دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

‫سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری1384

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Ab_eng_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری4831 – گروه منابع آب و معادن‬ ‫1- روند کلی گسلهای موجود در شمال تهران کدام است؟‬ ‫۱) شرقی غربی‬ ‫۲) شمالی جنوبی‬ ‫۳) شمال شرقی جنوب غربی‬ ‫۴) جهتهای متفاوت دارند‬ ‫۲- چینخوردگی کنگلومرای بختیاری و هزار دره درنتیجه کدام کوهزائی است؟‬ ‫۱) استرین‬ ‫۲) پیرنه‬ ‫۳) پاسادنین‬ ‫۴) هیچکدام‬ ‫3- پالتفرم ایران، عربستان طی کدام فاز کوهزائی تشکیلشده است؟‬ ‫۱) الرامین‬ ‫۲) کارلین‬ ‫۳) کاتانگائی‬ ‫۴) سیمرین پیشین‬ ‫4- وسیعترین سری آتشفشانی ایران مرکزی مربوط به چه دورهای است؟‬ ‫۱) ائوسن‬ ‫۲) تریاس‬ ‫۳) ژوراسیک‬ ‫۴) کرتاسه‬ ‫۵ - خواص رادیواکتیویته کدام سنگ رسوبی بیشتر است؟‬ ‫۱) دولومیت‬ ‫۲) سنگ آهک الر‬ ‫۳) شیل های سیاه‬ ‫۴) ماسهسنگ دریایی‬ ‫۶ - فراوانترین و بیشترین رسوبات گچ ایران در چه زمانی بجای گذاشتهشده است؟‬ ‫۱) ائوسن زیرین‬ ‫۲) کامبرین‬ ‫۳) ژوراسیک‬ ‫۴) میوسن‬ ‫۷ - کدامیک از فعالیتهای زیر سبب ناپایداری یک دامنه میشود؟‬ ‫۱) خاکبرداری از قسمت پاشتِ دامنه‬ ‫۲) خاکبرداری از قسمت باالی دامنه‬ ‫۳) خاکریزی در قسمت پاشنه دامنه‬ ‫۴) هیچکدام‬ ‫8 - آب معمولی دریا دارای کدامیک از ویژگیهای شیمیائی است؟‬ ‫۱) ‪ PH‬اسیدی و محیط احیاء‬ ‫۲) ‪ PH‬قلیائی و محیط اکسیدان‬ ‫۳) ‪ PH‬اسیدی و محیط اکسیدان‬ ‫۴) ‪ PH‬قلیائی و محیط احیاء‬ ‫۹- آبدهی ویژه در یکالیه آبدار عبارت است از:‬ ‫۱) اختالف بین درصد رطوبت اشباع و ظرفیت صحرائی‬ ‫۲) آبده پمپاژ چاه تقسیم بر افت در چاه‬ ‫۳) حجم آبی که در اثر نیروی نقل از یکالیه خارج میشود به حجم الیه آبدار‬ ‫۴) هیچکدام‬ ‫۰1- عامل اصلی تعیینکننده جهت حرکت آبهای زیرزمینی در سفره آبدار کدام است؟‬ ‫۱) مجاری و کانالهایی که در تشکیالت زمینشناسی ایجادشده است‬ ‫۲) مسیری که حداقل انرژی را جهت حرکت الزم دارد‬ ‫۳) خلل و فرجی که در داخل الیه آبدار موجود است‬ ‫۴) جهتی که بیشترین شیب هیدرولیکی را دارد‬ ‫11- تغذیه مصنوعی معموالً در چه نوع سفرهای مناسبتر است؟‬ ‫۱) آزاد‬ ‫۲) تحتفشار‬ ‫۳) نشتی‬ ‫۴) معلق‬ ‫۲1- روش لرزهنگاری انکساری در سفره آبدار جهت تعیین چه مواردی است؟‬ ‫۱) ابعاد سفرههای کمعمق و سفره هائی با الیههای متفاوت که دانسیته آبها با عمق کاهش مییابد بکار میرود.‬ ‫۲) تغییرات منطقهای شوری، تخلخل سنگها و اختالف لیتولوژیکی سازندهها بکار میرود.‬ ‫۳) عمق سنگ کف و کانالهای مدفون شده بکار میرود.‬ ‫۴) عمق و ضخامت در سفرههای چندالیهای بکار میرود.‬ ‫31- دلیل حساسیت بهرهبرداری از آبخوانهای ساحلی:‬ ‫۱) تمرکز قطبهای صنعتی در نواحی ساحلی است‬ ‫۲) جاذبه توریستی نواحی ساحلی است‬ ‫۳) پیش روی آبشور دریا است‬ ‫۴) وجود بارندگی شدید است‬ ‫41- چرا در محیطهای کارستی با مجاری عریض قانون دارسی صادق نیست؟‬ ‫۱) زیرا جریان متالطم است‬ ‫۲) زیرا محیط سنگی است‬ ‫۳) زیرا سرعت جریان قابلتوجه نیست‬ ‫۴) زیرا جریان ورقهای است‬ ‫۵1 - بهترین روش حفاری برای دستیابی به نمونه دستنخورده از مصالح سخت زمین کدام است؟‬ ‫۱) روش دورانی با استفاده از متههای الماسی مغزه گیر‬ ‫۲) روش شستشویی با استفاده از نیروی مکشی آب‬ ‫۳) روش ضربهای با استفاده از محفظه نمونهگیر‬ ‫۴) روش مارپیچی با استفاده از متههای حلزونی‬ ‫۶1-در چاه پیمائی برای شناخت رس یا شیل معموالً از چه تکنیکی استفاده میشود؟‬ ‫۱) الگ گاما گامای طبیعی‬ ‫۲) الگ های سونیک و تلویزیونی‬ ‫۳) الگ درجه حرارت‬ ‫۴) الگ هدایت الکتریکی‬ ‫۷1- سریعترین و مؤثرترین راه جلوگیری از پیشروی آبشور در سفرههای ساحلی کدام است؟‬ ‫۱) افزایش پمپاژ‬ ‫۲) اجرای پروژه تغذیه مصنوعی‬ ‫۳) احداث سد زیرزمینی‬ ‫۴) کاهش پمپاژ‬ ‫81- هرقدر فاصله کنتورهای سطح آب زیرزمینی نزدیکتر باشد نشانگر ......... است‬ ‫۱) گرادیان بیشتر‬ ‫۲) گرادیان کمتر‬ ‫۳) نفوذپذیری بیشتر‬ ‫۴) هرسه مورد‬ ‫۹1 - ازنظر اجرائی شیب ۵/. تا1 در هزار را در تره کار قنات چگونه تعبیه میکنند؟‬ ‫۱) دوربین نقشهبرداری‬ ‫۲) کمپاس‬ ‫۳) ترازیاب‬ ‫۴) حرکت آب در کوره قنات‬ ‫۰۲ - مقدار افت (‪ )S‬در یک حلقه چاه مشاهدهای به فاصله ۹=‪ R‬متری یک حلقه چاه بهرهبرداری که با آبدهی ۰۵=‪ Q‬لیتر‬ ‫در ثانیه پمپاژ و در سفره آبی با ضریب قابلیت انتقال ۵ ‪ T=× ��������−����‬مترمربع در ثانیه و ضریب ذخیره ۶%=‪ S‬و درزمان‬ ‫موردنظر ۵=‪ T‬روز میباشد چقدر است (معادله ژیکوب)‬ ‫۳8۱/0 متر‬ ‫۱)‬ ‫66۳/0 متر‬ ‫۲)‬ ‫66/۳ متر‬ ‫۳)‬ ‫۲۳7/0 متر‬ ‫۴)‬ ‫1۲- یک حلقه چاه در چه فاصلهای از یکرشته قنات واقع در سفره آبی با ضریب قابلیت انتقال ۰۰۹=‪ T‬مترمربع در روز و‬ ‫ضریب ذخیره ۵=‪ S‬درصد و زمان بهرهوری ۵ روز میتوان حفر شود تا به قنات ضرر وارد نیاورد (حالت پمپاژی ناپایدار است)‬ ‫00۲ متر‬ ‫۱)‬ ‫00۳ متر‬ ‫۲)‬ ‫05۴ متر‬ ‫۳)‬ ‫006 متر‬ ‫۴)‬ ‫۲۲- در آزمایش یک حلقه چاه با آبدهی ثابت که سطح آب پمپاژی (افت) و زمان مربوطه در چاه مشاهدهای (پیزومتر) مجاور‬ ‫آن اندازهگیری میشود بهمنظور موارد زیر است‬ ‫۱) تعیین فقط ضریب قابلیت انتقال (‪)T‬‬ ‫۲) تعیین فقط ضریب ذخیره (‪)S‬‬ ‫۳) تعیین فقط ضریب نفوذپذیری (‪)K‬‬ ‫۴) هر سه را میتوان با اندازهگیری ارقام فوق محاسبه نمود‬ ‫3۲ - یک حلقه چاه در فاصله۰۰1 متری یکرشته قنات حفرشده، درحالیکه حریم ضرری آن برابر با ۰۰۵ متر است آیا ممکن‬ ‫است به یکی از دالیل زیر به قنات ضرر وارد نیاورد؟‬ ‫۱) چاه در فاصله00۱ متری مظهر قنات حفر و با قسمت آبده قنات بیشتر از 005 متر فاصله دارد‬ ‫۲) چاه از سفره تحتفشار آبگیری و دیواره آن در سفره آب آزاد (آبگیر قنات) کامالً سیمانته شده است‬ ‫۳) در حدفاصله ایند و منبع گسل غیرقابل نفوذ و یا رودخانهای با آبدهی زیاد که ازنظر هیدرولیکی کامالً این دو منبع را تغذیه میکند‬ ‫قرار دارد‬ ‫۴) هر سه مورد باال صحیح است‬ ‫4۲ - آبدهی مجاز چاه را میتوان به یکی از روشهای زیر تعیین نمود‬ ‫۱) روش دوپوئی وریشارد‬ ‫۲) روش جانسون‬ ‫۳) روش آبدهی بحرانی‬ ‫۴) هرسه مورد‬ ‫۵۲ - دو حلقه چاه در دو طرف رودخانه آبداری که ازنظر هیدرولیکی با سفره در ارتباط بوده حفرشدهاند ۰ این دو حلقه چاه‬ ‫با آبدهی کمتر از حداقل آبدهی رودخانه پمپاژ میشوند ۰ درصورتیکه هریک از چاهها بهطور جداگانه پمپاژ شوند برابر با ۵‬ ‫متر افت مینمایند ۰ مقدار افت درصورتیکه این دو حلقه چاه باهم پمپاژ شوند هر یک از چاهها چقدر است؟‬ ‫۱)0۱ متر‬ ‫۲) پنجمتر‬ ‫۳) 7/5 متر‬ ‫۴) افتی ایجاد نمیشود‬ ‫۶۲ - حرکت آب در محیطهای غیراشباعی چگونه است؟‬ ‫۱) در اثر کشش سطحی‬ ‫۲) در اثر افت فشار‬ ‫۳) در اثر کشش لولههای موئی و نیروی وزنی‬ ‫۴) در اثر ضخامت الیه اشباع‬ ‫۷۲- میزان سرعت آب زیرزمینی متناسب است با:‬ ‫۱) ضریب قابلیت نفوذ‬ ‫۲) ضریب ذخیره‬ ‫۳) عکس افت فشار‬ ‫۴) درجه پوکی خاک‬ ‫8۲- موقعیت خطوط جریان با خطوط همپتانسیل چگونه است؟‬ ‫۱) با یکدیگر موازیاند‬ ‫۲) بر یکدیگر عمودند‬ ‫۳) بر یکدیگر منطبقاند‬ ‫۴) یکدیگر را با زوایای نامشخص قطع میکنند‬ ‫۹۲- عملیات چاه پیمائی (‪ )WELL LOGGING‬به چه منظوری انجام میشود؟‬ ‫۱) بهمنظور شناخت ضرایب هیدرودینامیک‬ ‫۲) بمنظور کنترل الیه اشباع‬ ‫۳) بهمنظور شناخت سطح ایستائی‬ ‫۴) بهمنظور تفکیک مشخصه فیزیکی الیههای زمین در محل حفر چاه‬ ‫۰3- در یک لوله آبرسانی عمل هواگیری ضمن نصب شیرهای مربوط (‪ )Ventouse‬به چه منظوری انجام میگیرد؟‬ ‫۱) بمنظور ازدیاد سرعت جریان‬ ‫۲) بمنظور خارج نمودن هوا و تقلیل مکانیسم خوردگی لوله‬ ‫۳) بمنظور پاالیش آب‬ ‫۴) بمنظور حفظ فشار شبکه‬ ‫13- در مرحله هجوم آبشور وضعیت گرادیان هیدرولیک چگونه است؟‬ ‫۱) از دریا به جانب خشکی شیب دارد‬ ‫۲) از خشکی بطرف دریا شیب دارد‬ ‫۳) گرادیان شیب تند پیدا میکند‬ ‫۴) گرادیان شیب مالیم پیدا میکند‬ ‫۲3 - کدامیک از عناصر زیر با آب باران وارد آبخوان میشود؟‬ ‫۱) سولفور‬ ‫۲) نیترات و کربنات‬ ‫۳) سولفور وگازکربنیک‬ ‫۴) گازکربنیک و نیترات‬ ‫33- مقاومت الکتریکی آبهای زیرزمینی در چه صورت تقلیل پیدا مینماید؟‬ ‫۱) هر چه مقدار امالح محلول بیشتر باشد‬ ‫۲) هرچه یونهای کلسیم و منیزیم بیشتر باشد‬ ‫۳) هرچه مقدار امالح محلول کمتر باشد‬ ‫۴) هرچه مجموع یونهای کلسیم و منیزیم کمتر باشد‬ ‫43- افزایش نامتعادل کدامیک از عناصر زیر، آب زیرزمینی را از حیث آشامیدن نامناسب مینماید؟‬ ‫۱) کلسیم‬ ‫۲) منیزیم‬ ‫۳) سدیم‬ ‫۴) کلسیم و منیزیم‬ ‫۵3- حداکثر مجاز دیتر جنتها در مرحله تخلیه به آبهای زیرزمینی چه مقدار است؟‬ ‫۱)۲ میلیگرم در لیتر‬ ‫۲ )5/۱میلیگرم در لیتر‬ ‫۳)۱ میلیگرم در لیتر‬ ‫۴)5/ میلیگرم در لیتر‬ ‫۶3 - فعالیت زمین ساختی آلپاین پایانی (‪ )Late Alpine‬در جه دورهای خاتمه یافته است؟‬ ‫۱) میوسن‬ ‫۲) پلیوسن‬ ‫۳) پلئیستوسن‬ ‫۴) هولوسن‬ ‫۷3 - کدامیک از سازندهای آبرفتی تحت تأثیر چینخوردگی آلپاین پایانی قرارگرفته و جهتدار شدهاند؟‬ ‫۱) سازند کهریزک (‪)Bs‬‬ ‫۲) سازنده هزار دره (‪)A‬‬ ‫۳) آبرفتهای مخروط افکنه ای (‪)D‬‬ ‫۴) آبرفتهای دشت ازسری (‪)C‬‬ ‫83- سازندههای قرمز باال و تناوب الیه بندی آنها چه تأثیری بر منابع آبدارند؟‬ ‫۱) موجب بهبود کیفی و تقلیل تراکم امالح آب میشوند‬ ‫۲) موجب تخریب کیفی و ازدیاد تراکم امالح آب میشوند‬ ‫۳) موجد ازدیاد االیش آب میشوند‬ ‫۴) موجد کاستی آالیش آب میشوند‬ ‫۹3 - آزمایشی معرف به ‪ )ROCK Quality Designation ) R.Q.D‬یا مطالعه روش کیفی سنگ نشانگر چه ویژگی‬ ‫هائی است؟‬ ‫۱) مقاومت‬ ‫۲) تراکم‬ ‫۳) مقاومت و تراکم‬ ‫۴) تجزیه و هوازدگی‬ ‫۰4 - محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل به چند روش معمول است؟‬ ‫۱) دو روش‬ ‫۲) سه روش‬ ‫۳) چهار روش‬ ‫۴) بیشتر از چهار روش‬ ‫14 - خصوصیات حوضهها در رابطه با روان آب چه تعدادی است؟‬ ‫۱) چهار خصیصه‬ ‫۲) شش خصیصه‬ ‫۳) سه خصیصه‬ ‫۴) هشت خصیصه‬ ‫۲4- مشخصات هر ریزش که در مبحث هیدرولوژی سرریز سدها مورداستفاده قرار میگیرد چند نوع است؟‬ ‫۱) چهار مشخصه‬ ‫۲ ) سه مشخصه‬ ‫۳) پنج مشخصه‬ ‫۴) دو مشخصه‬ ‫34- اختالف بین واحد ریشتر و مرکالی در رابطه با رخدادهای لرزهزمینساخت‬ ‫۱) دو واحد‬ ‫۲) یک واحد‬ ‫۳) چهار واحد‬ ‫۴) هیچکدام‬ ‫44- فاصله گمانهها سونداژها در بررسیهای پی سنگی از چه مقدار نباید بیشتر باشد؟‬ ‫۱)۲۱ متر‬ ‫۲ )5۱ متر‬ ‫۳ ) 0۲ متر‬ ‫4)5۲ متر‬ ‫۵4- برای اصالح توده سنگ بهویژه در شبکههای درزه و شکاف چه اقدامی انجام میگیرد؟‬ ‫1) برداشت توده سنگ‬ ‫۲) تزریق سیمان ‪Grouting‬‬ ‫۳) کاربرد مواد عایق‬ ‫۴ ) تغییر مکان عملیات‬ ‫۶4 - پدیده روانگرایی میعان ذرات زبردانه خاک» چه اثر سوئی بر پیها وشیب دامنه و شیروانی کانالها دارد؟‬ ‫۱) ازدیاد فشار منفذی‬ ‫۲) ازدیاد غلظت و ویسکوزیتی‬ ‫۳) کاهشت تنش مؤثر‬ ‫۴)۱ و ۲‬ ‫۷4- تغییرات جانبی رخسارهها معرف چه مواردی است؟‬ ‫۱) عدم ثبات و پایداری حوضه رسوبی‬ ‫۲ ) نبود چینهای‬ ‫۳) فرایندهای تکتونیکی‬ ‫۴) هیچکدام‬ ‫8۴- حداکثر مجاز مقدار سرب از (فلزات سنگین) در آب آشامیدنی برحسب میلیگرم در لیتر‬ ‫۱)۱‬ ‫۲)5/‬ ‫۳)5/۱‬ ‫۴)50 /0‬ ‫۹4- در استفاده از سیستم سپتیک تانک، ایمهول تانک و چاهها یا ترانشه های جذبی، حداقل فاصله تا باالترین سطح‬ ‫ایستابی محل چه مقدار باید باشد؟‬ ‫۱) یک متر‬ ‫۲ ) سه متر‬ ‫۳) دو متر‬ ‫۴) پنجمتر‬ ‫۰۵ - در زراعت محصوالتی که بصورت خام مورداستفاده قرار میگیرد، حداقل تخم انگل (نماتد )در هر لیتر آب مصرفی‬ ‫محدود به چه تعداد است؟‬ ‫۱) سه عدد‬ ‫۲) یک عدد‬ ‫۳) دو عدد‬ ‫۴) صفر‬ ‫1۵ - حوزههای آبریز اصلی ایران چه تعدادی است؟‬ ‫۱) چهار حوزه‬ ‫۲) شش حوزه‬ ‫۳) هشت حوزه‬ ‫۴) پنج حوزه‬ ‫۲۵ - قطر دانههای گراول بستگی به کدامیک از عوامل زیر دارد؟‬ ‫1) عرض شبکههای لوله جدار‬ ‫۲) جنسی زمین‬ ‫۳) آبدهی طبقه آبدار‬ ‫۴) عرض شبکه و جنسی زمین‬ ‫3۵- کانال.‪Type equation here‬های آبیاری که به طریق مهندسی ساخته میشود دارای چند نوع پوشش است؟‬ ‫شش نوع‬ ‫۱)‬ ‫سه نوع‬ ‫۲)‬ ‫پنج نوع‬ ‫۳)‬ ‫هفت نوع‬ ‫۴)‬ ‫4۵ - یک سنگ دیوانی چه مقدار با چه سرعتی‬ ‫۱)۲۱ ×۲۱ سانتیمتر و سرعت۲ متر در۲ ثانیه‬ ‫۲)0۱ ×0۱ سانتیمتر و۱ متر در 5 ثانیه سرعت‬ ‫۳)۲۱ ×۲۱ سانتیمتر و۱ متر در۱ ثانیه‬ ‫۴)0۱×0۱ سانتیمتر و۲ متر در۱ ثانیه‬ ‫۵۵ - لوگ ها چه متغیری را در داخل چاه اندازهگیری نموده و تفسیر آن چیست؟‬ ‫۱) چگالی الیه و میزان تخلخل آن و نوع سیال موجود در الیه‬ ‫۲) فقط چگالی الیه و میزان تخلخل‬ ‫۳) جنس ذرات تشکیلدهنده و اندازه هر نوع سیال موجود در الیه‬ ‫۴)گزینه ۱ و ۳‬ ‫۶۵ - کدامیک از سازندهای زیر ازنظر هیدروژئولژی اهمیت دارد؟‬ ‫۱) سازند شمشک‬ ‫۲) سازند قم‬ ‫۳) سازند الر‬ ‫۴) سازند گورپی‬ ‫۷۵ - مطالعات ردیابی آبهای زیرزمینی توسط کدامیک از ایزوتوپهای محیطی زیر انجام میشود؟‬ ‫۱ ) نیتروژن۳۱ - کربن۴۱ - اکسیژن6۱‬ ‫۲ ) اکسیژن8۱ - هیدروژن۲ - کلر۳۱‬ ‫۳) کربن۴۱- هیدروژن۳ - اکسیژن8۱‬ ‫۴) اکسیژن8۱ - کربن۴۱ - هیدروژن۲‬ ‫8۵ - در سیستم حفاری ضربهای چه عاملی موجب حرکت دورانی وسایل حفاری و درنتیجه مدور شدن چاه میگردد؟‬ ‫۱) کابل مته‬ ‫۲) روپ ساکت‬ ‫۳) استیم‬ ‫۴) گزینه۱ و ۲‬ ‫۹۵ - شیرین کردن آبهای شور بصورت کالن در ایران با کدامیک از روشها انجام میگیرد؟‬ ‫۱) روش تقطیر بوسیله حرارت دادن‬ ‫۲) روش اسمزمعکوس‬ ‫۳) روش الکتریکی‬ ‫۴) روشی یخ زدن‬ ‫۰۶ - کدامیک از روشهای زیر برای تغذیه مصنوعی سطحی بکار گرفته میشود؟‬ ‫۱) تغذیه مصنوعی بویله پخش آب روی زمین‬ ‫۲) تغذیه مصنوعی در بستر رودخانهها‬ ‫۳) تغذیه مصنوعی بویله استخرهای مخصوص‬ ‫۴) تغذیه مصنوعی بهوسیله چاه‬ ‫1۶ - بیشترین آب در اراضی دشتی از کدام سازند استخراج میشود؟‬ ‫۱) رسوبات سازند هراز دره ‪A‬‬ ‫۲) رسوبات سازند کهریزک ‪B‬‬ ‫۳) رسوبات سازنده هفت جوی ‪C‬‬ ‫۴) رسوبات ‪D‬‬ ‫۲۶ - شیب کوره قنات در بخش آبگون (تره کار) چگونه است؟‬ ‫۱) بیشتر از شیب متوسط زمین است‬ ‫۲) شیب آن کمتر از شیب سطح آبهای زیرزمینی است‬ ‫۳) کوره قنات افقی و بدون شیب است‬ ‫۴) شیب کوره قنات بیشتر از شیب سطح آبهای زیرزمینی است‬ ‫3۶ - عمق نفوذ جریان در متد الکتریک در یک محیط هموژن چه مقدار است؟‬ ‫۱) دو برابر طول فرستنده جریان‬ ‫۲) برابر طول فرستنده جریان‬ ‫۳) یکچهارم طول فرستنده جریان‬ ‫۴) یکدوم طول فرستنده جریان‬ ‫4۶ - نقش تزریق گل حفاری در سیستم حفاری روتاری کدام است؟‬ ‫۱) بیرون کشیدن و خارج ساختن مواد حفاریشده و مهدر کردن الیه آبدار‬ ‫۲) لغزنده کردن - تمیز کردن - سرد کرت ابزار حفاری - نگهداری جدار چاه در مقابل ریزش‬ ‫۳) نگهداری جدار چاه و جلوگیری از ریزش و افزایش سرعت حفاری‬ ‫۴) گزینه۱ و۲‬ ‫۵۶ - منحنی سنداژ الکتریک با متد شولمبرجر درروی چه نوع کاغذ رسم میشود؟‬ ‫۱) کاغذ میلیمتری‬ ‫۲) کاغذ نیمه لگاریتمی‬ ‫۳) کاغذ دو محور لگاریتمی‬ ‫۴) تفاوت نمیکند بستگی به مفسر دارد‬ ‫۶۶ - بهترین فرم جدار بندی کوره قنات ازنظر اجرا و مقاومت در مقابل فشار و گذر آب و نصب کول کدام است؟‬ ‫۱) بصورت مستطیلی‬ ‫۲) بصورت تخممرغی کف صاف‬ ‫۳) بصورت تخممرغی‬ ‫۴) بصورت بیضی‬ ‫۷۶ - عمل تخفیف ضربه که مانع شکستن ابراز حفاری در نوع ضربهای میگردد توسط چه ابزاری صورت میپذیرد؟‬ ‫۱) مته‬ ‫۲) استیم‬ ‫۳) مارندیل‬ ‫۴) جارز‬ ‫8۶ - در یک رودخانه متصدی قرائت اشلی در بازدید صبح رقم۰۰1 و با شروع سیالب رقم۰۰۲ را قرائت نموده است برای‬ ‫کنترل سیالب عبوری و بازگشت به دوره عادی دفعات اندازهگیری سیالب چگونه بایستی باشد؟‬ ‫۱) پنج بار‬ ‫۲) هفت بار‬ ‫۳) چهار بار‬ ‫۴) ده بار‬ ‫۹۶ - دبیهای سیالبی که بطریق اعمال فرمولهای تجربی اندازهگیری میشود به چند عامل بستگی دارد؟‬ ‫۱) دو عامل‬ ‫۲ ) سه عامل‬ ‫۳) چهار عامل‬ ‫۴) یک عامل‬ ‫۰۷ - کدامیک از عوامل زیر سبب افزایش تخلخل رسوبات میشود؟‬ ‫۱) تراکم بیشتر‬ ‫۲) جور شدگی بهتر‬ ‫۳) دانهبندی بزرگتر‬ ‫۴) سیمان شدگی کمتر دانهها‬ ‫1۷ - دبی یا ظرفیت ویژه چاه بنا به تعریف عبارت است از:‬ ‫۱) حداکثر دبی قابل بهرهبرداری‬ ‫۲ ) نسبت دبی به افت کلی‬ ‫۳) نسبت افت کل به دبی‬ ‫۴) حداکثر دبی بدون افت‬ ‫۲۷ - خاکهای رسی که نسبت به تجمع امالح حساستر میباشند به چند گروه تقسیم میشود؟‬ ‫۱) دو گروه‬ ‫۲) یک گروه‬ ‫۳) هفت گروه‬ ‫۴) پنج گروه‬ ‫3۷ - طرح یک سیستم زهکشی بوسیله چند برگ خرید مشخص میگردد؟‬ ‫۱) دو فاکتور‬ ‫۲) یک فاکتور‬ ‫۳) پنج فاکتور‬ ‫۴) چهار فاکتور‬ ‫4۷ - بطورکلی مواد آلی به چه صورت در مسائل آبوخاک جلوهگر میشود؟‬ ‫۱) دو مسئله‬ ‫۲) یک مسئله‬ ‫۳) هفت مسئله‬ ‫۴) چهار مسئله‬ ‫۵۷ - پایداری خاک به چند عامل بستگی دارد؟‬ ‫۱) دو عامل‬ ‫۲) هفت عامل‬ ‫۳) چهار عامل‬ ‫۴) پنج عامل‬ ‫۶۷ - مسائل مربوط به سدهای خاکی شامل چه مواردی است؟‬ ‫۱) دو مسئله‬ ‫۲) یک مسئله‬ ‫۳) چهار مسئله‬ ‫۴) پنج مسئله‬ ‫۷۷ - اجرای ساختمان سد خاکی دارای چند مرحله است؟‬ ‫۱) دو مرحله‬ ‫۲ ) سه مرحله‬ ‫۳) چهار مرحله‬ ‫۴) شش مرحله‬ ‫8۷ - کنترل تراوشی سد خاکی به چند مسئله بستگی دارد؟‬ ‫۱) دو مسئله‬ ‫۲) یک مسئله‬ ‫۳) چهار مسئله‬ ‫۴) پنج مسئله‬ ‫۹۷ - در ساختمان سرریز سد خاکی به چه مواردی باید توجه داشت؟‬ ‫۱) سه مورد‬ ‫۲) یک مورد‬ ‫۳) چهار مورد‬ ‫۴) پنج مورد‬ ‫۰8 - طرح یک فیلتر خوب که برای سدهای خاکی تنظیم میشود و دارای ابعاد و مصالح مناسب است حاوی چه مشخصاتی‬ ‫است؟‬ ‫۱) سه مشخصه‬ ‫۲) یک مشخصه‬ ‫۳) چهار مشخصه‬ ‫۴) پنج مشخصه‬ ‫18 - راههای مقابله با کمبود آب در ایران چیست؟‬ ‫۱) برنامهریزی مصرف‬ ‫۲) تغییر در الگوی مصرف کشاورزی‬ ‫۳) جمعآوری آبهای سطحی‬ ‫۴) هر سه مورد‬ ‫۲8 - مهمترین عامل چرخه آب در طبیعت کدام است؟‬ ‫۱) جریان باد و باران‬ ‫۲) حرکت زمین‬ ‫۳) آب دریاها‬ ‫۴) انرژی خورشید‬ ‫38 - بزرگترین حوضه آبریز ایران چه نام دارد؟‬ ‫۱) آبریز خزر‬ ‫۲) کویر مرکزی‬ ‫۳) ایران مرکزی‬ ‫۴) خلیجفارس‬ ‫48 - علت اصلی کاهش آب شیرین در طبیعت کدام است؟‬ ‫۱) توسعه کشاورزی‬ ‫۲) افزایش جمعیت‬ ‫۳) آلودگی آب شیرین‬ ‫۴) بهرهبرداری از آب رودخانهها‬ ‫۵8 - به چه دلیل در مناطق مختلف حفر چاه بهرهبرداری از آب ممنوع اعالم میگردد؟‬ ‫۱) برداشت نامتعادل‬ ‫۲) محدودیت منابع استحصال‬ ‫۳) عدم برنامهریزی‬ ‫۴) هر سه مورد‬ ‫۶8 - حفاری رو تاری به چه منظور و در کدام تشکیالت انجام میشود؟‬ ‫۱) ازدیاد سرعت حفاری‬ ‫۲) امکان عمق زیاد‬ ‫۳) سازندهای سخت‬ ‫۴) گزینه۲ و۳‬ ‫۷8 - مواد زائد خطرناک در خاک چه مشکالتی برای انسان دارد؟‬ ‫۱) خاک را سخت میکند‬ ‫۲) برای سالمتی انسان و حیوان و کشاورزی مضر است‬ ‫۳) جلوی نفوذ آب را میگیرد‬ ‫۴) با خاک مخلوط میشود‬ ‫88 - ماده۹1 آئیننامه اجرائی قانون توزیع عادالنه آب چند تبصره دارد؟‬ ‫۱) دو تبصره‬ ‫۲) یک تبصره‬ ‫۳) پنج تبصره‬ ‫۴) شش تبصره‬ ‫۹8 - ماده۲ قانون توزیع عادالنه آب دارای چند تبصره میباشد؟‬ ‫۱) یک تبصره‬ ‫۲) سه تبصره‬ ‫۳) دو تبصره‬ ‫۴) چهار تبصره‬ ‫۰۹ - چه عواملی در جریان آزاد آب در کانالها مؤثر است؟‬ ‫۱) شیب کانال‬ ‫۲) ناهمواری کانال (ضریب زبری)‬ ‫۳) مقطع کانال‬ ‫۴) هر سه مورد‬

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن