راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته امور بیمه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

سوالات آزمون رشته امور بیمه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

0 تومان
کد محصول : Bimeh_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بیمه کانون کارشناسان رسمی دادگستری

١- سود وام بیمه مختلط زندگی، چه میزان است؟

۱) بدون سود است.

 ۲) فقط ۴. سود دارد.

 ۳) معادل سود بانک، سود دارد.

 ۴) حداقل ۴٪ بیش از نرخ سود فنی حق بیمه است.

۲-صدور بیمه های زندگی (مختلط) طبق مقررات ایران، به کدام صورت است؟

 ۱) پرداخت مشارکت در منافع از طرف بیمه گر، اختیاری است

 ۲) بیمه گر باید حداقل ۱۵٪ مشارکت در منافع بدهد.

 3) بیمه گر باید حداقل ۸۵٪ مشارکت در منافع بدهد.

 ۴) بدون مشارکت در منافع است.

۳-اصلاح بیمه نامه، چگونه صورت می پذیرد؟

 ۱) تا قبل از خسارت

۲) بعد از پرداخت اولین حق بیمه

 ۳) به وسیله برگ الحاقیه

۴) همزمان با پرداخت حق بیمه

۴-بهترین نحوه ارزش گذاری اموال بیمه گذار در بیمه های اموال، توسط کدام مورد و به کدام ارزش است؟

 ۱) بیمه گذار - ارزش روز

۲) نماینده بیمه - ارزش خرید

 3) بیمه گر - ارزش خرید

۴) بیمه گذار - ارزش دفتری

۵-در بیمه حمل و نقل دریایی کالا، کدام خطر استثنا است؟

 ۱) زلزله

۲) عدم قابلیت دریانوردی کشتی

 ۳) دزدی

۴) خسارت همگانی

۶-نماینده بیمه ای، مالی را پس از وقوع حادثه، بیمه می کند. کدام مورد، صحیح است؟

 ۱) خسارت برعهده نماینده بیمه است.

۲) بیمه نامه فسخ می شود.

 ۳) خسارت برعهده بیمه گر است.

۴) بیمه نامه باطل است.

۷-در بیمه حمل و نقل دریایی، طبق شرایط C، کدام مورد تحت پوشش است؟

 ۱) خسارت همگانی و هزینه های خاص

۲) هزینه نجات و خسارات همگانی

 ۳) خسارت خاص

۴) هزینه نجات و خسارت خاص

۸-مالی به کمتر از قیمت واقعی، بیمه شده است. در صورت وقوع خسارت، کدام مورد صحیح است؟

 ۱) بیمه نامه منفسخ است.

۲) بیمه نامه باطل است.

 ۳) خسارت طبق قاعده نسبی پرداخت می شود.

 ۴) خسارت پرداخت نمی شود.

۹-نرخ و شرایط بیمه نامه آتش سوزی، به کدام یک از موارد زیر، ارتباط دارد؟

 ۱) نوع فعالیت و محل مورد بیمه

۲) سرمایه بیمه نامه

 ۳) شرایط بازار بیمه

۴) آدرس بیمه گذار

۱۰-دليل اعمال اصل جانشینی، کدام است؟

 ۱) حمایت از حقوق ذینفع

۲) حمایت از حقوق بیمه گر

۳) اطمینان از رعایت اصل خسارت

۴) اطمینان از رعایت اصل تعاون

۱۱-مهم ترین عامل در محاسبه نرخ حق بیمه بیمه زندگی»، کدام است؟

 ۱) سرمایه بیمه فوت

۲) سن بیمه گذار

 ۳) سرمایه بیمه حیات

۴) سن بیمه شده

۱۲-طبق قانون بیمه ایران، کدام مورد صحیح تر است؟

 1) بیمه گر مسئول خسارت عیب ذاتی نیست، مگر در بیمه نامه شرط خلاف شده باشد

 ۲) بیمه گر مسئول خسارت عیب ذاتی است، حتی اگر در بیمه نامه قید نشده باشد

 ۳) بیمه گر مسئول خسارت عیب ذاتی نیست.

 ۴) عیب ذاتی با فرانشیز بالا، بیمه می شود.

۱۳- کدام یک از خسارت های زیر، در بیمه آتش سوزی تحت پوشش است؟

۱) خسارت ناشی از هزینه بازسازی و تأسیس و هزینه های متفرقه

 ۲) خسارت و هزینه اقدامات لازم جهت جلوگیری از توسعه خسارت

 ۳) سرقت های بعد از آتش سوزی

 ۴) خسارت وقفه در کار

۱۴- مبلغ بیمه عمر به شرط فوت، به کدام یک از افراد زیر، پرداخت می شود؟

 ۱) ورثه قانونی بیمه گذار

۲) ورثه قانونی بیمه شده

 ۳) اولیای دم بیمه گذار

۴) ذی نفع بیمه نامه

۱۵- بیمه چگونه عقدی است؟

۱) معین نیست، لكن معوض است.

۲) معوض نیست.

۳) معین است.

 ۴) معوض است.

۱۶- در کدام یک از بیمه نامه های زیر، بیمه‌گر وام می پردازد؟

 ۱) اعتبار

۲) عمر زمانی

 ۳) زندگی (مختلط)

۴) عمر وام مانده بدهکار

۱۷- پرداخت هزینه کارشناسی خسارت بیمه آتش سوزی تجاری، به عهده چه کسی است؟

 ۱) بیمه گذار

۲) بیمه گر

 ۳) صندوق بیمه مرکزی

۴) مؤسسه ارزیاب خسارت

۱۸- اگر خودرویی با عابری تصادف نماید و خودرو فاقد بیمه نامه شخص ثالث باشد، پرداخت خسارت بدنی به

عهده کیست؟

 ۱) بیمه مرکزی

۲) مقصر حادثه

 ۳) صندوق تأمین خسارات بدنی

۴) قوه قضائیه

۱۹-بیمه نامه مرتبط با وام و تسهیلات، چه بیمه نامه ای است؟

 ۱) اعتبار و عمر مانده بدهکار

۲) عمر مانده بدهکار

 ۳) فرانشيز

۴) اعتبار

۲۰-آیا استهلاک و کهنگی را می شود بیمه کرد؟

 ۱) خیر، بیمه نامه اش باطل است.

۲) بلی، به قیمت نو

۳) خیر

 ۴) بلی

۲۱- کدام بیمه نامه، قابل بازخرید کردن است؟

۱) زندگی

۲) اعتبار

۳) حوادث جسمانی

۴) مانده بدهکار

 

۲۲- در صورتی که مدت بیمه نامه ای بیش از یک سال باشد، غالبا محاسبه حق بیمه براساس کدام مورد است؟

 ۱) کوتاه مدت

۲) سالیانه

 ۳) روزشمار

۴) تعرفه کوتاه مدت

۲۳- در بیمه حمل دریایی کالا، کدام مورد صحیح نیست؟

1) بیمه حمل کالا با کشتی طبقه بندی نشده، با اضافه نرخ انجام می شود.

 ۲) حمل کالا معمولا به وسیله کشتی طبقه بندی شده صورت می گیرد.

۳) حمل کالا می تواند به وسیله کشتی طبقه بندی شده نباشد.

 ۴) کالا حتما باید روی عرشه کشتی حمل شود.

۲۴- در بیمه بدنه خودرو، تخفیف گروهی در حق بیمه، مستلزم کدام مورد است؟

 ۱) مالک بودن بیمه گذار

۲) واحد بودن شخص بیمه گذار

 ۳) ذی نفع بودن بیمه گذار

۴) واحد، مالک و ذینفع بودن بیمه گذار

۲۵- در بیمه آتش سوزی صنعتی، کدام مورد صحیح است؟

۱) خسارات ناشی از انفجار و صاعقه، با اضافه نرخ، بیمه است.

 ۲) خسارات مستقیم ناشی از آتش، صاعقه و انفجار، بیمه است.

 ۳) کلیه خسارات ناشی از آتش، انفجار و صاعقه، بیمه است.

 ۴) صرفأ خسارات مستقیم ناشی از آتش، بیمه است. -

۲۶- در بیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی، کدام مورد صحیح است؟

۱) خسارات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از آتش، با نرخ معمول بیمه می شود.

 ۲) صرفا خسارات غیرمستقیم ناشی از صاعقه و انفجار، بیمه می شود.

 ۳) خسارات غیرمستقیم، معمولا با نرخ اضافی بیمه می شود.

 ۴) خسارات غير مستقیم، بیمه نمی شود.

۲۷- ارزیابی خسارت مورد بیمه خسارت دیده، بهتر است توسط چه کسی ارزیابی می شود؟

۱) ارزیاب خسارت مستقل

 ۳) کارشناس منتخب بیمه گذار

۴) بیمه مرکزی

۲۸- پرداخت کارمزد نماینده بیمه، به عهده چه کسی است؟

 ۱) بیمه شده

۲) بیمه گذار

 ۳) استفاده کننده از بیمه نامه

۴) بیمه گر

۲۹- پرداخت کارمزد کارگزار بیمه، به عهده چه کسی است؟

 ۱) بیمه گر

۲) بیمه گذار

 3) بیمه مرکزی

۴) استفاده کننده از بیمه نامه

۳۰- با وقوع خسارت و داشتن بیمه نامه معتبر، بیمه گر چگونه خسارت را باید پرداخت کند؟

 ۱) به پول نقد

۲) تعمیر مورد بیمه

 ۳) می تواند خسارت را به پول نقد بپردازد.

 ۴) جایگزین نمودن مورد بیمه با مورد بیمه نو

۳۱-خریدار بیمه نامه کیست؟

 ۱) بیمه شده

 ۳) استفاده کننده از بیمه نامه

۲) بیمه گذار بیمه نامه

 ۴) کسی که مال نزد او به وثیقه گذاشته شده

۳۲- حداکثر تعهد بیمه گر برای پرداخت خسارت اموال، معادل کدام مورد است؟

 ۱) مبلغ خسارت

۲) مبلغ خسارت تا مبلغ بیمه

 ۳) مبلغ بیمه نامه پس از کسر فرانشیز

۴) مبلغ خسارت پس از کسر فرانشيز

۳۳- کدام مورد درخصوص صدور دو بیمه نامه حوادث جسمانی برای یک بیمه گذار، صحیح است؟

 ۱) باطل است و حق بیمه مسترد نمی شود.

 ۲) باطل است و عشر حق بیمه مسترد نمی شود.

 ۳) باطل است.

۴) می تواند صحیح باشد.

۳۴- صدور چند بیمه نامه جهت بیمه فوت ناشی از حادثه برای یک بیمه شده، چگونه است؟

 ۱) بیمه نامه ها منفسخ می شود.

۲) باطل است.

 ۳) می تواند صحیح باشد.

۴) کاملا صحیح است.

۳۵- پوشش هزینه های پزشکی ناشی از حادثه، موضوع کدام بیمه نامه است؟

 ۱) حوادث جسمانی و زندگی

۲) زندگی

 ۳) درمان

۴) درمان و حوادث جسمانی

۳۶- در بیمه نامه آتش سوزی، کدام یک از مورد زیر، پوشش ندارد؟

 ۱) عمد به قصد نتیجه خسارت بیمه گذار

۲) تقصیر و سهل انگاری بیمه گذار

 ۳) سهل انگاری بیمه شده

۴) عمد بیمه گذار

۳۷- پرداخت غرامت هفتگی بستری شدن در بیمارستان، موضوع کدام بیمه نامه است؟

 ۱) درمان

۲) حوادث جسمانی

 ۳) زندگی

۴) عمر زمانی

 

۳۸- در بیمه های درمان، درصورتی که بیمه شده اصلی در طول مدت بیمه فوت کند، کدام مورد درخصوص پوشش افراد وابسته به او، صحیح است؟

 ۱) به شرط پرداخت حق بیمه ادامه می یابد.

۲) منفسخ می شود.

 3) قطع می شود.

4) ادامه می یابد.

۳۹- در بیمه های درمان، پوشش هزینه اتاق خصوصی چگونه است؟

۱) قابل پرداخت نیست.

 ۲) طبق تعرفه بیمه گر، قابل پرداخت است.

 ۳) در موارد ضروری و به تشخیص پزشک معالج، قابل پرداخت است.

 ۴) با تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه گر، قابل پرداخت است.

۴۰- در صدور بیمه عمر (فوت) شخص دیگر، کدام مورد صحیح است؟

 ۱) بدون رضایت کتبی او، فسخ می شود.

۲) بدون رضایت کتبی او، باطل است.

 ۳) بدون توافق او، منفسخ است.

۴) با توافق او، مجاز است.

۴۱- طبق قانون بیمه، در صورت ورشکستگی بیمه گر، حق تقدم با کدام مورد است؟

 ۱) معاملات بیمه عمر

۲) بیمه شده های بیمه عمر

 ۳) سهامداران

۴) بیمه گذاران

۴۲- در صورتی که مورد بیمه به دلیل خطری غیر از خطرات بيمه شده، دچار خسارت شود، بیمه نامه چه وضعیتی

پیدا می کند؟

 ۱) معتبر باقی می ماند.

۲) فسخ می شود.

۳) باطل می شود.

۴) منفسخ می شود.

۴۳- طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، در صورت ایجاد خسارت توسط سارق به وسیله نقلیه، کدام مورد

صحیح است؟

 ۱) سارق باید خسارت زیان دیده را مستقیما بپردازد.

 ۲) بیمه گر موظف است خسارت را بپردازد.

 ۳) خسارت قابل پرداخت نیست.

۴) بیمه نامه باطل می شود.

 ۴۴- طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، در خصوص حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز، کدام مورد صحیح است؟

 ۱) خسارت پرداخت نمی شود.

۲) تا ۱۰٪ خسارت پرداخت نمی شود.

 ۳) بیمه گر باید خسارت را بپردازد.

۴) مقصر باید مستقیمأ خسارت را بپردازد.

 ۴۵- طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، چه کسی مسئول دریافت بیمه نامه است؟

 ۱) دارنده خودرو اعم از مالک یا متصرف

 ۲) مالک خودرو

 ۳) متصرف خودرو

۴) راننده خودرو

۴۶- طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، کدام مورد درخصوص بیمه مازاد یا تکمیلی، صحیح است؟

1) بیمه مازاد اصلا صادر نمی شود.

 ۲) بیمه مازاد برای خسارتهای بدنی است، نه خسارات مالی

. 3) بیمه گر می تواند بیمه مازاد مالی برای بیمه گذار صادر نماید.

۴) برای خسارتهای مالی بیش از حداقل قانونی صادر می شود.

 ۴۷- طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، کدام مورد صحیح است؟

۱) دریافت بیمه مازاد مالی از طرف دارنده خودرو، اختیاری است.

 ۲) صدور بیمه مازاد مالی از طرف بیمه گر، اختیاری است.

 ۳) دریافت بیمه مازاد مالی، اجباری است.

۴) صدور بیمه مازاد مفهومی ندارد

 

. ۴۸- اگر بیمه گذار خطری را که قبلا تحقق یافته، بیمه آتش سوزی نماید، کدام مورد صحیح است؟

 ۱) بیمه نامه منفسخ می شود.

۲) بیمه نامه باطل است.

 3) بیمه گر می تواند بیمه نامه را فسخ نماید.

 ۴) خسارت پرداخت نمی شود.

 

 ۴۹- اگر بیمه گذار در پرسشنامه (پیشنهاد بیمه) عمدا اظهار خلاف نماید، کدام مورد صحیح است؟

١) اگر اظهار خلاف در خسارت تأثیر داشته باشد، بیمه نامه باطل است.

 ۲) اگر اظهار خلاف در خسارت تأثیر نداشته باشد، بیمه نامه باطل است.

 ۳) اگر اظهار خلاف در خسارت تأثیر داشته باشد، بیمه نامه فسخ می شود.

 ۴) از موارد انفساخ است.

۵۰- در بیمه بدنه اتومبیل، جبران خسارت در کدام یک از موارد زیر، با حق بیمه اضافی، در تعهد بیمه گر نیست؟

 ۱) برخورد اتومبیل به صخره

۲) شرکت در مسابقه اتومبیل رانی

 ۳) حمل مواد منفجره

۴) جنگ

۵۱- در بیمه بدنه اتومبیل، در صورت تشدید خطر در طول مدت بیمه، بیمه گر می تواند...............................................

۱) حق بیمه اضافی مناسب مدت باقیمانده را مطالبه نماید

 ۲) حق بیمه اضافی را دریافت و بیمه نامه را فسخ نماید

 3) بیمه نامه را ابطال نماید

 ۴) خسارت نپردازد.

۵۲- موضوع بیمه بدنه اتومبیل با نرخ معمول، جبران خسارت های ناشی از کدام یک از موارد زیر است؟

 ۱) تصادف، زلزله

۲) تصادف، دزدی و سیل

 ۳) تصادف و فورس ماژور

۴) تصادف، دزدی و آتش سوزی

 

۵۳- در صورتی که یکی از استفاده کننده ها در یک بیمه زندگی، موجب قتل عمد بیمه شده گردد، تعهد بیمه گر در

پرداخت سرمایه بیمه، چگونه است؟

 ۱) تعهد، کلا غیرقابل پرداخت است.

۲) سهم فرد قاتل را پرداخت نمی کند.

 ۳) تماما بین ورثه تقسیم کند.

۴) به رأی دادگاه مراجعه نماید.

 

۵۴- در کدام صورت، بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است، با قیمت واقعی مال، مسئول خسارت است؟

 ۱) مال، کاهش قیمت داشته باشد.

۲) افلاس بيمه گذار

 ۳) مال، به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد.

 ۴) مال، افزایش قیمت داشته باشد.

۵۵- کدام مورد درخصوص قاعده نسبی سرمایه، صحیح است؟

۱) بیمه گر به نسبتی که مال را بیمه می کند، متعهد است.

 ۲) درمورد مسئولیت بیمه گذار نسبت به بیمه گر است.

 3) همه خسارتها، نسبی پرداخت می شود.

۴) در خسارتهای سرقت، رعایت می شود.

 ۵۶- در بیمه های مهندسی، کدام مورد جزو وظایف بیمه گذار نیست؟

 ۱) اعلام تخفیف خطر

۲) اعلام تشدید خطر

 ۳) توافق با مقصر حادثه

۴) جلوگیری از توسعه خسارت

۵۷- اینکوترمز چیست؟

۱) مجموعه قواعد گمرکی

 ۳) مجموعه قواعد گمرکی بیمه های دریایی

۲) مجموعه آیین نامه های بیمه های باربری

۴) اصطلاحات متداول تجارت بین المللی کالا

۵۸- کدام نوع بیمه، جزو بیمه های اشخاص نیست؟

۱) عمر زمانی انفرادی

 ۳) درمان

۲) مسئولیت حرفه ای پزشکان

 ۴) حوادث جسمانی

۵۹- اصطلاح Insurable Interest، به کدام معنی است؟

۱) نفع بیمه پذیر

۲) علاقه بیمه ای

 ۳) امور بیمه ای

۴) خسارت بیمه ای

۶۰-بیمه شده ای تحت پوشش بیمه خطر فوت و حیات قرار گرفته و پس از ۲ سال، درخواست تخفیف بیمه نامه را می نماید. سرمایه مخفف بر کدام مبنا محاسبه می شود؟

 ۱) ارزش بازخرید

۲) درخواست بیمه شده

 ۳) ذخیره ریاضی

۴) سرمایه های موجود بیمه نامه

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بیمه