راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1386

سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1386

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Ab_eng_1386

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

‫سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 6831 – گروه منابع آب و معادن‬ ‫1-عکسهای ماهوارهای در کدام زمینه کاربرد دارد؟‬ ‫۱) زمینشناسی عمومی و زمینشناسی مهندسی‬ ‫۲) کشاورزی‬ ‫3) منابع آب سطحی و زیرزمین‬ ‫4) در همه موارد‬ ‫2- چاه جفت بادو (دمله) برای چه هدفی حفر میشده است؟‬ ‫۱) استخراج مواد‬ ‫۲) ایمنی در صورت ریزش کوره قنات‬ ‫3) پائین رفتن تا کوره قنات‬ ‫4) تهویه قنات در زمان حفاری‬ ‫3- پساکنی (پینه برداری) چیست؟‬ ‫۱) برداشتن قسمتی از کف کوره قنات‬ ‫۲) حفر کوره قنات‬ ‫3) حفر کوره در افق باالتر‬ ‫4) گشاد کردن کوره قنات‬ ‫4- بهرهبرداری آب توسط چه نوع پمپ و نیرویی بهصرفهتر خواهد بود؟‬ ‫۱) پمپ توربینی و نیروی برق‬ ‫۲) پمپ شناور و نیروی برق‬ ‫3) پمپ سانتریفوژ و نیروی برق‬ ‫4) پمپ سانتریفوژ و نیروی باد‬ ‫5- چرا منطقهای را ازنظر برداشت آب زیرزمینی ممنوعه اعالم مینمایند؟‬ ‫۱) برداشت مداوم از منابع آب زیرزمینی منطقه‬ ‫۲) پائین افتادن سطح سفره آب زیرزمینی منطقه‬ ‫3) کم شدن آبدهی چاهها و قنوات منطقه‬ ‫4) برداشت آب بیش از میزان تغذیه سفره‬ ‫6- طبق کدام مواد قانون توزیع عادالنه آب میتوان بدون پروانه از آب زیرزمینی برای شرب و بهداشت استفاده نمود؟‬ ‫۱) ماده ۵ - فصل دوم‬ ‫۲) ماده۵۱ - فصل دوم‬ ‫3) ماده0۲ - فصل سوم‬ ‫4) ماده44 - فصل پنجم‬ ‫7- موارد استفاده نقشههای توپوگرافی کدام است؟‬ ‫۱) شناسایی ناهموارهای زمین‬ ‫۲) بعنوان نقشه مبنا جهت تهیه نقشههای زمینشناسی و زمینشناسی مهندسی‬ ‫3) گزینههای ۱ و ۲‬ ‫4) تعیین بیالن آبهای زیرزمینی‬ ‫8- حفر قنات در دشتهای با شیب کم از کجا شروع میشود‬ ‫۱) اواسط خشکِ کار قنات‬ ‫۲) حدفاصل خشکِه کار و تره کار‬ ‫3) مادر چاه قنات‬ ‫4) مظهر قنات‬ ‫9- پدیده کارستی شدن رسوبات آهکی نتیجه کدامیک از پیامدهای زیر است؟‬ ‫۱) انحالل‬ ‫۲) توسعه شبکه درزهها‬ ‫3) فرایندهای تکتونیکی‬ ‫4) هوازدگی‬ ‫01- نگهداری قنات شامل کدام موارد زیر است؟‬ ‫۱) برطرف کردن موانع از داخل کوره قنات (الیروبی)‬ ‫۲) جلوگیری از ریزش در کوره و میلههای قنات‬ ‫3) جلوگیری از هرز رفتن آب قنات‬ ‫4) هر سه مورد مذکور باید رعایت شود.‬ ‫11 چینخوردگی کنگلومرای بختیاری و هزار دره درنتیجه کدام کوهزائی بوده است؟‬ ‫۱) اوسترین‬ ‫۲) پاسادنین‬ ‫3) پیر نین‬ ‫4) واالشین‬ ‫21- کدامیک از عوامل زیر موجب افزایش تخلخل رسوبات میشود؟‬ ‫۱) ازدیاد رسوبات دانهریز‬ ‫۲) تقلیل تراکم دانهبندی‬ ‫3) جور شدگی مناسب مواد رسوبی‬ ‫4) حضور رسوبات دانهدرشت‬ ‫31- تغییرات جانبی رخسارهها معرف چه مواردی است؟‬ ‫۱) ثبات و مقاومت الیهها‬ ‫۲) عدم ثبات و پایداری حوضه رسوبی‬ ‫3) فرآیندهای تکتونیکی‬ ‫4) نبود چینهای‬ ‫41- پالتفرم ایران - عربستان طی کدام فاز کوهزایی تشکیل گردیده است؟‬ ‫1) سیمرین پیشین‬ ‫۲) کاتانگائی‬ ‫3) کارلین‬ ‫4) الرامین‬ ‫51- عامل اصلی تعیینکننده مسیر حرکت آبهای زیرزمینی در سفره آبدار کدام است؟‬ ‫۱) جهتی که بیشترین شیب هیدرولیکی را دارد.‬ ‫۲) خلل و فرجی که در داخلی الیه آبداری موجود است.‬ ‫3) مجاری و کانالهایی که در تشکیالت زمینشناسی ایجادشده است.‬ ‫4) مسیری که حداقل انرژی را جهت حرکت الزم دارد.‬ ‫61- در نقشههای زمینشناسی مهندسی کدامیک از موارد زیر نشان داده میشود؟‬ ‫۱) آبزمینشناسی‬ ‫۲) زمینریختشناسی‬ ‫3) گزینههای۱ و ۲‬ ‫4) آتشفشانشناسی‬ ‫71- عملیات چاه پیمانی ‪ »Well Logging‬به چه منظوری انجام میشود؟‬ ‫۱) شناخت ضرایب هیدرودینامیک‬ ‫۲) کنترلی الیه اشباع‬ ‫3) شناخت سطح ایستایی‬ ‫4) تفکیک مشخصه فیزیکی الیههای زمین در محل احداث و حفر چاه‬ ‫81- برای اصالح توده سنگ بهویژه در شبکههای درزه و شکاف چه اقدامی صورت میگیرد؟‬ ‫۱) برداشت توده سنگ‬ ‫۲) تزریق سیمان‬ ‫3) تغییر مکان عملیات‬ ‫4) کاربرد مواد عایق‬ ‫91- کدامیک از عناصر زیر با آب باران وارد آبخوان میشود؟‬ ‫۱) سولفور‬ ‫۲) سولفور و گازکربنیک‬ ‫3) گازکربنیک و نیترات‬ ‫4) نیترات و کربنات‬ ‫02- افزایش کدامیک از عناصر زیر، آب زیرزمینی را از حیث آشامیدن نامناسب مینماید؟‬ ‫۱) کلسیم‬ ‫۲) کلسیم و منیزیم‬ ‫3) سدیم و پتاسیم‬ ‫4) منیزیم و سدیم‬ ‫12- علت متالشی شدن سنگها و پیدایش خاک چیست؟‬ ‫۱) انبساط و انقباض غیریکنواخت در اثر تغییر درجه حرارت‬ ‫۲) فشار ناشی از رشد بلورها‬ ‫3) یخ زدن و ذوب مکرر‬ ‫4) هر سه مورد مذکور صحیح است‬ ‫22- جهش آب از یک لولهلوله 6 افقی با مقطع خالی1 بطریق «جت یا گونیا» معادل41 اندازهگیری شده است. دبی لحظه ای‬ ‫چند گالن در دقیقه خواهد بود؟‬ ‫043‬ ‫۱)‬ ‫0۵3‬ ‫۲)‬ ‫063‬ ‫3)‬ ‫073‬ ‫4)‬ ‫32- در یک چاه آرتزین، ارتفاع جهش آب در لوله آبده عمودی معادل 5 و قطر لوله آبده 8 است. دبی چاه برحسب گالن‬ ‫دردقیقه چه مقدار میباشد؟‬ ‫0۵6‬ ‫۱)‬ ‫007‬ ‫۲)‬ ‫0۵7‬ ‫3)‬ ‫008‬ ‫4)‬ ‫42- اختالف بین واحد ریشتر و مرکالی در رابطه با رخدادهای لرزهزمینساخت چند واحد است؟‬ ‫۱) یک‬ ‫۲) دو‬ ‫3) سه‬ ‫4) چهار‬ ‫52 - کدام گزینه از محاسن قنات است؟