راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1390

سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1390

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Ab_eng_1390

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

‫ ‫‫سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1390 – گروه منابع‬ ‫آب و معادن‬ ‫0- آخرین کوهزائی آلپاین پایانی به چه نام و مربوط به چه دورهای معرفیشده است؟‬ ‫۱) آثار فاز کوهزائی کم دامنه کوآترنر در واحدهای آبرفتی متعاقب سری ‪A‬‬ ‫2) پاسادنین - هولوسن‬ ‫۳) پیرنین – الیگوسن‬ ‫۴) واالشین – پلیوپلئیستوسن‬ ‫۲- حداکثر مقدار سرب «از فلزات سنگین» در آب آشامیدنی برحسب میلیگرم در لیتر چه مقدار است؟‬ ‫5/ 0‬ ‫۱)‬ ‫50/0‬ ‫2)‬ ‫۱‬ ‫۳)‬ ‫5/ ۱‬ ‫۴)‬ ‫9- در روشهای متداول در تصفیه و گندزدائی آب، کدام عامل کارایی بیشتری دارد؟‬ ‫۱) ازن‬ ‫2) اشعه فرابنفش‬ ‫۳) اولترافیلتر‬ ‫۴) میکرو فیلتر‬ ‫۴- عامل اصلی ایجاد «ضربه قوج» یا «‪ »Water Hammer‬در خط لولهءانتقال و توزیع آب کدام است؟‬ ‫۱) تغییر قطر لوله آبرسانی در مسیر انتقال‬ ‫2) تغییر ناگهانی سرعت جریان آب و عملکرد ناقص شیرهای یکطرفه‬ ‫۳) ترکیدگی لوله انتقال آب‬ ‫۴) قطع جریان ورودی آب در شبکه‬ ‫۵- جهش آب از یک لوله4 اینچ «به طریق جت یا گونیا» معادل پرش19 سانتیمتر اندازهگیری شده است،‬ ‫حجم دبی خروجی چند لیتر در ثانیه میباشد؟‬ ‫8‬ ‫۱)‬ ‫5/ 9‬ ‫2)‬ ‫۱۱‬ ‫۳)‬ ‫۳۱‬ ‫۴)‬ ‫۶- بر اساس ماده ۵ قانون توزیع آب عادالنه آب در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب برای‬ ‫مصارف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی چند مترمکعب در شبانهروز مجاز است و‬ ‫احتیاج به صدور پروانه ندارد؟‬ ‫5‬ ‫۱)‬ ‫52‬ ‫2)‬ ‫000۱‬ ‫۳)‬ ‫0052‬ ‫۴)‬ ‫۷- زمانی که در نتایج آزمایشها نفوذ استاندار در پیهای آبرفتی تعداد ضربات ‪ SPT‬بیش از چند واحد‬ ‫باشد آبرفت محکم تشخیص داده میشود؟‬ ‫۴۱‬ ‫۱)‬ ‫02‬ ‫2)‬ ‫05‬ ‫۳)‬ ‫00۱‬ ‫۴)‬ ‫۸- در سیستم آبیاری بارانی تفنگی (‪ )GUN‬فشار موردنیاز برای کار آبپاشی حدود چند اتمسفر میباشد؟‬ ‫5۱ تا 02‬ ‫۱)‬ ‫0۱ تا 5۱‬ ‫2)‬ ‫5 تا 0۱‬ ‫۳)‬ ‫2 تا 0۳‬ ‫۴)‬ ‫3- خشکه کار و تره کار در مجرای زیرزمینی قنات در محل برخورد... جدا میشوند.‬ ‫۱) مادر چاه با سطح آب زیرزمینی‬ ‫2) مظهر قنات با سطح زمین‬ ‫۳) مظهر قنات با سطح استاتیک‬ ‫۴) سطح استاتیک با مجرای قنات‬ ‫1۱- تعریف تخلخل مفید در یک نمونه آبرفتی عبارت است از «حجم منافذ ... ضربدر110»‬ ‫۱) تقسیمبر حجم بخش جامد‬ ‫2) تقسیمبر حجم کل نمونه‬ ‫۳) کلی نمونه تقسیمبر حجم کلی سنگ‬ ‫۴) مرتبط به هم تقسیمبر حجم کل نمونه‬ ‫00- کنگلومرا جزو کدامیک از گروههای سنگشناسی است؟‬ ‫۱) آتشفشانی پرتابی‬ ‫2) رسوبی شیمیائی‬ ‫۳) رسوبی آواری‬ ‫۴) دگرگونی‬ ‫۲0- در مورد ضریب ذخیره یا (‪ )S‬کدامیک از گزینههای زیر صحیح است؟‬ ‫۱) بدون بعد میباشد و مقداران بین ۱-0۱ و ۳-0۱ برای سفرههای آزاد است.‬ ‫2) به مقدار آبی اطالق میشود که میتوان ساالنه از یک آبخوان برداشت نمود.‬ ‫۳) توانایی یک محیط متخلخل برای عبور دادن یک سیال‬ ‫۴) مقدار استخراج سالیانه آب از یک سفره است.‬ ‫۳۱- تعریف سطح استایی مرتبط به کدامیک از گزینههای زیر است؟‬ ‫۱) سطح فوقانی کف مخروط افت‬ ‫2) سطح فوقانی شعاع آبدهی ویژه‬ ‫۳) سطح تحتانی منطقه اشباع که فشار آن برابر صفر است.‬ ‫۴) سطح فوقانی منطقهٔ اشباع که در آن فشار آب مساوی با فشار اتمسفر است.‬ ‫4۱- تعریف سفرههای آزاد آب زیرزمینی در واحد آبرفتی، کدامیک از گزینههای زیر است؟‬ ‫۱) در سفرههای آزاد سطح ایستایی همان سطح فوقانی منطقهء اشباع و فشار آن براثر فشار اتمسفر است.‬ ‫2) سفرههای آزاد به دریاهای آزاد مربوط است.‬ ‫۳) سفرههای آزاد آبرفتی به رسوبات کناره رودخانه میگویند.‬ ‫۴) در سفرههای آزاد آبرفتی فشار سطح سفره برابر صفر میباشد.‬ ‫۵0- سازند کنگلومرای بختیاری یا تشکیالت سری ‪« A‬واحد هزار دره» مربوط به کدام دروه زمینشناسی‬ ‫میباشد؟‬ ‫۱) پلیو– پلئیستوسن‬ ‫2) میو- پلیوسن‬ ‫۳) اوایل دوران سوم‬ ‫۴) اواسط دوران سوم‬ ‫۶۱- کدام روش ژئوفیزیکی برای بررسی آبهای زیرزمینی استفاده میشود؟‬ ‫۱) گراویمتری‬ ‫2) سیستمیک‬ ‫۳) مغناطیسی‬ ‫۴) ژئوالکتریک‬ ‫۷۱- آبهای فسیل کدامند؟‬ ‫۱) آب مردابهای قدیمی‬ ‫2) آب موجود در سفرههای مسدود شده‬ ‫۳) آب اعماق کویرها‬ ‫۴) آب چاههای آرتزین‬ ‫۸0- در کاربری اشعهء فرابنفش «‪ »UV‬برای پاکسازی آب از آالیش میکروبی، طیف جذب بهترین‬ ‫طولموج چند نانومتر است؟‬ ‫05۱ تا 0۱2‬ ‫۱)‬ ‫0۱2 تا 052‬ ‫2)‬ ‫052 تا 562‬ ‫۳)‬ ‫562 تا 092‬ ‫۴)‬ ‫30- در شرایط یکسان، افت فشار به تبع وزن مخصوصی و چسبندگی ولزجت در......‬ ‫۱) آبسرد بیشتر است‬ ‫2) آبگرم بیشتر است‬ ‫۳) در هر دو یکسان است‬ ‫۴) به شرایط مکانی بستگی دارد‬ ‫1۲- برای طراحی در سیستمهای آبیاری بارانی، شدت پخش آبپاشها با توجه به چه عواملی تعیین‬ ‫میشود؟‬ ‫۱) سرعت باد‬ ‫2) شیب زمین‬ ‫۳) قطر لوله‬ ‫۴) نفوذپذیری خاک و دبی آبرسان و باد‬ ‫0۲- هر چه فاصله خطوط تراز سطح آبهای زیرزمینی به هم نزدیکتر باشد نشانگر ... میباشد.‬ ‫۱) نفوذپذیری کمتر‬ ‫2) نفوذپذیری بیشتر‬ ‫۳) گرادیان مالیمتر‬ ‫۴) گرادیان تندتر‬ ‫۲۲- حریم طرفین کانالها و انهار با ظرفیت آبگذر10 تا۵0 مترمکعب در ثانیه چند متر میباشد؟‬ ‫8 تا 2۱‬ ‫۱)‬ ‫۳۱ تا 5۱‬ ‫2)‬ ‫6۱ تا 8۱‬ ‫۳)‬ ‫6 تا 7‬ ‫۴)‬ ‫9۲- در چشمههای الیگو کانی باقیمانده خشک «‪ »TDS‬در1۸0 درجه سانتیگراد چند گرم در هزار است؟‬ ‫<۴/0‬ ‫۱)‬ ‫< 2/0‬ ‫2)‬ ‫≥2/0‬ ‫۳)‬ ‫>۴/0‬ ‫۴)‬ ‫4۲- کدام سازند ازنظر آبهای زیرزمینی حائز اهمیت است؟‬ ‫۱) قم‬ ‫2) شمشک‬ ‫۳) الر‬ ‫۴) گور پی‬ ‫۵2- دوشاغول در قنات برای ... استفاده میشود.‬ ‫۱) تراز کردن کف قنات‬ ‫2) اندازهگیری ابعاد کوره قنات‬ ‫۳) محاسبه مظهر قنات‬ ‫۴) تعیین راستای کوره قنات‬ ‫۶۲- مقدار مؤثر حجم آبی که در واحد زمان از دهانهء لولهءخروجی پمپ خارج میگردد معرف کدام است؟‬ ‫۱) دبی حداکثر‬ ‫2) دبی بهینه‬ ‫۳) دبی حداقل‬ ‫۴) دبی بحرانی‬ ‫۷۲- به لحاظ حریم کیفی ساحل رودخانه در صورت امکان کاربرد سپتیک تانک یا اجرای ترانشه جذبی،‬ ‫حداقل فاصلهء کف سپتیک یا ترانشه تا باالترین سطح ایستابی محل چند متر باید باشد؟‬ ‫2‬ ‫۱)‬ ‫5‬ ‫2)‬ ‫۴‬ ‫۳)‬ ‫۳‬ ‫۴)‬ ‫۸۲- بیشترین آلودگی آبها توسط چه منابعی صورت میپذیرد؟‬ ‫۱) بیمارستانی‬ ‫2) خانگی‬ ‫۳) منابع صنعتی‬ ‫۴) کشاورزی‬ ‫3۲- تغییرات جانبی رخسارهها معرف چه مواردی است؟‬ ‫۱) ثبات و پایداری الیههای رسوبی‬ ‫2) فرآیندهای تکنو نیکی‬ ‫۳) عدم ثبات و پایداری حوضه رسوبی‬ ‫۴) نبود چینه ای‬ ‫19- دلتا در چه منطقهای از رودخانه حاصل میشود؟‬ ‫۱) در طول مسیر‬ ‫2) در مصب رود‬ ‫۳) در ابتدای مسیر‬ ‫۴) درشیب تند‬ ‫0۳- الکترو کنداکتیویته یا ‪ EC‬آب نشاندهنده میزان چیست؟‬ ‫۱) امالح محلول در آب‬ ‫2) امالح جامد‬ ‫۳) کاتیونها‬ ‫۴) امالح مربوط به یون کلر‬ ‫۲۳- ارتفاع خاکریزهای حفاظتی اطراف رودخانه در مزارع کشاورزی با توجه به کدام عامل تعیین میگردد؟‬ ‫۱) حجم رواناب ناشی از یک بارش‬ ‫2) حجم ذخیره تیغهای در محل احداث خاکریز‬ ‫۳) دری پیک حوضه پائیندست رودخانه‬ ‫۴) دبی پیک حوضه باالدست رودخانه‬ ‫99- شدت زلزله در چه موقعیتی به حداکثر میرسد؟‬ ‫۱) پس از کانون سطحی‬ ‫2) در کانون سطحی‬ ‫۳) در کانون عمقی‬ ‫۴) در فاصله دو کانون‬ ‫4۳- در علم مکانیک خاک رطوبت بهینه رطوبتی است که در آن اگر خاک کوبیده شود‬ ‫۱) حداکثر تراکم را به دست آورد‬ ‫2) حداقل تراکم حاصل شود‬ ‫۳) تراکم متوسط را به دست آورد‬ ‫۴) تأثیری در تراکم ندارد.‬ ‫۵9- هرچقدر مقدار آبیاری کم باشد راندمان آبیاری...‬ ‫۱) افزایش مییابد‬ ‫2) ثابت میماند‬ ‫۳) کاهش مییابد‬ ‫۴) متغییر میگردد‬ ‫۶9- در عملیات گمانهزنی، کنترل موقعیت ‪ »Rock Quality Designation»RQD‬بمنظور شناخت‬ ‫کیفیت سنگ نشانگر چه ویژگیهایی است؟‬ ‫۱) شبکه درزهها‬ ‫2) تجزیه و هوازدگی‬ ‫۳) مقاومت‬ ‫۴) تراکم بافت‬ ‫۷9- سازندهای قرمز باال و تناوب الیهبندی آنها چه تأثیری بر منابع آبدارند؟‬ ‫۱) موجب بهبود کیفی و تقلیل تراکم امالح میشوند.‬ ‫2) موجب ازدیاد آالیش آب میشوند.‬ ‫۳) موجب تخریب کیفی و ازدیاد تراکم امالح آب میشوند.‬ ‫۴) موجب کاستی آالیش آب میشوند.‬ ‫۸9- در گروه آبهای معدنی، کدام آبها از نوع گوگردی میباشند؟‬ ‫۱) بیکربناتِه‬ ‫2) سولفاته‬ ‫۳) سولفورِه‬ ‫۴) کلروره‬ ‫39- آبشار در مسیر رودخانه چگونه تشکیل میشود؟‬ ‫۱) از زمین سخت وارد زمین نرم میشود.‬ ‫2) از یک زمین نرم وارد زمین سخت میشود.‬ ‫۳) وقتی با شیب باال مواجه میشود.‬ ‫۴) وقتی با شیب پائین مواجه میشود.‬ ‫1۴- کدام عنصر با آب باران وارد آبخوان میشود؟‬ ‫۱) سولفور‬ ‫2) سولفور و گازکربنیک‬ ‫۳)گاز کربنیک و نیترات‬ ‫۴) نیترات و کربنات‬ ‫04- در سیستم حفاری ضربهی چه عاملی موجب حرکت دورانی وسایل حفاری و درنتیجه مدور شدن چاه‬ ‫نمیگردد؟‬ ‫۱) کابل مته‬ ‫2) روپ ساکت‬ ‫۳) گلی کشی‬ ‫۴) استیم‬ ‫۲۴- حرکت آب در محیطهای غیراشباعی چگونه است؟‬ ‫۱) بهتبع ضخامت الیه اشباع انجام میشود.‬ ‫2) تحت تأثیر کشش سطحی انجام میشود.‬ ‫۳) حاصل فرآیند افت فشار میباشد.‬ ‫۴) متأثر از کشش لولههای موئی و نیروی وزنی صورت میگیرد.‬ ‫9۴- آبدهی ویژه «‪ »Specific Discharge Quantitiv‬در یکالیه آبدار به طریق پمپاژ چاه عبارت است‬ ‫از:‬ ‫۱) آبدهی لحظهای‬ ‫2) آبدهی مداوم‬ ‫۳) آبدهی متغییر‬ ‫۴) نسبت آبدهی به مقدار افت‬ ‫4۴- ارزش هیدرودینامیکی و توان استحصال آب زیرزمینی در کدام سری آبرفتی بیشتر است؟‬ ‫۱) ‪A‬‬ ‫2) ‪B‬‬ ‫۳) ‪C‬‬ ‫۴) ‪D‬‬ ‫۵4- با اعمال نظریه شولر «‪ »Schoeller‬و گرافیکهای کیفی، نمودار تیپ آب زیرزمینی در جهت جریان از‬ ‫ارتفاعات آبریز شمال به دشت تهران- ری معرف چه گروه آبها با چه تواتر یونی است؟‬ ‫۱) بیکربناته، سولفاته، کلروره‬ ‫2) بیکربناتِ، کلروره، سولفاته‬ ‫۳) سولفاته، کلروره، بیکربناتِه‬ ‫۴) کلروره، سولفاته، بیکربناته‬ ‫۶۴- طرح ساماندهی روخانه ای به اجرا درآمده که طی آن عرض بستر در پهنه حداکثر سیل گیر از110 متر‬ ‫به14 متر کاهشیافته است. در اینجا تکلیف اراضی مازاد بستر مرتبط به اسناد ملکی بعد از قانون ملی‬ ‫شدن آب درباره سازماندهی شده چگونه است؟‬ ‫۱) اراضی مذکور در اختیار شهرداری خواهد بود.‬ ‫2) اراضی مذکور در اختیار دولت میباشد.‬ ‫۳) اراضی مذکور متعلق به مالکین مجاوررودخانه خواهد بود.‬ ‫۴) اراضی مذکور مالک مشخصی ندارد.‬ ‫۷۴- رعایت چه مقدار فاصله در مورد حریم کمی و کیفی آبهای سطحی صحیح میباشد؟‬ ‫۱) میزان حریم کمی مجاری آبهای سطحی02 متر و حریم کیفی آن05۱ متر میباشد.‬ ‫2) میزان حریم کمی۱ تا02 متری و میزان حریم کیفی۱ تا05۱ متر میباشد.‬ ‫۳) میزان حریم کمی مجاری آبهای سطحی۱ تا02 متر و حریم کیفی آن05۱ متر میباشد.‬ ‫۴) میزان حریم کمی مجاری آبهای سطحی02 متر و حریم کیفی آن۱ تا05۱ متر میباشد.‬ ‫8۴- پدیده روانگرا یا میعان ذرات ریزدانه خاک چه اثر سوئیبر پیها و شیب دامنه و شیروانی کانالها دارد؟‬ ‫۱) ازدیاد غلظت «ویسکوزیتی»‬ ‫2) ازدیاد فشار منفذی‬ ‫۳) کاهش تنش مؤثر‬ ‫۴) تقلیل سرعت جریان‬ ‫34- در مورد کدامیک از جریانهای آبی زیر قانون دارسی کاربری مییابد؟‬ ‫سرعت صفحه ای باالیه ای‬ ‫۱)‬ ‫سرعت خطی یا موازی‬ ‫2)‬ ‫سرعت متالطم یا سیالبی‬ ‫۳)‬ ‫سرعت انحنائی و پیچی‬ ‫۴)‬ ‫1۵- کدامیک از سری دادههای زیر در مورد سیالب، برآوردهای سیل با دوره برگشتهای مختلف را بیشتر‬ ‫از بقیه تعیین مینماید؟‬ ‫۱) سری جریان ساالنه‬ ‫2) سری جریان فصلی‬ ‫۳) سری جریان روزانه‬ ‫۴) سری جریان ماهانه‬

آزمون