دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1388

0 تومان
کد محصول : Rah_Sakhteman_1388

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- در یک محاسبه سرانگشتی )کاملاً تقریبی و مستقل از آیین‌نامه خاص( و بر اساس تجربه، تعداد آرماتور لازم از شماره ۲۰ ? در یک قطعه بتنی مسلح به ابعاد ۵۰ × ۲۵ سانتیمتر تحت اثر یک نیروی کششی معادل ۷۰۰ کیلو نیوتن، چند تا می‌باشد.

۱ ( سه عدد

۲ ( شش عدد

3) ده عدد

۴( حداقل تعداد بر اساس آیین‌نامه موردنظر

۲ - قطرهای متداول برای فولادهای عرضی )خاموت( در قطعات بتن مسلح ساختمانی در حدود چند میلی‌متر است؟

۱ ) ۲ تا 6

۲ )۲ تا 16

3)6 تا ۱۲

۴ ) ۱۲ تا 16

3- با مصرف سیمان نوع III در بتن می‌توان گفت:

۱ ( به دلیل حرارت هیدراتاسیون زیاد، مقاومت 3 روزه آن تقریباً معادل مقاومت ۷ روزه بتن با سیمان معمولی است.

۲ ( به دلیل حرارت هیدراتاسیون کم، مقاومت اولیه آن کمتر از مقاومت بتن با سیمان معمولی است.

3) بتن زودتر ترک می‌خورد و مقاومت آن کاهش می‌یابد.

۴( گیرش آن در مقایسه با بتن باسیمان معمولی کمتر است.

۴ - درجه کارآیی بتن در مقاطع پر فولاد که ارتعاش آن‌ها دشوار یا غیرممکن باشد حدوداً چگونه است؟

۱ ( خیلی کم

۲ ( زیاد

3) کم

۴ ( متوسط

۵ - عمده خرابی ساختمان‌های با اسکلت بتن آرمه به‌صورت گسیختگی خمشی ستون‌ها در محل اتصال به چه دلیلی است؟

۱( کم بودن طول آرماتورهای انتظار

۲ ( عدم‌کفایت درصد آرماتورهای اصلی

3( سختی زیاد ستون‌ها

۴ ( سختی زیاد تیرها

۶ - در محاسبه به روش حد نهایی قطعات بتن مسلح ساختمانی معمولاً بر تنش محاسباتی فولادها یک ضریب ایمنی اعمال می‌شود. مقدار این ضریب در حالت بارگذاری تصادفی مانند زلزله چقدر است؟

۱ ( برابر صفر

۲ ( کمتر از یک

3) برابر یک

۴ ( بیشتر از یک

7- در یک تیر بتن آرمه بهارخواب‌های ۴۵ درجه در نزدیکی تکیه‌گاه پس از بارگذاری دیده شده است علت آن‌ها کدام است؟

۱( عدم مهاربندی قالب‌ها

۲ ( کمبود مقاومت نهایی بتن

3) کمبود فولاد خمشی

۴ ( کمبود فولاد برش

8-  صحیح­ترین روش آب‌بند نمودن یک مخلوط بتنی که جهت یک سازه هیدرولیکی مورداستفاده قرار می‌گیرد کدام است؟

۱( کاهش نفوذپذیری با استفاده از افزودنی حباب‌ساز

۲( ایجاد یک‌لایه آب‌بند پس از اجرا با استفاده از مواد شیمیایی

3) بتن سازه‌ای آب‌بند نمی‌شود.

۴) افزایش وزن مخصوص با کاهش نسبت آب به سیمان و بدون استفاده از افزودنی‌ها

۹ - نیروی عضو AB در خر پای زیر کدام است؟

1)  P

2) ۲  P/

3) √3 P

4) 2√3/۲P

10 - مقدار نیروی فشار در حالت کمانش یک قطعه مستقیم به‌طورکلی چه رابطه‌ای با طول قطعه دارد؟

۱(  با توان دوی طول قطعه نسبت عکس دارد.

۲ ( با طولی قطعه نسبت عکس دارد.

(3 با توان دوی طول قطعه نسبت مستقیم دارد.

۴ ( با طول قطعه نسبت مستقیم دارد.