‬ ‫۱) حفر قنات در دشتهای کم شیب‬ ‫۲) استفاده از نیروی ثقل و عدم احتیاج به وسایل موتوری‬ ‫3) عدم احتیاج به سوخت و مراقبت شبانهروزی‬ ‫4) گزینههای۲ و3 ۵‬ ‫62- در یک لوله آبرسانی عمل هواگیری ضمن نصب شیرهای مربوط «‪ »VENTOUSE‬به چه منظوری انجام میگیرد؟‬ ‫۱) ازدیاد سرعت جریان و پاالیش آب‬ ‫۲) پاالیشی آب‬ ‫3) حفظ فشار شبکه‬ ‫4) خارج نمودن هوا و تقلیل مکانیسم خوردگی لوله‬ ‫72- قانون توزیع عادالنه آب در چه سالی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید؟‬ ‫063۱‬ ‫۱)‬ ‫۱63۱‬ ‫۲)‬ ‫363۱‬ ‫3)‬ ‫073۱‬ ‫4)‬ ‫82- حسب نظریه «شولر» و گرافیکهای کیفی، نمودار تیپ آب در جهت جریان از ارتفاعات حوزه آبریز تا پایانه دشت‬ ‫معرف چه گروه آبها با چه تواتر یونی است؟‬ ‫۱) بیکربناته، سولفاته، کلروره‬ ‫۲) بیکربناته، کلروره، سولفاته‬ ‫3) سولفاته، کلروره، بیکربناته‬ ‫4) کلروره، بیکربناته، سولفاته‬ ‫92- علت فرونشست زمین در دشت تهران و شهریار کدام است؟‬ ‫۱) اضافه شدن آب در زیرزمین‬ ‫۲) افت سطح ایستایی‬ ‫3) باال بودن سنگ کف‬ ‫4) برداشت سریع از آبهای زیرزمینی‬ ‫03- آثار فرونشست کدام است؟‬ ‫۱) ازدیاد آب چاهها‬ ‫۲) باال آمدن لوله چاه و ترکهای سرتاسری در دامنه کوه و دشت‬ ‫3) کم شدن آب چاهها و ازدیاد رسوب پشت جدار‬ ‫4) گرفتگی شبکه چاهها‬ ‫13- علت ضخامت زیاد رسوبات آبرفتی هزار دره چیست؟‬ ‫۱) ارتفاع تقریباً زیاد کوههای البرز‬ ‫۲) باال آمدن کوههای البرز‬ ‫3) بارش شدید و رودخانههای سیالبی‬ ‫4) باال آمدن کوههای البرز و بارش شدید‬ ‫23- کدامیک از رسوبات زیر بیشترین ذخیره آب زیرزمینی قابلاستخراج را دارد؟‬ ‫۱) آبرفتهای کنونی تهران (هولوسن)‪D‬‬ ‫۲) سازند هزار دره ‪A‬‬ ‫3) سازند آبرفتی تهران ‪C‬‬ ‫4) سازند کهریزک ‪B‬‬ ‫33- حداکثر شیب سازنده هزار دره چند درجه است؟‬ ‫0۲‬ ‫۱)‬ ‫0۵‬ ‫۲)‬ ‫07‬ ‫3)‬ ‫09‬ ‫4)‬ ‫43 - نوع هوازدگی در نقاط گرم و مرطوب کدام است؟‬ ‫۱) هوازدگی ناچیز‬ ‫۲) هوازدگی مکانیکی (فیزیکی) شدید‬ ‫3) هوازدگی شیمیائی شدید‬ ‫4) هوازدگی شیمیایی متوسط و کمی هوازدگی فیزیکی (مکانیکی)‬ ‫53- در قانون توزیع عادالنه آب تخصیص و اجازه بهرهبرداری از منابع آب برای مصرف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر‬ ‫موارد به عهده کدام است؟‬ ‫۱) وزارت نیرو و وزارت کشاورزی‬ ‫۲) وزارت کشاورزی‬ ‫3) وزارت نیرو‬ ‫4) شرکتهای آب منطقهای‬ ‫63 - کدام الیه از سنگهای آهکی ایران منبع آب خوبی را دارا میباشد؟‬ ‫۱) آسماری‬ ‫۲) تریاس‬ ‫3) ژوراسیک‬ ‫4) کربنیفر‬ ‫73 - کدام الیه از آبرفتهای تهران چینخورده و سیمانته شده است؟‬ ‫۱) ‪A‬‬ ‫۲) ‪B‬‬ ‫3) ‪C‬‬ ‫4) ‪D‬‬ ‫83 - کدام الیه از آبرفتهای تهران - که به ‪ A‬و ‪ C, B‬و ‪ D‬نامگذاری شدهاند - سن بیشتری دارد؟‬ ‫۱) ‪A‬‬ ‫۲) ‪B‬‬ ‫3) ‪C‬‬ ‫4) ‪D‬‬ ‫93- درروش حفاری دورانی در زمینهای بسیار سخت از چه نوع متهای استفاده میشود؟‬ ‫۱) الماسی‬ ‫۲) دنده درشت‬ ‫3) گل بروفوالدی‬ ‫4) نگین الماسی‬ ‫04 - گراول پکینگ با ایجاد فیلتر شنی در کدام مورد بیتأثیر است؟‬ ‫۱) جلوگیری از ریزش بدنه چاه‬ ‫۲) جلوگیری از ماسه دهی چاه‬ ‫3) حفظ لوله جدار‬ ‫4) توسعه چاه‬ ‫14 - چاه پیمایی یا الکترولوگینگ معموالً در چه چاههایی انجام میشود؟‬ ‫۱) چاههای دستی‬ ‫۲) قنوات‬ ‫3) چاههای حفاریشده وسیله دستگاه حفاری رو تاری یا چرخشی‬ ‫4) چاههای حفاریشده وسیله دستگاه حفاری ضربهای‬ ‫24- چه نوع سازنده سختی نمیتواند پدیده کار ستی فیکاسیون یا کارستی شدن را تحمل نماید؟‬ ‫۱) آهک‬ ‫۲) آهک و دولومیت‬ ‫3) مارن‬ ‫4) نمک یا ژیپس‬ ‫34 - حوزههای آبریز اصلی ایران چه تعداد است؟‬ ‫۱) چهار‬ ‫۲) پنج‬ ‫3) شش‬ ‫4) هـفت‬ ‫44- کدامیک از فعالیتهای زیر سبب ناپایداری یک دامنه و ریزش آن میشود؟‬ ‫۱) خاکبرداری از قسمت پاشته دامنه‬ ‫۲) خاکبرداری از قسمت باالی دامنه‬ ‫3) خاکریزی در قسمت پاشنه دامنه‬ ‫4) هیچکدام‬ ‫54- حداکثر مجاز مقدار آهن «‪ »Fe‬در آب آشامیدنی برحسب میلیگرم در لیتر چقدر است؟‬ ‫یک‬ ‫۱)‬ ‫۵0/0‬ ‫۲)‬ ‫۱/0‬ ‫3)‬ ‫۱0/0‬ ‫4)‬ ‫64 - در تعبیه فیلتر شنی قطر دانههای گراول بستگی به کدامیک از عوامل زیر دارد؟‬ ‫۱) آبدهی الیهها‬ ‫۲) جنس زمین‬ ‫3) عرض شبکه و جنس زمین‬ ‫4) عرضی شبکههای لوله جدار‬ ‫74- مقاومت الکتریکی آبهای زیرزمینی در چه صورت تقلیل پیدا میکند؟‬ ‫۱) افزایش یونهای کلسیم و منیزیم‬ ‫۲) افزایش مقدار امالح محلول‬ ‫3) کاهش مقدار امالح محلول‬ ‫4) کاهش یونهای کلسیم و منیزیم‬ ‫84 - پدیده روانگرایی «میعان ذرات ریزدانه خاک» چه اثر سوئی بر پیها و شیب دامنه و شیروانی کانالها دارد؟‬ ‫۱) ازدیاد فشار منفذی‬ ‫۲) ازدیاد غلظت و ویسکوزیتی‬ ‫3) کاهش تنش مؤثر‬ ‫4) گزینههای۱ و ۲‬ ‫94 - میزان سرعت آب زیرزمینی متناسب است با:‬ ‫۱) درجه پوکی خاک‬ ‫۲) عکس افت فشار‬ ‫3) ضریب ذخیره‬ ‫4) ضریب قابلیت نفوذ‬ ‫05 - در مرحله هجوم آبشور وضعیت گرادیان هیدرولیک چگونه است؟‬ ‫۱) از خشکی بهطرف دریا شیب دارد‬ ‫۲) از دریا بهجانب خشکی شیب دارد‬ ‫3) گرادیان شیب تند پیدا مینماید‬ ‫4) گرادیان شیب مالیم پیدا مینماید‬ ‫15- آبدهی مجاز چاه را با اعمال کدام روش میتوان تعیین نمود؟‬ ‫۱) آبدهی بحرانی‬ ‫۲) جانسون‬ ‫3) دوپویی و ریشارد‬ ‫4) همه موارد مذکور‬ ‫25 -حرکت آب در محیطهای غیراشباعی چگونه است؟‬ ‫۱) در اثر افت فشار‬ ‫۲) در اثر کشش سطحی‬ ‫3) در اثر کشش لولههای موئی و نیروی وزنی‬ ‫4) در اثر ضخامت الیه اشباع‬

آزمون