راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1375

سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1375

0 تومان
کد محصول : Ab_eng_1375

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- مقدار افت (s) در یک حلقه چاه مشاهده­ای به فاصله 9 =r  متری یک حلقه چاه بهره­برداری که با  آبدهی  50 =  q لیتر در ثانیه پمپاژ و در سفره آبی با ضریب قابلیت انتقال  t=5×  مترمربع در ثانیه و ضریب ذخیره S= %6 و در زمان موردنظر 5 = t روز می­باشد چقدر است؟ (معادله ژیکوب).

1) 183/0 متر

2) 366/0 متر

3) 66/3 متر

4) 732/0 متر

2 - یک حلقه چاه در فاصله­ای از یک رشته قنات واقع در سفره آبی با ضریب قابلیت انتقال 900 = t  مترمربع در روز و ضریب ذخیره 5 =  sدرصد و زمان بهره­برداری 5 روز حفر شود تا به قنات ضرر وارد نیاورد (حالت پمپاژی نا پایدار است).

1) 200 متر

2) 300 متر

3) 450 متر

4) 600 متر

3- در آزمایش یک حلقه چاه با آبدهی ثابت که سطح آب پمپاژی (افت) و زمان مربوطه در چاه مشاهده­ای (پیزومتر) مجاور آن اندازه­گیری می­شود به منظور موارد زیر است.

1) تعیین فقط ضریب قابلیت انتقال (t)

2) تعیین فقط ضریب ذخیره (s)

3) تعیین فقط ضریب نفوذپذیری (k)

4) هر سه را می­توان با اندازه­گیری ارقام فوق محاسبه نمود

4- ضریب قابلیت انتقال، ذخیره و ضخامت سفره آبی به ترتیب برابر با t= متر مربع در ثانیه ، s= 5 x  و 25 = b متر است. در صورتی که سطح آب در یک حلقه چاه پمپاژی بعد از 24 ساعت به حالت تعادل رسیده و برابر با 7/5= s  متر افت نماید در چه فاصله از بخش آبده یک رشته قنات می­توان چاهی را حفر نمود؟

1) 150 متر

2) 300 متر

3) 500 متر

4) 450 متر

5- یک حلقه چاه در فاصله 100 متری یک رشته قنات حفر شده، در حالیکه حریم ضرری آن برابر با 500 متر است. آیا ممکن است به یکی از دلائل زیر به قنات ضرر وارد نیاورد؟

1) چاه در فاصله 100 متری مظهر قنات حفر و با قسمت آبده قنات بیشتر از 500 متر فاصله دارد.

2) چاه از سفره تحت فشار آبگیری و دیواره آن در سفره آب آزاد (آبگیر قنات) کاملاً سیمانته شده است.

3) در حد فاصله این دو منبع گسل غیر قابل نفوذ و یا رودخانه­ای با آبدهی زیاد که از نظر هیدرولیکی کاملا این دو منبع را تغذیه می­کند قرار دارد.

4) هر سه مورد بالا صحیح است.

6 - آبدهی مجاز چاه را می­توان به یکی از روش­های زیر تعیین نمود؟

1) روش دوپوئی و ریشارد

2) روش جانسون

3) روش آبدهی بحرانی

4) هر سه مورد

7- دو حلقه چاه در دو طرف رودخانه آبداری که از نظر هیدرولیکی با سفره در ارتباط بوده، حفر شده­اند. این دو حلقه چاه با آبدهی کمتر از حداقل آبدهی رودخانه پمپاژ می­شوند. در صورتی که هر یک از چاه­ها بطور جداگانه پمپاژ شوند هر یک از چاه­ها چقدر است؟

1) 10 متر

2) 5 متر

3) 5/7 متر

4) افتی ایجاد نمی­شود

8 - حرکت آب در محیط­های غیراشباعی چگونه است؟

1) در اثر کشش سطحی

2) در اثر افت فشار

3) در اثر کشش لوله­های مونی و نیروی وزنی

4) در اثر ضخامت لایه اشباع

9 - میزان سرعت آب زیرزمینی متناسب است با

1) ضریب قابلیت نفوذ

2) ضریب ذخیره

3) عکس افت فشار

4) درجه پوکی خاک

10- موقعیت خطوط جریان با خطوط هم پتانسیل چگونه است؟

1) با یکدیگر موازیند

2) بر یکدیگر عمودند

3) بر یکدیگر منطبقند

4) یکدیگر را با زوایای نامشخص قطع می­کنند

11- عملیات چاه پیمائی (well logging) به چه منظوری انجام می­شود؟

1) به منظور شناخت ضرائب هیدرو دینامیک

2) به منظور کنترل لایه اشباع

3) به منظور شناخت سطح ایستایی

4) به منظور تفکیک مشخصه فیزیکی لایه­های زمین در محل حفر چاه

12- در یک لوله آبرسانی عمل هواگیری ضمن نصب شیرهای مربوط ( ventouse) به چه منظوری انجام می­گیرد؟

1) به منظور ازدیاد سرعت جریان

2) به منظور خارج نمودن هوا و تقلیل مکانیسم خوردگی لوله

3) به منظور پالایش آب

4) به منظور حفظ فشار شبکه

13- در مرحله هجوم آب شور وضعیت گرادیان هیدرولیک چگونه است؟

1) از دریا به جانب خشکی شیب دارد

2) از خشکی به طرف دریا شیب دارد

3) گرادیان شیب تند پیدا می­کند

4) گرادیان شیب ملایم پیدا می­کند

14- کدامیک از عناصر زیر با آب باران وارد آبخوان می­شود؟

1) سولفور

2) نیترات و کربنات

3) سولفور و گاز کربنیک

4) گاز کربنیک و نیترات

15- مقاومت الکتریکی آب­های زیرزمینی در چه صورت تقلیل پیدا می­نماید؟

1) هر چه مقدار املاح محلول بیشتر باشد

2) هر چه یون­های کلسیم و منیزیم کمتر باشد

3) هر چه مقدار املاح محلول کمتر باشد

4) هر چه مجموع یو­ن­های کلسیم و منیزیم کمتر باشد

16- افزایش کدامیک از عناصر زیر آب زیرزمینی را از حیث آشامیدن نامناسب می­نماید؟

1) کلسیم

2) منیزیم

3) سدیم

4) کلسیم و منیزیم

17- حداکثر مجاز دیتر جنت­ها در مرحله تخلیه به آب­های زیرزمینی چه مقدار است؟

1) 2 میلی گرم در لیتر

2) 5/1 میلی گرم در لیتر

3) 1 میلی گرم در لیتر

4 ) 5/0 میلی گرم در لیتر

18- فعالیت زمین ساختی آلپاین late alpine ) ) در چه دوره­ای خاتمه یافته است؟

1) میوسن

2) پلیوسن

3) پلئستوسن

4 ) هولوسن

19- کدامیک از سازنده­های آبرفتی تحت تأثیر چین خوردگی آلپاین پایانی قرار گرفته و جهت­دار شده­اند

1) سازند هزار دره (a)

2) سازند کهریزک (bs)

3) آبرفت­های دشت (c)

4) آبرفت­های مخروط افکنه­ای(d)

20- سازنده­های قرمز بالا و تناوب لایه بندی آنها چه تاثیری بر منابع آب دارند؟

1) موجب بهبود کیفی و تقلیل تراکم املاح آب می­شوند

2) موجب تخریب کیفی و ازدیاد تراکم املاح آب می شوند

3) موجد ازدیاد آلایش آب می­شوند

4) موجد کاستی آلایش آب می­شوند

21- آخرین رخداد کوهزائی آلپاین چه نام دارد؟

1) لارامین

2) پیرنین

3) والاشین

4) پاسادنین

22 - آزمایش معروف به r. q. d (rock quality designation) یا مطالعه روش کیفی سنگ نشانگر چه ویژگی­هایی است؟

1) مقاومت

2) تراکم

3) مقاومت و تراکم

4) تجزیه و هوازدگی

23- محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل به چند روش معمول است؟

1) 2 روش

2) 1 روش

3) 4 روش

4) 3 روش

24 - خصوصیات حوزه­ها در رابطه با روان آب چه تعدادی است؟

1) 4 خصیصه

2) 6 خصیصه

3) 3 خصیصه

4) 8 خصیصه

25- مشخصات هر ریزش که در مبحث هیدرولوژی سر ریز سدها مورد استفاده قرار می­گیرد چند نوع است؟

1) 4 مشخصه

2) 3 مشخصه

3) 5 مشخصه

4) 2 مشخصه

26 - استفاده از آب برای آبیاری از نظر قلیائیت آن­ها به چند طبقه تقسیم می­شود؟

1) 3 طبقه

2) 5 طبقه

3) 4 طبقه

4) 6 طبقه

27- برای قیمت تمام شده آب از طریق پمپاژ چاه چند نوع هزینه را باید در نظر داشت؟

1) 4 نوع

2) 2 نوع

3) 6 نوع

4) 3 نوع

28- حوزه­های آبریز اصلی ایران چه تعدادی است؟

1) 4 حوزه

2) 6 حوزه

3) 8 حوزه

4) 5 حوزه

29 - قطر دانه­های گراول بستگی به کدامیک از عوامل زیر دارد؟

1) عرض شبکه­های لوله جدار

2) جنس زمین

3) آبدهی طبقه آبدار

4) عرض شبکه و جنس زمین

30- کانال­های آبیاری که به طریق مهندسی ساخته می­شود دارای چند نوع پوشش است؟

1) 6 نوع

2) 3 نوع

3) 5 نوع

4) 7 نوع

31- یک سنگ دیوانی چه مقدار است، با چه سرعتی؟

1) 12×12 سانتیمتر و سرعت 2 متر در 2 ثانیه

2) 10×10 سانتیمتر و 1 متر در 5 ثانیه سرعت

3) 15×15 سانتیمتر و 3 متر در 8 ثانیه

4) 20×12 سانتیمتر و 3 متر در 8 ثانیه

32- روش بلنی گریدل تجدید نظر شده به چند عامل بستگی دارد؟

1) 3 عامل

2) 2 عامل

3) 5 عامل

4) 4 عامل

33- لوگ لا چه متغیری را در داخل چاه اندازه­گیری نموده و تفسیر آن چیست؟

1) چگالی لایه و میزان تخلخل آن و نوع سیال موجود در لایه

2) فقط چگالی لایه و میزان تخلخل

3) جنس ذرات تشکیل دهنده و اندازه هر نوع سیال موجود در لایه

4) 1 و 3

34- نقش تزریق گل حفاری در سیستم حفاری روتاری کدام است؟

1) بیرون کشیدن و خارج ساختن مواد حفاری شده و مهار کردن الیه آبدار

2) لغزنده کردن– تمیز کردن– سرد کردن ابزار حفاری– نگهداری جدار چاه در مقابل ریزش

3) نگهداری جدار چاه و جلوگیری از ریزش و افزایش سرعت حفاری

4) 1 و 2

35- در چه روشی از حفاری روتاری برای نگهداشتن سطح گل با سطح آب زیر زمینی مهم است؟

1) روش ایرلیفت

2) روش جریان معکوس

3) روش جریان مستقیم

4) هیچکدام

36- عمل تخفیف ضربه که مانع شکستن ابزار حفاری در نوع ضربه­ای می­گردد توسط چه ابزاری صورت می­پذیرد؟

1) مته

2) استیم

3) مارندیل

4) جارز

37- با استفاده از منحنی تجمعی حاصل از گرانومتر یک نمونه­های جمع­آوری شده از الیه­های حفاری شده می­توان اندازه شکاف­های لوله جدار را جهت مشبک نمودن تعیین نمود در این روش باید اندازه ذرات را در محل تقاطع منحنی با خط مستقیم عمود بر چه درصدی از درصد تجمعی (محور قائم) تعیین نمود؟

