دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

‫سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1377

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Ab_eng_1377

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1377 – گروه منابع‬ ‫آب و معادن‬ ‫7 -20 درصد از حجم نمونههای با تخلخل 20 درصد توسط آب اشغالشده است ، درصد اشباع این نمونه را‬ ‫با فرمول دقیق مشخص نمایید ؟ ( 7 نمره )‬ ‫0 - یک دره آبرفتی که دارای سیستم سفره آب آزاد است به مقدار زیادی مورد بهرهبرداری قرار دارد ولی‬ ‫تغذیه آن ناچیز است ، سطح منطقه 2227 کیلومترمربع و ساالنه 220 میلیون مترمکعب آب از سفره‬ ‫استخراج میشود ، هرسال بهطور متوسط سطح ایستایی حدود 7 متر افت میکند . اگر مقدار تغذیه را صفر‬ ‫فرض نماییم آبدهی ویژه این سفره را مشخص نمایید ؟ ( 27 نمره )‬ ‫7 -نفوذپذیری یکالیه آبدار تحتفشار 0 متر در روز و به ضخامت 20 متر و گرادیان هیدرولیک برابر 20/2‬ ‫متر بر کیلومتر است . توضیح دهید از هر کیلومتر عرض الیه آبدار روزانه چند مترمکعب آب عبور میکند ؟‬ ‫( 2 نمره )‬ ‫0 -یک حلقه چاه در سفرهای با مشخصات 005 = ‪ t‬مترمربع در روز و 5/0 = ‪ s‬حفرشده است . زمان‬ ‫بهرهبرداری سیکلی برای این چاه د 001 = ‪ t‬روز میباشد . چاه در فاصله 221 متری یکرشته قنات حفرشده‬ ‫است . آیا به نظر شما این قنات و چاه بر هم مؤثر هستند یا خیر ؟ دالیل خود را توضیح دهید ؟ ( 2 نمره)‬ ‫2 -آبدهی چاه با قطر 07 اینچ برابر 27 لیتر در ثانیه است . چنانچه قطر چاه به 00 اینچ افزایش یابد آبدهی‬ ‫چه تغییری میکند ؟ توضیح دهید . ( 0 نمره )‬ ‫0 -شور شدن زمینهای زراعی در اثر کدام عامل است و این پدیده در کدام قسمت دشت ظاهر میشود و‬ ‫چرا ؟ دقیقاً مشخص نمایید . ( 2 نمره )‬ ‫7 -کدام آرایههای موردنظر جهت اکتشاف آب در مسیر گسلها بهتر است ، نام ببرید ؟ ( 7 نمره )‬ ‫8 -روشهای مناسب ژئوفیزیکی در رابطه بامطالعه آبهای زیرزمینی را به ترتیب اهمیت ذکر و علت آن را‬ ‫شرح دهید ؟ ( 7 نمره )‬ ‫9 -مزیتهای آبیاری با روش بارانی را بیان نمایید ؟ ( 0 نمره )‬ ‫27 -برای توجیه اقتصادی یک طرح آبیاری چند عامل میبایست در نظر گرفته شود ؟ ( 7 نمره )‬ ‫77 -شیب کوره قنات و شیب توپوگرافی و شیب سطح آب زیرزمینی ( گرادیان هیدرولیک ) چه رابطه نسبی‬ ‫با یکدیگر دارند ؟ ( 7 نمره )‬ ‫07 -اکتشاف منابع آبهای زیرزمینی طی چه مراحلی صورت میگیرد ؟ ( 0 نمره )‬ ‫77 -برای انجام یک چرخه کامل آب در طبیعت چه مقدار زمان الزم است ؟ توضیح دهید . ( 0 نمره )‬ ‫07 - قانون توزیع عادالنه آب مصوب چه ماه و سالی است و شامل چند ماده و چند تبصره است ؟ ( 27 نمره )‬ ‫27 -منابع آب سطحی و زیرزمینی در معرض چه نوع آلودگی هائی قرار دارند ؟ ( 27 نمره )‬ ‫07 -متقاضی بهرهبرداری از آب زیرزمینی جهت ( شرب و بهداشت – صنعت – کشاورزی -چه مراحلی را‬ ‫بستگی به موقعیت مکانی بایستی طی نماید ؟ توضیح کامل دهید . ( 8 نمره )‬ ‫17 -در چه مواردی بهوسیله قنات میتوان از دو سفره آب زیرزمینی بهرهبرداری نمود ؟ توضیح دهید . ( 2‬ ‫نمره )‬ ‫87 -از تجزیه شیمیایی آب عالوه بر تعیین میزان امالح آب چه نتیجهگیری دیگری به دست میآید . توضیح‬ ‫دهید ؟ ( 0 نمره )‬ ‫97 -در حفر چاههای دستی ( آب – فاضالب ) کارفرما و پیمانکار چه اصول قانونی را باید رعایت نمایند ؟ این‬ ‫اصول را ذکر نمایید . ( 8 نمره )‬ ‫20 - افزایش بهرهوری از آب چیست ؟ شرح دهید . ( 7نمره )‬

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن