دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1390

0 تومان
کد محصول : Ab_eng_1390

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- آخرین کوه­زائی آلپاین پایانی به چه نام و مربوط به چه دوره­ای معرفی شده است؟

1) آثار فاز کوه­زائی کم دامنه کوآترنر در واحدهای آبرفتی متعاقب سری

2) پاسادنین- هولوسن

3) پیرنین- الیگوسن

4) والاشین- پلیوپلئیستوسن

2- حداکثر مقدار سرب «از فلزات سنگین» در آب آشامیدنی برحسب میلی گرم در لیتر چه مقدار است؟

1) 5/0

2) 05/0

3) 1

4) 5/1

3- در روش­های متداول در تصفیه و گندزدائی آب، کدام عامل کارایی بیشتری دارد؟

1) ازن

2) اشعه فرابنفش

3) اولترافیلتر

4) میکروفیلتر

4- عامل اصلی ایجاد «ضربه قوج» یا «Water Hammer» در خط لوله انتقال و توزیع آب کدام است؟

1) تغییر قطر لوله آب­رسانی در مسیر انتقال

2) تغییر ناگهانی سرعت جریان آب و عملکرد ناقص شیرهای یک طرفه

3) ترکیدگی لوله انتقال آب

4) قطع جریان ورودی آب در شبکه

5- جهش آب از یک لوله 4 اینچ «به طریق جت یا گونیا» معادل پرش 30 سانتیمتر اندازه­گیری شده است، حجم دبی خروجی چند لیتر در ثانیه می­باشد؟

1) 8

2) 5/9

3) 11

4) 13

6- بر اساس ماده ۵ قانون توزیع آب عادلانه آب در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب برای مصارف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی چند مترمکعب در شبان­هروز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه ندارد؟

1) 5

2) 25

3) 1000

4) 2500

7- زمانی که در نتایج آزمایش­ها نفوذ استاندار در پی­های آبرفتی تعداد ضربات SPT بیش از چند واحد باشد آبرفت محکم تشخیص داده می­شود؟

1) 14

2) 20

3) 50

4) 100

8- در سیستم آبیاری باران تفنگی (GUN) فشار موردنیاز برای کار آبپاشی حدود چند اتمسفر می­باشد؟

1) 15 تا 20

2) 10 تا 15

3) 5 تا 10

4) 2 تا 30

9- خشکه کار و تره کار در مجرای زیرزمینی قنات در محل برخورد ..... جدا می­شود.

1) مادر چاه با سطح آب زیرزمینی

2) مظهر قنات با سطح زمین

3) مظهر قنات با سطح استاتیک

4) سطح استاتیک با مجرای قنات

10- تعریف تخلخل مفید در یک نمونه آبرفتی عبارت است از«حجم منافذ ...ضرب در 100»

1) تقسیم بر حجم بخش جامد

2) تقسیم بر حجم کل نمونه

3) کلی نمونه تقسیم بر حجم کلی سنگ

4) مرتبط به هم تقسیمبر حجم کل نمونه

11- کنگلومرا جزو کدامیک از گروه­های سنگ­شناسی است؟

1) آتشفشانی پرتابی

2) رسوبی شیمیائی

3) رسوبی آواری

4) دگرگونی

12- درمورد ضریب ذخیره یا (S)  کدامیک از گزینه­های زیر صحیح است؟

1) بدون بعد می­باشد و مقداران بین  و  برای سفره­های آزاد است.

2) به مقدار آبی اطلاق می­شود که می­توان سالانه از یک آبخوان برداشت نمود.

3) توانایی یک محیط متخلخل برای عبور دادن یک سیال

4) مقدار استخراج سالیانه آب از یک سفره است.

13- تعریف سطح استایی مرتبط به کدام یک از گزینه های زیر است؟

1) سطح فوقانی کف مخروط افت

2) سطح فوقانی شعاع آبدهی ویژه

3) سطح تحتانی منطقه اشباع که فشار آن برابر صفر است.

4) سطح فوقانی منطقه اشباع که در آن فشار آب مساوی با فشار اتمسفر است.

14- تعریف سفره­های آزاد آب زیرزمینی در واحد آبرفتی، کدامیک از گزینه­های زیر است؟

1) در سفره­های آزاد سطح ایستایی همان سطح فوقانی منطقهء اشباع و فشار آن براثر فشار اتمسفر است.

2) سفره­های آزاد به دریاهای آزاد مربوط است.

3) سفره­های آزاد آبرفتی به رسوبات کناره رودخانه می­گویند.

4) در سفره­های آزاد آبرفتی فشار سطح سفره برابر صفر می­باشد.

15- سازند کنگلومرای بختیاری یا تشکیلات سری A «واحد هزار دره» مربوط به کدام دوره زمین­شناسی می­­باشد؟

1) پلیو- پلئیستوسن

2) میو- پلیوسن

3) اوایل دوران سوم

4) اواسط دوران سوم

16- کدام روش ژئوفیزیکی برای بررسی آب­های زیرزمینی استفاده می­شود؟

1) گراویمتری

2) سیستمیک

3) مغناطیسی

4) ژئوالکتریک

17- آب­های فسیل کدامند؟

1) آب مرداب­های قدیمی

2) آب موجود در سفره­های مسدود شده

3) آب اعماق کویرها

4) آب چاه­های آرتزین

18- در کاربری اشعه فرابنفش «UV» برای پاک­سازی آب از آلایش میکروبی، طیف جذب بهترین طول موج چند نانومتر است؟

1) 150 تا 210

2) 210 تا 250

3) 250 تا 265

4) 265 تا 290

19- در شرایط یکسان، افت فشار به تبع وزن مخصوصی و چسبندگی ولزجت در......

1) آبسرد بیشتر است

2) آبگرم بیشتر است

3) در هر دو یکسان است

4) به شرایط مکانی بستگی دارد

20- برای طراحی در سیستم­های آبیاری بارانی، شدت پخش آب­پاش­ها باتوجه به چه عواملی تعیین می­شود؟

1) سرعت باد

2) شیب زمین

3) قطر لوله

4) نفوذپذیری خاک و دبی آب­رسان و باد

21- هر چه فاصله خطوط تراز سطح آب­های زیرزمینی به هم نزدیک­تر باشد نشانگر ... می­باشد.

1) نفوذپذیری کمتر

2) نفوذپذیری بیشتر

3) گرادیان ملایم­تر

4) گرادیان تندتر

22- حریم طرفین کانالها و انهار با ظرفیت آبگذر 10 تا 15 مترمکعب در ثانیه چند متر می­باشد؟

1) 8 تا 12

2) 13 تا 15

3) 16 تا 18

4) 6 تا 7

23- در چشمه­های الیگو کانی باقیمانده خشک «TDS» در 180 درجه سانتیگراد چند گرم در هزار است؟

1) <4/0

2) <2/0

3)≥ 2/0

4)> 4/0

24- کدام سازند ازنظر آب­های زیرزمینی حائز اهمیت است؟

1) قم

2) شمشک

3) لار

4) گورپی

25- دوشاغول در قنات برای .... استفاده می­شود.

1) تراز کردن کف قنات

2) اندازه­گیری ابعاد کوره قنات

3) محاسبه مظهر قنات

4) تعیین راستای کوره قنات

26- مقدار مؤثر حجم آبی که در واحد زمان از دهانهء لولهءخروجی پمپ خارج می­گردد معرف کدام است؟

1) دبی حداکثر

2) دبی بهینه

3) دبی حداقل

4) دبی بحرانی

27- به لحاظ حریم کیفی ساحل رودخانه در صورت امکان کاربرد سپتیک تانک یا اجرای ترانشه جذبی، حداقل فاصله کف سپتیک یا ترانشه تا بالاترین سطح ایستابی محل چند متر باید باشد؟

1) 2

2) 5

3) 4

4) 3

28- بیشترین آلودگی آب­ها توسط چه منابعی صورت می­پذیرد؟

1) بیمارستانی

2) خانگی

3) منابع صنعتی

4) کشاورزی

29- تغییرات جانبی رخساره­ها معرف چه مواردی است؟

1) ثبات و پایداری لایه­های رسوبی

2) فرآیندهای تکنو نیکی

3) عدم ثبات و پایداری حوضه رسوبی

4) نبود چینه­ای

30- دلتا در چه منطقهای از رودخانه حاصل می­شود؟

1) در طول مسیر

2) در مصب رود

3) در ابتدای مسیر

4) در شیب تند

31- الکتروکنداکتیویته یا EC آب نشان دهنده میزان چیست؟

1) املاح محلول در آب

2) املاح جامد

3) کاتیون­ها

4) املاح مربوط به یون کلر

32- ارتفاع خاکریزهای حفاظتی اطراف رودخانه در مزارع کشاورزی با توجه به کدام عامل تعیین می­گردد؟

1) حجم رواناب ناشی از یک بارش

2) حجم ذخیره تیغه­ای در محل احداث خاکریز

3) دری پیک حوضه پائین دست رودخانه

4) دبی پیک حوضه بالادست رودخانه

33- شدت زلزله در چه موقعیتی به حداکثر می­رسد؟

1) پس از کانون سطحی

2) در کانون سطحی

3) در کانون عمقی

4) در فاصله دو کانون

34- در علم مکانیک خاک رطوبت بهینه رطوبتی است که در آن اگر خاک کوبیده شود

1) حداکثر تراکم را به دست آورده

2) حداکثر تراکم حاصل شود

3) تراکم متوسط را به دست آود

4) تأثیری در تراکم ندارد

35- هرچقدر مقدار آبیاری کم باشد راندمان آبیاری...

1) افزایش می­یابد

2) ثابت می­ماد

3) کاهش می­یابد

4) متغیر می­گردد

36- در عملیات گمانه­­زنی، کنترل موقعیتRQD «Rock Quality Designation» بمنظور شناخت کیفیت سنگ نشانگر چه ویژگی­هایی است؟

1) شبکه درزها

2) تجزیه و هوازدگی

3) مقاومت

4) تراکم بافت

37- سازندهای قرمز بالا و تناوب لایه­بندی آنها چه تأثیری بر منابع آبد­ارند؟

1) موجب بهبود کیفی و تقلیل تراکم املاح می­شوند.

2) موجب ازدیاد آلایش آب می­شوند.

3) موجب تخریب کیفی و ازدیاد تراکم املاح آب می­شوند.

4) موجب کاستی آلایش آب می­شوند.

38- در گروه آبهای معدنی، کدام آبها از نوع گوگردی می­باشند؟

1) بیکربناته

2) سولفاته

3) سولفوره

4) کلروره

39- آبشار در مسیر رودخانه چگونه تشکیل می­شود؟

1) از زمین سخت وارد زمین نرم می­شود.

2) از یک زمین نرم وارد زمین سخت می­شود.

3) وقتی با شیب بالا مواجه می­شود.

4) وقتی با شیب پائین مواجه می­شود.

40- کدام عنصر با آب باران وارد آبخوان می­شود؟

1) سولفور

2) سولفور و گاز کربنیک

3) گاز کربنیک و نیترات

4) نیترات و کربنات

41- در سیستم حفاری ضربه­ی چه عاملی موجب حرکت دورانی وسایل حفاری و درنتیجه مدور شدن چاه نمی­گردد؟

1) کابل مته

2) روپ ساکت

3) گلی کشی

4) استیم

42- حرکت آب در محیط­های غیراشباعی چگونه است؟

1) به تبع ضخامت لایه اشباع انجام می­شود.

2) تحت تأثیر کشش سطحی انجام می­شود.

3) حاصل فرآیند افت فشار می­باشد.

4) متأثر از کشش لوله­های موئی و نیروی وزنی صورت می­گیرد.

43- آبدهی ویژه «Specific Discharge Quantitiv» در یک لایه آبدار به طریق پمپاژ چاه عبارت است از:

1) آبدهی لحظه­ای

2) آبدهی مداوک

3) آبدهی متغیر

4) نسبت آبدهی به مقدار افت

44- ارزش هیدرودینامیکی و توان استحصال آب زیرزمینی در کدام سری آبرفتی بیشتر است؟

1) A

2) B

3) C

4) D

45- با اعمال نظریه شولر «Schoeller» و گرافیک­های کیفی، نمودار تیپ آب زیرزمینی در جهت جریان از ارتفاعات آبریز شمال به دشت تهران- ری معرف چه گروه آب­ها با چه تواتر یونی است؟

1) بیکربناته، سولفاته، کلروره

2) بیکربناتِ، کلروره، سولفاته

3) سولفاته، کلروره، بیکربناتِه

4) کلروره، سولفاته، بیکربناته

46- طرح ساماندهی روخانه ای به اجرا درآمده که طی آن عرض بستر در پهنه حداکثر سیل گیر از 100 متر به 40 متر کاهش یافته است. در اینجا تکلیف اراضی مازاد بستر مرتبط به اسناد ملکی بعد از قانون ملی شدن آب درباره سازماندهی شده چگونه است؟

1) اراضی مذکور در اختیار شهرداری خواهد بود.

2) اراضی مذکور در اختیار دولت می­باشد.

3) اراضی مذکور متعلق به مالکین مجاور رودخانه خواهد بود.

4) اراضی مذکور مالک مشخصی ندارد.

47- رعایت چه مقدار فاصله در مورد حریم کمی و کیفی آب­های سطحی صحیح می­باشد؟

1) میزان حریم کمی مجاری آب­های سطحی 20 متر و حریم کیفی آن 150 متر می­باشد.

2) میزان حریم کمی 1 تا 20 متری و میزان حریم کیفی 1 تا 150 متر می­باشد.

3) میزان حریم کمی مجاری آب­های سطحی 1 تا 20 متر و حریم کیفی آن 150 متر می­باشد.

4) میزان حریم کمی مجاری آب­های سطحی 30 متر و حریم کیفی آن 1 تا 150 متر می­باشد.

48- پدیده روانگرا یا میعان ذرات ریزدانه خاک چه اثر سوئیبر پی­ها و شیب دامنه و شیروانی کانال­ها دارد؟

1) ازدیاد غلظت «ویسکوزیتی»

2) ازدیاد فشار منفذی

3) کاهش تنش منفذی

4) تقلیل سرعت جریان

49- در مورد کدامیک از جریان­های آبی زیر قانون دارسی کاربری می­یابد؟

1) سرعت صفحه­ای بالایه­ای

2) سرعت خطی یا موازی

3) سرعت متلاطم یا سیلابی

4) سرعت انحنائی و پیچی

50- کدامیک از سری داده­های زیر در مورد سیلاب، برآوردهای سیل با دوره برگشت­های مختلف را بیشتر از بقیه تعیین می­نماید؟

1) سری جریان سالانه

2) سری جریان فصلی

3) سری جریان روزانه

4) سری جریان ماهانه

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن