دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشتهساعت و جواهرات کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته ساعت و جواهرات کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1377

0 تومان
کد محصول : Saat_Javaherat_1377

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشتهساعت و جواهرات کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﻣﺮﯾﻤﯽ اﺻﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﻘﺎل وزن دارد؟

2- ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺻﻞ ﭼﻨﺪ ﮔﺮم اﺳﺖ؟

3- وزن ﯾﮏ ﺷﻤﺶ ﺳﻮﺗﯿﺲ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

4- ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﮑﻪ ﻃﻼي اﺻﻞ را از ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.

5- ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺪام ﻓﻠﺰات ﮔﺮانﺑﻬﺎ ﭘﻼﺗﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؟

6- ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ روﻟﮑﺲ اﺻﻞ و ﺑﺪل را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

7- ﺳﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ (ﻣﺮﻏﻮب) و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎي ﮐﻮارﺗﺰ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

8- ﺣﺪود ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ روﻟﮑﺲ ﺗﻤﺎم ﻃﻼي ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺪون ﻧﮕﯿﻦ (آﮐﺒﻨﺪ) ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

9- ﻫﻔﺖ ﻧﻮع از ﺳﺎﻋﺖﻫﺎي ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ.

10- ﺣﺪود ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ﻃﻼي اﻣﮕﺎ (ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ) ﺑﺎ وزن در ﺣﺪود 45 ﮔﺮم ﺑﻨﺪ ﭼﺮﻣﯽ دﺳﺖدوم را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

11- ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻟﯿﺎن وﯾﺖ و ﺗﻤﺎم ﺗﺮاش ﭼﯿﺴﺖ؟

12- ﻓﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎس ﻫﻨﺪي و ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

13- ﭼﻨﺪ ﻣﺪل ﺗﺮاش ﺑﺮﻟﯿﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزار اﯾﺮان وﺟﻮد دارد؟

14- ﯾﮏ زﻣﺮد ﺧﻮب ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

15- ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﻓﯿﺮوزه داﻣﻐﺎن و ﻓﯿﺮوزه ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

16- ﯾﮏ زﻣﺮد ﭼﻬﺎر ﻗﯿﺮاﻃﯽ درﺟﻪﯾﮏ ﭘﺎك، اﻣﺮوزه ﭼﻘﺪر ارزش دارد؟

17- ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻟﯿﺎن دو ﻗﯿﺮاﻃﯽ ﺑﻠﻮﺑﻼن (آﺑﯽ) ﺑﺪون ﻋﯿﺐ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

18- ده ﻋﺪد ﺑﺮﻟﯿﺎن رﯾﺰه (ﺑﻪ وزن ﯾﮏ ﻗﯿﺮاط) درﺟﻪﯾﮏ ﺗﻤﺎم ﺗﺮاش ﭼﻘﺪر ارزش دارد؟

19- ﯾﮏ اﻟﻤﺎس ﺳﻪ ﻗﯿﺮاﻃﯽ ﻫﻨﺪي ﭘﺎك ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺪون ﻋﯿﺐ اﻣﺮوزه در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﭼﻘﺪر ارزش دارد؟

20- ﯾﮏرﺷﺘﻪ ﻣﺮوارﯾﺪ ﻧﻤﺮه 10 ژاﭘﻨﯽ ﺳﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺪون رﻧﮓ ﮔﻮﻫﺮ دار، اﻣﺮوزه در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﭼﻘﺪر ارزش دارد؟

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته ساعت و جواهرات

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن