دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته داروسازی و سم شناسی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته داروسازی و سم شناسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

0 تومان
کد محصول : Darosazi_Samshenasi_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته داروسازی و سم شناسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- کدام‌یک از کلمات زیر، درباره عوارض دارو می‌باشد؟

۱) فارماکووجی لنس

۲) فارماسوتیکس

 ۳) فارکوکینتیک

۴) فارماکو دینامیک

۲- فساد کدام‌یک از فرم‌های دارویی زیر، با بو کردن مشخص می‌شود؟

 ۱) کپسول ایندومتاسین

۲) قرص استامینوفن

 ۳) قرص استیل سالیسیلیک اسید

۴) قرص متوکاربامول

3- پودر پسیلیوم، در کدام مورد مصرف می‌شود؟

 ۱) درمان چاقی

۲) اسهال

۳) تقویت عمومی بدن

۴) يبوست

۴- کدام‌یک از گیاهان زیر، در درمان کمکی زخم معده مؤثر است؟

۱) سنای مکی

۲) شیرین‌بیان

۳) مورد

۴) اوکالیپتوس

۵- از دستگاه TOC، برای کنترل کدام مورد زیر استفاده می‌شود؟

 ۱) اتانول

۲) متانول

 ۳) آب

۴) اتر

۶- در کدام‌یک از کمیسیون‌های زیر، درباره دارو تصمیم‌گیری می‌شود؟

۱) ماده ۱۳

۲) ماده ۱۵

۳) ماده ۲۰

۴) ماده ۳۵

۷- کدام‌یک از موارد زیر، درباره سازمان غذا و داروی ایران صحیح است؟

1) USP                       2) EPA

3) FDA                      4) IFDO

۸- شاخص بهداشتی در صنایع دارویی، کدام باکتری است؟

 ۱) اشریشیاکلی

۲) باسیل کخ

۳) سالمونلانیفی موریوم

۴) استافیلوکوک

۹- آب پس از تقطیر صنعتی در کارخانه، در کدام شرایط باید نگهداری شود؟

۱) مخازن دوجداره در ۶۰ درجه سانتی­گراد

۲) مخازن دوجداره در ۸۰ درجه سانتی­گراد

۳) مخازن دوجداره در ۳۰ درجه سانتی­گراد

۴) ظرف در بسته شیشه ای در یخچال

۱۰- کدام‌یک از اصطلاح‌های زیر، درباره نام‌گذاری دارو می‌باشد؟

1) INN                        2) USP

3) UPS                      4) BNF

۱۱- CTD را با کدام‌یک از مفاهیم زیر در داروسازی، تطبیق می‌کنید؟

۱) ایجاد یک کمیته درمان برای دارو

۲) تهیه برنامه کامپیوتری برای تولید دارو

 3) کمیته تجارت دارو برای سنجش بازار دارو

۴) تهیه یک پرونده کامل دارو به صورت دیسک کامپیوتری

۱۲- SPF، علامت اختصاری کدام مورد است؟

1) Surface Protection Factor

Sun Protection Factor (2

3) Sun Problem Factor

 Small Protection Fact (4

۱۳- در فارماکوکینتیک داروها، Cmin به کمترین مقدار دارو در کدام مورد زیر، گفته می‌شود؟

۱) پس از پایان درمان

۲) که از کلیه دفع می‌شود.

۳) قبل از دریافت بعدی دارو

۴) در لحظه مصرف دارو

۱۴- کدام مورد درخصوص فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک، صحیح است؟

۱) در فارماکودینامیک، دارو تحت اثر بدن است و در دیگری، اثر دارو را مطالعه می‌کند.

۲) فارماکودینامیک، اثر بدن بر هر دارو است و فارماکوکینتیک برعکس.

۳) فارماکودینامیک، اثر دارو بر بدن و دیگری، اثر بدن بر دارو است.

۴) هر دو یکنواخت هستند.

۱۵- کدام‌یک از داروهای زیر، در رقت خون اثر ندارد؟

۱) ماینوکسیدیل (Minoxidil) )

۲) انوکسوپارین (Enoxoparine))

۳) وارفارین (Warfarine)

۴) ریواروکسابان (Rivaroxaban)

۱۶- TPN به کدام مفهوم در رژیم درمانی، صحیح است؟

۱) تزریق پروتئین به صورت وریدی

2) تزریق ازت تام که حاصل از پروتئین‌ها می‌باشد.

۳) درمان برای کسانی که به شیر حساس می‌باشد.

۴) دریافت کلیه مواد غذایی پنجگانه از طریق وریدی

۱۷- کدام‌یک از ضد قارچ‌های زیر، نباید در تماس با زخم قرار گیرند؟

 ۱) نیوکونازول

۲) سالیسیلیک اسید

۳) کتوکونازول

۴) میکونازول

۱۸- CFU، مخفف کدام عبارت است؟

1) colony forming unit

2colony formation unit (

3colony from unit (

4colony for unit (

۱۹- حداکثر تعداد ذرات 0.5 میکرون در فضای تمیز (A)، چه تعداد می‌باشد؟

1) 325000

2) 32500

3) 3250

4) 325

۲۰- مفهوم BFS در صنعت دارو، کدام است؟

1) Blow, Fast, Secure

2) Blow, Fill, Safe

3) Blow, Fast, Safe

4) Blow, Fill, Seal

۲۱- گروه آنتی‌بیوتیک‌های بتالاكتام، شامل چه ترکیبی هستند؟

۱) ۲ پیوند پپتیدی و سه اسید آمینه

۲) ۵ اسید آمینه و چهار پیوند پپتیدی

۳) ۴ اسید آمینه و سه پیوند پپتیدی

۴) ۳ پیوند پپتیدی و دو اسید آمینه

۲۲- 6APA، چگونه به دست می‌آید؟

۱) ساخت شیمیایی

۲) استخراج از قارچ به طور مستقیم

۳) استخراج مستقیم از کپک پنی سیلین نوتاتوم

۴) حذف عامل کناری پنی سیلین G توسط آنزیم

۲۳- در کدام‌یک از فرآورده‌های زیر، آزمون استرلیتی لازم است؟

۱) پودر ORS

۲) قرص استامینوفن

۳) قطره بتامتازون چشمی

۴) کپسول تتراسیکلین

۲۴- API با کدام تعریف زیر، منطبق است؟

۱) ماده فعال دارو

۲) کلیه مواد اولیه داروسازی

 ۳) مواد کناری یا کمکی دارو

۴) مجموع مواد کمکی، اصلی و سایر افزودنی‌ها

۲۵- آب قابل تزریق با کدام مفهوم زیر، کاملاً تطبیق می‌کند؟

۱) آب خوراکی که پس از جدا کردن تمام مواد معدنی و آلی، فاقد ذره خارجی باشد.

۲) آبی که پس از جدا کردن مواد معدنی و آلی و ذرات خارجی، استریل شده باشد.

۳) آبی که مستقیم از منبع تغذیه اصلی کارخانه، ذخیره شده باشد.

۴) آب خوراکی که تمام مواد معدنی و آلی آن، جدا شده باشد.

۲۶- سیستم‌های RO و DM، در کدام‌یک از فرایندهای زیر، کاربرد دارد؟

۱) پمادسازی

۲) تصفیه آب مصرفی برای ساخت دارو

۳) تصفیه روغن مایع

۴) تصفیه مواد آلی برای داروسازی

۲۷- پنی‌سیلین‌ها از طریق کدام مکانیسم، باکتری‌ها را نابود می‌کنند؟

۱) جلوگیری از رسیدن اکسیژن به سلول

۲) متوقف کردن آنزیم‌های سلولی

۳) جلوگیری از تقسیم اسید نوکلئیک

۴) پاره کردن دیوار سلولی

۲۸- کدام‌یک از داروهای ضدسرطانی زیر، از نظر مکانیسم اثر، با سه تای دیگر متفاوت است؟

۱) متوترکسات

۲) سیس پلاتین

۳) کارموستین

۴) ملفالان

۲۹- کدام‌یک از گروه‌های داروی زیر، متفاوت می‌باشد؟

1) Capremycin, ethambutol, Streptomycin

2) Isoniazid, Pyrazinamnide, Rifampicin

3) isoniazid, cycloserine, ethambutol

4) Pas, Dapson, cycloserine

۳۰- Disulfiram، برای کدام مورد مصرف می‌شود؟

 ۱) ترک اعتیاد

۲) درمان کمکی وابستگی به الكل

۳) درمان کمکی مسمومیت با سرب

۴) مسمومیت با استامینوفن

۳۱- کدام‌یک از داروهای زیر، در درمان مسمومیت با فلزات به کار می‌رود؟

 ۱) آتروپین

۲) استیل سیستئین

 ۳) دیمر کاپرول

۴) آمیل نیتریت

۳۲- أبیدوکسایم، در مسمومیت با کدام مورد مصرف می‌شود؟

 ۱) گاز خردل

۲) ارگانوفسفره

۳) سیانور

۴) سرب

۳۳- فتاوری isolator، برای کدام منظور است؟

۱) رعایت اصول بهداشتی

۲) حفظ محصول از آلودگیها

۳) حفظ کامل افراد از آلودگی‌های مواد شیمیایی

۴) حفظ کامل افراد و به حداقل رساندن دخالت انسانی در محیط کار تولید در شرایط آسپتیک

۳۴- در کدام صورت، برای استریل کردن محصول از فیلتراسیون استفاده می‌شود؟

۱) نتوان در ظرف نهایی استریل کرد و یا محلول، توان تحمل درجه حرارت را نداشته باشد.

۲) استریل کردن در ظرف نهایی امکان‌پذیر باشد.

۳) فرصت کافی برای اتو کلاو کردن نباشد.

۴) اتوکلاو در دسترس نباشد.

۳۵- برای استریل کردن با فیلتر، از کدام‌یک از اندازه تخلخل‌ها برحسب میکرون استفاده می‌شود؟

1) 75                         2) 0.75 و سپس 0.45

3) 0.22 یا کمتر             4) 0.45 یا کمتر

۳۶- به هنگام شروع کارخانه داروسازی، کدام مجوزها باید به ترتیب صادرشده تا کار ساخت شروع شود؟

۱) مسئول فنی، بهره‌برداری و پروانه ساخت

۲) مجوزهای بهره‌برداری، مسئول فنی، پروانه ساخت

۳) مجوزهای موافقت اصولی، مسئول فنی، پروانه ساخت

۴) مجوزهای موافقت اصولی (صنایع بهره‌برداری)، بهره‌برداری، مسئول فنی، پروانه ساخت محصول

۳۷- کدام مورد در مقایسه با دیگران، ناهمگون است؟

1) Selectivity

2) Production

3) Precision

4) Accuracy

۳۸- کدام‌یک از دستگاه‌های زیر، صرفاً برای اندازه‌گیری فلزات سنگین به کار می‌رود؟

1) TLC                        2) جذب اتمی (AA)

3) HPLC                    4) اسپکتوفتومتری (UV)

۳۹- متابولیسم کدام اسید آمینه، در ارتباط با فنیل آلانین است؟

۱) تیروزین

۲) آلانین

 ۳) هیدروکسی آلانین

۴) لوسین

۴۰- محلول رینگر لاکتات، در کدام موارد مصرف می‌شود؟

۱) جبران کمبود آب بدن

۲) جبران کمبود مواد غذایی

۳) رفع کمبود میزان سدیم

۴) تعادل مجدد آب و الکترولیت بدن

۴۱- سدیم ساکارین به عنوان شیرین‌کننده، تا چه مقدار مصرف در روز، برحسب میلی‌گرم برای یک کیلوگرم وزن بدن، مجاز است؟

1) 5-2.5                      2) 10
3) 15                         4) 25

۴۲- برای پیشگیری و کنترل تشنج ناشی از پره اکلامپسی و اکلامپسی در زنان باردار، کدام مورد مصرف می‌شود؟

۱) سولفات روی

۲) سولفات مس

۳) سولفات مگنزیم

۴) سولفات آهن

۴۳- گلوکز هیپرتونیک، با چه غلظتی و چگونه مصرف می‌شود؟

۱) ٪۱۰ - به روش خوراکی

۲) ٪۰٫۵ - مصرف وریدی

۳) ٪۲۰ - به روش خوراکی

۴) بیشتر از ۵%- مصرف وریدی

 

۴۴- در آنمی پرنیسوز، از کدام ویتامین استفاده می‌شود؟

1) 10%- به روش خوراکی            2) 0.5% - مصرف وریدی

3) 20%- به روش خوراکی          4) بیشتر از 5%- مصرف وریدی

۴۵- کدام‌یک از داروهای زیر، در دسته NSAIDs قرار ندارد؟

۱) پیروکسیکام

۲) دیکلوفناک

 ۳) ناپروکسن

۴) ترامادول

۴۶- کدام‌یک از داروهای زیر، از گروه دیازپام نیست؟

۱) کلرمتیازول

۲) اکسازپام

 ۳) لورازپام

۴) نیترازپام

۴۷- کدام‌یک از داروهای زیر، از گروه SSris نیست؟

۱) سرترالین                          2) آمی تریپتیلین

۳) فلوکستین                        ۴) سیتالوپرام

۴۸- سیستم فعال رتیکولی RAS، در کجا قرار دارد؟

 ۱) مراکز بالای مغز

۲) بصل النخاع

۳) مخچه

۴) ساقه مغز

 

۴۹- کدام‌یک از داروهای زیر در دسته آنتی سایکوتیک­ها نیستند؟

۱) اولاتراپین

۲) کلوزاپین

۳) بوسپیرون

۴) هالوپریدول

۵۰- کدام‌یک از داروهای زیر، شل کننده عضلانی است؟

۱) آلوپورینول

۲) متوکاربامول

۳) دیکلوفناک

4) اومپرازول

۵۱- کدام‌یک از داروهای زیر، ضداحتقان می‌باشد؟

۱) سیتریزین        

۲) دیفن هیدرامین

۳) فنیل افرین

 ۴) هیدروکسی زین

۵۲- کدام‌یک از داروهای زیر، در گروه داروهای هورمونی سرطان نیست؟

۱) ملفالان

۲) فلوتامید

۳) لوپرورلین

۴) فوسفسترول

 

۵۳- عبارت GMP، با کدام‌یک از موارد زیر، در صنایع داروسازی تطبیق می‌کند؟

german like products (1

2good learning practice (

3glucagon like peptide (

good laboratory practice (4

۵۴- آویشن، کدام‌یک از اسامی زیر است؟

1) Anethum                        2) Zataria multiflora

3) Camomile                     4) Althea afficinails

۵۵- کدام‌یک از اسامی زیر، نام علمی سیر است؟

1) Sgzgiam aromaticam

2) Trigonella foemun

3) Allium sativum

4) Alliam cepa

۵۶- مسمومیت کدام‌یک از فلزات زیر، دارای علائم ساتورنیسم است؟

۱) آهن

۲) نیکل

۳) سرب

۴) قلع

۵۷- دو قندی لاکتوز، از کدام قندهای ساده تشکیل شده است؟

۱) گلوکوز + گالاکتوز

۲) فروکتوز + گلوکوز

 ۳) گلوکوز + گلوکوز

۴) گالاکتوز + فروکتوز

۵۸- بیماری ویلسون، در ارتباط با کدام‌یک از مواد زیر است؟

۱) ویتامین B

۲) مس

۳) منیزیم

۴) منگنز

۵۹- پروستاگلاندین، از متابولیسم کدام‌یک از مواد زیر حاصل می‌شود؟

 ۱) هورمون‌ها

۲) پروتئین‌ها

۳) کربوهیدرات‌ها

۴) لیپیدها

۶۰- بیماری ژیلبرت، در ارتباط با کدام عضو است؟

۱) ریه

۲) کلیه

۳) کبد

 ۴) پروستات

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته داروسازی و سم شناسی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن