‌های زیر وجود دارد؟

1) مقبره شیخ صفی‌الدین اردبیلی                    ۳) موزه ایران باستان

۲) موزه لوور پاریس                                     4) موزه آرمیتاژ

۲- فرش‌های مقبره شیخ صفی‌الدین اردبیلی در کجاست؟ و مربوط به کدام دوره می‌باشد و بافنده آن کیست؟

1) مرز، آلبرت لندن - دور، صفویه - مقصود کاشانی

۲) موز لوور پاریس - دوره قاجار به - محتشم کاشانی

۳) موزه آرمیتاژ - دوره صفویه - رضا عباسی

4) موزه فرش ایران - دوره زندیه - منصور کاشانی

۳-قالی چلسی در کدام موزه نگهداری می‌شود و مربوط به کدام دوره می‌باشد.

1) موزه میلان ایتالیا - هخامنشی

۲) موز. مترو پولیتن انگلستان – قاجاریه

۳) موز ه لوور پاریس – زندیه

4) موزه آلبرت ویکتور یا لندن – صفویه

4 - فرش شکارگاه غیاث‌الدینی بافت کدام منطقه ایران است؟

1) کاشان

۲) تبریز

۳) سلطان‌آباد اراک

4) اصفهان

۵ - از طراحان و تولیدکنندگان معروف زیر کدام صحیح است؟

1) تفضلی – عمو اوغلی - سدهی – کلاهی

۲) احمد عجمی - رشید فرخی – عمو اوغلی – محتشم

۳) حاج سیاحی - محتشم کاشانی - دبیر - آتش اوغلی

4) ارجمند - رشید فرخی - کلانتری – طاهباز

۶- کدام پاسخ در مورد اجزا ه دار قالی باقی صحیح است؟

1) راسترو - چپ رو - دو تیر موازی افقی

۲) راسترو - چپ رو - دو تیر موازی عمودی

۳) راسترو - چپ رو - سردار - افقی

4) راسترو-چپ رو - زهردار – عمودی

7- سه دار عمودی و افقی هر دو در کدام منطقه رایج است؟

1) منطقه ترکمن صحراست

۲) ایلات بلوچ

۳) ارسباران

4) ایلات و روستاهای بختیاری

۸ - در رده‌بندی ابزار زیر کدام پاسخ صحیح است؟

1) کجی - دفعه - مقراض - سیخ

۲) تسمه - شانه - دفتین - کجی

۳) تسمه - کلوزار - دفتین – قیچی

4) دفتین - شانه - قلاب – سیخ

۹- در تولید فرش‌های ریزبافت پشم کدام دسته از مناطق زیر مناسبتر است؟

1) کرمانشاه. کردستان - آذربایجان – سبزوار

۲) کرمانشاه - سبزوار - نیوزلند – منچستر

۳) کردستان –اصفهان – اهواز - بختیاری

4) سبزوار - استرالیا - تربت حیدر - اروگوئه

1۱ - برای فرش‌های درشت‌بافت پشم کدام‌یک از مناطق زیر مناسب‌تر است؟

1) زابل - کاشان – تربت حیدریه – اصفهان

۲) کرمانشاه - سنندج - عراق - مغان

۳) سنقر- کلیایی - سقز - تربت حیدریه - منچستر

4) اراک - دزفول - استرالیا – اروگوئه

11 - کدام‌یک از ویژگی‌های پشم ایران موجب شهرت فرش ایران شده است؟

1) قطر - طول - جعد – نرمی

۲) جعد - پرزهای جانبی – لطافت - نرمی

۳) جعد - طول - پرزهای جانبی - رنگ‌پذیری

4) طول - قطر - پرزهای جانبی – لطافت

1۲- کدام دست از رنگ‌های زیر، رنگ‌های اصلی فرش را تشکیل می‌دهند؟

1) سماق - غوره - نیل - جوهر لیمو

۲) نیل - پوست گردو - پوست انار – به قم

۳) قرمز دانه - برگ مو - کاه – اسپرک

4) روناس - نیل - قرمز دانه - پوست گردو

1۳ - رنگ‌های ثابت جهت رنگ رزی فرش کدام ها هستند؟

1) قرمز دانه - روناس - پوست گردو - نیل بنگال

۲) مازو - کاه - ترمز دانه - پرست انار

۳) قرمز دانه - نیل بنگال - کاه - برگ مو

4) روناس - پوست انار - اسپرک - به قم

14- رنگ دوغی چه رنگی است؟ و چرا به این اسم مشهور است؟

1) مسی آرام – چهره‌ای کمرنگ – آبی آسمانی _ ماسی – به علت آنکه با ماست ترش رنگ می‌شود.

۲) رنگ چهره‌ای کمرنگ – رنگ گل خاری کمرنگ - مسی آرام – روناس کمرنگ - به علت آنکه با ماست ترش دندانه داده می‌شود.

۳) آبی روشن – کرم کمرنگ – شیری – ساق چناری - به علت آنکه با دوغ رنگ می‌شود.

4) سازی – شویدی – بیدمشکی – مله ای - به علت آنکه با دوغ و قرقروت رنگ می‌شود.

1۵- سیستم متریک خامه یعنی چه؟

1) طول خامه در یک متر

۲) طول خامه دو لا در یک متر

۳) مقدار طول خامه در وزن یک کیلوگرم

4) مقدار خامه‌ای: ه در آن می‌توان یک متر فرش بافت

16- ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺘﺮﯾﮏ 10 ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﺑﺎﻓﺖ ﭼﻪ رج ﺷﻤﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺮش ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟

1) ﻓﺮشﻫﺎي 50 رج ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

2) ﻓﺮشﻫﺎي 40 رج ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ

3) ﻓﺮشﻫﺎي 30 رج و 40 رج

4) ﻓﺮشﻫﺎي درﺷﺖ ﺑﺎﻓﺖ

17- کدام‌یک از نامهای زیر از نظر فنی برای طرح و نقشه فرش مناسب‌تر است؟

1) یک‌دوم – یک‌سوم – سراسری - واگره

۲) محرابی – یک‌دوم – بندی – حاج‌خانمی

۳) یک‌دوم – یک‌چهارم – سراسری - واگره

4) محرابی – خانم شیرازی – بنه کردستانی – خوشه‌انگوری

 

1۸- طرح‌های زیر مربوط به کدام مناطق کشور می‌باشد؟

1) سالار خانی(بلوچ) – کشکولی( شیراز) – آخال(ترکمن) – جوشقانی( میمه)

۲) سالار خانی(کردستان) – سنگ چوری(بلوچ) – آینه لو(ترکمن) – تکه(بجنورد)

۳) کشکولی(شیراز) – شیخ صفی(تبریز) – بته جقه(کرمان) – ماهی(کاشان)

4) بازوبندی(اصفهان) – مینا خانی(ورامین) – سردار جنگل(یزد) – خشتی(تبریز)

1۹- مطابقت نقشه‌ها با مناطق در کدام‌یک از موارد زیر صحیح است؟

1) مینا خانی(کاشان) – حاج‌خانمی(اردکان) – وزیر مخصوص(شیراز) – کله اسبی(قشقایی)

۲) بازوبندی(اصفهان) – شکارگاه(تبریز) – قبا(اردبیل) – ماهی درهم(سمنان)

۳) درختی(راور) – سرامی(کرمان) - اسلیمی(اصفهان) – حلوایی(بیجار)

4) سبزیکار(راور) - اسلیمی(اصفهان) - بته جقه(کرمان) –لچک ترنج(کاشان)

۲۱ - از فرش‌های صاحب نام مناطق زیر کدام صحیح است؟

1) صابر(مشهد) – امیر خیز(تبریز) – محتشم(کاشان) – رشتی زاده(قم)

۲) امیر خیز(اردبیل) –ارجمند(کرمان) – حبیبیان(نایین) –                    سید عبدالله(همدان)

۳) محتشم(   کاشان) – رشید فرخی(کرمان) – حبیبیان(نایین) – لچک ترنج(کاشان)

4) رشتی زاده(قم) - صابر(مشهد) –عماد(تبریز) – عطایی(کرمان)

 

۲1 - فرش ارمنی بافت در کجا بافته می‌شود و چند پود است؟

1) کمره - ملایر - خمین – دو پوده

۲) کمره - لیلیان - فریدن - یک پوده

۳) لیلیان – رودبار - مزلقان - دو پرده

4) سنقر کلیائی - تویسرکان - جلفا - یک پوده

۲۲ - فرش موصل در کجا بافته می‌شود؟

1) همدان -۔ ملایر - تویسرکان – نهاوند

۲) خمین - سنقر کلیایی - اسدآباد – سیرجان

۳) زنجان - تکاب - گروس - سنه

4) در هیچ جا

۲۳ - کدام‌یک از مشخصات زیر ترکی بافت است؟

1) گره متقارن دارد - مخصوص مناطق ترک‌نشین است - مخصوص استان‌های خراسان و کردستان است

۲) چله گردان دارد - با دست بافته می‌شود - گره از چپ می‌خورد - گره متقارن ندارد

۳) با قلاب بافته می‌شود - چلّه جداگانه تنیده می‌شود - گره متقارن دارد - فرش نیمه بافت دوخت می‌خورد

4) چله گردان دارد – با قلاب بافته می‌شود - گره کامل دارد –گره آن متقارن است

 

 

۲4 - کدام‌یک از مشخصات زیر فارسی بافت است؟

1) چله جداگانه کشیده می‌شود- نیم بافت دوخت می‌خورد - با دست بافته می‌شود - گره نامتقارن دارد

۲) چله جداگانه کشید، نمی‌شود - گره متقارن نیست - دستگاه گردان است - دوخت نمی‌خورد.

 ۳) مخصوص مناطق فارس شین ایالت - گره متقارن ندارد - دستگاه گردان نیت - درخت نمی‌خورد

4) چله جداگانه کشیده نمی‌شود درخت می‌خورد با دستگاه گردان است – با قلاب بافته می‌شود

۲۵ - کدام‌یک از پاسخ‌های زیر ازنظر پودکشی صحیح‌تر است؟

1) یک پوده فقط سنندج - دو پود ه کرمان، بیجار کاشان سه پوده اصفهان به بیرجند

۲) یک پرده بختیار ملارد - دو پوده کاشان، کرمانشاه. - سه پوده نائین یزد.

۳) یک پوده یزد - دو پوده قم - سه پوده ورامین و کلاردشت.

4) یک پوده فقط ارقاچ مانند ترکمن، دو پوده بود زیر ضخیم و پود رو نازک مانند کاشان وتبریز - سه پوده که در پود ضخیم یک پود نازک مانند کرمان

۲۶ - معایب و نواقص فرش‌بافی در کدام‌یک از پاسخ‌های زیر کامل‌تر است؟

1) کپسی – خرد شدن نقشه - کمان شیب - دورنگی - رگه - ابرشی - دراز بودن فرشی

۲) چند چین یک پوده - کمان شیب - مرکز نبودن ترنج - رگه - ابرشی - غلط بافی نقشه - یک ششم بودن حاشیه

۳) جفتی بافی - چند چین یک پوده - کمان شیب - مرکز نبودن ترنج - دورنگی - رگه - ابرشی - غلط بافی نقشه - کیسی

4) جفتی بافی - چند چپن یک پوده - کمان شیب - دورنگی - رگه - کیسی - عرض بردن فرش.

۲7 - معروف‌ترین گلیم‌های ایران مربوط به کدام‌یک از مناطق زیر است؟

1) قروه - بلوچ - گرگان - بختیاری - کروس - تبریز و اصفهان

۲) سنه - گروس - ورامین ساوه و قشقائی

۳) سنه - تویسرکان - بختیاری - هریس و مازندران

4) گروس - قشقایی - اردبیل - جوشقان - مشهد و قروه

۲۸ – در ریز بافی فرش‌ها نسبت مناطق بافت کدام‌یک از اصطلاحات زیر صحیح است؟

1) مشهد(قبال) - نائین(مقاط) - تبریز(رج شمار) - کاشان(خانه‌شمار) - اراک(رگ شمار)

۲) تبریز(مقاط) - نائین(تاب چله) - کاشان(رگ شمار)- همدان و بیجار(خانه‌شمار)

۳) اصفهان(خفتی) - مشهد(مقاط) - تبریز(قبال) - اراک(تاب چله) – کاشان(رگ شمار) کرمان(مقاط)

4) مشهد(مقاط)- نائین(تاب چل) تبریز(   قبال و رج شمار). کاشان(خانه‌شمار) - اراک(رک شمار) – اصفهان(خفتی)

۲۹ - در معرفی طراح‌های معروف ایران کدام‌یک از موارد زیر کامل‌تر است؟

1) شاه‌عباسی - مستوفی – اسلیمی - شیخ صفی۔ ظل السلطان ۔ ثابت ۔ ماهی - خاتم

شیرازی - بقه کردستان – گل فرنگ

۲) شاه‌عباسی - مستوفی - خاتم شیرازی – گلدانی- تکه - جرگلان – قوچان - سنقر کلیایی

۳) شیخ صفی - ظل السلطان - خاتم شیرازی - بقه کردستان – حاج‌خانمی - مستوفی - قرچان – لری

4) لری - شاه‌عباسی - ظل السلطان - قشقائی - جرگلان - سنه - بیلوردی – شولی

۳0 - در تشخیص قدمت فرش کدام‌یک از موارد زیر صحیح‌تر است؟

1) سبک بافت – رنگ‌بندی - طرح و نقشه - قارتن - پشت فرش - کنار پیچ - وضع ظاهری فرش - فرسا یس

۲) سبک فرش - رنگ‌آمیزی - نقشه فرش - کناره پیچ - مقایسه و گمان شخصی – فرسایش - پارگی – کهنگی

۳) رنگ آبندیی – طرح و نقشه – پشت فرش - وضع ظاهری - گمان شخصی – فرسودگی فرش

4) سبک فرش – طرح و نقشه- ذرتی بودن - پشت فرش – فرسودگی - کناره پیچ – کجی صی – فرسایس

۳1 - مرغوب‌ترین نوع ابریشم برای فرش‌بافی از کجا تهیه می‌شود؟

1) پاکستان - چین - کشمیر

۲) خراسان(مشهد، تربت‌حیدریه، سرخس...................)

۳) گیلان(   آستانه، صومعه‌سرا ......................)

4) مازندران(ساری، گرگان ...........................)

۳۲ - مهم‌ترین مراحل تولید فرش از تهیه مواد تا عرضه به بازار مصرف به ترتیب تقدم کدام است؟

1) ریسندگی، چله تابی، پشم شویی. رنگرزی، بافندگی، عملیات، روکار گیری، شستشو

۲) چله تابی، طراحی، ریسندگی، پشم شویی، رنگرزی، بافندگی، شستشو، عملیات، روکار کیری

۳) طراحی ۔، چله تابی، پشم شویی. ریسندگی. رنگرزی، بافندگی. شستشو، رو کارگیری، عملیات

4) پشم شویی، ریسندگی، رنگرزی، طراحی، چله تابی، بافندگی، روکار گیری، شستشو ، عملیات

۳۳- عوامل موردتوجه ارزیابی فرش که دربندهای زیر آورده شده کدام مؤثرتر است؟

1) رنگ‌آمیزی، مارک فرش، محل بافت، مواد مصرفی، بازار روز، زیبایی فرش. نقشه فرش

۲) چهره، رنگ‌آمیزی، طرح و نقشه، سلامت فرش، تناسب اندازه رج شمار مواد مصرفی. توجه به بازار روز

۳) چهره، مواد مصرفی، توجه به بازار فرش، قدمت، تناسب اندازه، زیبایی فرش، مارک فرش

4) رخ فرش، رنگ‌آمیزی، طرح و نقشه، قدمت، زیبایی فرش. مارک فرش

۳4 - کدام پاسخ صحیح است:

1) کارگردان مخصوص ترکی بافی است و مورد زیر گردان مخصوص کرمان بافی است

۲) کارگردان همان دار کرمانی است

۳) دار ثابت هم ترکی بافی است هم فارسی بافی

4) کارگردان مخصوص ترکی بافی است

۳۵ - گپه چیست و در کدام منطقه بافته می‌شود:

1) گبه قالب‌های کف ساده پرز بلند با تار و پور پشمی را طرح مخصوص بختیاری

۲) گبه قالب‌های کف ساده پرز بلند با تار و پور پشمی بدون طرح مخصوص فارس

۳) گپه قالب‌های پرز بلند کف ساده نارو بور پشمی مخصوص آذربایجان

4) گبه قالب‌های کف ساده پرز بلند با تار و پور ضخیم پشمی بارنگ‌های کم تنوع مخصوص بختیاری و فارس

۳۶ - فرش‌های افشار در کدام مناطق کشور بافته می‌شود.

1) افشار بیجار - افشار - اطراف همدان – افشار قوچان

۲) افشار بیجار - افشار بیجار - افشار شیروان قوچان

۳) افشار سپه - افشار بیجار – افشار شهربابک

4) افشار سیرجان - افشار شیروان قوچان - افشار شهربابک

۳7 - مراکز مهم تولید فرش ابریشم امروزه کجاست

1) قم - اصفهان - نائین - رفسنجان

۲) تبریز - قم - نائین - ایلام

۳) قم - زنجان - نائین – سمنان

4) قم - زنجان - مراغه – ایلام

 

۳۸ - کدام‌یک از روش‌های زیر برای شستشوی فرش مناسبتر است

1) ساده شویی(مایع قلیائی به همراه آب گرم) و صادرات شویی(مواد اسیدی به همراه آب سرد)

۲) ساده شویی(چوبک به همراه آبسرد) و صادرات شویی(مواد قلیائی به همراه آب گرم)

۳) ساده شویی(مواد شیمیائی به همراه آبگرم) و صادرات شویی(مواد اسیدی به همراه آب گرم)

4) ساده شویی(   مایع قلیائی به همراه آب سرد) و صادرات شویی(   مخلوطی از کلر و هیدرو به همراه آب سرد)

۳۹ - در عملیات صادراتی فرش کدام‌یک از روش‌های زیر(به ترتیب متداول است)

1) گردگیری، چرم‌دوزی، دو سرگره، سرنخ، اطوکشی، پرداخت، رنگ بری، شیراز، کزدادن

۲) گردگیری، کزدادن، شستشو، پرداخت، رنگ‌برداری، شیراز، چرم‌دوزی، دو سرگره، سرنخ، اطوکشی

۳) گردگیری، کزدادن، شستشو، رنگ بری، پرداخت، دو سرگره، شیراز، چرم‌دوزی، سرنخ، اطوکشی

4) گردگیری، کزدادن، شستشو، پرداخت، رنگ بری، دارکشی، دو سرگره، سرنخ، شیرازه، چرم‌دوزی

4۱ - تشخیص و ارزیابی فرش‌های صادراتی در گمرک چیست؟

1) لیست ارزیابی مصوب، نظر شخصی کارشناس، محل بافت فرش، نظر شخصی صادرکننده.

۲) تشخیص مشخصات فرش، تطبیق آن با لیست ارزیابی تشخیص درجه‌بندی فرش، نظریه صادرکننده فرش

۳) لیست ارزیابی مصوب، تشخیص مشخصات فرش و تطبیق آن با لیست ارزیابی، تشخیص درجه‌بندی فرش، درنهایت توافق طرفین

4) تشخیص مشخصات فرش، درجه‌بندی فرش با نظریه کارشناس گمرک، نظریه صادرکننده.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته فرش