دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1375

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Ab_eng_1375

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

‫سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1375 – گروه منابع‬ ‫آب و معادن‬ ‫5 - مقدار افت ( ‪ ) s‬در یک حلقه چاه مشاهده ای به فاصله 9 = ‪ r‬متری یک حلقه چاه بهره برداری که با‬ ‫آبدهی 05 = ‪ q‬لیتر در ثانیه پمپاژ و در سفره آبی با ضریب قابلیت انتقال ‪ t = 5 x 10−����‬متر مربع در‬ ‫ثانیه و ضریب ذخیره 6% = ‪ s‬و در زمان مورد نظر 5 = ‪t‬روز می باشد چقدر است ؟ ( معادله ژیکوب ) .‬ ‫1 )181 /0 متر‬ ‫2 ) 331/0 متر‬ ‫1 )33/1 متر‬ ‫4 )212 /0 متر‬ ‫2 - یک حلقه چاه در فاصله ای از یک رشته قنات واقع در سفره آبی با ضریب قابلیت انتقال 009 = ‪ t‬متر‬ ‫مربع در روز و ضریب ذخیره 5 = ‪s‬درصد و زمان بهره برداری 1 روز حفر شود تا به قنات ضرر وارد نیاورد (‬ ‫حالت پمپاژی نا پایدار است ) .‬ ‫1 )002 متر‬ ‫2 )001 متر‬ ‫1 )054 متر‬ ‫4 )003 متر‬ ‫7 - در آز مایش یک حلقه چاه با آبدهی ثابت که سطح آب پمپاژی ( افت ) و زمان مربوطه در چاه مشاهده‬ ‫ای ( پیزومتر ) مجاور آن اندازه گیری می شود به منظور موارد زیر است .‬ ‫1 )تعیین فقط ضریب قابلیت انتقال ( ‪) t‬‬ ‫2 )تعیین فقط ضریب ذخیره ( ‪) s‬‬ ‫1 ) تعیین فقط ضریب نفوذ پذیری ( ‪) k‬‬ ‫4 )هر سه را می توان با اندازه گیری ارقام فوق محاسبه نمود‬ ‫4 - ضریب قابلیت انتقال ، ذخیره و ضخامت سفره آبی به ترتیب برابر با ‪ t = 10−����‬متر مربع در ثانیه ، ‪s‬‬ ‫‪ = 5 x 10−����‬و 52 = ‪b‬متر است . در صورتی که سطح آب در یک حلقه چاه پمپاژی بعد از 42 ساعت به‬ ‫حالت تعادل رسیده و برابر با 5 / 7 = ‪ s‬متر افت نماید در چه فاصله از بخش آبده یک رشته قنات می توان‬ ‫چاهی را حفر نمود ؟‬ ‫1 )051 متر‬ ‫2 )001 متر‬ ‫1 )005 متر‬ ‫4 )054 متر‬ ‫1 - یک حلقه چاه در فاصله 115 متری یک رشته قنات حفر شده ، در حالیکه حریم ضرری آن برابر با 111‬ ‫متر است . آیا ممکن است به یکی از دالئل زیر به قنات ضرر وارد نیاورد ؟‬ ‫1 )چاه در فاصله 001 متری مظهر قنات حفر و با قسمت آبده قنات بیشتر از 005 متر فاصله دارد‬ ‫2 )چاه از سفره تحت فشار آبگیری و دیواره آن در سفره آب آزاد ( آبگیر قنات ) کامال سیمانته شده است‬ ‫1 ) در حد فاصله این دو منبع گسل غیر قابل نفوذ و یا رودخانه ای با آبدهی زیاد که از نظر هیدرولیکی کامال این دو‬ ‫منبع را تغذیه می کند قرار دارد‬ ‫4 )هر سه مورد باال صحیح است‬ ‫6 - آبدهی مجاز چاه را می توان به یکی از روشهای زیر تعیین نمود ؟