راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته طبع و نشر و تالیفات کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

سوالات آزمون رشته طبع و نشر و تالیفات کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1395

0 تومان
کد محصول : Tabonashr_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته طبع و نشر و تالیفات کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-براساس قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، کدام مورد درخصوص مدت استفاده از حقوق مادی پدید آورنده، صحیح است؟

 ۱) برای وراث، تا ده سال پس از مرگ پدید آورنده است.

 ۲) برای وراث، تا سی سال پس از مرگ پدیدآورنده است.

 ۳) برای پدید آورنده، حداکثر تا سی سال پس از تولید اثر است.

 ۴) در آثار مشترک برای وراث، تا ده سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده است.

 2-در سال ۱۳۵۹، فرد (A) به عنوان سفارش دهنده، سفارش تولید کتابی را به پدید آورنده (B) میدهد و ناشر (C) در سال ۱۳۶۰ این اثر را منتشر می کند و در سال ۱۳۶۲ پدید آورنده اثر فوت می کند. براساس قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، حقوق مادی اثر از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰ به کدام یک از افراد زیر، تعلق می گیرد؟

 ۱) سفارش دهنده (A)

2) ناشر( C)

 ۳)  وراث قانونی پدید آورنده (B)

) ۴) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای استفاده عموم

3-مطابق قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، ذکر مآخذ در کدام یک از موارد زیر، ضروری است؟

 الف - نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی، علمی، فنی، آموزشی، تربیتی،به صورت انتقاد و تقريظ در حدود متعارف.

 ب - برداشت از آثار مختلف برای تهیه جزوه هایی که برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می شود، بدون داشتن جنبه انتفاعی.

 ج - تأليف مقالاتی که از گردآوری چند اثر پدید آمده اند.

 ۱) «الف» - «ب»

۲) «ب» - «ج»

 ۳) «الف» - «ج»

۴) «الف» - «ب» - «ج»

4- کدام یک از موارد زیر، جزو اثرهای مورد حمایت قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان هستند؟

 الف – نمایشنامه

 ب – مقاله

 ج - پیکره (مجسمه) د- اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.

 ۱) «الف» - «د»

۲) «الف» - «ب»

۳) «ب» - «د»

۴) «الف» - «ب» - «ج» - «د»

 5-طبق قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، نسخه برداری از کدام یک از اثرهای زیر، در صورتی که برای استفاده شخصی و غیرانتفاعی باشد، مجاز است؟

 الف - کتابهای تاریخی

 ب - کتابهای علمی

 ج - ضبط برنامه تلویزیونی

 د- نمایشنامه

 ۱) «ب» - «ج» - «د»

۲) «الف» - «ب» - «ج» - «د»

 ۳) «الف» - «ب»

۴) «الف» - «ب» - «د»

6-حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می آید، تا............................. از تاریخ................................ متعلق به.......................... است

۱) سی سال - فوت پدید آورنده - سفارش دهنده

۲) ده سال - فوت پدید آورنده - وراث قانونی

۳) سی سال - پدید آمدن - سفارش دهنده

۴) ده سال - پدید آمدن – مؤلف

۷-  مطابق قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای، مدت حمایت از حقوق مادی و معنوی از تاریخ پدید آوردن نرم افزار، به ترتیب چقدر است؟

 ۱) سی سال - نامحدود

۲) نامحدود - سی سال

 ۳) سی سال - سی سال

۴) نامحدود - نامحدود

۸- فرد A به عنوان کارفرما، فرد B را برای پدید آوردن نرم افزاری مفروض به استخدام در می آورد، مطابق قانون، در صورتی که در قرارداد پیش بینی خاصی صورت نپذیرفته باشد، حقوق مادی و حق تغییر و توسعه نرم افزار، به ترتیب متعلق به چه کسی است؟

1)B,B              2)        A,A

3) B,A          4) A,B

۹- مطابق قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مدت حمایت از حقوق معنوی پدید آورنده چه مدت و چگونه است؟

 ۱) سی سال - با رضایت پدید آورنده قابل انتقال به غیر

 ۲) نامحدود - با رضایت پدید آورنده قابل انتقال به غیر

 ۳) سی سال - غیرقابل انتقال

 ۴) نامحدود - غیرقابل انتقال

 ۱۰- حقوق ناشی از کدام یک از موارد زیر، حق مشاع پدید آورندگان محسوب می شود؟

۱) اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد.

