دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته آتش سوزی و آتش نشانی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور آتش سوزی و آتش نشانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

0 تومان
کد محصول : atashsozi_atashneshani_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته آتش سوزی و آتش نشانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- نقطه شعله زنی(Flash point) مربوط به کدام گروه از موارد زیر است؟

1) گازها

2) مایعات

3) جامدات

4) هر سه مورد صحیح است

2- در کدام‌یک از نقاط زیر نیاز به منبع آتش زنه نمی‌باشد؟

1) نقطه آتش

2) نقطه شعله­زنی

3) درجه حرارت اشتغال

4) نقطه تصعید

3- طبقه B نشان‌دهنده کدام گروه از آتش‌سوزی‌ها می‌باشد؟

1) جامدات

2) مایعات

3) فلزات

4) برق

4- کدام‌یک از عناصر ذیل را در داخل نفت نگهداری می‌نمایند؟

1) سدیم

2) منیزیم

3) فسفر

4) هر سه مورد صحیح است.

5- کدام‌یک از مواد ذیل با آب دارای واکنش می‌باشند؟

1) نیترات سلولز

2) فسفر سفید

3) پتاسیم

4) هر سه مورد صحیح است
6- در
کدام‌یک از حریق‌های ذیل نباید از آب جهت اطفاء حریق استفاده نمود؟

1) مایعات نفتی

2) کاربید

3) گوگرد

4) مورد 1 و 2 صحیح است

7- نسبت اختلاط پروپان و بوتان در گاز مایع در فصل تابستان عبارت است از:

1) 1۰ درصد پروپان و ۹۰ درصد بوتان

2) 1۰ درصد بوتان و ۹۰ درصد پروپان

3) 3۰ درصد پروپان و ۷۰ درصد بوتان

4) 70 درصد پروپان و 30 درصد بوتان

8- کدام‌یک از گازهای ذیل قابل اشتعالی می‌باشند؟

1) اکسیژن

2) کلر

3) سولفید هیدروژن

4) هیچ­کدام

9- کدام‌یک از گازهای زیر سمی و قابل اشتعال می‌باشد؟

1) منواکسید کربن

2) دی اکسید کربن

3) دی اکسید گوگرد

4) کلر

10- کدام‌یک از گازها یا بخارات ذیل در صورت نشت در محل‌های پست قرار می‌گیرند؟

1) بخارات بنزین

2) گاز بوتان

3) گاز پروپان

4) هر سه مورد صحیح است

11- در هیدروکربورهای خطی اشباع‌شده با افزایش تعداد کربن، درجه حرارت اشتعال چه تغییری می‌نماید؟

1) کاهش می­یابد

2) تغییری نمی­کند

3) افزایش می­یابد

4) بستگی به نوع شعله دارد

12- در کدام‌یک از روش‌های انتقال حرارت نیاز به ماده واسط نمی‌باشد؟

1) هدایت

2) همرفت

3) تشعشع

4) هر سه مورد صحیح است

13- حدود اشتعال یا انفجار گاز طبیعی )گاز شهری( عبارت است از:

1) 5 تا 15 درصد

2) 1 تا 10 درصد

3) 5 تا 10 درصد

4) 1 تا 15 درصد

14- نسبت انبساط مایع به گاز در کدام‌یک از ترکیبات ذیل بیشتر است؟

1) کلر مایع

2) گاز مایع (پروپان+بوتان)

3) اکسیژن مایع

4) دی‌اکسید کربن مایع

15- بهترین ماده اطفاء کننده در حریق فلزات قابل اشتعال چیست؟

1) پودر خشک

2) پودر خشک شیمیایی

3) کف شیمیائی

4) مورد 1 و 3 صحیح است.

16- کدام‌یک از انفجارات زیر از نوع تجزیه‌ای می‌باشد؟

1) انفجار TNT

2) انفجار استیلن در اثر افزایش فشار

3) انفجار بنزین سوپر

4) موارد 1 و 2 صحیح است

17- انفجار مخلوط گاز هیدروژن با اکسیژن چه نوع انفجاری است؟

1) انفجار ناشی از فشار

2) انفجار ناشی از تجزیه

3) انفجار ناشی از احتراق

4) انفجار سریع تجزیه­ای

18- تأثیر اصلی گاز دی‌اکسید کربن در اطفاء حریق چیست؟

1) تقلیل درصد اکسیژن

2) سرد کردن

3) جدا کردن

4) هرسه مورد صحیح است

19- تأثیر اصلی پودر خشک شیمیائی در اطفاء حریق کدام است؟

1) قطع هوا

2) برهم زدن نسبت‌های اختلاط

3) فرونشاندن بخارات قابل اشتعالی

4) قطع واکنش‌های زنجیرهای سوختن

20- کدام‌یک از خاموش‌کننده‌های زیر در حجم برابر دارای وزن بیشتری می‌باشد؟

1) پودر خشک شیمیائی

2) دی اکسید کربن

3) کف سنگین

4) آب

21- مکانیزم اطفاء حریق در کدام‌یک از مواد اطفائی زیر نزدیک به هم می‌باشد؟

1) پودر خشک و پودر خشک شیمیائی

2) پودر خشک و هالون­ها

3) پودر خشک شیمیائی و هالون ها

4) آب و کف شیمیائی

22- یک دستگاه خاموش‌کننده پودری شش کیلوئی دارای چند کیلوگرم پودر است؟

1) 2 کیلوگرم

2) 4 کیلوگرم

3) 6 کیلوگرم

4) بستگی به فشار شارژ دارد

23- بهترین عامل اطفاء کننده در حریق‌های دستگاه‌های الکترونیکی چیست؟

1) پودر خشک

2) کف شیمیائی

3) دی‌اکسید کربن

4) آب خالص

24- در خاموش‌کننده‌های کف شیمیائی کدام‌یک از مواد شیمیائی زیر استفاده می‌گردد؟

1) بیکربنات سدیم و اسیدسولفوریک ضعیف

2) سولفات آلومینیم و بیکربنات سدیم

3) سولفات آلومینیوم و کربنات سدیم

4) بیکربنات سدیم و سولفات کلسیم

25- کدام‌یک از عوامل زیر در ایجاد آتش‌سوزی‌های ناشی از برق مؤثر است؟

1) کشیدن بار اضافه از سیم

2) استفاده از فیوز با آمپر بالاتر از توان دستگاه مصرف‌کننده

3) اتصالات شل در محلی انشعابات

4) هر سه مورد صحیح است

26- از کدام‌یک خاموش‌کننده‌های زیر نباید در اطفاء حریق برق استفاده نمود؟

1) پودر خشک شیمیائی

2) هالون

3) کف شیمیائی

4) دی اکسید کربن

27- منظور از یخ خشک چیست؟

1) دی اکسید کربن جامد

2) یخ حاصل از آب مقطر

3) یخی که به کمک آب و نمک حاصل شود

4) یخی که با افت ناگهانی سرما تولید گردد

28- پرتاب کدام‌یک از خاموش‌کننده‌های دستی زیر بیشتر است؟

1) خاموش‌کننده آبی

2) خاموش‌کننده پودری

3) خاموش‌کننده هالوژنه

4) خاموش‌کننده دی‌اکسید کربن

29- خاموش‌کننده‌های دستی نوع پودری ازنظر مکانیزم تأمین فشار چند نوع می‌باشند؟

1) فقط یک نوع

2) دو نوع

3) سه نوع

4) سه نوع

30- اگر آثار باقیمانده در آتش‌سوزی‌ها بسیار کم باشد از چه نوع آزمایش یا آزمایش‌هایی می‌توان مواد باقیمانده درصحنه آتش‌سوزی را تشخیص داد؟

1) آزمایش‌های میکرو آنالیز

2) آزمایش‌های جذب اتمی

3) آزمایش‌های کروماتوگرافی

4) هر سه مورد صحیح است.

31- راهه‌ای تشخیص کانون اولیه حریق چیست؟

1) سوختگی­های یکنواخت

2) سوختگی­های عمقی

3) سوختگی­های با آثار دود فراوان

4) هر سه مورد صحیح است

32- کدام‌یک از دستگاه‌های زیر در بررسی علت حریق نقش عمده­ای را دارد؟

1) دستگاه اندازه‌گیری نقطه شعله زنی

2) دستگاه سانتریفوژ

3) دستگاه کروماتوگراف

4) هر سه مورد صحیح است

33- هر آتش‌سوزی ازلحاظ میزان تولید حرارت نسبت به گذشت زمان دارای چند فاز مشخص می‌باشد؟

1) یک فاز

2) دو فاز

3) سه فاز

4) چهار فاز

34- کدام‌یک از عوامل زیر در آتش‌سوزی‌ها بیشترین عامل مرگ‌ومیر انسان‌ها است؟

1) شعله مستقیم

2) حرارت مستقیم

3) دود

4) حرارت­های غیرمستقیم

35- آتش‌سوزی در کدام‌یک از مواد زیر به ترتیب درون‌سوز و سطح سوز می‌باشد؟

1) گازهای مایع‌شده و جامدات

2) جامدات و مایعات

3) جامدات سنگین و جامدات سبک

4) مایعات کند اشتعالی و مایعات سریع الاشتعال

36- هدف اصلی از نصب کاشف‌های اعلام حریق چیست؟

1) اطلاع به‌موقع از وقوع حریق

2) اطفاء خودکار حریق

3) کاهش خسارات ناشی از حریق

4) تخلیه به‌موقع ساکنین

37- ترکیب اصلی عامل خاموش‌کننده‌های پودر خشک مخصوص فلزات چیست؟

1) بیکربنات سدیم

2) بیکربنات پتاسیم

3) کلرید سدیم، کلرید پتاسیم، کلرید باریم

4) فسفات دی آمونیم

38- کروماتوگراف HPLC چه نوع دستگاهی است؟

1) کروماتوگراف مایعی با عملکرد بالا است

2) کروماتوگراف گازی با عملکرد بالا است

3) کراماتوگراف گاز در مایع با عملکرد بالا است

4) دستگاه اندازه‌گیری سرعت سوختن اجسام قابل اشتعال است

39- دستگاه G|LC چیست؟

1) دستگاه گاز کروماتوگراف است

2)  دستگاه گاز- مایع کروماتوگرافی است

3) دستگاه مایع کروماتوگرافی است

4)  دستگاه جامد، مایع، گاز کروماتوگرافی است

40- کاربرد دستگاه GC چیست؟

1) دستگاه تعیین نقطه ذوب می‌باشد

2) دستگاه اندازه‌گیری سرعت سوختن گازها است

3)  دستگاه کروماتوگرافی گاز - مایع برای تعیین خلوص مواد قابل اشتعال است

4) دستگاه گاز کروماتوگرافی برای تعیین خلوص مواد آلی است

41-علت انفجار کپسول اکسیژن در تماس با روغن‌ها چیست؟

1) عملی اکسیداسیون سریع

2) عمل تجزیه

3) واکنش‌های حرارت گیر

4) هر سه مورد صحیح است

42- علت اشتعالی خودبه‌خود علوفه مرطوب مانند یونجه چیست؟

1)  ذخیره حرارت در داخل علوفه در اثر جذب آن از محیط

2) تولید حرارت در داخلی علوفه براثر فعالیت میکرو اورگانیسم­ها

3) تولید حرارت در اثر افزایش فشار در گازهای تولیدشده درونی

4) خشک شدن مواد درونی در اثر حرارت و مشتعل‌شدن آن

43- ترکیب کدام‌یک از مواد ذیل با یکدیگر موجب آتش‌سوزی می‌گردد؟

1) گلیسرین با پرمنگنات پتاسیم

2) گلیسرین با هیپوکلریت کلسیم

3) فسفر سفید با هوا (اکسیژن)

4) هر سه مورد صحیح است

44- در چهاروجهی حریق وجه اضافه نسبت به مثلث اتش کدام است؟

1) واکنش‌های حرارت زا

2) واکنش‌های زنجیره‌ای سوختن

3) واکنش‌های تجزیه‌ای

4) واکنش‌های اکسیداسیون سریع

45- افزایش فشار بر کدام‌یک از موارد ذیل مؤثر است؟

1) نقطه شعله زنی

2) نقطه اشتعالی

3) حدود اشتعالی

4) هر سه مورد صحیح است

46- در مکان‌هایی که گاز قابل‌انفجار پراکنده گردیده است بهترین عامل خنثی‌کننده چیست؟

1) تخلیه خاموش‌کننده دی‌اکسید کربن

2) تخلیه آب به‌صورت اسپری

3) تخلیه خاموش‌کننده پودر خشک شیمیائی

4) تخلیه خاموش‌کننده کف شیمیائی

47- کدام‌یک از موارد ذیل می‌تواند نشانگر حریق‌های عمدی باشد؟

1) سوختن با کانون‌های مختلف

2) سوختن یک‌باره و گسترش سریع حریق

3) سوختن تدریجی

4) مورد 1 و 2 صحیح است

48- کدام‌یک از موارد زیر در تشخیص علت و کانون حریق موردتوجه قرار می‌گیرد؟

1) طریقه شکستن شیشه‌ها

2) طریقه نشستن دود بر دیواره‌ها و شیشه‌ها

3) وضعیت عمق سوختن در نقاط مختلف

4) هر سه مورد صحیح است

49- در بررسی علت وقوع حریق کدام‌یک از عوامل زیر باید مدنظر قرار گیرد؟

1) بررسی صحنه حریق

2) اظهارات حاضرین در محل حادثه (شهود)

3) مطالعه محتویات پرونده

4) هر سه مورد صحیح است

50- کدام گروه از مواد ذیل نباید مطلقاً در یک محل انبار شوند؟

1) گلیسیرین، روغن، الکل

2) سدیم، فسفر، نیتروسلولز

3) فسفر، گوگرد، نیترو سلولز

4) باریم، سدیم، پتاسیم

51- در داخل انبارها جهت اطلاع به‌موقع از وقوع حریق و اطفاء آن کدام‌یک از وسایل زیر باید نصب گردد؟

1)  سیستم اعلام حریق خودکار

2) سیستم اطفاء حریق خودکار

3) نصب هوزریل و خاموش‌کننده دستی

4) هر سه مورد صحیح است

52- عمل کف آتش‌نشانی در اطفاء حریق چیست؟

1) جلوگیری از رسیدن اکسیژن هوا

2) جلوگیری از ایجاد بخارت قابل اشتعال

3) سرد کردن (جذب حرارت)

4) هر سه مورد صحیح است

53- فرق کف شیمیائی و کف مکانیکی چیست؟

1)  نوع ترکیبات تشکیل‌دهنده

2) مکانیزم تولید حباب

3)  قدرت اطفاء

4) موارد 1 و 2 صحیح است

54- در حال حاضر از کدام‌یک از مواد اطفائی ذیل به‌عنوان جایگزین اطفاء کننده‌های هالوژنه استفاده می‌گردد؟

1) عامل BCF

2) عامل 2۰۰ FM

3) عامل فریون

4) هر سه مورد صحیح است

55- کاشف‌های حریق از نوع شعله‌ای براثر چه عاملی فعال می‌شوند؟

1) امواج مادون‌قرمز و ماوراءبنفش

2) حرارت حاصل از شعله

3) جابجایی ناگهانی هوا در اثر حریق

4) تغییر فشار در اثر گازهای تولیدشده از حریق

56) اصطلاح Rate Of Rise در کدام نوع از کاشف‌های حریق کاربرد دارد؟

1) دودی

2) حرارتی

3)  شعله‌ای

4) گازی

57) کدام‌یک از عوامل اطفائی زیر بیشترین کاربرد را در اطفاء حریق در آتش‌نشانی‌ها دارد؟

1)  پودر خشک

2)  پودر خشک شیمیائی

3) کافی

4)  آب

58) در آتش‌سوزی مایعات قابل اشتعال کدام‌یک از عوامل ذیل در وسعت آتش‌سوزی مؤثرتر می‌باشد؟

1) سطح تماس مایع با هوا

2) مقدار مایع

3) نوع مایع

4) هر سه مورد صحیح است

59) بهترین مواد اطفائی در آتش‌سوزی‌های مایعات قابل اشتعال کدم‌اند؟

1)  پودر خشک شیمیایی

2) پودر خشک

3) کف

4) موارد 1 و 3 صحیح است

60) گاز قابل‌انفجاری که در عمل backdraft موجب انفجار می‌گردد چیست؟

1) گاز اکسیژن

2) گاز منواکسید کربن

3) گاز سولفید هیدروژن

4) گاز دی‌اکسید گوگرد

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور آتش سوزی و آتش نشانی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن