دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته آتش سوزی و آتش نشانی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور آتش سوزی و آتش نشانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

0 تومان
کد محصول : atashsozi_atashneshani_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته آتش سوزی و آتش نشانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

١- محدوده عملکرد دتکتور دودی Vesda، چند درجه سانتی گراد است؟

5 - ۵۵ (۱                     ۸۳-10 (۲

 ۱۰۰-12 (۳                       ۱۲۰-1 (۴

٢-مایعاتی که دارای نقطه شعله موقت پایین تر از چند درجه سانتی گراد باشند، اشتعال پذیر نامیده می شوند؟

۵۶ (۱                  ۵۰ (۲

36(3                 26(4

٣-براساس طبقه بندی NFPA، آتش سوزی فلزات قابل اشتعال مانند پتاسیم، سدیم و منیزیم در کدام طبقه قرار می گیرد؟

A (۱                   2)B

)C ۳                  4)D  

۴-بهترین روش جهت کنترل آتش سوزی در صنایع نساجی، کدام است؟

 ۱) نظم و نظافت عمومی در کارگاه

۲) انواع خاموش کننده ها، مؤثر است.

۳) نصب سیستم دودیاب

۴) مجهز نمودن کارگاه به سیستم آب پاش

۵-در اصطلاح فنی، دتکتورهای حرارتی با اصول انبساط گازها را چه نوع دتکتورهایی می نامند؟ ۱) استاتیک

۲) دینامیک

۳) پنوماتیک

۴) هیدرولیک

 

۶-کاربرد جوش استیلن بر روی کدام یک از فلزات زیر، ممنوع است؟

۱) مس

 ۳) چدن

۲) آهن

 ۴) آلومینیم

۷-کدام یک از کپسول های اطفای حریق زیر، درجه فشارسنج ندارند؟

 ۱) آب

۲) گاز  

۳) پودر و گاز

۴) آب، پودر و گاز، گاز ،

۸-استاندارد نصب فایرفاکس، به ترتیب، حداقل باید در ارتفاع چند متری از کف ساختمان قرار گیرد و شعاع محیطی چند متری را پوشش دهد؟

1) 50/1 و 50                 2) 50/1 و 20

۳) ۱٫۳۰ و ۵۰                ۴) ۱٫۳۰ و ۲۰

۹-مواد شیمیایی مرطوب، معمولا چه موادی میباشد که برای خاموش کردن حریقهای ناشی از روغن خوراکی و گریس استفاده می شوند؟

 ۱) استات پتاسیم

۲) کربنات سدیم

 ۳) بی کربنات سدیم

۴) کلرید سدیم

۱۰-در مطالعه حریق، کدام یک از شاخص های دمایی زیر، هم برای مایعات و هم برای گازها اندازه گیری و اعلام می شود؟

 ۱) دمای جوش (Boiling Point)

۲) دمای آتش سوزی Fire Point) )

۳) دمای آتش گیری (Ignition Point) )

۴) دمای شعله وری (Flash Point)

۱۱- دتکتور شعله ای مادون قرمز نوع Scan، کدام محدوده از حجم فضا را می تواند پوشش دهد؟

۹۰ (۱                                   ۱۸۰ (۲               

° ۳۶۰ (۳                             ۲۷۰ (۴

۱۲- در مکانهایی که احتمال وقوع حریق بر اثر مواد پنهان سوز وجود دارد، کدام یک از اخطاردهنده‌ها مناسب تر است؟

 ۱) یونیزه

۲) دودی

۳) حرارتی

 ۴) نوری

۱۳- کف صنعتی، از کدام یک از ترکیبات زیر ساخته می شود؟

 ۱) اکسید آمونیوم + آب

۲) فوم + آب

۳) بی کربنات پتاسیم + آب

۴) سولفات آلومینیم + آب

۱۴- تفاوت اصلی میان انفجار و آتش سوزی در چیست؟

 ۱) سرعت انرژی آزادشده

۲) روش اکسیداسیون

۳) سرعت و مقدار انرژی آزادشده

۴) مقدار انرژی آزادشده

۱۵- در مثلث خطر، تا چه مقدار اکسیژن می تواند موجب انفجار شود؟

 ۱) ۱۴ درصد

۲) در حد MIE

۳) ۱۰ درصد

۴) ۱۸ تا ۲۱ درصد

۱۶- مصرف کدام یک از خاموش کننده ها، می تواند در شرایطی باعث خوردگی فلزات شود؟

 ۱) دی اکسید کربن

۲) پودر با بنیان فسفات آمونیوم

 ۳) پودر با بنیان بی کربنات

۴) انواع خاموش کننده تبخیر شونده هالن

۱۷- مهم ترین اقدام در کنترل فروزش خودبه خودی (Auto igination)، کدام است؟

 ۱) محصور کردن

۲) هوادهی

۳) تأمین اکسیژن

۴) سرد کردن

۱۸- از مزایای دودیاب نوع یونیزه در سیستم های هشداردهنده، کدام است؟

 ۱) هنگام نصب، به درجه بندی مجدد یا تنظيم احتیاجی ندارد.

 ۲) عکس العمل سریع در مقابل آتش سوزی بدون شعله ,

 ۳) عکس العمل سریع در مقابل دود حاصل از C. V . P

۴) به منبع تولید برق نیاز ندارد.

۱۹- در آتش سوزی های ساختمان های چندین طبقه، کدام یک از عوامل زیر، زودتر خود را به طبقات دیگر می رساند؟

 ۱) شعله

۲) گرما

 ۳) دود

۴) گازهای آتش

۲۰-در انبار کارخانه ای که مواد پلاستیکی نگهداری می شود، کدام یک از سیستم های خودکار اعلام حریق، مناسب تر است؟

Flame Detector (1

Heat Detector (2

(3 Ionization Smoke Detector

4) Photoelectric Smoke Detector

۲۱- در اطفای حریقهای بزرگ، از آب به کدام صورت استفاده می شود؟

 ۱) گردی

۲) فوران پر

 ۳) گردی - فوران پر

۴) با شیلنگ های مخصوص با فشار زیاد

۲۲- در بناهای خطرناک، کدام یک از سیستم‌های اسپرینکلر مشکل ساز است؟

Dry-Pipe system(1

Wet-Pipe system (2

Preaction System (3

Deluge system (4

۲۳- کدام یک از خاموش کننده های زیر، جهت اطفای انواع حريق به کار می رود؟

 ۱) پودر شیمیایی و کف

۲) .CO و آب

3) هالن و پودرهای خشک

۴) .CO و هالن

 

۲۴- برای اعلام حریق کدام انبار، استفاده از دتکتور شعله ای، مناسب تر است؟

۱) کاغذ

۲) الكل

۳) پارچه

۴) لاستیک

۲۵- آشکارسازهای حساس به دود، شعله و یا حرارت، جزو کدام دستگاه‌های کنترل خطرات هستند؟

 ۱) فیوزها

۲) هشداردهنده ها

۳) نمایشگرها

۴) متوقف کننده های خودکار

۲۶- در اطفای حریق مربوط به محصولات نفتی، کدام عامل زیر، نقش اصلی دارد؟

 ۱) خفه کردن

۲) خنک کردن

 ۳) پخش کردن

۴) ترکیب کردن

۲۷- کدام یک از موارد زیر، سیستم کامل اتوماتیک اعلام حریق است؟

 ۱) دتکتور - شاسی - آژیر

۲) دتکتور - آمپلی فایر – شاسی

 ۳) دتکتور - آمپلی فایر - آژیر

۴) شاسی - آمپلی فایر – آژیر

 

 ۲۸- در صورت نشت کدام گاز از سیلندر و جهت جذب آن در محوطه، از پاشیدن محلول کاستیک سود استفاده می شود؟

 ۱) نیتروژن

۲) هیدروژن

 ۳) استیلن

۴) کلر

۲۹-کدام مورد، برای مبارزه با آتش سوزی های برقی به کار برده می شود؟

 ۱) پودرهای خشک شیمیایی

۲) کف های صنعتی

۳) کف های شیمیایی

۴) آب

۳۰- برای اطفای حریق در کدام یک از موارد زیر، کاربرد آب ممنوع است؟

 ۱) رنگ

۲) الكل

۳) کاغذ

۴) پلاستیک

۳۱-فرق بین سیستم های فایرباکس تر و خشک، در اتصال به کدام یک از موارد زیر است؟

 ۱) کپسول های آتش نشانی

۲) مرکز هوادهی

۳) انواع سیستم های ضدحریق

۴) مرکز آبرسانی

۳۲- نصب موتورهای الکتریکی، در کدام کارگاه های زیر، ممنوع است؟

 ۱) مواد شیمیایی

۲) مایعات خورنده

 ۳) مایعات قابل اشتعال

۴) مواد قابل احتراق

۳۳- هنگام حریق در مخازن گازهای فشرده، ابتدا کدام اقدام باید انجام گیرد؟

 ۱) تهویه محیط

۲) بستن شیر

۳) پاشیدن آب روی مخازن

۴) خاموش کردن آتش

۳۴- در صورتی که زیربنای یک ساختمان ۲۳۰ باشد، چه مقدار شیلنگ قرقره برحسب فایرفاکس، برای اطفای حریق موردنیاز است؟

