راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1378

سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1378

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Ab_eng_1378

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1378 – گروه منابع‬ ‫آب و معادن‬ ‫7 -نمونه های کوچک از مواد تشکیل دهنده یک الیه آبدار در استوانه ای به طول 33 سانتیمتر و قطر 4‬ ‫سانتیمتر مورد مطالعه است. پس از تزریق آب به استوانه و خروج آب از مقطع خروجی به مقدار 3/71‬ ‫سانتیمتر مکعب در 1 دقیقه و اختالف فشار با ورودی و خروجی 1 / 41 =‪ ∆h‬مقدار ضریب نفوذ پذیری ‪k‬‬ ‫کدامیک از مقادیر زیر است؟‬ ‫1 )001‪0/03x‬‬ ‫2 )001‪3x‬‬ ‫3 )001‪0/3x‬‬ ‫4 ) هیچکدام‬ ‫1 -دستگاه لیسیمتر برای اندازه گیری کدامیک از فاکتورهای زیر بکار میرود؟‬ ‫1 ) دبی جریان‬ ‫2 ) تعریق‬ ‫3 ) تبخیر و تعرق‬ ‫4 ) تبخیر از سطح خاک‬ ‫3 -اهداف مهم در تغذیه مصنوعی آبهای زیر زمینی کدام یک از اهداف زیر است؟‬ ‫1 ) جلوگیری از هدر رفتن آب موجود‬ ‫2 ) جلوگیری از طغیان سیل‬ ‫3 ) افزایش آبدهی و جلوگیری از افت حاصل از پمپاژ چاهها‬ ‫4 ) افزایش پتانسیل و جلوگیری از پیشروی آب شور به سمت الیه های شیرین‬ ‫4 -علت عدم راندمان در پمپ های توربینی چیست؟‬ ‫1 ) سرعت یا نیروی محرکه‬ ‫2 ) فاصله پروانه با شفت‬ ‫3 ) فاصله پروانه با کاسه پمپ‬ ‫4 ) ازدیاد یا نقصان طول شافت‬ ‫5 - هنگامی که چاه آبی در نزدیکی مادر چاه رشته قنات دایری در ارتفاع همسان قرار گرفته باشد و عمق‬ ‫سطح استاتیک آب زیر زمینی در چاه بسیار پایین تر از قنات باشد کدامیک از حاالت زیر صادق است؟‬ ‫1 ) عمق سطح آب زیر زمینی در چاه در سطح دینامیک است.‬ ‫2 ) مقدار آبدهی چاه خیلی بیش از قنات است.‬ ‫3 ) سفره آب زیر زمینی چاه و قنات به طور کلی از هم جداست.‬ ‫4 -سفره آب زیر زمینی چاه و قنات بهم مرتبط است.‬ ‫6 - آب نفلی که اصل و پایه آبهای زیر زمینی را تشکیل می دهد کدامیک از نمونه های زیر است؟‬ ‫1 ) تعداد حداکثر آبی که یک نمونه جذب و تمام آنرا رها می سازد.‬ ‫2 ) آبیکه در محیط متخلخل وجود دارد و تحت تاثیر نیروی پتانسیل است.‬ ‫3 ) مقدار آبیکه یک نمونه حداکثر جذب و از آن مقدار به بعد هر چه جذب میشود از نمونه خارج می گردد.‬ ‫4 ) مقدار آبیکه در محیط متخلخل در 101 درجه سانتیگراد خشک شده باشد آب جذب میکند.‬ ‫1 -در بررسی هیدرئو لوژی یک منطقه هرچه میزان ‪s. a. r‬آب زیر زمینی بیشتر باشد.‬ ‫1 ) از نظر شرب مناسب تر است‬ ‫2 -از نظر شرب نامناسب تر است‬ ‫3 ) از نظر کشاورزی کیفیت نامطلوب دارد‬ ‫4 ) از نظر کشاورزی مناسب است‬ ‫8 -منظور از منطقه ممنوعه چیست؟‬ ‫1 ) حفر چاه و قنات ممنوع است‬ ‫2 ) فقط حفر چاه ممنوع است‬ ‫3 ) هر نوع بهره برداری اضافی ممنوع است‬ ‫4 ) انجام هر کاری با اجازه وزارت نیرو مجاز است‬ ‫9 -یک الیه در محیط ماسه ای که دارای 34 درصد تخلخل کل می باشد تخلخل مفید با آب قابل بهره‬ ‫برداری آن برابر است با:‬ ‫1 )03%‬ ‫2 )01%‬ ‫3 )12%‬ ‫4 ) هیچکدام‬ ‫37 -سطح آب در یک حلقه چاه برابر 37 متر و عمق چاه 31 متر و ضخامت سفره 331 متر است، ضریب‬ ‫قابلیت انتقال میتواند از کدام روشهای زیر محاسبه شود؟‬ ‫1 ) با آزمایش پمپاژ و تصحیح نسبت عمق به ضخامت سفره‬ ‫2 ) با پمپاژ و بدون هیچگونه تصحیحی‬ ‫3 ) با آزمایش دانه بندی‬ ‫4 ) نمیتواند به علت ناقص بودن چاه پمپاژ نمود‬ ‫77-در یک رودخانه بیشترین عمق دو مقطع عرضی متوالی به فاصله دو متر حدود 38 سانتیمتر است اگر‬ ‫رودخانه در این مقطع دارای دره متقارن باشد و شیب طرفین آن حدود 33 درجه باشد با در نظر گرفتن‬ ‫سرعت 1 متر در تائید دبی آب را در این مقطع محاسبه کنید، کدام از ارقام زیر است؟‬ ‫1 )24 متر مکعب‬ ‫2 )33 متر مکعب‬ ‫3 )32 متر مکعب‬ ‫4 )22 متر مکعب‬ ‫17 - اخرین مرجع رسیدگی به اعتراضات در مورد مسائل مربوط به امور آب کدامیک از مراجع زیر است؟‬ ‫1 ) وزارت نیرو‬ ‫2 ) هیئت حل اختالف‬ ‫3 ) کانون کارشناسان رسمی دادگستری‬ ‫4 ) دادگاههای صالحه‬ ‫37 -حریم انهار طبیعی رودخانه ها در داخل محدوده شهرها بر چه اساسی تعیین می شود؟‬ ‫1 ) طبق مصوبه شورایعالی معماری و شهر سازی‬ ‫2 ) رودخانه و انهار طبیعی در محدوده شهرها حریم ندارد‬ ‫3 ) طبق مصوبه شورایعالی معماری و شهر سازی با موافقت وزارت نیرو‬ ‫4 ) بر اساس حداکثر طغیان با دوره برگشت 12 ساله‬ ‫47 -پینه برداری قنات برای چیست؟‬ ‫1 ) ازدیاد عمق قنات‬ ‫2 ) ازدیاد تراوش‬ ‫3 ) الی روبی‬ ‫4 ) در مواقع عملیات زیر سوی قنات‬ ‫57 -وقتی که آب موجود در زیر خاک تنها از راه تبخیر از آن جدا می شود چه اشکالی در خاک پیش می‬ ‫آید؟‬ ‫1 ) بافت آن محکم می شود‬ ‫2 ) امالح آن زیاد می شود‬ ‫3 ) حالت قلیائی پیدا می کند‬ ‫4 ) هیچ گیاهی در آن نمی روید‬ ‫67 -حقابه به چه طریق محرز میشود؟‬ ‫1 ) سوابق موجود‬ ‫2 ) نزدیک بودن به منبع آب‬ ‫3 ) برابر قوانین موضوعه‬ ‫4 ) از مزارع آبیاری شده زیر منبع آب‬ ‫17 -تعیین مقدار آبهای ورودی به مخزن حوضه زیرزمینی ‪q. in‬چگونه است؟‬ ‫1 ) با اندازه گیری تغییرات افت آب زیرزمینی و فروکش آب در چاهها‬ ‫2 ) با مطالعه زمین شناسی و تعیین جنس الیه ها و ظرفیت مخزن حوضه زیر زمینی‬ ‫3 ) با محاسبه انتقال آب از مقطع انتخابی‬ ‫4 ) از طریق تعیین حجم و مقدار ضریب ذخیره منبع‬ ‫87 -چاه در کدامیک از موارد زیر باید گراول پک شود؟‬ ‫1 ) چاه در شن حفر شده باشد‬ ‫2 ) چاه در مخروط اتکنه حفر شده باشد‬ ‫3 ) چاه در ماسه حفر شده باشد‬ ‫4 ) برای پاکسازی و جلوگیری از محل مواد به داخل چاه‬ ‫97 -مته حفاری ضربه ای شامل چند قطعه است؟‬ ‫1 )3 قطعه‬ ‫2 )1 قطعه‬ ‫3 )4 قطعه‬ ‫4 )1 قطعه‬ ‫31 -اندازه گیری تراوش هیدرولیکی خاک با ضریب آبگذاری در چند حالت مورد نیاز است؟‬ ‫1 )3 حالت‬ ‫2 )1 حالت‬ ‫3 )1 حالت‬ ‫4 )2 حالت‬ ‫71 -سیستم زهکشی چند نوع است؟‬ ‫1 )4 نوع‬ ‫2 )6 نوع‬ ‫3 )1 نوع‬ ‫4 )3 نوع‬ ‫11 - باران طراحی که موجد و مولد سیالب خصوصا برای محاسبه سر ریز سدهای مخزنی می بایست‬ ‫محاسبه گردد با چند خصیصه معرفی و مشخص می شود؟‬ ‫1 )4 خصیصه‬ ‫2 )3 خصیصه‬ ‫3 )1 خصیصه‬ ‫4 )3 خصیصه‬ ‫31 -روشهایی که برای تخمین و تعرق مطلق وجود دارند به چند گروه تقسیم میشوند؟‬ ‫1 )6 گروه‬ ‫2 )3 گروه‬ ‫3 )1 گروه‬ ‫4 )01 گروه‬ ‫41 -روش بلنی گریدل تجدید نظر شده به چند عامل بستگی دارد؟‬ ‫1 )3 عامل‬ ‫2 )3 عامل‬ ‫3 )1 عامل‬ ‫4 )2 عامل‬ ‫51 -برای محاسبه قیمت تمام سشده آب از طریق پمپاژ چاه چند نوع هزینه را باید منظور داشت؟‬ ‫1 )4 نوع‬ ‫2 )6 نوع‬ ‫3 )3 نوع‬ ‫4 )2 نوع‬ ‫61 -یک لوله 6 اینچی به یک لوله 8 اینچی متصل است، اگر سرعت در لوله 6 اینچ 53 فوت در ثانیه باشد‬ ‫سرعت در لوله 8 اینچ چقدر است؟‬ ‫1 )2 / 11 فوت بر ثانیه‬ ‫2 )1 / 002 فوت بر ثانیه‬ ‫3 )3 / 42 فوت بر ثانیه‬ ‫4 )61 / 2 فوت بر ثانیه‬ ‫11 -آزمایش پمپاژ با آبدهی ثابت در یک چاه برای چند منظور می باشد؟‬ ‫1 )3 منظور‬ ‫2 )6 منظور‬ ‫3 )1 منظور‬ ‫4 )2 منظور‬ ‫81 ) دالئل اینکه در یک کارشناسی حفر چاه مطرود شناخته و آن را قبول نمی نمایند چند دلیل است؟‬ ‫1 )3 دلیل‬ ‫2 )6 دلیل‬ ‫3 )3 دلیل‬ ‫4 )2 دلیل‬ ‫91 -در یک سیستم أکیفر علت پیدایش منطقه کلروره به چند عامل بستگی دارد؟‬ ‫1 )2 عامل‬ ‫2 )1 عامل‬ ‫3 )01 عامل‬ ‫4 )6 عامل‬ ‫33 -با چه روشهایی میتوان ضرایب سفره را از پمپاژ در یک چاه ناقص با نیمه عمیق (تمام ضخامت سفره‬ ‫حفاری نکرده است) محاسبه نمود؟‬ ‫1 )6 روش‬ ‫2 )3 روش‬ ‫3 )2 روش‬ ‫4 )1 روش‬

آزمون