 ۲) یک دوره کتاب چندجلدی که هر جلد آن به تفکیک، توسط یک پدیدآورنده تولید شده باشد.

 ۳) یک اثر ترجمه که توسط دو مترجم مستقل، برای دو ناشر ترجمه شده باشد.

 ۴) آثار مختلف یک پدیدآورنده که توسط چند ناشر مستقل، انتشار یافته باشند.

 ۱۱- چاپخانه ها و واحدهای وابسته، پیش از چاپ چند مورد از سفارشات زیر، باید مجوز کتبی از ناشر یا مؤلف درخواست و اخذ نمایند؟

 الف - کتب حل المسائل درسی و کمک آموزشی

 ب - قرآن مجید

 ج - تقویم و سررسید

 د- کتب مربوط به روابط زناشویی و مسائل جنسی

 ۱) «الف» - «د»

| ۲) «ب» - «د»

 ۳) «الف» - «ب» - «ج» - «د»

 ۴) «ب» - «ج»

 ۱۲- در تولید کتاب، حروف نگاری و صحافی، به ترتیب جزو کدام یک از سه مرحله اصلی تولید فرهنگی، تولید فنی و تولید چاپی محسوب می شود؟

 ۱) تولید فنی - تولید چاپی

۲) تولید چاپی – تولید فنی

 ۳) تولید فرهنگی - تولید فنی

۴) تولید فرهنگی - تولید چاپی

 ۱۳- وقتی می گوییم گراماژ یک کاغذ ۷۰ گرم است، یعنی وزن چه ابعادی از آن كاغذ، ۷۰ گرم می باشد؟

  • .۱۰۰×۷۰
  • ۱۰۰×۱۰۰
  • ۹۰×۶۰
  • ۵۰×۷۰

14- رایج ترین گراماژ کاغذ مورداستفاده در صنعت نشر ایران برای تولید متن کتاب، چند گرم است؟

 ۱) ۸۰ تا ۱۰۰

۲) ۳۰ تا ۴۰

۳) ۱۰۰ تا ۱۵۰

۴) ۶۰ تا ۸۰

۱۵- در حال حاضر، برای تولید کتاب در ایران، رایج ترین سایز کاغذ مورد استفاده برحسب سانتی متر کدام است؟

 ۱) ۷۰×۱۰۰ و ۴۵x۷۰

۲) ۶۰×۹۰ و ۶۰×۵۰

۳) ۷۰×۱۰۰ و ۹۰X۶۰

۴) ۶۰×۹۰ و ۷۰*۴۵

۱۶- اندازه کتاب در قطع رحلی کوچک، بعد از برش تقریبا چند سانتی متر است؟

۲۳٫۵×۱۷ (۱           ۳۴۸ ۴۹ (۳

۱۴٫۵×۲۱ (۲           ۲۱۸۲۸٫۵ (۴

۱۷- برای تولید یک کتاب رقعی در هر طرف فرم (کاغذ به اندازه ۶۰×۴۵ سانتی متر)، چند صفحه از کتاب گنجانده می شود؟

1)12                      2) 8

3) 4                     4) 2

۱۸- برای به حداقل رساندن پرت کاغذ در تولید کتاب، کاغذ سایز ۷۰×۱۰۰ سانتی متر، برای تولید کدام قطع از کتابهای زیر، مناسب تر است؟

 ۱) وزیری - جیبی پالتویی

۲) رحلی کوچک – وزیری

 ۳) رحلی کوچک - جیبی پالتویی

۴) جیبی پالتویی – رقعی

۱۹- وزن تقریبی یک بند کاغذ (۵۰۰ برگ) ۷۰ گرمی با سایز ۹۰*۶۰ سانتی متر، چند کیلوگرم است؟