1) 60 درصد

2) 40 تا 50 درصد

3) 90 درصد

4) 25 درصد

38- کدامیک از سازندهای زیر از نظر هیدروژئولژیک اهمیت دارد؟

1) سازند شمشک

2) سازند قم

3) سازند لار

4) سازند گرپی

39- مطالعات ردیابی آب­های زیرزمینی توسط کدامیک از ایزوتوپ­های محیطی زیر انجام می­شود؟

1) نیتروژن 13- کربن 14- اکسیژن 16

2) اکسیژن 18- هیدروژن 2- کلر 13

3) کربن 14- هیدروژن 3- اکسیژن 18

4) اکسیژن 18- کربن 14- هیدروژن 2

40- در سیستم حفاری ضربه­ای چه عاملی موجب حرکت دورانی وسایل حفاری و در نتیجه مدور شدن چاه می­گردد؟

1) کابل مته

2) روپ ساکت

3) استیم

4) 1 و 2

41– معمول­ترین میزان چگالی گل حفاری در چاه­های آب کدام است؟

1) یک پوند در یک لیتر

2) پوند در گالن

3) کیلوگرم در یک لیتر

4) 800 گرم در یک لیتر

سوال 42 - شیرین کردن آب­های شور به صورت کالن در ایران با کدامیک از روش­ها انجام می­گیرد؟

1) روش تقطیر به وسیله حرارت دادن

2) روش اسمز معکوس

3) روش الکتریکی

4) روش یخ زدن

43- کدامیک از روش­های زیر برای تغذیه مصنوعی سطحی بکار گرفته نمی­شود؟

1) تغذیه مصنوعی به وسیله استخرهای مخصوص

2) تغذیه مصنوعی به وسیله چاه

3) تغذیه مصنوعی به وسیله پخش آب روی زمین

4) تغذیه مصنوعی در بستر رودخانه­ها

44 - بیشترین آب در دشت کرج از کدام سازند استخراج می­شود؟

1) رسوبات سازند هزار دره (a)

2) رسوبات سازند کهریزک (b)

3) رسوبات سازند هفت جوی (c)

4) رسوبات (d)

45- شیب کوره قنات در بخش آیگون (تره کار) چگونه است؟

1) بیشتر از شیب متوسط زمین است

2) شیب آن کمتر از شیب سطح آب­های زیرزمینی است

3) کوره قنات افقی و بدون شیب است

4) شیب کوره قنات بیشتر از شیب سطح آب­های زیرزمینی است

46- عمق نفوذ جریان در متد الکتریک در یک محیط هموژن چه مقدار است؟

1) دو برابر طول فرستنده جریان

2) برابر طول فرستنده جریان

3) یک چهارم طول فرستنده جریان

4) یک دوم طول فرستنده جریان

47 - منحنی سنداژ الکتریک با متد شو لمبرجر در روی چه نوع کاغذ رسم می­شود؟

1) کاغذ میلیمتری

2) کاغذ نیمه لگاریتمی

3) کاغذ دو محور نیمه لگاریتمی

4) تفاوت نمی­کند بستگی به مفسر دارد

48 - در متد الکتریک در چه زمانی اندازه­گیری انجام می­شود؟

1) پس از قطع جریان

2) در تمام مدت که جریان برقرار است قابل اندازه­گیری می­باشد

3) پس از وصل جریان

4) پس از خنثی کردن پتانسیل خودزا sp  و وصل جریان

49 - بهترین فرم جداربندی کوره قنات از نظر اجرا و مقاوت در مقابل فشار و گذر آب و نصب کدام است؟

1) به صورت مستطیل

2) به صورت تخم مرغی کف صاف

3) به صورت تخم مرغی

4) به صورت بیضی

50- قنات در کدام یک از جهت­های زیر حفر می­گردد؟

1) در جهت جریان آب زیرزمینی

2) در روی خط تراز آب زیر زمینی

3) به موازات دامنه

4) در هر محل متفاوت است