‬ ‫1 )روش دوپوئی و ریشارد‬ ‫2 )روش جانسون‬ ‫1 )روش آبدهی بحرانی‬ ‫4 )هر سه مورد‬ ‫3 - دو حلقه چاه در دو طرف رودخانه آبداری که از نظر هیدرولیکی با سفره در ارتباط بوده ، حفر شده اند .‬ ‫این دو حل قه چاه با آبدهی کمتر از حداقل آبدهی رودخانه پمپاژ می شوند . در صورتی که هر یک از چاهها‬ ‫بطور جداگانه پمپاژ شوند هر یک از چاهها چقدر است ؟‬ ‫1 )01 متر‬ ‫2 )5 متر‬ ‫1 )5/2 متر‬ ‫4 )افتی ایجاد نمی شود‬ ‫8 - حرکت آب در محیط های غیر اشباعی چگونه است ؟‬ ‫1 )در اثر کشش سطحی‬ ‫2 )در اثر افت فشار‬ ‫1 )در اثر کشش لوله های مونی و نیروی وزنی‬ ‫4 )در اثر ضخامت الیه اشباع‬ ‫9 - میزان سرعت آب زیرزمینی متناسب است با‬ ‫1 )ضریب قابلیت نفوذ‬ ‫2 )ضریب ذخیره‬ ‫1 )عکس افت فشار‬ ‫4 )درجه پوکی خاک‬ ‫15 - موقعیت خطوط جریان با خطوط هم پتانسیل چگونه است ؟‬ ‫1 )با یکدیگر موازیند‬ ‫2 )بر یکدیگر عمودند‬ ‫1 )بر یکدیگر منطبقند‬ ‫4 )یکدیگر را با زوایای نا مشخص قطع می کنند‬ ‫55 - عملیات چاه پیمائی ( ‪ ) well logging‬به چه منظوری انجام می شود ؟‬ ‫1 )به منظور شناخت ضرائب هیدرو دینامیک‬ ‫2 )به منظور کنترل الیه اشباع‬ ‫1 )به منظور شناخت سطح ایستایی‬ ‫4 )به منظور تفکیک مشخصه فیزیکی الیه های زمین در محل حفر چاه‬ ‫25 - در یک لوله آبرسانی عمل هواگیری ضمن نصب شیرهای مربوط ( ‪ ) ventouse‬به چه منظوری انجام‬ ‫می گیرد ؟‬ ‫1 )به منظور ازدیاد سرعت جریان‬ ‫2 )به منظور خارج نمودن هوا و تقلیل مکانیسم خوردگی لوله‬ ‫1 )به منظور پاالیش آب‬ ‫4 )به منظور حفظ فشار شبکه‬ ‫75 - در مرحله هجوم آب شور وضعیت گرادیان هیدرولیک چگونه است ؟‬ ‫1 )از دریا به جانب خشکی شیب دارد‬ ‫2 )از خشکی به طرف دریا شیب دارد‬ ‫1 )گرادیان شیب تند پیدا می کند‬ ‫4 )گرادیان شیب مالیم پیدا می کند‬ ‫45 - کدامیک از عناصر زیر با آب باران وارد آبخوان می شود ؟‬ ‫1 )سولفور‬ ‫2 )نیترات و کربنات‬ ‫1 )سولفور و گاز کربنیک‬ ‫4 )گاز کربنیک و نیترات‬ ‫15 - مقاومت الکتریکی آبهای زیر زمینی در چه صورت تقلیل پیدا می نماید ؟‬ ‫1) هر چه مقدار امالح محلول بیشتر باشد‬ ‫2 )هر چه یونهای کلسیم و منیزیم کمتر باشد‬ ‫1 )هر چه مقدار امالح محلول کمتر باشد‬ ‫4 )هر چه مجموع یونهای کلسیم و منیزیم کمتر باشد‬ ‫65 - افزایش کدامیک از عناصر زیر آب زیر زمینی را از حیث آشامیدن نا مناسب می نماید ؟‬ ‫1 )کلسیم‬ ‫2 )منیزیم‬ ‫1 ) سدیم‬ ‫4 )کلسیم و منیزیم‬ ‫35 - حداکثر مجاز دیتر جنت ها در مرحله تخلیه به آبهای زیر زمینی چه مقدار است ؟‬ ‫1 )2 میلی گرم در لیتر‬ ‫2 )5/1 میلی گرم در لیتر‬ ‫1 )1 میلی گرم در لیتر‬ ‫4 ) 5/0 میلی گرم در لیتر‬ ‫85 - فعالیت زمین ساختی آلپاین ( ‪ ) late alpine‬در چه دوره ای خاتمه یافته است ؟‬ ‫1 )میوسن‬ ‫2 )پلیوسن‬ ‫1 )پلئستوسن‬ ‫4 ) هولوسن‬ ‫95 - کدامیک از سازنده های آبرفتی تحت تاثیر چین خوردگی آلپاین پایانی قرار گرفته و جهت دار شده‬ ‫اند‬ ‫1 ) سازند هزار دره ( ‪) a‬‬ ‫2 )سازند کهریزک ( ‪) bs‬‬ ‫1 )آبرفت های دشت (‪) c‬‬ ‫4 )آبرفتهای مخروط افکنه ای ( ‪) d‬‬ ‫12 - سازنده های قرمز باال و تناوب الیه بندی آنها چه تاثیری بر منابع آب دارند ؟‬ ‫1 )موجب بهبود کیفی و تقلیل تراکم امالح آب می شوند‬ ‫2 )موجب تخریب کیفی و ازدیاد تراکم امالح آب می شوند‬ ‫1 )موجد ازدیاد آالیش آب می شوند‬ ‫4 )موجد کاستی آالیش آب می شوند‬ ‫2 5 -آخرین رخداد کوهزائی آلپاین چه نام دارد ؟‬ ‫1 )الرامین‬ ‫2 )پیرنین‬ ‫1 )واالشین‬ ‫4 )پاسادنین‬ ‫22 - آزمایش معروف به ‪ (rock quality designation ) r . q . d‬یا مطالعه روش کیفی سنگ نشانگر چه‬ ‫ویژگی هایی است ؟‬ ‫1 )مقاومت‬ ‫2 )تراکم‬ ‫1 )مقاومت و تراکم‬ ‫4 )تجزیه و هوا زدگی‬ ‫72 - محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل به چند روش معمول است ؟‬ ‫1 )2 روش‬ ‫2 )1 روش‬ ‫1 )4 روش‬ ‫4 )1 روش‬ ‫42 - خصوصیات حوزه ها در رابطه با روان آب چه تعدادی است ؟‬ ‫1 )4 خصیصه‬ ‫2 )3 خصیصه‬ ‫1 )1 خصیصه‬ ‫4 )8 خصیصه‬ ‫12 - مشخصات هر ریزش که در مبحث هیدرولوژی سر ریز سد ها مورد استفاده قرار می گیرد چند نوع‬ ‫است ؟‬ ‫1 ) 4 مشخصه‬ ‫2 )1 مشخصه‬ ‫1 )5 مشخصه‬ ‫4 )2 مشخصه‬ ‫62 - استفاده از آب برای آبیاری از نظر قلیا ئیت آنها به چند طبقه تقسیم میشود ؟‬ ‫1 )1 طبقه‬ ‫2 )5 طبقه‬ ‫1 )4 طبقه‬ ‫4 )3 طبقه‬ ‫32 - برای قیمت تمام شده آب از طریق پمپاژ چاه چند نوع هزینه را باید در نظر داشت ؟‬ ‫1 )4 نوع‬ ‫2 )2 نوع‬ ‫1 )3 نوع‬ ‫4 )1 نوع‬ ‫82 - حوزه های آبریز اصلی ایران چه تعدادی است ؟‬ ‫1 )4 حوزه‬ ‫2 )3 حوزه‬ ‫1 )8 حوزه‬ ‫4 )5 حوزه‬ ‫92 - قطر دانه های گراول بستگی به کدامیک از عوامل زیر دارد ؟‬ ‫1 )عرض شبکه های لوله جدار‬ ‫2 )جنس زمین‬ ‫1 )آبدهی طبقه آبدار‬ ‫4 )عرض شبکه و جنس زمین‬ ‫17 - کانال های آبیاری که به طریق مهندسی ساخته می شود دارای چند نوع پوشش است ؟‬ ‫1 )3 نوع‬ ‫2 )1 نوع‬ ‫1 )5 نوع‬ ‫4 )2 نوع‬ ‫57 - یک سنگ دیوانی چه مقدار است ، با چه سرعتی ؟‬ ‫1 ) 21 ‪ 12 x‬سانتیمتر و سرعت 2 متر در 2 ثانیه‬ ‫2 ) 01 ‪ 10 x‬سانتیمتر و 1 متر در 5 ثانیه سرعت‬ ‫1 ) 51 ‪ 15 x‬سانتیمتر و 1 متر در 8 ثانیه‬ ‫4 ) 21 ‪ 20 x‬سانتیمتر و 1 متر در 8 ثانیه‬ ‫27 -روش بلنی گریدل تجدید نظر شده به چند عامل بستگی دارد ؟‬ ‫1 )1 عامل‬ ‫2 )2 عامل‬ ‫1 )5 عامل‬ ‫4 )4 عامل‬ ‫77 - لوگ ال چه متغیری را در داخل چاه اندازه گیری نموده و تفسیر آن چیست ؟‬ ‫1 )چگالی الیه و میزان تخلخل آن و نوع سیال موجود در الیه‬ ‫2 )فقط چگالی الیه و میزان تخلخل‬ ‫1 )جنس ذرات تشکیل دهنده و اندازه هر نوع سیال موجود در الیه‬ ‫4 )1 و 1‬ ‫47 -نقش تزریق گل حفاری در سیستم حفاری روتاری کدام است ؟‬ ‫1 )بیرون کشیدن و خارج ساختن مواد حفاری شده و مهار کردن الیه آبدار‬ ‫2 )لغزنده کردن – تمیز کردن – سرد کردن ابزار حفاری – نگهداری جدار چاه در مقابل ریزش‬ ‫1 )نگهداری جدار چاه و جلوگیری از ریزش و افزایش سرعت حفاری‬ ‫4 )1 و 2‬ ‫17 - در چه روشی از حفاری روتاری برای نگهداشتن سطح گل با سطح آب زیر زمینی مهم است ؟‬ ‫1 )روش ایرلیفت‬ ‫2 )روش جریان معکوس‬ ‫1 )روش جریان مستقیم‬ ‫4 )هیچکدام‬ ‫67 - عمل تخفیف ضربه که مانع شکستن ابزار حفاری در نوع ضربه ای می گردد توسط چه ابزاری صورت‬ ‫می پذیرد ؟‬ ‫1 )مته‬ ‫2 )استیم‬ ‫1 )مارندیل‬ ‫4 )جارز‬ ‫37 - با استفاده از منحنی تجمعی حاصل از گرانو متر یک نمونه های جمع آوری شده از الیه های حفاری‬ ‫شده میتوان اندازه شکاف های لوله جدار را جهت مشبک نمودن تعیین نمود در این روش باید اندازه ذرات‬ ‫را در محل تقاطع منحنی با خط مستقیم عمود بر چه درصدی از درصد تجمعی ( محور قائم ) تعیین نمود ؟‬ ‫1 )03 درصد‬ ‫2 )04 تا 05 درصد‬ ‫1 )00 درصد‬ ‫4 )52 درصد‬ ‫87 - کدامیک از سازندهای زیر از نظر هیدروژئولژیک اهمیت دارد ؟‬ ‫1 )سازند شمشک‬ ‫2 )سازند قم‬ ‫1 )سازند الر‬ ‫4 )سازند گرپی‬ ‫97 - مطالعات ردیابی آبهای زیر زمینی توسط کدامیک از ایزوتوپهای محیطی زیر انجام می شود ؟‬ ‫1 )نیتروژن 11 – کربن 41 – اکسیژن 31‬ ‫2 )اکسیژن 81 – هیدروژن 2 – کلر 11‬ ‫1 )کربن 41 – هیدروژن 1 – اکسیژن 81‬ ‫4 )اکسیژن 81 – کربن 41 – هیدروژن 2‬ ‫14 - در سیستم حفاری ضربه ای چه عاملی موجب حرکت دورانی وسایل حفاری و در نتیجه مدور شدن‬ ‫چاه میگردد ؟‬ ‫1 )کابل مته‬ ‫2 )روپ ساکت‬ ‫1 )استیم‬ ‫4 )1 و 2‬ ‫54 - معمولترین میزان چگالی گل حفاری در چاههای آب کدام است ؟‬ ‫1 )یک پوند در یک لیتر‬ ‫2 )پوند در گالن‬ ‫1 )کیلوگرم در یک لیتر‬ ‫4 )008 گرم در یک لیتر‬ ‫سوال 24 - شیرین کردن آبهای شور به صورت کالن در ایران با کدامیک از روش ها انجام می گیرد ؟‬ ‫1 )روش تقطیر به وسیله حرارت دادن‬ ‫2 )روش اسمز معکوس‬ ‫1 )روش الکتریکی‬ ‫4 )روش یخ زدن‬ ‫74 - کدامیک از روش های زیر برای تغذیه مصنوعی سطحی بکار گرفته نمی شود ؟‬ ‫1 )تغذیه مصنوعی به وسیله استخرهای مخصوص‬ ‫2 )تغذیه مصنوعی به وسیله چاه‬ ‫1 )تغذیه مصنوعی به وسیله پخش آب روی زمین‬ ‫4 )تغذیه مصنوعی در بستر رودخانه ها‬ ‫44 - بیشترین آب در دشت کرج از کدام سازند استخراج می شود ؟‬ ‫1 )رسوبات سازند هزار دره ( ‪) a‬‬ ‫2 )رسوبات سازند کهریزک ( ‪) b‬‬ ‫1 )رسوبات سازند هفت جوی ( ‪) c‬‬ ‫4 )رسوبات ( ‪) d‬‬ ‫14 - شیب کوره قنات در بخش آیگون ( تره کار ) چگونه است ؟‬ ‫1 )بیشتر از شیب متوسط زمین است‬ ‫2 )شیب آن کمتر از شیب سطح آبهای زیر زمینی است‬ ‫1 )کوره قنات افقی و بدون شیب است‬ ‫4 )شیب کوره قنات بیشتر از شیب سطح آبهای زیر زمینی است‬ ‫34 - عمق نفوذ جریان در متد الکتریک در یک محیط هموژن چه مقدار است ؟‬ ‫1 )دو برابر طول فرستنده جریان‬ ‫2 )برابر طول فرستنده جریان‬ ‫1 )یک چهارم طول فرستنده جریان‬ ‫4 )یک دوم طول فرستنده جریان‬ ‫24 - منحنی سنداژ الکتریک با متد شو لمبرجر در روی چه نوع کاغذ رسم می شود ؟‬ ‫1 )کاغذ میلیمتری‬ ‫2 )کاغذ نیمه لگاریتمی‬ ‫1 )کاغذ دو محور نیمه لگاریتمی‬ ‫4 )تفاوت نمی کند بستگی به مفسر دارد‬ ‫84 - در متد الکتریک در چه زمانی اندازه گیری انجام می شود ؟‬ ‫1 )پس از قطع جریان‬ ‫2 )در تمام مدت که جریان برقرار است قابل اندازه گیری می باشد‬ ‫1 )پس از وصل جریان‬ ‫4 )پس از خنثی کردن پتانسیل خودزا ‪ sp‬و وصل جریان‬ ‫94 - بهترین فرم جداربندی کوره قنات از نظر اجرا و مقاوت در مقابل فشار و گذر آب و نصب کدام است ؟‬ ‫1 )به صورت مستطیل‬ ‫2 )به صورت تخم مرغی کف صاف‬ ‫1 )به صورت تخم مرغی‬ ‫4 )به صورت بیضی‬ ‫11 - قنات در کدام یک از جهت های زیر حفر می گردد ؟‬ ‫1 )در جهت جریان آب زیر زمینی‬ ‫2 )در روی خط تراز آب زیر زمینی‬ ‫1 )به موازات دامنه‬ ‫4 )در هر محل متفاوت است‬

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن