دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته اداری و استخدامی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور اداری و استخدامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1375

0 تومان
کد محصول : Edari_Estekhdami_1375

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته اداری و استخدامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

ﺳﺆال 1- اوﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮري در کدام‌یک از سال‌های ﺷﻤﺴﯽ زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟

1 -1301

2 -1320

3 -1310

4 -1304

سؤال۲ - کدام‌یک از سازمان‌های زیر مشمول مقررات قانون استخدام کشوری نبوده و تابع مقررات استخدامی خاص خود می‌باشند؟

1 - سازمان حفاظت محیط ‌زیست

2 - سازمان انرژی اتمی

3 - سازمان تأمین اجتماعی

4 - سازمان امور اداری و استخدامی کشور

ﺳﺆال 3 - ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ورود ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻤﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮري.

 1 - ﺣﺪاﻗﻞ داﺷﺘﻦ 15 ﺳﺎل و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از 35 ﺳﺎل ﺳﻦ می‌باشد.

2 - ﺣﺪاﻗﻞ داﺷﺘﻦ 20 ﺳﺎل و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از 30 ﺳﺎل ﺳﻦ می‌باشد.

3 - ﺣﺪاﻗﻞ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ 1 ﺳﺎل و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از 40 ﺳﺎل ﺳﻦ می‌باشد.

4 - ﺣﺪاﻗﻞ داﺷﺘﻦ 25 ﺳﺎل و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از 45 ﺳﺎل ﺳﻦ می‌باشد.

سؤال ۴ - در کدام‌یک از قوانین زیر پیش‌بینی گردیده که حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق‌لیسانس که در واحدهای آموزشی و مطالعاتی را تحقیقاتی دستگاه‌های دولتی اشتغال به کاردارند نباید از 6800مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل کارکنان مشابه مشمول اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد؟

1 - مقررات استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها

2 - قانونی استخدام کشوری

3 - مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی

4 - قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

سؤال5 - بر اساس آئین‌نامه مأموریت بر موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری مأموریت مستخدمین رسمی از یک وزارتخانه و موسسه دولتی مشمول قانون مذکور به وزارتخانه یا موسسه دولتی مشمول دیگر با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل این‌گونه مأموران از اعتبار موسسه متبوع تا چه مدت مجاز است؟

1 -تا شش ماه

2 -تا یک سال

3 - تا بیست‌ویک ماه

4 - تا پنج سال

سؤال6 - مرجع تصویب ارقام حداکثر و حداقل حقوق و مزایای مستخدمین شاغل و بازنشسته دولت در حال حاضر کدام‌یک از مراجع زیر می باشد؟

1 - شورای حقوق و دستمزد

2 - شورای امور اداری و استخدامی کشور

3 - مجلس شورای اسلامی

4 - هیئت وزیران

سؤال 7- کدام‌یک از موارد زیر از ویژگی‌های قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می‌باشد و در آن قانون پیش‌بینی گردیده است؟

1 - پرداخت حق اولاد

2 - تعیین افزایش سنواتی برای هرسال سابقه خدمت

- - پرداخت فوق‌العاده کارانه

4 - هر سه مورد بالا

 

سؤال 8- کدام‌یک از مستخدمین رسمی زیر می‌توانند از افزایش سنواتی مضاعف بهره‌مند گردند؟

1 - مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده باشند.

2 - مستخدمینی که بیش از 30 سال خدمت نمایند.

3- مدیران

4 - هیچ‌یک از موارد بالا

سؤال۹ - در کدام‌یک از حالات استخدامی زیر به استخدام حقوق تعلق نمی‌گیرد؟

1 -آمادگی به خدمت

2 - مرخصی استعلاجی در مورد بیماری‌های صعب‌العلاج

3 -انفصال موقت

4 - تعلیق منتهی به برائت

سؤال 10 - حداکثر مدتی که مستخدم رسمی در طول خدمت خود می‌تواند از مرخصی بدون حقوق برای ادامه تحصیلات عالی در رشته مربوط به شغل خود با موافقت دستگاه استفاده نماید چند سال است؟

1 - دو سال

2 - شش سال

3 - یک سال

4 - پنج سال

سؤال 11 - جز در مورد بیماری‌های صعب العلاج و موارد خاص حداکثر مدتی که مستخدم رسمی می‌تواند از مرخصی استعلاجی در ھر سال با دریافت حقوق و مزایا استفاده نماید چه مدت است؟

1 - سه ماه

2 -چهار ماه

3 -شش ماه

4 –دو ماه

سؤال1۲ - مرخصی استحقاقی کارگران با استفاده از مزد و منظور نمودن چهار روز جمعه در مرخصی جمعاً چه مدت است؟

1 – یک ماه

2 ـ بیست‌وشش روز

3 - بیست‌وچهار روز

4 -چهل‌وپنج روز

ﺳﺆال 13 - ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎر در کدام‌یک از سال‌های ﺷﻤﺴﯽ زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟

1 - ﺳﺎل 1370

2 - ﺳﺎل 1360

3 - ﺳﺎل 1369

4 - ﺳﺎل 1365

ﺳﺆال 14 - ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎردن اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺳﻦ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ؟

1 - ﮐﻤﺘﺮ از 12 ﺳﺎل

2 - ﮐﻤﺘﺮ از 15 ﺳﺎل

3 - ﮐﻤﺘﺮ از 18 ﺳﺎل

4 - ﮐﻤﺘﺮ از 10 ﺳﺎل

سؤال15 - کدام‌یک از تنبیهات اداری زیر بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان توسط وزرا یا بالاترین مقام سازمان‌های مستقل دولتی بدون مراجعه به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف قابل ‌اعمال است؟

1 - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال

2 -تنزل یک یا دو گروه

3 -بازنشستگی با تقلیل یک یا دو گروه

4 -هر سه مورد بالا

سؤال16 - حداقل سن لازم برای عضویت در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری چند سال

است؟

1 - سی سال                 3- بیست سال

2 - بیست‌وپنج سال       4 -سی‌وپنج سال

سؤال17 - بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان کدام‌یک از مجازات‌های زیر قابل تجدیدنظر در هیئت‌های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری است؟

1 - انفصال موقت

2 - اخراج از خدمت دستگاه متبوع

3 - بازنشستگی با تنزل گروه

4 - هر سه مورد بالا

سؤال 18- مرجع رسیدگی به شکایات مستخدمین دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی و صدور رأی درباره آن کدام‌یک از مراجع زیر است؟

1 - دیوان عدالت اداری

2 - شورای امور اداری و استخدامی

3 - هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری

4 - هر سه مرجع فوق

سؤال19- مجوز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور کدام‌یک از قوانین زیر می‌باشد؟

1 - قانون خاص

2 -قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3 -قانون برنامه اول توسعه

4 - قانون تشکیل دیوان عدالت اداری

سؤال 20- دستگاه‌های دولتی که مستخدمین آن‌ها مشترک صندوق بازنشستگی کشوری

می‌باشند مکلف‌اند علاوه بر کسور بازنشستگی سهم مستخدمین خود هر ماه معادل چند برابر آن را به‌عنوان سهم کارفرما به صندوق مزبور واریز نمایند.

1 - دو برابر                    3 - یک و نیم برابر

2 - دو و نیم برابر            4 - یک برابر

سؤال ۲1 - در حال حاضر مستخدمین زن مشمول قانون استخدام کشوری حداقل با داشتن چند سال سابقه خدمت قابل ‌قبول می‌توانند با موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته شوند؟

1 - بیست‌وپنج سال سابقه

2 - بیست سال سابقه

3 - سی سال سابقه

4 - پانزده سال سابقه

سؤال ۲۲ - کدام‌یک از مراجع زیر صلاحیت رسیدگی به شکایات مبنی بر مخالفت و مغایرت

تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی را با قوانین و ابطال آن‌ها را دارا می‌باشد.

1 - شعب دیوان عدالت اداری

2 - هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

3 - کمیسیون اصل 13 قانون اساسی

4 - سازمان بازرسی کل کشور

سؤال ۲3 - بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری وزرا و بالاترین مقام اجرائی سازمان‌های مستقل دولتی می‌توانند اختیار کدام‌یک از مجازات‌های زیر را به مدیران کل تفویض کنند؟

1 - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

2 - کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه

3 - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال

4 - هر سه مورد بالا

سؤال ۲۴ - بر اساس قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوبه ۲6/۲/1375،به کارکنان رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در صورت رضایت از خدمت آنان به هنگام بازنشستگی معادل چند ماه حقوق و فوق‌العاده شغل به‌عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود.

1 - دو ماه

2 – یک ماه

3 - سه ماه

4 – یک ماه و نیم

سؤال ۲5 - هر یک از هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دارای چند عضو اصلی می‌باشند

و برای چه مدت منصوب می‌شوند؟

1 - سه عضو اصلی و مدت سه سال

2 - پنج عضو اصلی و مدت پنج سال

3 - دو عضو اصلی و مدت یک سال

4 - چهار عضو اصلی و مدت پنج سال

سؤال ۲6 – هیئت‌های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری محکوم‌به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده‌اند در صورت داشتن کدام‌یک از شرایط زیر می‌توانند برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه برقرار نمایند؟

  • در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ 65 ﺳﺎل ﺳﻦ

2 - در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ 10 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ و 55 ﺳﺎل ﺳﻦ

3 - در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از 15 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ و 50 ﺳﺎل ﺳﻦ

4- ﺻﺮﻓﺎً در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ 20 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖسؤال

 ۲7 - بر اساس آئین نام فوق‌العاده بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت موضوع ماده 1۹ قانون استخدام کشوری که بخش‌های کشور ازنظر میزان برخورداری از تسهیلات زندگی که فوق العادہ محرومیت از تسهیلات زندگی به آن تعلق می‌گیرد به چند گروه تقسیم شده اند؟

1 - نه گروه                 3- هفت گروه

2 - یازده گروه             4 - چهار گروه

سؤال 28 - کدام‌یک از آئین‌نامه‌های زیر به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور می‌رسد؟

1 - آئین‌نامه مرخصی‌ها

2 - آئین‌نامه بورس‌های خارج از کشور

3 - آئین‌نامه استخدام پیمانی

4 - آئین‌نامه هزینه سفر و نقل‌مکان

سؤال 29- اصطلاح (حقوق وظیفه)  در قانون استخدام کشوری در کدام‌یک از موارد زیر بکار برده شده است؟

1 - حقوق وراث مستخدمین متوفی

2 - حقوقی مستخدمین از کار افتاده

3 - حقوق مستخدمین معلول

4 - هر سه مورد بالا

سؤال 30-برقراری حقوق وظیفه برای وراث مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که به سبب انجام ‌وظیفه فوت می‌شوند درنهایت با تصویب کدام‌یک از مراجع زیر صورت می‌گیرد؟

1 - شورای حقوق دستمزد

2 - سازمان امور اداری و استخدامی کشور

3 - وزرا بالاترین مقام دستگاه‌های دولتی

4 -شورای امور اداری استخدامی کشور

سؤال 31 -مأموریت کارکنان نهاد ھای انقلاب اسلامی به وزارتخانه‌ها مؤسسات شرکت های دولتی حداکثر در طول خدمت مستخدم تا چه مدت مجاز می‌باشد؟

1 - سه سال         3 - پنج سال

2 – یک سال       4 - چهار سال

سؤال 32 -مستخدمین زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول قانون استخدام کشوری که دارای همسر نبوده و به‌تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود می‌باشند از کدام‌یک از مزایای زیر بهره‌مند می‌شوند؟

1 - حق اولاد

2 - حق عائله‌مندی

3- فوق‌العاده خاص

4 -هر سه مورد بالا

سؤال 33 -در حال حاضر ساعات کار قانونی کارمندان دولت به استثنای کارهای سخت و زیان آور در هفته چند ساعت است؟

1 -چهل ساعت

2 - چهل‌وچهار ساعت

3 - سی‌وشش ساعت

4 - سی‌وهشت ساعت

سؤال 34 -مستند تشکیل شورای مالی اداری کشور در حال حاضر کدام‌یک از قوانین زیر است؟

1 - قانون استخدام کشوری

2 - قانون خاص

3- قانون برنامه دوم توسعه

4 - قانون بودجه سال 1375

 

سؤال 35 - هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری متشکل از چند نفر است؟

1 -هفت نفر

2 -سه نفر

3 -نه نفر

4 -پنج نفر

سؤال 36 - یکی از شرایط گروه تحقیق، موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری

1 - متأهل بودن است

2 -داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت است.

3 -دارا بودن حداقل مدرک دیپلم است.

4 -داشتن حداقل 35سال سن است.

سؤال37 - مستخدمین رسمی که با استفاده از مأموریت آموزشی جهت طی دوره آموزشی یا کارآموزی اعزام می‌شوند مکلف‌اند چند برابر آن را در رشته شغلی مربوط خدمت کنند؟

1 - دو برابر

2 - پنج برابر

3 - سه برابر

4 - یک برای

سؤال 38-در مورد متخلفین از قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران دولت در ساعات

اداری کدام‌ یک از مجازات‌های زیر قابل‌اعمال است؟

1 - انفصال موقت از سه ماه تا یک سال

2 - انفصال موقت از یک سال تا سه سال

3 - انفصال موقت از یک سال تا شش ماه

4 - انفصال موقت از شش ماه تا دو سال

 

سؤال 3۹ - در کدام‌یک از موارد زیر عدم حضور مستخدم رسمی در پست خود که مدت آن از سه روز تجاوز نکند به تشخیص رئیس اداره متبوع او موجه شناخته می‌شود؟

1 -بیماری مستخدم

2 -بیماری پدر یا مادر مستخدم

3 –بیماری فرزندان مستخدم

4 –هر سه مورد بالا

سؤال ۴0 - اعاده به خدمت مستخدمین بازنشسته در وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری با تصویب کدام‌یک از مراجع زیر مجاز می باشد؟

1 –هیئت ‌وزیران

2 - شورای امور اداری و استخدامی کشور

3 – شورای عالی اداری

4 -شورای حقوق و دستمزد

موفق باشید

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور اداری و استخدامی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن