راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته داروسازی و سم شناسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1378

سوالات آزمون رشته داروسازی و سم شناسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1378

0 تومان
کد محصول : Darosazi_Samshenasi_1378

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته داروسازی و سم شناسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-مبارزه غیر شیمیایی علیه سفیدک در مزارع یونجه را به‌طور خلاصه بنویسید.

2-طرز خسارت کرم فوزه در مزارع پنبه را به‌طور خلاصه شرح دهید.

3-روش پیشگیری از شیوع بیماری گموز مرکبات و همچنین نحوه مبارزه شیمیایی علیه این بیماری را به‌طور خلاصه بنویسید.

4-طرز خسارت موش ورامین در مزارع و باغات میوه را به‌طور خلاصه شرح دهید.

5-برای ضدعفونی کردن یک توده فله با استفاده از قرص فسنوکسین چه نکاتی را باید رعایت کرد؟ علائم مسمومیت با گاز PH3 را نام ببرید.

6-طرز زیان رساندن علف‌های هرزه در مزارع و درختان میوه را به‌طور خلاصه بنویسید.

7-طرز خسارت سرخورطومی یونجه در مزارع یونجه چگونه می‌باشد؟

8-علائم سفیدک سطحی سیب را به‌طور خلاصه شرح دهید و در صورت شدت بیماری جهت مبارزه شیمیایی علیه آنچه نوع قارچ‌کش سیستمیک توصیه می‌شود؟

9-جهت مبارزه شیمیایی علیه پسیالی گلابی چه سمی را می‌توان توصیه کرد؟ دوره کارنس، علائم مسمومیت و پادزهر سم مورد توصیه را بنویسید.

10-برای مبارزه شیمیایی علیه چه آفاتی در مزارع چغندرقند، یونجه، گوجه‌فرنگی و جالیز می‌توان حشره‌کش اکامت را با ذکر میزان مصرف در هکتار توصیه کرد؟ برای هر مزرعه حداقل یک آفت مهم درجه‌یک را نام ببرید.

11-کدام‌یک از سموم مشروحه زیر حشره‌کش، علف‌کش، قارچ‌کش، کنه‌کش و موش کش می‌باشد؟

الف( گراماکسون

ب( سولفور 81 %و تابل

پ( زینب 75 %و تابل

ت( امایت 57 %اموسین

ث( آنتی تارلو

ج( داکتال

چ( کلرات

ح( دورسیان

12-جهت مبارزه شیمیایی علیه علف‌های هرز چه مزارعی می‌توان ایلوکسان، داالاپون، گزاپریم و آمترین را توصیه کرد.

1-کدام‌یک از داروهای زیر ایجاد مگاکولون سمی می‌کند؟

1 )لییوتیدها

2 )لوپرامید

3 )دیفنوکسین

4 )هر سه مورد صحیح است

2-کدام‌یک از ترکیبات زیر از طریق فعال شدن CAMP باعث اسهال می‌شوند؟

1 )پروستاگالندین

2 )گوانیدین

3 )هیچ‌کدام

4 )اسید چرب

3-کدام‌یک از داروهای زیر در درمان اسهال مسافرتی توصیه نمی‌شود؟

1 )تری متوپریم

2 )سایپروفلوکساسین

3 )تری متوپریم + سولفامتاکسازول

4 )سولفانامیدها

4-متوکلوپرامید در کدام مورد زیر ارزش درمانی ندارد؟

1 )استفراغ بیماری مسافرت

2 )تهوع و استفراغ شیمی‌درمانی سرطان

3 )ریفلاکس معده به مری

4 )فلج معده ناشی از دیابت

5-مکانیسم اثر ضد درد ایبوپروفن و اسیدمفنامیک IBUPROFN –MEFNAMIC - ACID  را شرح دهید.

6-اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه G.C و H.P.L.C ازﻧﻈﺮ ﺳﺘﻮن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺿﻤﻨﺎً ﭼﻬﺎر دﯾﺘﮑﺘﻮر دﺳﺘﮕﺎه H.P.L.C و G.C را ﻓﻘﻂ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

7-در مورد فرآورده‌های دارویی موضعی و فرآورده‌های دارویی خوراکی عدم چه میکروارگانیسم هایی اهمیت بیشتری دارد؟

8-اسیدهای آمینه سازنده پیروات و غیر پیروات که به استیل کو آنزیم A تبدیل می‌گردد فقط نام ببرید.

9-وظایف مهم اسیدفولیک در بدن را فقط نام ببرید.

11-مهم‌ترین گیاهان و آلکالوئیدهای کرور پیریدین PYRIDINE و پی پیریدین PIPERIDINE را نام ببرید.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته داروسازی و سم شناسی