۵ (۱                                 6(2

 8(3                                ۱۰ (۴

۳۵- اگر حداکثر حجم احتمالی حریق در یک کارگاه ۵۰ باشد و فاکتور خاموش کنندگی ۱٫۵ در نظر گرفته شود،وزن کل  موردنیاز چند کیلوگرم است؟

۳۳ (۱                         ۳۸ (۲

 ۶۶ (۳                        ۷۵ (۴

۳۶- در زمان خاموش کردن شعله جوشکاری، شیر کدام کپسول باید ابتدا بسته شود؟

 ۱) اول استیلن و سپس اکسیژن

۲) اول اکسیژن و سپس استیلن

۳) هر دو، همزمان بسته شود.

۴) فرقی نمی کند.

 

 

۳۷- کدام مورد، مؤثر بودن گاز دی اکسید کربن را نسبت به نیتروژن و دیگر گازهای خنثی در خاموش کنندگی حریق، بیشتر می کند؟

 ۱) خفه کنندگی

۲) خنک کنندگی

۳) اثر بازدارندگی

۴) کاهش غلظت اکسیژن

۳۸- حداقل و حداکثر دما در انبارهای مواد منفجره، به ترتیب باید چند درجه سانتی گراد باشد؟

1۰ ، 3۰ (۱                             20 ،45 (۲

2۰ ،6۰ (۳                            5 ،45 (4    

۳۹- به جز کدام مورد، همه دتکتورها با برق ۲۴ ولت کار می کند؟

۱) دودی

۲) گازیاب

۳) حرارتی

۴) شعله‌ای

۴۰- علت شیپوری بودن سرلوله خاموش کننده ، کدام مورد است؟

 ۱) هنگام خروج، اجازه انقباض پیدا می کند.

 ۲) از یخ زدن آن در هنگام خروج، جلوگیری می کند.

 ۳) از سرعت زیاد گاز به هنگام خروج، جلوگیری می کند.

 ۴) از سرعت زیاد گاز به هنگام خروج، جلوگیری می کند و هنگام خروج، اجازه انقباض پیدا می کند.

۴۱- کدام یک از کپسول های اطفای حریق زیر، دارای مخزن دوجداره است؟

۱) آب

۲) پودر و گاز

۳) کف شیمیایی

۴) دی اکسید کربن

۴۲- استفاده از کدام خاموش کننده حریق در محیطهای محدود سربسته که در آن کارگر مشغول به کار می باشد،ممنوع است؟

 ۱) هالوژکس

۲) ازت

۳) پودر گاز

۴) دی اکسید کربن

۴۳- برای تعیین تعداد کپسول های اطفای حریق موردنیاز کارخانه، کدام شاخص موردنیاز است؟

۱) ارتفاع هر کپسول تا زمین

۲) سطوح پوشش مواد داخل کپسول

۳) فاصله پرتاب اطفا کننده تا منبع حريق

۴) مساحت حفاظتی که برای هر کپسول توسط سازنده تعیین می شود.

۴۴- کاربرد دستگاه GC، کدام است؟

۱) تعیین نقطه ذوب

۲) اندازه گیری سرعت سوختن گازها

۳) تعیین خلوص مواد آلی

۴) تعیین خلوص مواد قابل اشتعال

۴۵- کدام یک از دتکتورهای خودکار اعلام حریق، جهت استفاده در پمپ بنزین ها توصیه         می شود؟

Gas Detector(1

UV Detector(2

IR Detector(3

Smoke Detector(4

۴۶- کروماتوگراف HPLC، چه نوع دستگاهی است؟

۱) دستگاه اندازه گیری سرعت سوختن اجسام قابل اشتعال است.

۲) کروماتوگراف گاز در مایع با عملکرد بالاست.

۳) کروماتوگراف گازی با عملکرد بالاست.

۴) کروماتوگراف مایعی با عملکرد بالاست.

۴۷- در کدام یک از کاشف‌ها، رطوبت و گردوغبار و درجه حرارت در حساسیت آنها تأثیر           می گذارد؟

 ۱) دودياب یونیزه

۲) دودیاب فتوالکتریک

 ۳) کاشفهای مادون قرمز

۴) دودياب یونیزه و دودياب فتوالکتریک

۴۸- در مناطقی که محدودیت آب وجود دارد، برای اطفای حریق، بیشتر از کدام خاموش کننده استفاده می شود؟

۱) کف پرتوسعه

۲) کف مکانیکی

۳) گاز دی اکسیدک

4) آب به صورت گردی

۴۹- کدام دلیل، می تواند مهم ترین علت خرابی و ناسالمی سیلندرهای اطفای حریق باشد؟

 ۱) نشتی داشتن کپسول

۲) خوردگی بیرونی کپسول

 ۳) خوردگی درونی کپسول

۴) قدیمی بودن کپسول

 ۵۰- چه مقدار گاز C برحسب ppm، اگر در محیط آتش وجود داشته باشد، در عرض کمتر از یک ساعت باعث مرگ می شود؟

 1) ۱,۰۰۰               

۲) ۱,۰۰۰ تا ۱,۲۰۰

3) ۴٫۰۰۰

۴) ۱,۵۰۰ تا ۲,۰۰۰

۵۱-کدام یک از خاموش کننده های زیر، جهت اطفای انواع حریق به کار می رود؟

 ۱) هالن - پودر خشک

۲) C – آب

۳) پودر شیمیایی - کف

۴) C  – هالن

۵۲- بهترین روش، جهت کنترل واکنش های زنجیره ای، استفاده از کدام ماده است؟

 ۱) آب

۲) هالن

 ۳) شن و ماسه

  4)  C

۵۳- ترکیب اصلی کف شیمیایی، کدام یک از موارد زیر است؟

 ۱) فوم + آب

۲) سولفات آلومینیم + آب

۳) سولفات آلومینیم + بی کربنات سدیم

۴) اکسید امونیوم + ترکیبات گفزا

 

۵۴- کدام مورد درخصوص دربهای خروجی مخصوص جلوگیری از گسترش آتش سوزی، صحیح است؟

۱) هیچ وقت نباید باز باشد.

۲) باید هروقت بخواهیم، باز شود ولی باز نماند.

۳) هیچ وقت باز نباشد، به جز در موقعیت اضطراری.

۴) تا زمانی که افراد داخل ساختمان هستند، نباید هیچ وقت باز شود.

۵۵- مهمترین عامل مؤثر در انتخاب کپسول خاموش کننده حریق چیست؟

۱) نوع ماده سوختنی موجود در محل آتش سوزی

۲) رطوبت محیط آتش سوزی

۳) وسعت محیط آتش سوزی

۴) دمای محیط آتش سوزی

۵۶-کدام دتکتور، نیاز به منبع تولید برق ندارد؟

۱) دتکتور IR

۳) شعله ای

۲) دتکتور UV

۴) دودياب یونیزه

۵۷- در سیستم های اسپرینکلر حریق که برای اطفای حریق استفاده می شود، جریان سرد به کدام مورد اطلاق می شود؟

۱) در دمای عادی، فعال می شود.

 ۲) در دمای خیلی بالا، فعال می شود.

 ۳) در دمای خیلی پایین، فعال می شود.

 ۴) بر اثر افزایش دمای محیط و بدون آتش سوزی، فعال می شود.

 

۵۸- وزن کپسول اطفای حریق، به میزان چند درصد کاهش یابد، نشان دهنده دشارژ (Decharge) بودن آن است؟

۲۰ (۱                          15(2                   

۱۰ (۳                           5(4  

۵۹- استفاده از کدام یک از موارد زیر به عنوان خاموش کننده، ممنوع است؟

 ۱) دی اکسید کربن

۲) کربن تتراکلرید

 ۳) پودر شیمیایی خشک

۴) برمو تری فلوئور متان

۶۰-از نظر استاندارد بین المللی، رنگ کپسول محتوی مواد هالوژنه کدام است؟

 ۱) قرمز

۲) زرد

۳) سبز

۴) آبی

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آتش سوزی و آتش نشانی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن