راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1373

سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1373

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Ab_eng_1373

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته مهندسی آب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1373 –گروه منابع‬ ‫آب و معادن‬ ‫3 - تبصره ذیل ماده 2 و ماده 8 قانون توزیع عادالنه آب را شرح دهید ؟ ( 3 نمره )‬ ‫2 – ماده 13 و بیست آئین نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب را شرح دهید ؟ ( 3 نمره )‬ ‫1 - اهداف زهکشی و انواع آنرا شرح دهید ؟ ( 3 نمره )‬ ‫4 - افت فشار در لوله های آب و شبکه آبرسانی به چه عواملی بستگی دارد ؟ ( 3 نمره )‬ ‫5 - آبیاری به طریقه نشتی چند نوع است ؟ ( 3 نمره )‬ ‫6 - آزمایش پمپاژ بادبی ثابت و متغیر ( للت پله کانی ) برای چه منظوری اعمال می شود ؟ ( 3 نمره )‬ ‫3 - مصرف آب محصوالت مختلف کشاورزی به چه عواملی بستگی دارد ؟ ( 3 نمره )‬ ‫8 - مدول آبیاری و اساس متد بالنی – گریدل را شرح دهید ؟ ( 3 نمره )‬ ‫9 - آیا می توان در یک حلقه چاه نیمه عمق ( چاه تا سنگ کف حفاری نشده است ) به لحاظ کنترل ضرائب‬ ‫سفره آزمایش پمپاژ نمود ؟ ( 3 نمره )‬ ‫13 - شعاع تاثیر در کارشناسی چه مواردی دارد و عوامل موثر بر آن را نام ببرید ؟ ( 3 نمره )‬ ‫33 - یک حلقه چاه در مجاورت رشته قناتی حفر شده است ، در یک نظریه کارشناسی این چاه بر روی‬ ‫قنات بدون تاثیر نامبرده شده است ، به نظر جنابعالی دالئل توجیهی این کارشناس چیست . بطور خالصه‬ ‫بنویسید ؟ ( 3 نمره )‬ ‫23 - یک حلقه چاه از خط شاقولی منحرف شده است . چگونه و با چه دستگاهی می توان آن را مشخص و‬ ‫تعیین نمود . آیا این حلقه در هر حال و یا هر نوع تجهیزات از نظر کارشناس قابل قبول است یا خیر ؟ ( 3‬ ‫نمره )‬ ‫13 - یکی از وسایل حفاری غیر قابل خردشدن ( بطور مثال بیلر ) در یک حلقه چاه در حال حفاری سقوط‬ ‫نموده و به وسیله وسائل مورد کاربرد خارج کردن آن مقدور نمی باشد . آیا این حلقه چاه از نظر کارشناسی‬ ‫قابل قبول است یا خیر ؟ ( 3 نمره )‬ ‫43 - مشخصات یک سفره آب بطور خالصه شرح داده و ضرائب و ثوابت آن را فقط نام ببرید ؟ ( 3 نمره )‬ ‫53 - قابلیت انتقال و ضریب ذخیره را تعریف و مقدار یا دیمانیون ضریب ذخیره در سفره آزاد و تحت فشار‬ ‫را بنویسید ؟ ( 3 نمره )‬ ‫63 - آیا می توان در یک حلقه چاه دهانه گشاد آزمایش پمپاژ نمود . در صورت مثبت بودن جواب ، تحلیل‬ ‫ارقام حاصله چگونه است ؟ ( 3 نمره )‬ ‫33 - آیا می توان از طریق محاسبه راندمان چاه به صحت و دقت عملیات کراول ریزی و اسکرین گذاری و‬ ‫عدم شستشوی یک حلقه چاه پی برد ؟ ( 3 نمره )‬ ‫83 - تخلخل در سازنده های سخت ( بویژه آهک ) و سازنده های نا پیوسته ( آبرفتها ) از چه نوع دسته ای‬ ‫است ؟ ( 3 نمره )‬ ‫93 - آیا می توان ضریب ذخیره را از ارقام پمپاژ از یک حلقه چاه مورد پمپاژ بدون داشتن و اندازه گیری‬ ‫سطح آب در چاه مشاهده ای یا پیزومتر محاسبه نمود ؟ ( 3 نمره )‬ ‫12 - سرعتهای خطی و صفحه ای و متالطم را در حرکت آبهای زیر زمینی نام برده و توضیح دهید که کدام‬ ‫سرعت جریان در قانون دادرسی صادق است و به موجب آن قانون عامل موثر در جهت جریان فشار است یا‬ ‫اختالف ارتفاع ؟ ( 3 نمره )‬ ‫32 - با توجه به قانون دادرسی از مقطعی به طول 1113 متر و ضخامت 112 متر با شیب 3 در هزار و قابلیت‬ ‫نفوذ 13 متر در روز ساالنه چند متر مکعب آب عبور می نماید . ؟ ( 3 نمره )‬ ‫22 - تولید ویژه و بازمان ویژه را شرح دهید ؟ ( 3 نمره )‬ ‫12 - موقعیت خطوط جریان با خطوط هم پتانسیل چگونه است و در مرحله هجوم آب شور کرادیان‬ ‫هیدرولیک چه وضعیتی دارد ؟ ( 3 نمره )‬ ‫42 - حرکت کوهرائی آلپاین پایانی ( ............... ) موجد په فعالیتهایی در روند زمین ساخت بوده و این‬ ‫فعالیتها در چه دوره هایی بوقوع پیوسته است ؟ ( 3 نمره )‬ ‫52 - سازنده های قرمز زیرین ( پالئوژن ) و قرمز زیرین ( نئوژن ) را با نوع نهشته های غالب نام ببرید و اثر‬ ‫این نهشته ها را در تخریب کیفیت منابع آب شرح دهید ؟ ( 3 نمره )‬ ‫62 - پدیده روانگری ( روانگرائی ............... ) را شرح داده و اثر آن را بر پی پایه های سازه ها و شیب و‬ ‫شیروانی خاکریزها بیان نمائید ؟ ( 3 نمره )‬ ‫32 - سختی کل آب متوجه چه کاتیونها ئی است و واحد اندازه گیری سختی چیست ؟‬ ‫عناصر سختی آب را به ترتیب درجه اهمیت و الویت بیان نموده و اثر سختی را در آب کشاورزی و آب‬ ‫آشامیدنی شرح دهید ؟ (3نمره )‬ ‫82 - از میان آلوده سازهای آلی ، دتر جنت ها ( سور فاکتانت ها ) و عیار قابل قبولشان را در مرحله ورود‬ ‫به آبخوان را بنویسید ؟ ( 3 نمره )‬ ‫92 - آلوده سازهای حاصل از ترکیبات نیتروژن دار کدامند و در رابطه با آلودگی آ چه منشائی دارند ؟ ( 3‬ ‫نمره )‬ ‫11 - بر اساس شاخص ال نژلیه ( .................................................... ) مکانیسم خوردگی آب را بیان‬ ‫(...................... ) و چگونگی ایجاد توقف پوسیدگی و زنگ زدگی (............... ) را در جدار و کالمن چاه و لوله‬ ‫های آب رسانی بیان نمائید ؟ ( 3 نمره )‬

آزمون