۹,۵۰۰ (۱                      ۱۸٫۹۰۰ (۳

۱۳,۵۰۰ (۲                    ۲۹٫۷۰۰ (۴

۲۰- قطع کاغذ A0 برحسب سانتی متر کدام است؟

۷۰×۵۰ (۱             ۵۰×۳۵ (۳

۱۰۰×۷۰ (۲            ۴۵×۶۰ (۴

 

۲۱- سایز کدام قطع کتاب، از بقیه کوچک تر است؟

 ۱) وزیری

۲) رقعی

۳) بیاضی

۴) رحلی کوچک

 ۲۲- در محاسبه هزینه چاپ، معمولا حداقل تیراژ چاپ برای چند برگ محاسبه می شود؟

 ۱) ده هزار

۲) دو هزار

 ۳) بیست هزار

۴) پنج هزار

 ۲۳- در مرحله تولید کتاب، انجام عملیات کدام مرحله بر دیگر مراحل تقدم دارد؟

 ۱) صفحه آرایی و فرم بندی

۲) چاپ

 ۳) تهیه فیلم و زینک در لیتوگرافی

۴) صحافی

 ۲۴- در حال حاضر، بیشترین کتاب های فارسی در کدام دو قطع زیر، منتشر می شود؟

 ۱) رحلی - سلطانی

۲) رقعی – پالتویی

 ۳) رحلی - پالتویی

۴) رقعی – وزیری

 ۲۵- از میان روش های معمول صحافی کتاب، معمولا کتاب های پرصفحه و با پوشش سخت را به کدام صورت صحافی می کنند؟

 ۱) مفتولی

۲) ته دوخت

 ۳) ته بند پلاستیکی

۴) ته چسب

 ۲۶- به طور معمول، ناشران ایرانی، قیمت پشت جلد کتاب بهای کتاب را چند برابر هزینه تمام شده تولید کتاب در نظر می گیرند؟

 ۱) بیش از ۱۰

۲) بین ۵ تا ۶

۳) حدود ۳

۴) بین ۸ تا ۱۰

۲۷- به طور معمول، چند درصد از مبلغ پشت جلد کتاب (بهای کتاب)، به عنوان مجموع هزینه های حق پدید آورنده، پخش و فروش کتاب در نظر گرفته می شود؟

 ۱) بین ۴۵ تا ۶۰

۲) کمتر از ۲۰

۳) بین ۲۰ تا ۳۰

۴) بیش از ۷۰

۲۸- معمولا بیشترین هزینه از هزینه های تمام شده تولید کتاب، مربوط به کدام یک از موارد زیر است؟

1)صحافی

2) لیتوگرافی و چاپ

 ۳) کاغذ و مقوا

۴) تایپ و صفحه آرایی

 ۲۹- در محاسبه هزینه های تولید کتاب به طور معمول، کدام یک از موارد زیر، جزو هزینه های متغیر محسوب می شود؟

الف – کاغذ

 ب – پخش

 ج - حق التأليف

 د. صفحه آرایی ها - نمونه خوانی

 ۱) «د» - «ه»

۲) «الف» - «ج» - «د»

۳) «الف» - «د» - «ه»

۴) «الف» - «ب» - «ج»

  ۳۰- به طور معمول، از بهای پشت جلد کتاب، بیشترین هزینه برای ناشر، مربوط به کدام یک از موارد زیر است؟

۱) پخش و فروش

۲) صحافي

۳) هزینه کاغذ

۴) حق التأليف

۳۱- برای تولید یک کتاب آموزشی ۳۰۴ صفحه ای با قطع وزیری و جلد شمیز در تیراژ ۱۰,۰۰۰ جلد، از مقوای ۲۵۰ گرم در سایز ۷۰×۱۰۰ سانتی متر استفاده کرده ایم. اگر در زمان تولید این کتاب، قیمت هر کیلو مقوا ۲۰۰۰ تومان بوده باشد، هزینه تقریبی خرید مقوا در تولید این کتاب، چند تومان بوده است؟ (وزن هر بند مقوای ۲۵۰ گرمی، معادل ۱۷٫۵ کیلوگرم است.)

۲۱۸٫ ۷۵۰ (۱          ۶۵۶,۲۵۰ (۳

۴۵۵,۰۰۰ (۲          ۸۷۵,۰۰۰ (۴

۳۲- اگر هزینه لیتوگرافی هر فرم ۱۸,۰۰۰ تومان و هزینه چاپ هر فرم به ازای هر یک هزار برگ در هر دور چاپ، ۲٫۳۰۰ تومان باشد، هزینه تقریبی لیتوگرافی و چاپ یک کتاب با قطع وزیری با ۳۰۴ صفحه متن دورنگ در تیراژ ۱۰ , ۰۰۰ جلد، چند تومان است؟

۱,۷۴۸,۰۰۰ (۱                  ۱,۵۵۸,۰۰۰ (۳

۶٫۲۳۲,۰۰۰ (۲                  ۳٫۱۱۶,۰۰۰ (۴

۳۳- اگر هزینه لیتوگرافی هر فرم ۲۰,۰۰۰ تومان و هزینه چاپ هر فرم به ازای هر یک هزار برگ در هر دور چاپ، ۳۰۰۰ تومان باشد، هزینه تقریبی لیتوگرافی و چاپ یک جلد کتاب آموزشی با قطع وزیری در تیراژ ۵۰۰۰ جلد با ۴۳۲ صفحه متن تکرنگ، چند تومان است؟

۱,۰۸۰,۰۰۰ (۱                   ۱,۸۹۰,۰۰۰ (۳

۱,۲۴۳,۰۸۰ (۲                 ۳٫۷۸۰,۰۰۰ (۴

۳۴- برای تولید جلد یک کتاب مفروض با قطع رحلی کوچک، از مقوای ۲۰۰ گرمی در سایز ۶۰×۹۰ سانتی متر استفاده کرده ایم. اگر تیراژ چاپ این کتاب ۷٫۰۰۰ جلد باشد، هزینه خرید مقوا برای چاپ این کتاب چند تومان بوده است؟

 (وزن هر بند مقوای ۲۰۰ گرمی معادل ۱۴ کیلوگرم و قیمت هر کیلو ۲۵۰۰ تومان در نظر گرفته شود.)

۶۳۰,۰۰۰ (۱                    ۳۱۵,۰۰۰ (۳

۱,۲۶۰,۰۰۰ (۲                  ۹۴۵,۰۰۰ (۴

۳۵- ناشری برای تولید یک کتاب وزیری با ۲۴۶ صفحه در تیراژ ۳۰۰۰ جلد، از کاغذ ۷۰ گرمی در سایز ۷۰× ۱۰۰ سانتی متر استفاده کرده است. اگر قیمت هر بند کاغذ در زمان تولید این اثر ۵۳,۰۰۰ تومان باشد، هزینه تقریبی خرید کاغذ برای تولید این اثر، چند تومان بوده است؟

۱,۲۴۵,۵۰۰ (۱                 ۳٫۷۳۶,۵۰۰ (۳

۲٫۴۹ ۱,۰۰۰ (۲                ۴٫۹۸۲,۰۰۰ (۴

۳۶- برای چاپ یک کتاب در سایز رحلی کوچک با ۲۳۸ صفحه و تیراژ ۵٫۰۰۰ جلد، استفاده از کدام سایز کاغذ برحسب سانتی متر مناسب تر است و در حدود چند بند کاغذ موردنیاز خواهد بود؟

۷۵ ،۱۰۰×۷۰ (۱                               ۱۵۰ ،۱۰۰×۷۰ (۳

۱۵۰ ،۹۰×۶۰ (۲                               ۷۵ ،۹۰×۶۰ (۴

۳۷- برای چاپ کتابی در قطع سلطانی با ۱۶۴ صفحه در تیراژ ۳٫۰۰۰ جلد، با قیمت هر بند کاغذ ۷۰×۱۰۰ سانتی متری 20,000 تومان، هزینه خرید کاغذ به طور تقریب چند تومان خواهد بود؟

۱۴,۷۶۰,۰۰۰ (۱                                 ۷,۳۸۰,۰۰۰ (۳

۱۱,۰۷۰,۰۰۰ (۲                                   ۳,۶۹۰,۰۰۰ (۴

۳۸- یک مؤسسه انتشاراتی در ایران، در حال انتشار کتاب A از نویسنده انگلیسی به زبان اصلی و ترجمه و انتشار کتاب B از زبان فرانسوی به زبان فارسی می باشد. برای انتشار کتابهای A و B، به ترتیب شابک را از کدام کشور باید اخذ نمود؟

 ۱) ایران - ایران

۲) ایران – فرانسه

 ۳) انگلستان - فرانسه

۴) انگلستان – ایران

 39- شناسه مخصوص کتاب در نظام EAN، کدام است؟

۸۴۶ (۱                        ۹۶۴ (۳

۸۶۴ (۲                       ۹۷۸ (۴

۴۰- هر رمزینه EAN مختص کتاب شامل چند رقم است؟

 ۱) چهار

۲) شش

 ۳) سیزده

۴) هشت

۴۱- در شابک زیر، علامت سؤال معرف رقم کنترل است. در صورتی که این شابک معتبر باشد، به جای علامت سؤال، کدام یک از موارد زیر را می توان منظور کرد؟ ؟ - ۳۷۴ - ۹۳۹-۹۶۴:ISBN

۱) X

2)6

3)4

4) 9

۴۲- محدوده کاربرد شابک (ISBN)، شامل استفاده برای کدام یک از موارد زیر نمی شود؟

 ۱) نوارهای ویدئو

۲) نشریات ادواری

 ۳) اسلایدهای آموزشی

۴) کتاب های چاپی

 ۴۳- شماره گروهی جمهوری اسلامی ایران، در نظام شماره گذاری بین المللی کتاب کدام است؟

۹۶۴ (۱                ۵۶۴ (۳

۶۱۹ (۲                ۴۹۶ (۴

۴۴- در کدام مورد، نیاز به تغییر شابک کتاب نیست؟

۱) وقتی کتاب توسط ناشر دیگری، بدون هیچ تغییری تجدید چاپ شود.

 ۲) وقتی یک عنوان به دو شکل تک جلدی و چندجلدی (سری)، با محتوای یکسان چاپ شود.

 ۳) وقتی کتابی بدون هیچ تغییری، توسط همان ناشر و فقط با تغییر قیمت تجدید چاپ شود.

۴) وقتی کتابی فقط با ویرایش و همراه با حذف و اضافات، توسط همان ناشر تجدید چاپ شود.

 ۴۵- برای یک دوره کتاب تاریخی که یازده جلد دارد، براساس قوانین موجود، در شرایطی که هر یک از جلدها به تنهایی قابل فروش باشد، چند شابک مورد استفاده قرار می گیرد؟

1)1

2) 2

 3) 11

4)12

۴۶- کدام مورد، معرف نظام شماره گذاری مخصوص نشریات ادواری یا همان شماره استاندارد بین المللی نشریات است؟

 ۱) شابن ISSN

2) ISMN

۳) شابک ISBN

4) ISRC

۴۷- درحال حاضر، ارسال درخواست فیپا به کدام صورت امکان پذیر است و فرایند صدور فیپا الکترونیکی در صورت کامل بودن و صحت اطلاعات ارائه شده توسط ناشر برای کتاب های چاپ اول، به چند روز زمان نیاز دارد؟

 ١) الکترونیکی و حضوری - ده

۲) الکترونیکی – ده

 ۳) الکترونیکی و حضوری - سه

۴) الکترونیکی – سه

 ۴۸- کدام دسته از ناشران، ملزم به دریافت فهرست نویسی پیش از انتشار (فیپا) جهت درج در صفحه شناسنامه کتاب قبل از انتشار آن هستند؟

 ۱) ناشرانی که مبادرت به چاپ کتابهای آموزشی می کنند.

 ۲) فقط ناشران خصوصی که آثار ترجمه منتشر می کنند.

 ۳) فقط ناشران دولتی که آثار ترجمه منتشر می کنند.

 ۴) تمام ناشران دولتی و غیردولتی

۴۹- مرجع صدور فیپا (فهرست نویسی پیش از انتشار)، کدام یک از موارد زیر است؟

۱) خانه کتاب

 ۲) اتحادیه ناشران

 3) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 ۴) سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 ۵۰- تهیه اطلاعات کتابشناختی برای شناسایی و بازیابی یک کتاب قبل از انتشار آن کتاب را چه می نامند؟

 ۱) شاپا

۲) شابک

۳) فیپا

۴) شابن

۵۱- محل درج فهرست نویسی پیش از انتشار (فیپا)، در کدام بخش است؟

 1 ) قسمت بالای صفحه حقوقی

۲) قسمت بالای صفحه عنوان

 ۳) قسمت پایین صفحه شناسنامه

۴) قسمت پایین صفحه عنوان

۵۲- به طور معمول، کدام یک از موارد زیر، جزو اطلاعات مندرج در صفحه عنوان کتاب است؟

الف - نام پدید آورندگان و ویرایش کنندگان

 ب - تاریخ نشر

 ج - شماره شابک

 د- چاپخانه

 ۱) «ج» - «د»

۲) «ب» - «ج» - «د»

 ۳) «الف» - «ب»

۴) «الف» - «ب» - «ج»

 ۵۳- در کدام یک از موارد زیر، کتاب تجدید چاپ در نوبت های بعدی چاپ، نیاز به فهرست نویسی (فیپا) مجدد دارد؟

الف - تغییر عنوان

 ب - اضافه یا کم شدن تعداد صفحات کتاب

 ج - ویراست کتاب د- تغییر قطع کتاب

 ۱) «ج» - «د»

۲) «ب» - «ج» - «د»

 ۳) «الف» - «ب» - «د»

۴) «الف» - «ب» - «ج» - «د»

 ۵۴- در مراحل تولید کتاب، ................ بر ............ تقدم دارد و مرجع صدور شابک ...... است

۱) ارسال درخواست فیپا - دریافت شابک - خانه کتاب

 ۲) دریافت شابک - ارسال درخواست فیپا - خانه کتاب

 ۳) دریافت شابک - ارسال درخواست فیپا - کتابخانه ملی

۴) ارسال درخواست فیپا - دریافت شابک - کتابخانه ملی

 ۵۵- یک دوره نشریه که شش شماره دارد، به ترتیب نیاز به چند شابن و چند شابک دارد؟

 ۱) یک - شش

۲) شش – یک

 ۳) یک - یک

۴) شش – شش

 ۵۶- در ویرایش زبانی (Language Editing)، ویراستار مسئول کنترل کدام یک از جنبه های زیر نیست؟

الف - املای واژه

 ب - قاعده های دستور زبان

 ج – استناد

 ۱) «ج»

۲) «الف» - «ب»

۳) «ب» - «ج»

۴) «الف» - «ج»

 ۵۷- در مراحل ویراستاری اثر، بررسی ارتباط تصویر، نمودار، جدول و مانند آن با هم و با متن، برعهده کدام ویراستار است؟

 ۱) ادبی

۲) زبانی

 ۳) ساختاری

۴) دستوری

 ۵۸- در یک ساختار سازمان انتشاراتی در مقیاس متوسط، معمولا کدام مورد، زیرمجموعه بخش تولید محتوایی محسوب نمی شود؟

۱) نمونه خوانی

 ۳) نمایه سازی

۴) ویراستاری

 ۵۹- در مراحل ویرایش بنیادی، معمولا کدام مرحله از ویرایش بر سایرین، مقدم است؟

 ۱) ویرایش زبانی

۲) تصویر ویرایی

 ۳) ویرایش صوری

۴) ویرایش استنادی

 ۶۰- کدام مورد، از شرایط برجسته ویراستار تکوینی است و جزو شرایط عمومی همه ویراستاران محسوب نمی شود؟

۱) توان برقراری ارتباط و گفت وگوهای دوستانه و صبورانه

 ۲) دانش عمومی و فنی در زمینه نشر و ویرایش

 ۳) تسلط به شیوه های تحقیق و تألیف آثار

 ۴) دانش کافی در زمینه موضوعی اثر

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته طبع و نشر و تالیفات