راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

‫سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری دی 1372

‫سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری دی 1372

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Ab_eng_7.10.72

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

‫سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری دی 1372 –گروه‬ ‫منابع آب و معادن‬ ‫2 - قنات را چگونه حفر می نمائید ؟ ( مختصر در سه سطر )‬ ‫1 - تبصره ماده 7 و تبصره 1 ماده 12 چه میباشد ؟‬ ‫7 - ماده 72 قانون توزیع عادالنه آب را شرح دهید ؟‬ ‫4 - چه عواملی موجب تقلیل راندمان آبدهی چاه میگردد ؟‬ ‫5 - جارز در دستگاه حفاری چه کاری انجام می دهد ؟‬ ‫6 - آیا با دو برابر نمودن عمق اشباعی چاه آبدهی آن اضافه می شود یا خیر و ازدیاد شعاع چاه ( قطر چاه ) نیز چه تاثیری‬ ‫بر آبدهی دارد ؟‬ ‫3 - موقعیت خطوط جریان به خطوط هم پتانسیل چگونه است ؟‬ ‫1 - سختی کل آبها عمدتا به چه یونهایی بستگی دارد و حداکثر سختی قابل قبول آب آشامیدنی چه مقدار میباشد و‬ ‫معمولترین واحد اندازه گیری آن چیست ؟‬ ‫9 - ارتباط الیه اشباع را با سطح ایستائی " ‪ " w . t‬در یک سیستم اکفیر بیان نمائید و توضیح دهید در مرحله هجوم‬ ‫آب شور وضعیت کرادیان هیدرولیک چگونه است ؟‬ ‫12 - دتر جفت ها و عیار قابل قبول آنها را در مرحله ورود به آبخوان ذکر نمائید ؟‬ ‫22 - طبقه بندی متداول آبرفتهای تر شیر – کواترنر را از قدیم به جدید با ارزش هیدرودینامیکی آنها بیان نمائید ؟‬ ‫12 - چرتها و فلیش ها را با منشا تشکیل آنها بیان نمائید ؟‬ ‫72 - طبقه بندی میوسن را در ایران مرکزی و جنوب ایران با ذکر ارزش هیدرو دینامیکی آنها بیان نمائید ؟‬ ‫42 - علل بروز زلزله و کانونهای آنرا اختصارا بیان نموده و واحد متداول در بیان شدت زلزله را نام ببرید ؟‬ ‫52 - الیه آبدار ، سفره آب ( ‪ )aquifer‬ها را نام ببرید و ضرائب سفره آب را بیان نمائید ؟‬ ‫62 - شعاع تاثیر چیست و در کارشناسی مورد استفاده است یا خیر ؟‬ ‫32 - یک حلقه چاه در مجاور قناتی حفر شده است ، کارشناس آنرا مضر به قنات نمی داند ، چرا ؟‬ ‫12 - چگونه ممکن است دو حلقه در دو طرف یک رودخانه آبداری که به فاصله 112 متری از یکدیگر حفر شده روی‬ ‫یکدیگر اثر نداشته باشد ؟‬ ‫92 - ضریب قابلیت انتقال و ذخیره یک ناحیه پر باران و حاوی تغذیه زیاد سطحی 01 ‪ t = 4 x‬متر مربع در ثانیه و 5 = ‪s‬‬ ‫01 ‪ x‬میباشد . در چه فاصله ای از یک رشته قنات میتوان یک حلقه چاه را با توجه به اینکه بعد از یک روز افت در حالت‬ ‫پایدار قرار گرفته و برای 5 = ‪ s‬متر بوده و ضخامت سفره معادل 001 = ‪ b‬متر است ؟ ( معامله زیشارد در حالت پایدار ‪k‬‬ ‫‪) . r = 3000s‬‬ ‫11 - چاه ناقص و فلمن را شرح دهید ؟‬

آزمون