11- بازرسی و نوع و کیفیت یک جوش لببهلب عرضی جان تیر ساختمان فلزی با کدام روش انجام می‌شود؟

۱(  بازرسی به‌صورت چشمی

۲( آزمایش ضربه

3)  آزمایش با ذرات مغناطیسی

۴ ( آزمایش پرتونگاری یا مافوق صوت

12 - گسیختگی اتصالات جوش در ساختمان‌های فلزی بیشتر در چه حالتی رخ می‌دهد؟

۱ ( استاندارد نبودن حرارت لازم در حین فرآیند جوشکاری

۲( عدم استفاده از میلگرد به‌عنوان پرکننده در مواضع جوشکاری به‌منظور کاهش فواصل هوایی موجود

3) عدم طول مؤثر کافی و ساق کم‌جوش در مقایسه باضخامت قطعات مورد اتصال

۴ ( عدم استفاده از ورق­های تقویتی یکپارچه در محل اتصال

13- در ایران معمولاً برای اتصال دو قسمت ستون فلزی با سطح قطعه غیرمساوی، در حالت کلی از کدام روش بیشتر استفاده می‌شود؟

۱ ( تسمه­های فلزی عمودی به طول حداقل ۵۰ سانتی تر در جان ستون

۲ ( صفحات فلزی عمودی در جان و صفحات اضافی بر روی بال­های تیرآهن

3) صفحات فلزی یکپارچه به ابعاد قابل‌محاسبه فقط در جان ستون

۴( قطعات صفحات فلزی جداگانه به طول ۱۰ سانتیمتر و فاصله ۵ سانتیمتر از یکدیگر )عرض صفحات قابل محاسبه(

14- عمده­ترین دلیل بروز بهارخواب‌های سرتاسری در جوش ناشی از چیست:

۱( عدم کنترل پارامترهای مؤثر در جوشکاری نظیر آمپر و شدت‌جریان

۲( نامناسب بودن ساختار الکترود با فلز پایه

3)  ناخالصی در فلز پایه

۴ ( کلیه موارد:

15 - اثر باد روی ساختمان‌های بلند به کدام صورت است؟

۱) مثلی، باقاعده در بالا

۲ ) یکنواخت

3) مثلثی، باقاعده در پایین

4) مثلثی، با رأس در وسط

 

16- در آزمایش سه محوری کدام‌یک از عبارات زیر صحیح است؟

۱( تنش برشی در سطح برش، حداکثر مقدار خود را دارد.

۲) حداکثر تنش برشی در سطحی قرار دارد که با صفحه اصلی زاویه ۴۵ درجه می‌سازد.

3) سطح برش در زاویه ۴۵ درجه نسبت به سطوح اصلی قرار دارد.

۴ ( سطح برش با صفحه اصلی ۴۵ α + را تشکیل می‌دهد ) α زاویه اصطکاک داخلی ذرات خاک(

17 - تغییر شکل خاک ناشی از تحکیم خاک جزء کدام دسته از تغییر شکل‌های مصالح قرار می‌گیرد؟

۱ ( الاستوپلاستیک

۲ ( الاستیک یا ارتجاعی

3)  پلاستیک یا خمیری

۴( بسته به میزان تحکیم می‌تواند هر یک از حالت‌های مختلف را داشته باشد

18- برای تثبیت خاك­های رسی خمیری مرطوب استفاده از كدام مورد مناسب­ترین است؟

۱ ( آهک زنده

۲ ( دوغاب آهک

3)  سیمان

۴ ( قیر

19 - چنانچه منحنی دانه‌بندی یک خاکدانه‌ای به‌صورت یکنواخت باشد، کدام مورد زیر برای آن خاک صادق است؟

۱ ( تراکم پذیر

۲ ( تورم پذیر

3)  تراکم پذیر و تورم پذیر

۴ ( نفوذپذیر

۲۰ - ضریب یکنواختی یک خاک دارای دانه‌بندی خوب چگونه است؟

۱ ( برابر صفر

۲( خیلی کوچک‌تر از یک

3) خیلی بزرگ‌تر از یک

۴ ( نزدیک به یک

21-  چنانچه کف پی بیش از ابعاد مندرج در نقشه­ها خاک­برداری شود باید کف پی با.... پر شود.

۱ ( ریختن شن و ماسه و آجر

۲ ( ریختن ماسه

3)  ریختن خاک دستی

۴ ( بتون ضعیف و یا مواد دیگری که از طرف دستگاه نظارت تعیین شود

۲۲ - شاخص خمیری خاک را با کدام علامت نشان می‌دهند و آن عبارت است از...

۱ - SL - تفاوت بین حالت‌جامد و حالت نیمه جامد خاک

۲ - PL - حدفاصل بین حالت نیمه جامد و حالت خمیری خاک

- PI -3 تفاوت بین حد روانی و خمیری خاک

۴ - LI - حدفاصل بین حالت خمیری و حالت روانی خاک

23- حدود شیب بندی پشت‌بام ساختمان‌ها معمولاً چند درصد است؟

1) 5/1 ت 5/2

2) 5/0 ت 5/3

3) 5/2 ت 5/3

4) 5/0 ت 5/1

۲۴ - نام شیمیایی آجر ماسه آهکی عبارت است از:

۱ ( هیدرو سیلیکات کلسیم

۲ ( هیدرات کلسیم

3)  سیلیکات کلسیم

۴ ( منوهیدارت کلسیم

۲۵ - در کدام مورد آجر آلوک می‌کند؟

۱ ( آجر خوب پخته نشده باشد.

۲ ( در داخل خاک آجر سنگ گچ باشد.

3) در داخلی خاک آجر سنگ‌آهک باشد.

۴ ( در داخل خاک آجر منیزیم باشد.

۲۶ - حجم ملات گچ هنگام گرفتن چه تغییر فیزیکی پیدا می‌کند؟

۱ ( افزوده می‌شود.

۲( کاهش می‌یابد.

3)  ثابت می‌ماند.

۴ ( متناسب با محیط ممکن است تغییر کند.

۲۷ - در مورد ملات ماسه سیمان مصرفی در ساختمان‌های آجری بهترین نسبت... حجم سیمان به ... حجم ماسه بوده و باید

حداکثر ساعت پس از اختلاط مصرف شود.

۱( یک - سه – ۵ / ۲

۲( دو - سه – ۲

(3 سه - یک – ۱

۴( سه - دو – ۲

28- ترکیب سیلیکات منیزیم و کلسیم معرف کدام‌یک از موارد زیر است؟

۱ ( آزبست

۲ ( آجرنسوز

3)  پشم سنگ

۴ ( گچ ویژه

۲۹ - کدام‌یک از خواص زیر مربوط به پلی اورتان است؟

۱ ( مقاوم در مقابل بازها و اسیدها

۲ ( عایق در مقابل حرارت

3)  عایق صوت

۴ ( مقاوم در مقابل رطوبت

30- حداقل ضخامت ورق روی برای پوشش شیروانی‌های ساختمان چند میلی‌متر است؟

1) 0.2

2) 0.8

3) 0.5

4) 1

31- سقف موقتی یک راهروی سرپوشیده باید توانایی چه باری را داشته باشد؟

۱( حداقل ۷۰۰ کیلوگرم بر مترمربع

۲( کلیه بارهای احتمالی و حداقل ۷۰۰ کیلوگرم بر مترمربع

3) حداقل ۵۰۰ کیلوگرم بر مترمربع

۴( کلیه بارهای احتمالی و حداقل ۵۰۰ کیلوگرم بر مترمربع

32- شوره )سفیدک( روی نماهای آجری با چه موادی پاک می‌گردد؟

۱ ( آب مقطر

۲ ( آب گرم معمولی

3)  مواد قلیایی رقیق

۴ ( مواد اسیدی رقیق

33- درصورتی‌که دمای بتن آسفالتی گرم در هنگام غلتك زنی بسیار زیاد باشد چه اتفاقی میافتد؟

۱ ( آسفالت حالت خمیری پیداکرده و از زیر چرخ غلتک بیرون می‌آید.

۲ (آسفالت حالت روانی و شل پیدا نموده و غلتک زدن عملی نمی‌شود.

3)  در سطوح شیب‌دار آسفالت پس از غلتک زنی موجدار می‌شود.

۴ ( غلتک زدن مشکل شده و نیاز به عملیات خاصی دارد.

34- علت بهارخواب‌های هلالی که در آسفالت ایجاد می‌شود چیست؟

۱ ( بارگذاری‌های سنگین روی بستر راه

2) عدم اجرای هم‌زمان آسفالت خطوط مجاور هم

3) فقدان چسبندگی کافی بین لایه‌های آسفالت و نیروهای حاصل از ترمز ماشین‌ها

۴ ( نشست‌های ناشی از تغییرات درجه حرارت

1

36

2

35 - تنش‌های ناشی از بار چرخ در لایه روسازی در نقاط 1 ، ۲ و 3 چگونه است؟

 

 

1) ۱ - فشاری ۲ - کششی 3 - فشاری

۲ ) ۱ - فشاری ۲ - کششی 3 - کششی

( 3 ۱ - کششی ۲ - فشاری 3 - کششی

۴ ( ۱ - کششی ۲ - کششی 3 - فشاری

36 - غلتک پاچه‌بزی برای متراکم کردن ... کاربرد دارد.

۱ ( خاک‌ریز دانه

۲( خاک درشت‌دانه

3)  ماسه‌بادی

۴ ( مارن

37 - اطراف بام، جان‌پناه به ارتفاع ۷۵ سانتیمتر و ضخامت 10سانتیمتر احداث‌شده است ازنظر آیین‌نامه زلزله کدام مورد الزامی است؟

۱( ایجاد نمای یکپارچه سیمانی با توری کفایت می‌نماید.

۲(  باید تماماً توسط عناصر قائم فولادی یا بتن‌آرمه گیردار کف نگهداری شود.

3)  درصورتی‌که طول آزاد آن از ۵ / ۴ متر بیشتر باشد عناصر نگه‌دارنده قائم لازم دارد.

۴ ( نیاز به تمهیدات اضافی ندارد.

38-  در ساختمان‌های با مصالح بنایی دوطبقه کدام مورد ازنظر مقررات زلزله الزامی است؟

۱( کلاف قائم در گوشه‌های ساختمان

۲ ( کلاف افقی در تراز سقف روی دیوارهای باربر

3) کلاف افقی در زیرتراز دیوارها

۴ ( هر سه مورد

39 - سقف کاذب ازنظر ضوابط زلزله چه حکمی دارد؟

۱ ( ازنظر ایمنی جلوگیری از ریزش ناگهانی سقف می‌نماید.

۲ (با مصالح سبک و اتصال مناسب به کلاف بندی ساختمان یا اسکلت ساختمان مجاز است.

3) سقف کاذب در صورت سبک‌تر بودن از ۴۰ کیلوگرم بر مترمربع مجاز است.

۴ (سقف کاذب مجاز نیست.

۴۰ - در ایران تأثیر کدام مورد به‌عنوان ضعف ساختمان‌های فلزی در برابر زلزله، نسبت به بقیه کمتر است؟

۱( ابعاد ناکافی ورقه‌ای اتصال بادبندها و عدم‌کفایت طول مؤثر جوش

۲( عدم طراحی مناسب تیرها و ستون‌ها و استفاده از پروفیل و تیرآهن‌های ضعیف

3) عدم استفاده از قطعات تقویت در جان تیرها و در نزدیکی محل اتصال تیر به ستون

۴ ( عدم رعایت اصول طراحی و اجرای اتصالات

41-  در چاه آسانسور نصب لوله ......

۱ ( از نوع لوله باران مجاز است.

۲ ( از نوع لوله آب سرد تا  اینچ مجاز است.

3)  فقط از نوع لوله فاضلاب مجاز است.

۴ ( مجاز نیست.

۴۲ - استفاده از بالشتک  (SPACER)  در قالب‌بندی به چه منظور است؟

۱( فراهم نمودن فضای مناسب برای عبور لوله‌های برقی

۲ ( تنظیم فواصل بین میلگردها

3) ایجاد فاصله مناسب )مطابق نقشه( بین قالب و میلگردها

۴( تنظیم فاصله برای بتن‌ریزی

43-  استفاده از بلوکاژ )لاشه سنگ یا قلوه سنگ( در زیرسازی‌های مستقر روی زمین به چه منظور است؟

۱ ( افزایش مقاومت کف سازی

۲ ( ایجاد سطح هموار برای روسازی

3)  توزیع مناسب بار سطحی به زمین

۴( جلوگیری از انتقال حرارت

۴۴ - مهم‌ترین ویژگی یک قالب‌بندی ساختمانی کدام است؟

۱ ( اتصالات ساده و قفل و بست راحت بین اجزای قالب

۲ ( دوام و صلبیت بالای قالب

3) دفعات استفاده از قالب و تداوم فعالیت‌های کارگاه

۴( سبکی وزن اجزای قالب‌بندی

۴۵ - در نقشه‌ای با مقیاس 1.200 مساحت زمینی ۵۰ سانتیمتر مربع محاسبه‌شده مساحت واقعی آن .... مترمربع خواهد شد.

1) 25

2) 40

3) 100

4) 200

۴۶ - مساحت زمینی به شکل سه ضلعی بامعلومات شکل برابر است با

 

B   

6.20m

A   

C   

 

a

b

 

 

 

۱) 1.64

2) 4.09

3) 8.18

4) 16.36

۴۷ - یک مسافت 800 متری با نوار فلزی ۵۰ متری اندازه‌گیری شده است. درصورتی‌که خطای متوسط اندازه‌گیری هر دهانه3  میلی‌متر باشد، خطای اندازه‌گیری کل مسافت موردنظر چند میلی‌متر است؟

1) 3

2) 12

3) 19

4) 48

48- حداقل شدت روشنایی در اتاق نشیمن و دفاتر اداری به ترتیب چند لوکس است؟

۱) 100-50

2) 200-70

3) 150-100

4) 250-150

۴۹ - در لایه‌های عایق یک ردیف در ساختمان‌های با مصالح بنایی از هر طرف حداقل ... سانتیمتر همپوشانی لازم است که باید با قیر به هم چسبانیده و لایه .... در جهت .... قرار گیرد.

1) 8- زیری - شیب بندی

2) ۱۰ - رویی عمود بر لایه – زیرین

3)  ۱۰ - رویی - شیب بندی

۴ ( در صورت درزبندی مناسب، همپوشانی لازم نیست.

۵۰ - در یک ساختمان چندطبقه متداول عایق‌کاری حرارتی در کدام‌یک از موارد زیر، صرفه‌جویی مؤثرتری را در مصرف انرژی به دنبال دارد؟

۱( بام و سقف‌های طبقات

۲ ( پوسته خارجی ساختمان

3)  دیوارها و دوجداره کردن شیشه­ها

۴ ( دیوارها و درزبندی درها و پنجره‌ها

51- چنانچه در ملک مورد اجاره‌ای دستگاه‌های حرارتی مرکزی و تهویه و آسانسور نیاز به تعمیر اساسی داشته باشد، هزینه تعمیرات بر عهده کیست و در صورت بروز اختلاف مرجع رسیدگی کدام است؟

۱( مالک - دایره اجراییات واحد ثبتی محل وقوع ملک

۲( مستأجر - شهرداری محل وقوع ملک

3) مستأجر - دفتر تنظیم‌کننده سند اجرا

۴)  مالک - دادگاه حقوقی محل وقوع ملک

۵۲ - در تعریف حق ارتفاق کدام عبارت صحیح است.

۱(  حقی است برای بهره‌بردار که به‌موجب عقدی بین وی و مالک برای استفاده مجدد ازملک برقرار می‌شود.

۲(  حقی است برای سکونت منتفع بدون محدودیت زمان ازملک غیرمنقول که بر اساس قرارداد با مالک برقرار می‌شود.

3) در اموالی غیرمنقول، حق مالک است در ملک دیگری برای کمال استفاده ازملک خود.

۴) در اموال غیرمنقول، حقی است که شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است، استفاده نماید.

53- صدور گواهی پایان ساختمان ..............

۱(  بنا به تقاضای مالک پس از پایان استخوان‌بندی بنا امکان‌پذیر است.

۲(منوط به نماسازی جهات مختلف ساختمان می‌باشد.

3) منوط به پرداخت کلیه عوارض سطح زیربنای مذکور در پروانه ساختمان می‌باشد.

۴(  منوط به بازدید نماینده فنی شهرداری در انطباق ساختمان با میزان زیربنای مذکور در پروانه می‌باشد.

۵۴ - تفکیک یعنی:

۱( تقسیم ملک به نسبت مساوی بین شرکای آن می‌باشد.

۲( جداسازی و تبدیل یک ملک به قطعات کوچک‌تر بر اساس سهم هر شریک می‌باشد.

3)  جدا کردن سهم مشاع هر یک از شرکا از یک ملک یا ساختمان غیرممکن است.

۴ (جداسازی و تبدیل یک ساختمان یا ملک به قطعات کوچک‌تر قابل‌استفاده، با دسترسی و قابل‌فروش بودن.

۵۵ - در تعیین ارزش معاملاتی املاک، ارزش عرصه املاکی که دارای دوبر باشد به چه ترتیب محاسبه می‌شود؟

۱( ابتدا ارزش جبهه ارزان‌تر و سپس باقیمانده عرصه باارزش جبهه گران‌تر

۲(  ابتدا ارزش جبهه گران‌تر و سپس باقیمانده عرصه باارزش جبهه ارزان‌تر

3)  باارزش جبهه گران‌تر

۴ ( باارزش جبهه ارزان‌تر

۵۶ - ارزش دو سهم مشاع از ده سهم شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت یکصد مترمربع به‌قرار مترمربعی پانزده میلیون ریال چند میلیون ریال است؟

۱ ( یکصد و پنجاه میلیون

۲ ( دویست میلیون

3)  دویست و پنجاه میلیون

۴ ( سیصد میلیون

۵۷ - تغییر مقادیر کار در هر یک از اقلام مورد پیمان تا چند درصد مبلغ اولیه پیمان بر اساس قیمت‌های پیمان مجاز است و پیمانکار ملزم به اجرای آن است؟

1) 10%

2) 20%

3) 25%

4) 30%

58- کدام‌یک از موارد ذیل جزء اسناد و مدارک پیمانکارهای پیمانکاری نمی‌باشد.

۱ ( موافقت‌نامه‌ها

۲ ( برنامه زمانی تفصیلی

3)  فهرست بهاء و مقادیر کار

۴ ( دستورالعمل‌های استانداردهای فنی

۵۹ - با توجه به شرایط عمومی پیمان 10 درصد تضمین حسن انجام کار کسر شده از مطالبات پیمانکار چگونه به وی مسترد می‌گردد؟

۱(  کل ۱۰ درصد حسن انجام کار پس از تصویب صورت‌وضعیت قطعی طبق ماده ۴۰ به پیمانکار مسترد می‌گردد.

۲(  نیمی از حسن انجام کار پس از اجرای ۵۰ ٪ کار اجرایی و نیم دیگر آن پس از تصویب صورت‌وضعیت قطعی طبق ماده ۴۰ به پیمانکار مسترد می‌گردد.

3) 10 درصد حسن انجام کار پس از تحویل قطعی و با رعایت مسؤولیت‌های دوره تضمینی و پس از تسویه‌حساب طبق مواد ۴۲ و ۵۲ مسترد می‌گردد.

۴(  نیمی از مبلغ حسن انجام کار پس از تصویب صورت‌وضعیت قطعی طبق ماده ۴۰ و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی با رعایت مسؤولیت‌های دوره تضمینی ماده ۴۲ و تسویه حساب ماده ۵۲ مسترد می‌گردد.

۶۰ - با توجه به شرایط عمومی پیمان، چنانچه پیمانکار نسبت به اصلاح کارهای معیوب که از طرف دستگاه نظارت به وی اعلام گردیده تا پایان مهلت تعیین‌شده اقدامی نکند، کارفرما می‌تواند:

۱( به پیمان خاتمه داده و با تأیید دستگاه نظارت و با استفاده از سایر پیمانکاران ذیصلاح نسبت به رفع عیوب کار و ادامه کار اجرایی اقدام نماید.

۲( با ضبط مطالبات، پیمانکار را موظف به رفع عیوب مشخص‌شده می‌نماید و تا زمان رفع عیوب را جزء مدت قرارداد محسوب نمی‌نماید و در صورت تکرار می‌تواند طبق ماده ۴6نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

3)  خودکارهای معیوب را اصلاح‌کرده و هزینه‌های مربوطه را به‌اضافه ۱۵ ٪ از مطالبات پیمانکار کسر کند و در صورت تکرار بی‌توجهی، کارفرما طبق ماده ۴6نسبت به فسخ پیمان اقدام نماید.

4) رفع می‌نماید و در صورت بی‌توجهی مجدد پیمانکار طبق » حسن انجام کار پیمانکار« کارگاه را در اختیار می‌گیرد و عیوب را از محل ماده ۵۲ تسویه‌حساب می‌کند.

61- در محاسبه متره ساختمان برای اندازه‌گیری قالب‌بندی کدام اندازه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد؟

۱( اندازه طول بتن ریخته شده در قالب‌ها

۲( اندازه سطح بتن ریخته شده در قالب‌ها

 (3 اندازه سطح تماسی بتن ریخته شده با قالب‌ها

۴(  اندازه سطح قالب‌های نصب‌شده برای بتن‌ریزی

۶۲ - چنانچه در سطح لعاب‌دار کاشی‌های مورد مصرف در سرویس‌های بهداشتی یک خال به قطر 3 میلی‌متر وجود داشته باشد، این کاشی‌ها:

۱ ( درجه‌یک محسوب می‌شوند

۲ ( درجه‌دو محسوب می‌شوند

3) درجه سه محسوب می‌شوند

۴ ( غیرقابل استفاده هستند

63- نیروی برشی در تیرهای بتن‌آرمه به چه صورت گرفته می‌شود؟

۱( توسط آرماتورهای قرارگرفته در بالای تیر

۲( توسط آرماتورهای قرارگرفته در گونه تیر

(3 توسط آرماتورهای قرارگرفته در پائین تیر

۴ ( توسط خاموت ها

۶۴ - سطح ناخالصی هر یک از طبقات ساختمان عبارت است از جمع کل مساحت طبقه:

۱ ( بدون احتساب سطح دیوارهای خارجی

۲ ( با احتساب سطح دیوارهای خارجی

3)  بدون احتساب فضاهای مشاعی

۴ ( با احتساب فضاهای مشاعی

۶۵ - یکی از ابزارهای طبیعی برای جلوگیری از اشباع رطوبت در ساختمان‌های مناطق گرم و مرطوب:

۱( وجود پنجره‌های بزرگ برای وزش باد می‌باشد

۲( وجود پنجره‌های کوچک برای جلوگیری از ورود رطوبت می‌باشد

3) وجود پنجره‌ها در مقابل هم و در جهت عمود برجهت وزش باد می‌باشد

۴(  وجود پنجره‌ها در مقابل هم و در جهت وزش باد می‌باشد

۶۶ - برای تهیه و نصب عضو اصلی ستون، قیمت‌های داده‌شده در فهرست بهاء شامل کدام‌یک از موارد زیر است؟

۱ ( تهیه، بریدن، جوشکاری و نصب عضو اصلی.

۲ ( تهیه، بریدن و جوشکاری عضو اصلی

3)  تهیه و بریدن عضو اصلی.

۴ ( تهیه و جوشکاری عضو اصلی.

۶۷ - برای تهیه صورت‌وضعیت علاوه بر نقشه‌های اجرانی، کدام‌یک از مدارک زیر لازم است؟

۱( لیست مصالح پایکار

2) نقشه‌های چون ساخت، لیست مصالح پای کار، دستور کارها و صورت‌جلسات مصوب، فهرست بهاء

3) دستور کارها و صورت‌جلسات مصوب

۴ ( نقشه‌های چون ساخت و دستور کارها

68-برای جلوگیری از رطوبت در کف سازی طبقه همکف ساختمان فاقد زیرزمین بعد از کوبیده شدن خاک کف از کدام‌یک از طرق زیر استفاده می‌شود؟

۱( روی آن شفته‌آهک به ضخامت ۱۰ سانتیمتر نموده و کف سازی با ملات ماسه و سیمان انجام می‌شود.

2( روی آن بتن سبک به ضخامت ۱۰ سانتیمتر ریخته شده و کف سازی با ملات ماسه و سیمان انجام می‌شود

3) روی آن بلوکاژ به ارتفاع ۲۵ سانتیمتر شده سپس کف سازی با ملات ماسه و سیمان انجام می‌شود

۴(  روی آن بلوکاژ به ارتفاع ۲۵ سانتیمتر شده، سپس بتن سبک باضخامت ۱۰ سانتیمتر ریخته شده و کف سازی با ملات ماسه و سیمان انجام می‌شود

۶۹ - شیب بندی پشت‌بام سقف‌های تخت معمولاً با استفاده از کدام‌یک از مصالح زیر به صلاح و صرفه است؟

۱ ( پوکه و خرده آجر به نسبت پنج به یک

۲ ( پوکه و خاک رسی به نسبت پنج به یک

3) پوکه و سیمان به نسبت پنج به یک

۴ ( پوکه و سیمان به نسبت ده به یک

۷۰ - در ساختمان‌های بنانی مقاوم در برابر زلزله حداکثر ارتفاع طبقه از روی کلاف افقی زیرین تا زیر سقف برابر است با:

1) 5/4 متر

2) 4 متر

3) 5/3 متر

4) 3 متر

71- برای جلوگیری و یا کاهش خسارت زلزله ناشی از ضربه ساختمان‌های مجاور بایستی بناهای بیش از ... طبقه به‌وسیله درز انقطاع از هم جدا شوند و حداقل درز انقطاع در تراز هر طبقه مساوی ارتفاع تراز از روی شالوده باشد.

1) 8- 1.200

2) 6- 1.150

3) 4- 1.100

4) 3- 1.75

۷۲ - حداکثر طول احداث طره در بناهای مقاوم در برابر زلزله چند متر توصیه‌شده است؟

1) 2.5

2) 2

3) 1.5

4) 1

73- یک در ورودی به ابعاد یک متر در دو متر با کدام‌یک از مصالح زیر اتلاف حرارتی بیشتری دارد؟

۱( چارچوب و کلاف آهنی با پوششی یک ورق ۰ / ۷۵ میلی‌متری.

۲( چارچوب و کلاف آهنی با پوششی یک ورق نئوپان ۱6 میلی‌متری.

3) چارچوب و کلاف آلومینیومی با پوششی یک ورق ۰ / ۷۵ میلی‌متری آلومینیومی.

۴ ( چارچوب و کلاف آلومینیومی با یک شیشه یک جداره در داخل ان.

۷۴ - حداکثر طول مجاز نردبان یک‌طرفه و حداقل بلندی طول نردبان از کفی که برای رسیدن به آن مورداستفاده قرار می‌گیرد، به ترتیب عبارت است از:

1) 10 متر- 5.0 متر

2) 10 متر- 1 متر

3) 12 متر- 5.0 متر

4) 12 متر- 1 متر

۷۵ - ملات ساروج از چه موادی تشکیل‌شده است؟

۱ ( مخلوط سیمان، ماسه، گچ

۲ ( مخلوط خاکستر، آهک، ماسه، خاک رس، لونی.

3)  مخلوط سیمان، آهک، ماسه.

۴( مخلوط سیمان، ماسه، آهک، گچ.

۷۶ - دقیق‌ترین روش پیش‌بینی جمعیت یک شهر به چه صورت است؟

۱ ( متناسب ساختن پیش‌بینی جمعیت شهر با جمعیت شهرستان یا ناحیه و یا کشور.

۲ ( روشی بقای جمعیت.

3)  پیش‌بینی موالید بعلاوه پیش‌بینی مهاجرت به شهر منهای پیش‌بینی مهاجرت از شهر منهای پیش‌بینی مرگ‌ومیر.

۴ ( در نظر گرفتن عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر در افزایش جمعیت در دوره‌های گذشته و تعمیم آن به مهروموم‌های آینده.

۷۷ - سنگ مرمر:

۱ ( آذرین است

۲ ( رسوبی است

3)  آذرین دگرگونی است

۴ ( رسوبی دگرگونی است

78- در پله بهینه:

۱(  ارتفاع X عرضی کف پله برابر با160سانتیمتر

۲( ارتفاع + کف پله برابر با 43 سانتیمتر

3) دو برابر ارتفاع + کف بله برابر با 62الی 63 سانتیمتر

۴ ( دونیم عرضش کف پله + ارتفاع برابر با 80سانتیمتر

۷۹ - کدام‌یک از طرح‌های زیر به جزئیات بیشتری در طراحی شهری می‌پردازد؟

۱ ( طرح جامع

۲ ( طرح هادی

3)  طرح تفصیلی

۴ ( طرح تفکیکی

80 - تراکم ناخالصی نفر در هکتار در طرح‌های شهرسازی عبارت است از ... پیش‌بینی شده یا موجود در هر هکتار ... .:

۱ ( تعداد خانوار در سطح کل شهر.

۲ ( تعداد جمعیت زمین مسکونی.

3)  تعداد جمعیت در سطح کل شهر.

۴ ( تعداد خانوار زمین مسکونی.

81- طول پخ C در دو تقاطع با عرضی A و B عبارت است از:

1) C=A/B

2) C=(A+B)/10

3) C= A-B

4) C= (A-B)/10

82 - ضریب اشغال عبارت است از نسبت سطح:

۱ ( زیربنا به سطح قطعه زمین

۲( زیربنای طبقه همکف به‌کل سطح قطعه زمین

3) زیربنای طبقه همکف به‌کل زیربنا

۴( زیرزمین به سطح قطعه زمین

83- کدام گزینه از گزینه‌های زیر صحیح است؟ سطح خالصی طبقات عبارت است از

۱ ( سطح ناخالصی طبقات ساختمان منهای تمام سطوح مشترک و مشاعات و دیوارها.

۲ ( جمع جبری مساحت ساختمان در طبقات.

3)  جمع کلی مساحت طبقات ساختمان با احتساب دیوارهای خارجی.

۴( مساحت عرصه کل ملک منهای فضای باز آن.

84- بر اساس بند 3 مصوبه مورخ 1368/3/1 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ایجاد هرگونه ساختمان و تأسیسات تا چه عمقی از بر حریم قانونی راه در طرفین راه‌های بین‌شهری واقع در محدوده حوزه استحفاظی شهرها ممنوع است؟

۱ ) ۱۰۰ متر

۲ ) ۱۵۰ متر

( 3 ۲۰ متر

۴ ( ۲۵۰ متر

85 - کدام‌یک از مواد قانون شهرداری‌ها، ادارات ثبت و دادگاه‌ها را مکلف می‌نماید در موقع تقاضای تفکیک اراضی واقع در محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که به تصویب شهرداری رسیده باشد؟

۱ ( ماده ۵۵

۲(  ماده ۱۰۰

3) ماده ۱۰۱

۴) ماده ۱۱۰

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور راه و ساختمان

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن