راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته ثبت شرکتها کانون کارشناسان رسمی‬ ‫دادگستری 1384

سوالات آزمون رشته ثبت شرکتها کانون کارشناسان رسمی‬ ‫دادگستری 1384

0 تومان
کد محصول : sabte_sherkat_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته ثبت شرکتها کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 -در شرکت‌های سهامی عام مبلغ اسمی هر سهام

۱ )باید بیشتر از مبلغ صدهزار ریال باشد

۲ )می‌تواند تا هر مبلغ  (اما هر ورقه سهم با یکدیگر) متساوی  تعیین شود

۳ )نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد

۴ )باید از ده هزار ریال بیشتر باشد

۲ -شرکت سهامی شرکتی است که .......

۱ )به‌وسیله یک فرد تشکیل می‌گردد و مسئولیت پرداخت بدهی شرکت را دارد

۲ )با سهم الشرکه مشخصی بین سه نفر شرکت تشکیل می‌گردد

۳ )سرمایه آن به سهام تقسیم‌شده باشد و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام است

۴ )به سهام تقسیم‌شده و مسئولیت صاحبان سهام تا حد سرمایه شرکت است

3 -در شرکت‌های سهامی باید

۱ )نام یکی از مؤسسین به عنوان نام شرکت انتخاب شود

۲ )نام سرمایه‌گذار اولی باید روشن باشد

۳ )در اسم شرکت نام هیچ‌یک از سهامداران قید نخواهد شد

۴ )مانعی ندارد نام یکی از سهامداران با توافق انتخاب شود

4 -تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی:

۱ )معاملات تجارتی محسوب نمی‌شود                  ۳ )از گروه کارهای صنعتی است

۲ )معاملات تجارتی محسوب می‌شود                   ۴ )از گروه فن مدیریت است

۵ -عزل مدیرعامل در شرکت سهامی وقتی امکان‌پذیر است که

۱ )مجمع عمومی صاحبان سهام آن را تصویب نماید

۲ )نظر رئیس هیئت‌مدیره موافقی باشد

۳ )هیئت‌مدیره با اکثریت آراء تصویب نماید

۴ )هیئت‌مدیره با اکثریت مطلق آراء تصویب نماید

۶ -در شرکت تضامنی

۱ )هریک از شرکا نمی‌توانند بدون اطلاع دیگران سهم الشرکه خود را بفروشد

۲ )هیچ‌یک از شرکا بدون اطلاع مدیرعامل نمی‌تواند سهم الشرکه خود را بفروشد

۳ )هیچ‌یک از شرکا بدون موافقت تمام شرکا نمی‌تواند سهم الشرکه خود را بفروشد

۴ )هریک از شرکا می‌تواند با رضایت یک‌سوم از شرکا سهام الشرکه خود را بفروشد

۷ -اگر براثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه در شرکت سهامی از میان برود هیئت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید به منظور:

۱ )انحلال یا افزایش سرمایه

۲ )کاهش سرمایه

۳ )انحلال یا بقاع و کاهش سرمایه

۴ )انحلال

8 -بازرسان در شرکت سهامی می‌بایست اطمینان حاصل نمایند در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت معین نموده حقوق ......

۱ )دارندگان نصف بعلاوه یک سهامداران رعایت شود

۲ )تمام صاحبان سهام به‌طور یکسان رعایت شود

۳ )دارندگان سهام ممتاز رعایت شود

۴ )حداقل سه‌چهارم صاحبان سهام رعایت شود

۹ -مدیریت شرکت مختلط سهامی ، مخصوص :

۱ )به شریک دارنده سهام شرکت سهامی است

۲ )به مدیرعامل شرکت سهامی است

۳ )به شریک یا شرکا ضامن است

۴ )هیئت‌مدیره شرکت سهامی است

 

10 -ورقه اختراع دلالت بر :

۱ )جدید و یا حقیقی بودن اختراع داشته و حکایت از واقعی بودن اختراع دارد

۲ )به هیچ وجه دلالت بر جدید و یا حقیقی بودن نداشته و سندیتی بر واقعی بودن اختراع ندارد

۳ )حکایت از جدید یا حقیقی بودن اختراع داشته ، لکن قابل اعتراض می باشد

۴ )اساساً ورقه اختراع دلالت بر نوآوری داشته و اختراع محسوب نمی‌گردد

11 -اندوخته قانونی از سود خالص شرکت سهامی

۱ )باید تا موقعی که شرکت فعالیت دارد هرسال منظور و موضوع گردد

۲ )امر حتمی و تکلیف قانونی نیست

۳ )باید تا میزان یک‌بیستم سرمایه شرکت هرسال کل سود خالص موضوع و منظور گردد

۴ )هرسال باید یک‌بیستم سود خالص تا میزان یک‌دهم سرمایه شرکت موضوع و منظور گردد

1۲ -طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره‌نویسی:

۱ )مخصوص شرکت‌های سهامی خاص است

۲ )مربوط به شرکت‌های مسئولیت محدود است

۳ )مخصوص شرکت‌های سهامی عام است

۴ )مربوط به شرکت‌ها به‌طورکلی است

13 -دفتر دارایی دفتری است که

۱ )تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات خود را ثبت نماید

۲ )صورت دارایی منقول خود را ثبت نماید

۳ )صورت کلیه دارایی و دیون و مطالبات سال مالی را ثبت نماید

۴ )صورت کلیه دادوستد تجاری و معاملاتی را ثبت نماید

14-شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می‌شود

۱)تصمیم مدیرعامل

۲)تصمیم مجمع عمومی شرکت

۳ )تصمیم هیئت‌مدیره شرکت

۴ )گزارشی بازرسان شرکت

15 -اعلامیه پذیره‌نویسی

۱ )باید توسط مؤسسین در جراید آگهی شود

۲ )باید وسیله رادیو به اطلاع عموم برسد

۳ )باید به هر صورت که مصلحت بود انجام شود

۴ )ضرورتی به درج در جراید نیست

1۶ -اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده ....

۱ )شریک یا شرکای ضامن است

۲ )شریک با مسئولیت محدود است

۳ )هیئت‌مدیره است

۴ )مدیرعامل

1۷ -انتخاب بازرسان شرکت سهامی

۱ )وسیله هیئت‌مدیره شرکت انجام می‌گیرد

۲ )توسط مدیرعامل شرکت باید انتخاب شوند

۳ )توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند

۴ )توسط رئیس هیئت‌مدیره انتخاب می‌شوند

18 -تفاوت شرکت سهامی عام و خاص ازلحاظ...

۱ )نحوه انحلال شرکت است

۲ )تشکیل مجامع عمومی است

۳ )ذکر نام و تصریح نوع سهامی است

۴ )انتخاب مدیرعامل آن است

1۹ -در کدام شرکت انتقال سهم به عمل نخواهد آمد مگر به ‌موجب سند رسمی

۱ )سهامی خاص

۲ )سهامی عام

۳ )با مسئولیت محدود

۴ )تضامنی

۲0 -پاداش هینت مدیره در شرکت سهامی عام

۱ )می‌تواند حداکثر پنج درصد سود خالص سال مالی باشد

۲ )می‌تواند حداکثر ده درصد سود خالص سال مالی باشد

۳ )تعیین هر میزان از سود خالصی بلامانع است

۴ )اساساً اختصاصی پاداشی امکان‌پذیر نمی‌باشد

۲1 -حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته می‌شود که:

۱ )سابقه حداقل ۳ سال استفاده آن را داشته باشد

۲ )علامت خود را به ثبت رسانیده و نیز سابقه حداقل یک سال استفاده از آن را داشته باشد

۳ )علامت خود را به ثبت رسانیده باشد

۴ )صرفاً اثبات نماید که سابقه استعمالی داشته است

۲۲ -متعهد به ابتیاع سهام

۱ )باید وجه متعهد شده را در موعد مقرر بپردازد

۲ )می‌تواند با پرداخت خسارت به تأخیر اندازد

۳ )در صورت تأخیر باید خسارت تأخیر بپردازد

۴ )در صورت تأخیر نباید خسارت بپردازد

۲3 -در طرح اساسنامه:

۱ )ذکر موضوع شرکت به‌طور صریح و منجز لازم است

۲ )ضرورتی به ذکر موضوع شرکت نیست

۳ )ذکر نام شرکت کافی است

۴ )ذکر میزان سرمایه شرکت کافی است

۲4 -سهام شرکت عبارت است از بخشی از سرمایه

۱ )شرکت با انتخاب صاحب‌سهم

۲ )شرکت، سهامی که مشخصی میزان مشارکت و تعهد و نفع صاحب سهام

۳ )به تشخیص مدیرعامل

۴ )به تشخیص هیئت‌مدیره

۲۵ -شرکت مختلط سهامی تشکیل می‌گردد از

۱ )شرکای مختلفه با مسئولیت محدود

۲ )شرکای مختلفه ضامن

۳ )شرکای سهامی و یک یا چند شریک ضامن

۴ )فقط شرکای سهامی و شرکای با مسئولیت محدود

۲۶ -شخصی را می‌توان تاجر نامید که

۱ )معمولاً خریدوفروش می‌نماید

۲ )در کارهای تجارتی دخالت دارد

۳ )شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد

۴ )در هر روز اقلاً دو عمل تجارتی انجام دهد

۲۷ -در شرکت‌های سهامی، سهام ممکن است

۱ )بانام یا بینام باشد

۲ )اصولاً لزومی به تشکیل قطعات نداشته باشد

۳ )قیمت‌های مختلف ذکر گردد

۴ )ضرورتی برای نام‌گذاری نداشته باشد

۲8 -در شرکت‌های سهامی

۱ )صاحبان سهام مسئول پرداخت کلیه بدهی شرکت می‌باشند

۲ )مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آن‌ها است

۳ )مسئولیت صاحبان سهام نامحدود است

۴ )مسئولیت صاحبان سهام محدود به‌کل سرمایه ذکرشده است

۲۹ -شرکت‌های سهامی

۱ )با هر سرمایه‌ای قابل تشکیل هستند

۲ )در موقع تأسیس رعایت حداقل سرمایه لازم نیست

۳ )حداقل سرمایه در شرکت‌های سهامی عام و خاصی یکسان است

۴ )حداقل سرمایه در شرکت‌های سهامی عام و خاصی متفاوت است

30-سود قابل‌تقسیم عبارت است از

۱ )سود خالصی سال مالی

۲ )سود خالص سال مالی منهای اندوخته‌های قانونی و اختیاری

۳ )سود خالصی سال مالی منهای کلیه اندوخته‌ها و احتساب سود و زیان مهر و موم‌های قبل

۴ )سود خالصی سال مالی منهای زیان مهر و موم‌های قبل

 

31-شخصیت حقوقی شرکت سهامی از زمان انحلال

۱ )بلافاصله از بین می‌رود

۲ )تا خاتمه تصفیه باقی خواهد ماند

۳ )حداکثر تا یک سال باقی خواهد ماند

۴ )تا یک سال پس از ختم تصفیه باقی خواهد ماند

32 -اتخاذ تصمیم در خصوصی تغییر در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت در مجمع عمومی وقتی امکان‌پذیر است که

۱ )دارندگان این‌گونه سهام در جلسه مجمع حاضر باشند

۲ )دارندگان این‌گونه سهام در جلسه خاصی (حداقل با حضور نصف این‌گونه سهام) این تصمیم را تصویب نمایند

۳ )مجمع صاحبان سهام با حضور و موافقت حداقل پنجاه‌درصد دارندگان این‌گونه سهام تصمیم گیری نماید

۴ )مجمع می‌تواند بدون حضور دارندگان این‌گونه سهام با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم نماید

33 -انتخاب مدیران در شرکت‌های سهامی

۱ )همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه مجمع عمومی صورت می‌پذیرد

۲ .)مطابق اساسنامه شرکت اتخاذ تصمیم می‌گردد

۳ )با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه مجمع عمومی صورت می‌گیرد

۴ )با اکثریت نسبی مطابق قاعده آمره در لایحه اصلاحی قانون تجارت

34-حمایت قانونی از علامت تجاری

۱ )بعد از ثبت علامت از تاریخ تسلیم اظهارنامه حاصل می‌شود

۲ )از تاریخ تسلیم اظهارنامه حاصل می‌شود

۳ )از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی نوبت اولی حاصل می‌شود

۴ )از تاریخ صدور تصدیقی ثبات حاصل می‌شود

35 -در صورت اتمام مدت مأموریت مدیران در شرکت‌های سهامی  (حداکثر دو سال) تا زمان انتخاب مدیران جدید ...

۱ )آنان می‌توانند حداکثر تا ده روز بعد اعمال مدیریت نمایند

۲ )تا زمان انتخاب مدیران جدید کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود

۳ )بلافاصله از اتخاذ هر تصمیم و یا اقدامی منع خواهند بود

۴ )تا زمانی که در اساسنامه پیش بینی شده به وظایف خود ادامه خواهند داد

36 -در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در:

۱ )تصویب ترازنامه حساب سود و زیان

۲ )انتخاب مدیران و بازرسان

۳ )انتخاب و عزل مدیران

۴ )انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

37 -اتخاذ تصمیم نسبت به لزوم افزایش سرمایه در شرکت‌های سهامی از اختیارات

۱ )بازرسی یا بازرسان قانونی شرکت هست

۲ )رئیس هیئت‌مدیره - پس از اخذ اظهارنظر بازرسی قانونی هست

۳ )هیئت‌مدیره می‌باشد

۴ )مجمع صاحبان سهام هست

38 -در شرکت تضامنی در صورت فوت یکی از شرکا

۱ )شرکت به تداوم فعالیت خود ادامه می‌دهد

۲ )بقاع شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا هست

۳ )بقاع شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم‌مقام متوفی خواهد بود

۴ )شرکت می‌بایست بلافاصله منحل گردد

 

39 -در ترکیب هیئت‌رئیسه مجمع عمومی منشی می‌بایست:

۱ )حتماً از بین اعضاء هیئت‌مدیره انتخاب شود

۲ )حتماً از بین سهامداران انتخاب گردد

۳ )ممکن است صاحب سهام نباشد

۴ )حتماً از بین کارکنان شرکت باشد

40 -سلب حق تقدم صاحبان سهام نسبت به پذیره‌نویسی تمام و یا قسمتی از سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه وقتی میسر است که:

۱ )مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام با اکثریت آراء آن را تصویب نماید

۲ )مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام پس از قرائت گزارش هیئت‌مدیره و بازرسان اتخاذ تصمیم نماید

۳ )هیئت‌مدیره پس از اخذ اظهارنظر بازرسان قانونی تصویب نماید

۴ )مجمع عادی صاحبان سهام پس از قرائت گزارش هیئت‌مدیره تصویب نماید

41 -در شرکت سهامی انتقال سهام با نام وقتی دارای اعتبار است که:

۱ )در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد

۲ )در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد

۳ )در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد

۴ )در دفتر ثبت سهام شرکت و اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد

۴۲ -کاهش سرمایه در شرکت سهامی

۱ )نمی‌بایست به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نماید

۲ )ممکن است تساوی حقوقی صاحبان سهام را تغییر دهد

۳ )ممکن است حقوق بعضی از صاحبان سهام کلاً از بین برود

۴ )ممکن است حداکثر تا ده درصد از حقوقی صاحبان سهام از بین برود

43 -به‌موجب قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات و آئین‌نامه اصلاحی اجرای قانون مذکور، تقاضای ثبت علامت تجاری در صورت مطابقت با یکی از شرایط ذیل  ( رد)خواهد شد:

۱ )با علامت تجاری ثبت‌شده صرفاً به لحاظ ظاهری شباهت داشته باشد

۲ )با علامت تجاری ثبت‌شده ازلحاظ ظاهر، تلفظ، کتابت و یا بهر کیفیت شباهت داشته باشد به نحوی که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیاندازد

۳ )شباهت آن با علامت ثبت شده به اندازه ای باشد که مصرف‌کنندگان خاصی را به‌اشتباه بیاندازد

۴ )در صورت هرگونه شباهت

44 -در شرکت تضامنی اگر دارایی شرکت برای تأمین تمام قروضی شرکت کافی نباشد:

۱ )هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروضی شرکت است

۲ )هریک از شرکا فقط به میزان سهم الشرکه خود مسئول پرداخت قروضی است

۳ )فقط شریکی که اسم وی در نام شرکت ذکرشده، مسئول پرداخت تمام قروضی هست

۴ )هیچ‌یک از شرکا مسئولیتی در این خصوصی نخواهند داشت

45-مسئولیت مدیران شرکت‌های سهامی:

۱ )همیشه فردی است

۲ )همیشه فردی یا اشتراکی است

۳ )همیشه فردی یا تضامنی است

۴ )فردی یا اشتراکی یا تضامنی است

46-طرح دعوی مسئولیت توسط دارندگان یک‌پنجم سهام شرکت علیه چه اشخاصی ممکن است؟

۱ )فقط علیه مدیرعاملی شرکت

۲ )علیه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت

۳ )فقط علیه اعضای هیئت مدیره و بازرسی شرکت

۴ )علیه اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و بازرسی شرکت

47 -افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق بالا بردن مبلغ اسمی با موافقت .... ممکن است:

۱ )اکثریت مطلق سهامداران

۲ )کلیه سهامداران

۳ )مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

۴ )دوسوم سهامداران

48 -در مورد شرکت‌های سهامی می‌توان گفت که انتقال اندوخته:

۱ )به سرمایه ممنوع است

۲ )قانونی به سرمایه شرکت در پارهای از موارد مجاز است

۳ )قانونی به سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده مجاز است

۴ )قانونی به سرمایه شرکت ممنوع است

49 –در صورتی ‌که حکم به بطلان شرکت سهامی صادر می‌شود، دادگاه مدیر تصفیه تعیین می‌کند. اگر مدیر تصفیه منتخب، حاضر به قبول سمت نشود:

۱ )دادگاه مدیر تصفیه دیگری تعیین می‌کند

۲ )مدیران شرکت امر تصفیه را به عهده می‌گیرند

۳ )دادگاه مدیر تصفیه تعیین‌شده را مکلف به قبول سمت می‌کند

۴ )دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی محول می‌سازد

50-ماده 1۲۹۹ قانون شرکت سهامی می‌گوید در موارد ذیل شرکت‌های سهامی منحل می‌شوند. کدام دسته از جوابها صحیح است:

۱ )موضوعی که شرکت برای آن تشکیل‌شده انجام یا انجام آن غیرممکن باشد در صورتی که شرکت برای مدتی تشکیل شده و مدت آن سپری شده است، در صورت ورشکستگی در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

۲ )هر موقع مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام بهر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد اکثریت سهامداران درخواست انحلال بنمایند . در صورت توقف شرکت در صورتی ‌که هدفی که شرکت برای آن تشکیل یافته تحقق یابد

۳ )انحلال به ‌موجب حکم دادگاه – در صورتی‌ که شرکت ورشکست شود

۴ )در صورتی ‌که شرکت دچار زیان مالی بشود در صورتی ‌که شرکت قادر به ادامه فعالیت تجاری نباشد

 

51-اندوخته قانونی یک شرکت عبارت است از:

۱ )دارایی‌های غیرمنقولی شرکت

۲ )وجوهی که در هنگام تشکیل شرکت، علاوه بر سرمایه از سهامداران اخذ شده است

۳ )وجوهی که هرسال از سود خالص شرکت کسر می‌شود

۴ )هیچ‌کدام‬ ‫۴) هیچکدام‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته ثبت شرکتها