دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1388

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Ab_eng_1388

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1388 – گروه منابع آب و معادن‬ ‫1- در کدام سفره آبهای زیرزمینی تغذیه مصنوعی میسر است؟‬ ‫1) آزاد و سطحی‬ ‫2) نیمه آرتزین‬ ‫3) آرتزین‬ ‫4) سازندهای سخت و آهکی‬ ‫۲- برای ردیابی مسیر حرکت آبهای زیرزمینی از چه روشی بهتر است استفاده شود؟‬ ‫1) ایزوتوپ‬ ‫2) صدا (سونیک)‬ ‫3) مواد رنگی‬ ‫4) مواد محلول در آب‬ ‫3- در حالت نرمال در یک سونداژ الکتریک با آرایه شولمبرژه و طول۰۰4 - ‪ AB‬متر، عمق نفوذ در زمین چند متر خواهد‬ ‫بود؟‬ ‫1)008‬ ‫2)004‬ ‫3)002‬ ‫4)001‬ ‫4- واحد اندازهگیری فاکتور گامای طبیعی در مطالعات چاه پیمایی چیست؟‬ ‫1) اهم‬ ‫2) اهم در دقیقه‬ ‫3) شمارش در ثانیه‬ ‫4) میلی ولت‬ ‫۵- فرآیند روان گرایی «میعان ذرات ریزدانه» چه پدیدهای را به دنبال دارد؟‬ ‫1) رانش شیبها را مطرح مینماید.‬ ‫2) فشار منفدی و غلظت را تشدید مینماید‬ ‫3) موجب تقلیل مقدار چسبندگی میشود‬ ‫4) موجب کاهش تنش مؤثر میگردد.‬ ‫۶- افزایش کدام عناصر زیر ضمن ازدیاد سختی آب صالحیت شرب آن را کاهش میدهد؟‬ ‫1) آهن و آلومینیوم‬ ‫2) روی و منگنز‬ ‫3) سدیم و پتاسیم‬ ‫4) کلسیم و منیزیم‬ ‫۷-در روشهای متداول تصفیه و گندزدایی آب کدام عامل کار آیی بیشتری دارد؟‬ ‫1) ازن‬ ‫2) اشعه فرابنفش‬ ‫3) اولترافیلتر‬ ‫4) میکروفیلتر‬ ‫8- در انجام دادن عملیات شستشو و آزمایش آب دهی چاه از نوع موتور ... و پمپ ... استفاده میشود.‬ ‫1) برقی با توربینی‬ ‫2) برقی با الکتروپمپ شناور‬ ‫3) دیزلی با الکتروپمپ شناور‬ ‫4) دیزلی و پمپ توربینی‬ ‫۹- حوضه آبریز.....‬ ‫1) به ازاء مقطعی از رودخانه به وسعتی اطالق میشود که حدود ده هزار مترمربع بوده باشد.‬ ‫2) به ازاء مقطعی از رودخانه به محدودهای گفته میشود که کلیه جریانات سطحی را در خود جمع کرده و از مقطع موردنظر خارج نماند.‬ ‫3) به ازاء مقطعی از رودخانه به محدودهای گفته میشود که جریانات سطحی و زیرزمینی را تنظیم نماید.‬ ‫4) شامل کلیه اراضی که زیر سدهای احداثشده بر روی رودخانه قرارگرفته باشد.‬ ‫۰1- در عملیات گمانهزنی، کنترل موقعیت «‪ »R.Q.D‬یا ‪ Rock Quality Designation‬در مطالعه کیفی سنگ نشانگر چه‬ ‫ویژگیهایی هست.‬ ‫1) تجزیه و هوازدگی‬ ‫2) تراکم بافت‬ ‫3) مقاومت‬ ‫4) مقاومت و تراکم‬ ‫11- عملیات چاه پیمایی «‪ »Well Logging‬به چه منظور انجام میشود؟‬ ‫1) بررسی تغییرات سطح ایستایی‬ ‫2) تفکیک مشخصه فیزیکی الیههای زمین در محل حفر چاه‬ ‫3) شناخت ضرایب هیدرودینامیک‬ ‫4) کنترل موقعیت الیه اشباع‬ ‫۲1- ارزش هیدرودینامیکی و توان استحصال آب زیرزمینی در کدامیک ازسریهای آبرفتی بیشتر است؟‬ ‫1)‪A‬‬ ‫2)‪B‬‬ ‫3)‪C‬‬ ‫4)‪D‬‬ ‫31- در یک فوران تحتفشار «آرتزین» ارتفاع جهش آب در لوله مقطع 88 اینچ حدود ۵ اینچ بوده است، در این حال این‬ ‫مقدار جهش عمودی معرف چند لیتر در ثانیه میباشد؟‬ ‫1)53‬ ‫2)04‬ ‫3)54‬ ‫4)05‬ ‫41- هدایت الکتریکی آب معرف کدامیک از موارد زیر است؟‬ ‫1) باقیمانده تبخیر یا بازمان خشک‬ ‫2) پدیده مقدار سختی‬ ‫3) غلظت کل امالح محلول‬ ‫4) مقاومت الکتریکی‬ ‫۵1- حد مجاز مواد شوینده (دتر جنت) محلول در آب زراعی چند میلیگرم در لیتر است؟‬ ‫1)5/‬ ‫2)1‬ ‫3)5.1‬ ‫4)2‬ ‫۶1- پمپ توربینی دارای شافت و غالف از چند جزء اصلی تشکیلشده است؟‬ ‫1) دو‬ ‫2) سه‬ ‫3) چهار‬ ‫4) شش‬ ‫۷1- در دستگاه سنتر پیوت میزان بارش دستگاه (میلیمتر در ساعت) در یک نقطه بیشتر بستگی به کدامیک از عوامل زیر‬ ‫دارد؟‬ ‫1) ارتفاع دستگاه در زمین‬ ‫2) درصد سرعت حرکت در تابلوی اصلی‬ ‫3) طول دستگاه و قطر لوله‬ ‫4) قدرت پمپ‬ ‫81- در کاربری سپتیک تانک و احداث ترانشه های جذبی بهمنظور دفع فاضالب، حداقل فاصله کف سپتیک یا ترانشه تا‬ ‫باالترین سطح ایستایی چند متر میتواند باشد؟‬ ‫1)2‬ ‫2)3‬ ‫3)4‬ ‫4)5‬ ‫۹1- زمان تمرکز عبارت است از مدتزمان حرکت آب ....‬ ‫1) مدتزمان حرکت آب زیرزمینی و سطحی در حوضه آب ریز‬ ‫2) مدتزمان حرکت آب زیرزمینی به سمت دریاها و دریاچهها‬ ‫3) مدتزمان حرکت آب سطحی از ارتفاعات به دره‬ ‫4) مدتزمان حرکت آب سطحی از دورترین مسیر حوضه آبریز تا محل خروج آبهای سطحی‬ ‫۰۲- بستر رودخانه عبارت است از ....‬ ‫1) آن قسمت از پهنای رودخانه که در هر محلی با توجه به حداکثر طغیان با دورههای برگشت مختلف زیرآب قرار میگیرد.‬ ‫2) بخشی از عرض رودخانه که در فصل زمستان در زیرآب قرار میگیرد.‬ ‫3) عرضی از رودخانه به طول 5 تا01 متر که زیرآب قرار میگیرد.‬ ‫4) قسمتی از رودخانه که در مواقع بارندگی معمولی در زیرآب غوطهور شود.‬ ‫1۲- پدیده کارستی شدن رسوبات آهکی منتجه کدامیک از پیامدهای زیر است؟‬ ‫1) انحالل‬ ‫2) توسعه شبکه درزهها‬ ‫3) فرآیندهای تکتونیکی‬ ‫4) هوازدگی‬ ‫۲۲- بیشترین رسوبات گچی ایران در چه زمانی بهجا گذارده شده است؟‬ ‫1) ائوسن زیرین‬ ‫2) ژوراسیک‬ ‫3) کامبرین‬ ‫4) میوسن‬ ‫3۲- قانون دادرسی در مورد کدام جریان آبی صادق است؟‬ ‫1) سرعت خطی یا موازی‬ ‫2) سرعت صفحهای یا الیهای‬ ‫3) سرعت متالطم یا سیالبی‬ ‫4) سرعت انحنایی و پیچشی‬ ‫4۲- آبده ویژه چاه یا «دبی اسپسیفیک» عبارت است از ....‬ ‫1) دبی متغیر‬ ‫3) دبی مداوم‬ ‫3) دبی لحظهای‬ ‫4) نسبت دبی خروجی به مقدار افت‬ ‫۵۲- آخرین کوهزایی آلپاین پایانی به چه نام و چه دورهای مربوط میشود؟‬ ‫1) آثار فاز کوهزایی کم دامنه کوآترنر در قاعده آبرفت واحد‪c‬‬ ‫2) پاسادنین – هولوسن‬ ‫3) پیرنین – الیگوسن‬ ‫4) واالشین - پلیو، پلیستوسن‬ ‫‪http://armansanjesh.com‬‬ ‫۶3- شدت زلزله در چه موقعیت به حداکثر میرسد؟‬ ‫1) پس از کانون سطحی‬ ‫2) در کانون عمقی‬ ‫3) در حدفاصل دو کانون‬ ‫4) در کانون سطحی‬ ‫۷3- برای اصالح توده سنگ خاصه در مورد شبکههای درزه و شکاف چه اقدامی متداول است؟‬ ‫1) برداشت توده سنگ‬ ‫2) تزریق سیمان‬ ‫3) تغییر محل عملیات‬ ‫4) کاربرد مواد عایق‬ ‫8۲- کدامیک از سدهای زیر میتواند بهصورت سازه وزنی قوسی احداث گردد؟‬ ‫1)بتنی ‪Concrete‬‬ ‫2) پشت بنددار ‪Buttress‬‬ ‫3) خاکی ‪Earth fill‬‬ ‫4) سنگریزهای (‪)Rock Fill‬‬ ‫۹۲- ضخیمترین و متراکمترین سازند آبرفتی مربوط به فیرگویرافی تهران و اطراف آن منتسب به کدامیک از واحدها می‬ ‫باشد؟‬ ‫1) خرمآباد – ایوانکی‬ ‫2) شمال تهران سری )‪)Bn‬‬ ‫3) کهریزک سری )‪)BS‬‬ ‫4) هزاره دره (سری )‪)A‬‬ ‫۰3- در یک سیستم آ کیفر موقعیت خطوط جریان با خطوط همپتانسیل چگونه است؟‬ ‫1) با یکدیگر منطبقاند.‬ ‫2) با یکدیگر موازیاند.‬ ‫3) بر یکدیگر عمود میباشد.‬ ‫4) یکدیگر را با زوایای متفاوت قطع مینمایند.‬ ‫13- در یک لوله آبرسانی عمل هواگیری ضمن استفاده از شیرهای تهویه «‪ »VENTOUSE‬به چه منظوری انجام می‬ ‫شود؟‬ ‫1) ازدیاد سرعت جریان آب‬ ‫2) تعدیل پاالیش فیزیکی آب‬ ‫3) خارجسازی هوا و تقلیل مکانیسم خوردگی لوله‬ ‫4) حفظ تعادل فشار شبکه‬ ‫۲3- مقاومت الکتریکی آب در چه صورت تقلیل مییابد؟‬ ‫1) هر چه مقدار امالح محلول بیشتر باشد.‬ ‫2) هر چه یونهای کلسیم و منیزیم بیشتر باشد.‬ ‫3) هر چه مقدار امالح محلول کستر باشد.‬ ‫4) هر چه مجموعه یونهای کلسیم و منیزیم کمتر باشد.‬ ‫33- حفاری در طبقات آهکی و سخت با چه روشی بهتر است؟‬ ‫1) رو تاری و گل حفاری‬ ‫2) رو تاری ضربهای‬ ‫3) رو تاری و استفاده از فوم‬ ‫4) ضربهای قوی‬ ‫43- ژئومرفولوژی (ریختشناسی) عبارت است از مطالعه و بررسی ......‬ ‫1) اشکال ناهمواریهای پوسته زمین و تغییر و تحول آبها‬ ‫2) تجزیهوتحلیل کیفیت و کمیت منابع آب‬ ‫3) تجزیهوتحلیل رسوب موجود در رودخانه‬ ‫4) تجزیهوتحلیل علل زمینلرزه در سازندهای سخت‬ ‫۵3- تشکیل لسی در اثر چه عاملی است؟‬ ‫1) انتقال رسوبات ریزدانه بهوسیله آب‬ ‫2) رسوبات در مناطق آبگیر رودخانهها با سرعت کم‬ ‫3) رسوبات ریزدانه در حاشیه دریاچهها و دریاها‬ ‫4) رسوبات معلق در هوا که بهوسیله باد حمل شده است‬ ‫۶3- در مشخصات کیفی استاندارد خروجی فاضالبها غلظت متعادل ۵‪ |BOD‬چند میلیگرم در لیتر است؟‬ ‫1)02‬ ‫2)04‬ ‫3)03‬ ‫4)05‬ ‫۷3- بستر طبیعی قسمتی از عرض رودخانه است که در آبگیر طغیانی مربوط به دور زمانی برگشت... ساله میگردد.‬ ‫1)52‬ ‫2)05‬ ‫3)57‬ ‫4)001‬ ‫83- کدامیک از روشهای زیر برای تغذیه مصنوعی سطحی کار آیی دارد؟‬ ‫1) احداث حوضچههای آبگیر‬ ‫2) احداث چاههای جاذب‬ ‫3) انحراف آب به حواشی ساحلی رودخانه‬ ‫4) عمل پیشاب روی زمین‬ ‫۹3- جهش آب از یک لوله آبده4 اینچ معادل۰3 سانتیمتر میباشد، دبی لحظهای چند لیتر در ثانیه خواهد بود؟‬ ‫1)5.9‬ ‫2)01‬ ‫3)5.01‬ ‫4)11‬ ‫۰4- مقدار سدیم قابلجذب «‪ »S.A.R‬در آبهای زیرزمینی مورداستفاده در آبیاری با چه معیار در حد خوب قرار میگیرد؟‬ ‫14- در جهت جریان آب زیرزمینی معموالً تیپ آب از ... به... و از آن به ... تغییر میکند.1) بیکربناتِ - کلروره – سولفاته‬ ‫2) بیکربناته - سولفاته – کلروره‬ ‫3) سولفاته - بیکربناته – کلروره‬ ‫4) سولفاته - کلروره – بیکربناته‬ ‫۲4- راندمان کاربرد آب چه میباشد؟‬ ‫1) آب جذبشده توسط گیاه تقسیمبر آبداده شده به خاک‬ ‫2) آب ذخیرهشده در خاک در هر نوبت آبیاری تقسیم به آبداده شده در هر نوبت آبیاری‬ ‫3) راندمان انتقال‬ ‫4) جمع تمام راندمانها‬ ‫34- منظور از آبیاری تکمیلی کدام است؟‬ ‫1) آبیاری تمام مزرعه‬ ‫2) رفع کمبودهای موقتی یا اتفاقی توسط بارندگی‬ ‫3) رفع نیاز آبی خاک و گیاه‬ ‫4) رفع نیاز آبی گیاه‬ ‫44- حوضههای اصلی آبریز ایران شامل چند حوضه میباشد؟‬ ‫1)2‬ ‫2)3‬ ‫3)4‬ ‫4)5‬ ‫۵4-در تعیین سن آبها با کاربرد مطالعات ایزوتوپی (تریتیوم) اگر مقدار تریتیوم بین‬ ‫1)02 -51 واحد معرف تغذیه جدید01 - 5 سال است.‬ ‫2)51 - 5 معرف تغذیه جدید بین01 - 5 سال است.‬ ‫3) بین21 - 8 واحد باشد معرف تغذیه جدید بین01 - 5 سال است.‬ ‫4)23 - ۶ واحد باشد معرف تغذیه جدید بین01 - 5 سال است.‬ ‫۶4- تعیین سن آبهای جدید و قدیمی با .... صورت می گیرد .‬ ‫1) بررسی سن زمینشناسی سنگ مخزن آب‬ ‫2) اندازهگیری کربن41 و31 آب‬ ‫3) اندازهگیری کربن41 و تریتیوم آب‬ ‫4) اندازهگیری اکسیژن81 و دوتریوم‬ ‫‪http://armansanjesh.com‬‬ ‫۷4)در تشخیص فاصله نسبی نقاط نمونه برداری از محل تغذیه و انحالل سنگ ها در مسیر جریان آب اگر در مسیر سنگ‬ ‫گچ در آب حل شده و یا ثابت مانده باشد نسبت ….‬ ‫++‪������������‬‬ ‫‪����������������‬‬ ‫افزایش می یابد.‬ ‫کاهش می یابد و نسبت‬ ‫1)‬ ‫—‪������������‬‬ ‫‪����������������‬‬ ‫++‪������������‬‬ ‫4‪������������‬‬ ‫کم میشود.‬ ‫ثابت مانده و نسبت‬ ‫2)‬ ‫—‪������������‬‬ ‫3‪������������‬‬ ‫++‪������������‬‬ ‫4‪������������‬‬ ‫افزایش می یابد.‬ ‫افزایش می یابد و هم زمان با آن نسبت‬ ‫3)‬ ‫−−‪������������‬‬ ‫3‪������������‬‬ ‫++‪������������‬‬ ‫−−4‪������������‬‬ ‫کم می شود.‬ ‫افزایش می یابدوهم زمان با آن نسبت‬ ‫4)‬ ‫−−‪������������‬‬ ‫−− ‪������������3����‬‬ ‫84- آب قنات توسط ... به سطح زمین آورده میشود.‬ ‫1) نیروی ثقل‬ ‫2) شیب زمین‬ ‫3) شیب سطح آب‬ ‫4) شیب سطح زمین‬ ‫۹4- وضع آب زیرزمینی در ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و نزوالت جوی - افزایش مصرف - کدامیک از راهکار زیر‬ ‫در بهبود آن نقش اصلی دارد؟‬ ‫1) احداث سدهای بزرگ - کوچک - آب خیزاری‬ ‫2) استفاده از آب فاضالب و تصفیه آن‬ ‫3) شیرین کردن آب شرب‬ ‫4) مدیریت صحیح و بدون تبعیض بهرهبرداری‬ ‫۰۵ - طبق قانون، استفاده از آب زیرزمینی جهت شرب و بهداشت تا چند مترمکعب در شبانهروز مجاز است؟‬ ‫1)5‬ ‫2)51‬ ‫3)52‬ ‫4)03‬ ‫1۵- تکتونیک (زمینساخت چه پدیدهای است)؟‬ ‫1) تغییر شکل پوسته مذاب زمین بهوسیله عوامل غیر پیشبینیشده‬ ‫2) تغییر شکل پوسته جامد زمین بهوسیله عوارض چینخوردگی، گسل، درز و شکاف‬ ‫3) تغییر مکان مواد مذاب آتشفشانی در اثر زمینلرزه‬ ‫4) جابجایی مواد جامد زمین حاصل از فرسایش و لغزش‬ ‫۲۵- چاه فلمن در چه محلهایی حفر میشود؟‬ ‫1)در نواحی کوهستانی با بارندگیهای متناوب‬ ‫2)در سازندهای سخت و با نزوالت جویی بیشتر از 05میلی متر‬ ‫3)معموال حاشیه رودخانه‬ ‫4)در کنار چشمه ها با آبدهی کم‬ ‫35- پارامترهای اصلی تعیینکننده پنهای بستر و حریم رودخانهها کدماند؟‬ ‫1) آمار هیدرولوژی و داغاب با رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی‬ ‫2) آمار هیدرولوژی و داغاب بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی‬ ‫3) آمار هیدرولوژی، هیدروژئولوژی و مشخصههای زمینشناسی و داغاب هر منطقه‬ ‫4) فقط اثر بجا مانده از داغاب طغیانی رودخانه با رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی‬ ‫4۵- عامل اصلی ایجاد «ضربه قوج یا ‪ »Water Hammer‬در خط لوله انتقال و توزیع آب کدام است؟‬ ‫1) ترکیدگی لوله‬ ‫2) تغییر قطر لوله آبرسان‬ ‫3) تغییر فشار جریان آب‬ ‫4) قطع جریان آب‬ ‫۵۵- در کشاورزی سنتی با آبیاری غرقابی چند درصد آب از دسترس گیاه خارج میشود؟‬ ‫1)03‬ ‫2)04‬ ‫3)0۶‬ ‫4)07‬ ‫۶۵- کدام سنگها سخت آهکی در ایران بیشتر آبدار میباشد؟‬ ‫1) آهکهای تریاسه‬ ‫2) آهکهای ژوراسیک‬ ‫3) کربو بنفر فوقانی‬ ‫4) کربوبنفر زیرین‬ ‫‪http://armansanjesh.com‬‬ ‫۷۵ - دلتای رودخانه کدام است؟‬ ‫1) رسوب مثلثی شکل آبرفتی که در دهانه رودخانه در محل ورود به دریا یا اقیانوس تشکیل میشود.‬ ‫2) رسوبات دانهدرشت در ابتدای رودخانه که بهصورت شکل مثلث تشکیل میشود.‬ ‫3) رسوبات دانهریز و دانهدرشت که در فصل بارندگی در حوضه آبریز رودخانه تشکیل میشود.‬ ‫4) کلیه رسوبات دانهریز موجود در طول رودخانه از ابتدا تا انتهای آن‬ ‫8۵- شیب تره کار قنات در دشتهای کم شیب چه میزان است؟‬ ‫1) نیم درصد‬ ‫2) 5/0 تا1 در هزار‬ ‫3) یک درصد‬ ‫4) متفاوت است‬ ‫۹۵- بیشترین آلودگی آب توسط چه منابعی ایجاد میشود؟‬ ‫1) بیمارستانی‬ ‫2) خانگی‬ ‫3) صنعتی‬ ‫4) کشاورزی‬ ‫۰۶- بهکارگیری لوپ در ابتدای خط پمپاژ به چه منظور میباشد؟‬ ‫1) جهت رسوبگیری ذرات معلق‬ ‫2) جلوگیری از بروز ضربه قوچی هنگام استارت و استپ پمپ‬ ‫3) کم کردن سرعت جریان در خط انتقال‬ ‫4) کاهش فشار در ابتدای خط انتقال‬ ‫‪http://armansanjesh.com‬‬ ‬

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن