راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1379

سوالات آزمون رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1379

0 تومان
کد محصول : Rah_Sakhteman_1379

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-  مراحل طراحی روسازی به شرح زیر:

- تبدیل ترافیک عبوری به محور همارز

- برآورد مقدار بار همارز ( EAL )

- محاسبه بار همارز طرح

- نمونه‌برداری و آزمایش‌های مکانیک خاک

- ارزیابی مصالح

- انتخاب جدول الاستیسیته طرح

- تراکم بستر روسازی

- محاسبه ضخامت روسازی

مربوط به کدام‌یک از روش‌های چهارگانه ذیل می‌باشد؟

1) نشانه گروه   (Group Index )

2) (National crushed stone association)

3)  انستیتو آسفالت  (Asphalt Institute )

4) آشتو  (AASHTO )

2- فشار مجاز خاک در زیر پی به کدام‌یک از عوامل بستگی دارد؟

1)  فقط نشست مجاز پی

2)  نشست مجاز پی و ظرفیت باربری نهائی خاک

3) مشخصات دانه‌بندی و چسبندگی خاک

4) فقط ظرفیت باربری نهائی خاک

3-  حداکثر مدت تأخیر مجاز تحویل زمین از طرف کارفرما به پیمانکار بدون پرداخت خسارت چه میزان است؟

1) 5%زمان قرارداد

2) 10%زمان قرارداد

3) 30%زمان قرارداد

4) 25%زمان قرارداد

4-  امتداد بهارخواب‌های ایجادشده در دیوارهای باربر یک ساختمان آجری مطابق شکل در امتداد

1)  محور x ها است

2) محور Y ها است

3) محور X ها و سپس Y ها است

4) محور Y ها و سپس X ها است

۵ - جهت عبور قطارهایی که از سقف برق دریافت می‌دارند از زیر پله‌ای با سقف مسطح یا تونل‌های به‌صورت قوطی ( BOX ) ارتفاع لازم از روی ریل تا زیر سقف حداقل چه مقدار است؟

1) 5.5 متر

2) 4.6 متر

3) 6.5 متر

4) 7.4 متر

6- گستره فعالیت‌های طرح‌های بزرگ چنین است

- سرمایه‌گذاری و انجام کامل یا ( Build Operate Transfer ) B O T

- روش مهندسی، مدیریت و اجرا ( Engineering Procurement E P C Construction )

- روش طرح و ساخت یا D B  ( Design & Build )

-روش متعارف یا S D B ( Sequential Design & Build )

1)  درروش B O T خدمات عرضه‌شده میل به افزایش و رقابت میل به کاهش دارد.

2) سوددهی درروش S D B بیش از سوددهی B O T است.

3) درروش B O T خدمات و رقابت هر دو میل به کاهش دارند.

4) این روش‌ها خارجی است و بایستی روش‌های جدید ایرانی ابداع کنیم.

7-  در ساختمانی که با اسکلت فلزی، بدون بادبند و با سقف تیرآهن و طاق ضربی و با پی‌های منفرد ساخته‌شده، پایه مربوط به ستون C نشست نموده، انتظار می‌رود در دیوارهای ساختمان کدام ترک‌ها دیده شوند؟

8-  علت ایجاد بهارخواب‌های هلالی آسفالت در جاده‌ها عبارت است:

1)  نیروهای مماسی حاصل از ترمز وسایط نقلیه و فقدان چسبندگی کافی بین لایه‌های آسفالت.

2) نشست غیرمجاز بستر راه.

3) نشست‌های حاصل از تغییر دما

4) عدم اجرای هم‌زمان آسفالت خطوط مجاور هم.

9-  برای ساخت تیرهای لانه‌زنبوری کدام روش باید به کار گرفته شود تا از اعوجاج آن‌ها جلوگیری شود.

1)  از الکترودهای مخصوص برای جوشکاری استفاده می‌نماییم .

2) یک‌درمیان لانه‌های زنبوری را با ورق پر نموده و آن‌ها جوش می‌دهیم .

3) به‌صورت متناوب دو طرف تیر لانه‌زنبوری )یک‌درمیان( جوش می‌دهیم

4) یک‌طرف تیر جوش داده‌شده سپس با پتک اعوجاج را اصلاح نموده و طرف دیگر را جوش می‌دهیم .

10- اگر در عایق‌کاری با قیر گونی قیر بیش‌ازحد معمول مصرف شود:

1)  قیر اضافی در زمستان باعث ایجاد ترک می‌شود .

2) قیر اضافی در تابستان جابجا می‌شود .

3) تأثیری در عایق‌کاری ندارد.

4) عایق‌کاری بهتر اجرا می‌شود

11-  بهارخواب‌های کوتاه در گوشه کف پنجره روی سفیدکاری‌ها در اثر چیست؟

1)  نشست پی

2) اختلاف نیروی عکس‌العمل ناشی از وزن دیوار

3) انقباض و انبساط سازه

4) هیچ‌یک از موارد

12- چنانچه کمیسیون تحویل موقت دیرتر از موعد مقرر 20) روز از تاریخ اعلام آمادگی کار از سوی پیمانکار و تائید مشاور(  در محل حاضر شود و کار دارای نقصی نباشد و یا نقایص در مدت مقرر برطرف گردد تاریخ تحویل موقت کدام است؟

1)  تاریخ رفع نقص

2) تاریخ تقاضای پیمانکار

3) تاریخ تشکیل کمیسیون تحویل در محل کارگاه

4) 20 روز بعد از اعلام آمادگی پیمانکار و تائید مشاور

13- دلیل پدید آمدن اصطکاک منفی در پیهی عمیق کدام است؟

1)  بار بیش‌ازحد به شمع‌ها وارد آمده است

2) تغییر شکل کشسان در طول شمع باعث آن است.

3) نشست و تحکیم لایه‌های اطراف باعث آن است

4) اساساً شمع دستخوش اصطکاک منفی نمی‌شود

14- درصورتی‌که یک طرح عمرانی به‌صورت ناتمام از طرفه کارفرما بر اساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان از پیمانکار تحویل گرفته شود کدام‌یک از طرق زیر عمل می‌شود؟

1)  کلیه کارها اعم از ناقص یا کامل شده تحویل قطعی گرفته می‌شود

2) کلیه کارها اعم ناقص یا کامل شده تحویل موقت گرفته می‌شود

3) بخش‌های ناتمام به‌صورت موقت و بخش‌های کامل شده تحویل قطعی گرفته می‌شود

4) بخش‌های ناتمام و ناقص به‌صورت قطعی و بخش‌های کامل شده به‌صورت موقت تحویل گرفته می‌شود

15- چنانچه پیمانکار نسبت به مشخصات ابلاغی پیشنهادها اصلاحی داشته باشد و اجرای مشخصات اولیه را به علت شرایطی که خود به آن‌ها اشاره می‌کند باعث خرابی و خسارت از آن‌ها بداند )درزمینهٔ پل‌ها -ابنیه فنی زیرسازی - ارتفاع خاک‌ریز و نظایر آن( و از اجرای آن‌ها خودداری کند چه اقدامی از طرف کارفرما لازم خواهد بود؟

1)  پیمانکار می‌تواند درصورتی‌که تائید مجدد کارفرما برای اجرای عملیات ابلاغ گردد از اجرای عملیات خودداری نماید

2) در صورت تائید کارفرما بر رعایت مشخصات ابلاغی اولیه پیمانکار ملزم به اجرای آن‌ها بوده و دعاوی خود را می‌تواند طبق مقررات پیمان مطرح نماید

3) پیمانکار می‌تواند در قسمت‌های مربوط به پیشنهاد از اجرای عملیات خودداری نماید .

4) پیمانکار می‌تواند طبق پیشنهادها اصلاحی خود عملیات را اجرا نماید و کارکرد آن‌ها مطالبه نماید

16- افزودن کدام‌یک از مواد باعث زود گیر شدن گچ می‌شود؟

1)  ماسه‌بادی

2) آهک

3) زاج و آب گرم

4) نمک و آب گرم

17- احداث بنا روی خاک دستی با عمق نسبتاً زیاد )بیش از 3 متر( به چه صورت انجام می‌شود؟

1)  حفر چاهک‌ها در زیر محل ستون‌ها تا رسیدن به زمین طبیعی و پر کردن آن‌ها با مواد مقاوم از قبیل بتون و غیره.

2) بستن آب به زمین حداقل به مدت یک هفته

3) آبپاشی و کوبیدن زمین با تخماق یا غلتک دستی به عمق لااقل ۸۰ سانتیمتر

4) بتن‌ریزی تمام سطح به ضخامت 30 سانتیمتر جهت زیرسازی ستون و دیوارها

18- اگر زمان تلف‌شده در هر فاز یک چراغ راهنمایی بازمان ثابت  )به‌جز زمانه‌ای تمام قرمز( 3 ثانیه، کل زمان­های تمام قرمز 4 ثانیه و مجموع بزرگ‌ترین سنگینی ترافیک در مسیرهای یک‌فاز 0.755 و چرخه موردنظر سه فازه باشد، مناسب‌ترین مدت چرخه برابر است با:

1) 120 ثانیه

2) 60 ثانیه

3) 100 ثانیه

4) 75 ثانیه

19- برای دستیابی به بتن باکیفیت مطلوب در مناطق گرمسیر مصرف کدام‌یک از مواد افزودنی ارجح است؟

1)  تندگیر کننده به تنهائی.

2) روان کننده به تنهائی.

3) کند گیر کننده به تنهائی.

4) کند گیر کننده و روان کننده توأم.

20- طبق مفاد آئین‌نامه طرح ساختمان‌ها در برابر زلزله، در کلیه موارد و بدون استثناء کدام‌یک از گزینه‌های مشروحه در زیر صحیح می‌باشد؟

1)  محاسبه ساختمان در برابر نیروهای زلزله و باد به تفکیک انجام می‌شود و در هر عضو سازه اثر هر یک از این دونیرو بیشتر باشد به‌طور کامل، بعلاوه درصدی از نیروی دوم ملاک عمل قرار می‌گیرد.

2) فقط مؤلفه‌های افقی نیروی زلزله برای محاسبه ساختمان در نظر گرفته می‌شود و اثر مؤلفه قائم نیروی زلزله منظور نمی‌گردد.

3) ساختمان باید در دو امتداد عمود بر هم در برابر نیروهای جانبی محاسبه شود. به‌طورکلی محاسبه در هر یک از این دو امتداد بدون در نظر گرفتن نیروی زلزله در امتداد دیگر انجام می‌شود.

4) نیروی زلزله در هر یک از امتدادهای ساختمان باید در دو جهت این امتداد یعنی به‌صورت رفت‌وبرگشت در نظر گرفته شود

21- اولین فهرست بهای قیمت‌های پایه در چه سالی توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است؟

1) 1355

2) 1348

3) 1357

4) 1362

22- چهار نفر مشترکا مالک شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت یکصد و بیست مترمربع در بخش دو تهران می‌باشند که میزان اجاره‌بهای توافق شده جهت آن1350000 ریال در ماه می‌باشد. میزان مالکیت احد از شرکا  (2.75) سهم از ) 45 ( سهم چهار و نیم دانگ مشاع از شش‌دانگ آپارتمان مزبور می‌باشد. میزان سهمی نامبرده از کل اجاره‌بهای ماهیانه را تعیین فرمایید

1) 65000 ریال

2) 135000 ریال

3) 55000 ریال

4) 125000 ریال

23- ملات با تارد مخلوط چه مصالحی است؟

1)  گچ‌وخاک رس و ماسه

2) آهک و ماسه و سیمان و خاک رس هم

3) آهک و ماسه و سیمان

4) گچ و سیمان

24-  در مکان‌هایی که سطح سفره آب زیرزمینی بالا باشد برای بارهای سنگین کدام نوع پی برای زیرستون‌ها مناسب‌تر است؟

1)  پی نواری

2) پی نواری و منفرد

3) پی گسترده و منفرد

2۵ - در یک ساختمان سه‌طبقه سه واحد آپارتمان جنوبی دارای حیاط مشاعی هستند ولی دسترسی به حیاط مشاعی فقط از آپارتمان طبقه همکف امکان‌پذیر است. کدام‌یک از پاسخ‌های زیر صحیح می‌باشد؟

1-  دسترسی به حیاط، فقط در انحصار طبقه همکف خواهد بود

2- طبقه اول و دوم می‌توانند با هزینه خود با نصب پلکان آهنی از طبقه خود به حیاط دسترسی پیدا نمایند.

3- مالکین طبقه اول و دوم می‌توانند درخواست احداث راهرو در آپارتمان طبقه همکف برای دسترسی به حیاط بنمایند

۴ - هیچ‌کدام از روش‌های فوق

26- ستون مقابل از لوله فلزی با سطح مقطع S سانتیمتر مربع و طول مؤثر L و شعاع چرخش )ژیراسیون( R سانتیمتر مفروض است اگر نسبت L/R افزایش یابد:

1)  خستگی مجاز ستون در مقابل کمانش به فاکتور L/R مربوط نمی‌باشد

2) خستگی مجاز ستون در مقابل کمانش کاهش می‌باید.

3) خستگی مجاز ستون در مقابل کمانش افزایش می‌یابد

4) خستگی مجاز ستون در مقابل کمانش تغییر نمی‌کند

27- لایه‌ای از خاک رس اشباع، به ضخامت 4 متر، در مدت 10 سال 35درصد نسبت تحکیم خود را انجام می‌دهد. چنانچه لایه دیگری از همین خاک باضخامت 8 متر، بخواهد تحکیم یکسانی داشته باشد چه مدت‌زمان لازم خواهد بود؟

1) 20 سال

2) 40 سال

3) 60 سال

4) 80 سال

28- در اتصال تسمه‌ای به ستون بااتصال جوش مطابق شکل عمل شده است، اگر نیروی F به تسمه وارد شود جوش تحت اثر کدام تنش‌ها محاسبه می‌شود؟ 

1)  تنش پیچشی و برشی

2) تنش پیچشی و فشاری

3) تنش خمشی و کششی

29- طبق مقررات مربوط به احداث ساختمان در شهر تهران کدام‌یک از دستورالعمل‌های ایمنی زیر صحیح نمی‌باشد؟

1)  حصار ایمنی نباید بیش از نصف عرضی پیاده‌رو را اشغال نماید

2) نصب علائم هشداردهنده در اندازه‌های مناسب در اطراف ساختمان کافی می‌باشد.

3) پس از احداث سقف طبقه همکف نگهداری مواد و مصالح ساختمانی در پیاده‌رو مجاز نیست.

4) جهت ایمنی عابرین باید فضای پیاده‌رو جنب ساختمان با حفاظ مقاوم پوشانیده شود

30- بر اساس مفاد مشخصات فنی عمومی، مصوب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای بنائی با سنگ، مشخصات سنگ بایستی با کدام‌یک از مشخصات مشروحه در زیر مطابقت داشته باشد؟

1)  برای مقاومت در مقابل سایش، نتیجه حاصله از اندازه‌گیری با آزمایش لوس‌آنجلس )آشتو T96 ( نباید از ۴۰ درصد تجاوز نماید.

2) برای مقاومت در مقابل سایش، نتیجه حاصله از اندازه‌گیری با آزمایش لوس‌آنجلس )آشتو(  T96 نباید از 50درصد تجاوز نماید.

3) برای مقاومت در مقابل یخبندان، افت وزن به دست آمده از آزمایش  (Freezing & Thawing)   به روش  )آشتو T103) نباید از 5 درصد تجاوز نماید

4) برای مقاومت در مقابل یخبندان، افت وزن به دست آمده از آزمایش  (Freezing & Thawing) به روش )آشتو (T103 نباید از 15 درصد تجاوز نماید .

31- بر اساس مفاد مدارک پیمان )موافقت‌نامه، شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان(، مصوب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مخصوص طرح‌های عمرانی، پس از برگزاری مناقصه، انتخاب پیمانکار، مبادله پیمان و شروع اجرای عملیات یک طرح عمرانی، کدام‌یک از تاریخ‌های مذکور در ذیل

تاریخ شروع مدت پیمان می‌باشد؟

1)  تاریخ دعوت برای شرکت در مناقصه

2) تاریخ جلسه مناقصه، بررسی پیشنهادها و انتخاب پیمانکار

3) تاریخ مبادله پیمان.

4) تاریخ اولین صورت‌جلسه تحویل زمین

32- کدام‌یک از گزینه‌های مشروحه در زیرمجموعه کامل حدود اتربرگ  (Atterberg) را تشکیل می‌دهد؟

1 ) Liquid limit and plasticity limit

2 ) Liquid limit and plasticity limit and plastisity index

3 ) Liquid limit and plasticity limit and shrinkage limit

4) Liquid limit and plasticity limit and shrinkage limit and plastisity index

33- بر اساس آئین‌نامه طرح هندسی راه‌ها، مصوب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای انتخاب سرعت طرح، برحسب کیلومتر در ساعت، برای طرح آزادراه‌ها، کدام‌یک از گزینه‌های مندرج در ذیل صحیح می‌باشد.

1)  برحسب پستی‌وبلندی منطقه: حداقل ۸۰ حداکثر130

2) در منطقه دشت: حداقل 70حداکثر 140

3) در منطقه تپه و ماهور: حداقل 60حداکثر 130

4) در منطقه کوهستان: حداقل 50حداکثر120

34- اگر به هنگام اجرای اسکلت فلزی قسمتی از ستون خارج از صفحه زیرستون قرار گیرد جهت اصلاح وضعیت باید:

1)  صفحه زیرستون را برداشته و صفحه‌ای با همان ضخامت و ابعاد بزرگ‌تر به‌گونه‌ای نصب نمود تا محورها بر هم منطبق گردند

2) صفحه‌ای هم‌قطر صفحه زیرستون به نحوی به ستون جوش داده شود که محورها بر هم منطبق شوند . در این حالت نصب صفحات سخت‌کننده نیز ضروری است

3) صفحه زیرستون را برداشته و صفحه‌ای بزرگ‌تر و باضخامت بیشتر به‌گونه‌ای که محورها بر هم منطبق گردند کار گذارده شود

4) هیچ‌کدام از روش‌های فوق ضرورت ندارد

35- پس از اتمام چند درصد از عملیات ساختمانی یک طرح عمرانی تحویل موقت صورت می‌گیرد؟

1) 100 درصد

2) 97 درصد

3) 95 درصد

4) 90 درصد

36- بر اساس آئین‌نامه طرح هندسی راه‌ها، مصوب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای طراحی گنجایش ترافیک )تعداد سواری معادل وسایط نقلیه عبور ظرف یک ساعت(، هر خط عبور آزادراه‌ها با شرایط مشروحه در زیر:

- سرعت طرح بیش از 110 کیلومتر در ساعت

- کیفیت ترافیک )پ(

- حداکثر تراکم سواری معادل در یک کیلومتر هر خط عبور 4

- متوسط سرعت حرکت بیشتر از 50 کیلومتر در ساعت

- نسبت حجم ترافیک نسبت به گنجایش مطلق ترافیک یک کدام‌یک از گزینه‌های مندرج در ذیل صحیح می‌باشد؟

1) 1000

2) 1500

3) 2000

4) 2500

37- بر اساس مفاد اسناد پیمان، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای اجرای طرح‌های عمرانی، کدام‌یک از تعاریف مندرج در ذیل صحیح می‌باشد؟

1)  شاخص عددی است که تغییر قیمت را نسبت به دوره قبل نشان می‌دهد.

2) دوره پایه، سه ماهه­ای است که پیشنهاد پیمانکار طی آن سه‌ماهه تسلیم‌شده است

3) دوره پایه، دورهای است که شاخص آن عدد100 باشد.

4) شاخص مبنا، شاخص سه ماهه­ای است که پیمان طی آن سه‌ماهه مبادله شده است.

38- مقاطع خمشی بتن‌آرمه را باید طوری طراحی کرد که:

1)  گسیختگی خمشی و برشی هم‌زمان اتفاق بیفتد تا طرح اقتصادی باشد

2) گسیختگی برشی قبل از گسیختگی خمشی اتفاق بیفتد.

3) گسیختگی خمشی قبل از گسیختگی برشی اتفاق بیفتد.

4) هیچ‌کدام.

39- در روسازی آسفالت خیابان‌ها تنش‌های بحران کدام است؟

1)  تنش کشش افقی در سطح پائین لایه آسفالت و تنش قائم وارد بر سطح اساس

2) تنش کشش در سطح پائین زیراساس و تنش فشاری قالم بر خاک بستر

3) تنش کشش افقی در سطح پائین لایه آسفالت و تنش فشاری قائم بر بستر خاک

4) تنش فشاری بر سطح رویه آسفالت و تنش کششی افقی در سطح پائین اساس

40- بر اساس آئین‌نامه بتن ایران، درصورتی‌که نتایج آزمایش‌های مقاومت نمونه‌ها، کمتر از مقاومت بتن رده موردنظر بوده و غیرقابل‌قبول باشد، اجرای کدام‌یک از گزینه‌های مشروحه در زیر صحیح نمی‌باشد.

1)  با استفاده از آنالیز موجود سازه و بازبینی طراحی، بررسی می‌شود که آیا، ظرفیت باربری سازه، به ازای مقاومت کمتر به دست آمده قابل قبول است.

2) درصورتی‌که شرط گزینه ( 1)  برآورده نشود، با انجام آنالیز و طراحی مجدد، بررسی می‌شود که آیا ظرفیت باربری کلیه قسمت‌های سازه، با مقاومت کمتر حاصله در قسمت‌های احتمالی قابل‌قبول است.

3) درصورتی‌که شرایط گزینه‌های  (1)  و 2)) تأمین نشود، روی مغزه‌های گرفته‌شده از بتن )با رعایت ضوابط مغزه گیری( در قسمت‌هایی که احتمال وجود بتن با مقاومت کمتر داده می‌شود، آزمایش به عمل می‌آید و نتایج موردبررسی قرار می‌گیرد

4) و بالاخره درصورتی‌که نتیجه بررسی‌های مذکور در گزینه‌های ( 1)  و 2)) و )3) منفی باشد، بتن غیرقابل‌قبول و می‌بایست تخریب شود

41-  در راه‌سازی قشرهای اساس و زیراساس به کدام‌یک از روش‌های زیر در شانه­های راه باید اجرا شود؟

1)  فقط قشر زیراساس اجرا می‌شود

2) فقط قشر اساس اجرا می‌شود

3) اجرای قشرهای اساسی و زیراساس هر دو لازم است.

4) برای صرفه‌جوئی اقتصادی اجرای قشرهای اساسی و زیراساس ضروری نمی‌باشد

42- در حالتی که پی بر روی دولایه قرارگرفته باشد و مشخصات مکانیکی لایه زیرین ضعیف‌تر از مشخصات مکانیکی لایه رویی باشد و با فرض اینکه فاصله کف پی از لایه زیرین h و عرض پی b باشد. برای صرف‌نظر کردن از تأثیر لایه ضعیف زیرین، نسبت b / h چقدر باید در نظر گرفته شود؟

1) 3.5

2) 4.5

3) 2.5

4) 1.5

43- در یک تیر با مقطع مستطیل، تحت اثر لنگر پیچشی، امداد و موقعیت بهارخواب‌های حاصل چه خواهد بود؟

1)  ترک‌ها عمود بر محور تیر به‌طور مجزا در طول تیر

2) بهارخواب‌های مورب به‌طور مجزا در طول تیر

3) بهارخواب‌های پیوسته مارپیچی در طول تیر

4) هیچ‌کدام

44- به چه دلیل در آئین‌نامه‌های سازه‌های بتونی حداکثر درصدی برای سطح فولادهای طولی در ستون‌ها تعیین می‌نمایند؟

1)  برای شکل‌پذیری فولاد.

2) برای اطمینان از خرابی فولاد قبل از خرابی بتون )اعلام‌خطر(

3) برای بندهای 1 و 2

4) مسائل اجرایی.

45- حداکثر شیب طولی راه‌آهن مسافری سریع‌السیر بین‌شهری در طول‌های مستقیم کدام‌یک از اعداد زیر صحیح می‌باشد.

1) 5.7 د هزار

2) 20.4 در هزار

3) 18.2 در هزار

4) 12.5 در هزار

سؤالات آزمون رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سال 1379

(سؤالات گروه ب معماری و شهرسازی(راه و ساختمان و نقشه‌برداری

50- اگر آجرچینی رگ اول ستون دو اجره مطابق شکل زیر باشد، مناسب‌ترین آجرچینی رگ دوم کدام‌یک از حالات زیر است:

51-
کدام درپوش بتنی دست انداز بام درست می‌باشد؟

52- جان‌پناه اطراف بام که دارای ضخامت 10 سانتیمتر به ارتفاع 80 سانتیمتر از کف تمام‌شده می‌باشد

1)  درصورتی‌که طول آزاد آن از 5 متر تجاوز نماید نیاز به عناصر قائم نگهدارندِ دارد

2) نیازی به موارد و تمهیدات اضافی ندارد

3) باید به‌وسیله عناصر فولادی قائم یا بتن‌آرمه گیردار کف، نگهداری شود.

4) هیچ‌کدام

53- مناسب‌ترین فاصله آبرو در بام کدام است؟

1)  فاصله بین20 تا30 متر

2) فاصله بین 30تا 40 متر

3) فاصله بین 40 تا 50 متر

4) فاصله بین10 تا 20متر.

سؤال 54- گرم بندی بام باید:

1)  روی کف سازی )موزاییک یا آسفالت( انجام شود.

2) روی قبر و گونی انجام شود

3) با پوشش سقف تو اما انجام شود

56- برای جلوگیری از رطوبت کف بام به طبقه پایین:

1)  سطح قیر و گونی کف حمام باید پایین‌تر از سطح کف سازی راهروی ورودی به آن باشد.

2) سطح قیر و گونی کف حمام باید بالاتر از سطح کف سازی راهروی ورودی به آن باشد.

3) سطح قیر و گونی کف حمام باید برابر سطح کف سازی راهروی ورودی به آن باشد.

4) فرقی نمی‌کند.

57- مناسب‌ترین فرم پنجره در مناطق گرم کدام است؟

1)  پنجره‌های به‌صورت افقی

2) پنجره‌های به‌صورت عمودی

3) پنجره‌های به‌صورت سرتاسری

4) فرقی نمی‌کند

58- مهم‌ترین عامل در ایجاد کوران در فضاهای داخل ساختمان واقع در اقلیم معتدل و مرطوب چیست؟

1- باید در هر چهار طرف ساختمان پنجره پیش‌بینی شود

2- پنجره‌های ساختمان باید مقابل هم و در جهت وزش باد قرار داده شود.

3- باید برای اتاق‌های ساختمان پنجره‌های بزرگ پیش‌بینی شود

۴ - ساختمان باید عمود برجهت وزش باد غالب قرار داده شود

59- ریتم در نمای ساختمان بیانگر چه چیزی است؟

1)  تکرار

2) تناقض

3) حجم

4) تعادل

60- تعدیل کار انجام‌شده در مدت تأخیر غیرمجاز چگونه محاسبه می‌شود؟

1)  تعدیل به دوره غیرمجاز تعلق نمی‌گیرد

2) متوسط شاخص‌های دوره‌های سه‌ماهه مربوط به مدت پیمان تعدیل می‌شوند

3) 95% متوسط شاخص‌های دوره‌های سه‌ماهه زمان انجام کار در نظر گرفته می‌شوند.

4) متوسط شاخص‌های دوره سه‌ماهه زمان انجام کار در نظر گرفته می‌شوند.

61- رطوبت نسبی مطلوب در ساختمان‌های اداری و بلند طبقه و مجهز به سیستم‌های کامپیوتری چند درصد می‌باشد؟

1) 30 تا 40 درصد

2) 40 تا 45 درصد

3) 10 تا 15 درصد

4) 50 تا 60 درصد

62- هوشمند سازی ساختمان در کدام بخش بیشتر سود ده می‌باشد؟

1)  استفاده بهینه در کنترل ایاب و ذهاب

2) استفاده بهینه در شبکه ترافیکی

3) در بالا بردن ایمنی ساختمان

4) صرفه‌جوئی در انرژی و سوخت.

63-  محدودیت طول و عرض ساختمان با مصالح بنائی مقاوم در برابر زلزله چقدر است؟

1)  طول ساختمان نباید از 5 برابر عرض آن تجاوز نماید

2) طول ساختمان نباید از ۴ برابر عرض آن تجاوز نماید

3) طول ساختمان نباید از 3 برابر عرض آن تجاوز نماید

4) طول ساختمان نباید از 2 برابر عرض آن تجاوز نماید

64- در مواردی که امکان تعبیه سازه‌های حفاظتی برای جلوگیری از سقوط کارگران مقدور نباشد، قرار دادن کمربند ایمنی در اختیار آن‌ها در چه ارتفاعی ضروری می‌باشد؟

1)  از 2.5 متر بیشتر

2) از 3 متر بیشتر

3) از 3.5 متر بیشتر

4) از ۴ متر بیشتر

65- حداقل ضخامت قشر آسفالت محافظ قیر و گونی در پشت بام‌ها چقدر است؟

1) 2 سانتیمتر

2) 3 سانتیمتر

3) 4 سانتیمتر

4) 5 سانتیمتر

66- بجای دیوار خشتی به ضخامت 80 سانتیمتر، دیوار با آجر و ملات با چه ضخامتی می‌تواند ساخته شود

1)  دو و نیم آجر یا 55 سانتیمتر

2) دو آجر یا 45 سانتیمتر

3) یک و نیم آجر یا 35 سانتیمتر

4) یک اجر یا 22 سانتیمتر

67-  معمول‌ترین رابطه بین اندازه کف  (b) و ارتفاع  (h)  یک پله معمولی برای شرایط مختلف عبارت است:

1) 2h+b=80 cm

2) 2h+b=72cm

3) 2h+b=64 cm

4) 2h+b=65 cm

68- در یک منطقه که با اصول فنی و رعایت ضوابط شهرسازی قطعه‌بندی شده است تقسیم یک قطعه به دو قطعه یا بیشتر چه اثراتی در طرح منطقه خواهد گذارد

1)  فقط در ترافیک اثر می‌گذارد.

2) در ترافیک محل اختلال به وجود می‌آید و در سرانه‌های محاسبه‌شده در کاربری‌ها اثر منفی خواهد داشت.

3) در سرانه‌های کاربری محاسبه‌شده اثر مثبت می‌گذارد.

4) اثر نمی‌گذارد.

69- دسترسی سواره به پلاک‌های مجاور بزرگراه‌ها به چه صورت باید پیش‌بینی شود؟

1)  فقط با پیش‌بینی جاده سرویس در کنار بزرگراه

2) ارتباط از طریق شانه بزرگراه

3) با نصب علائم رانندگی

4) احداث جزیره‌های مخصوص گردشبهراست

70- تراکم ناخالص جمعیتی شهر عبارت است از:

1)  نسبت جمعیت به مساحت اراضی ساخته‌شده در شهر.

2) نسبت جمعیت به مساحت اراضی مسکونی ساخته شد. در شهر

3) نسبت جمعیت به سطح کل اراضی )محدوده مصوب( شهر

4) نسبت جمعیت به سطح کل اراضی مسکونی شهر

71- بر اساس ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها:

1)  هرگونه افزایش در محدوده مصوب طرح‌های هادی و جامع تا زمانی که تراکم ناخالص مسکونی شهر در محدوده فعلی طرح بر اساس طرح‌های مصوب تحقق پیدا نکرده باشد، ممنوع است.

2) هرگونه افزایش در محدوده مصوب طرح‌های هادی و جامع تا زمانی که تراکم ناخالص جمعیتی شهر در محدوده فعلی طرح بر اساس طرح‌های مصوب تحقق پیدا نکرده باشد، ممنوع است

3) هرگونه افزایش در محدوده مصوب طرح‌های هادی و جامع تا زمانی که تراکم خالص مسکونی شهر در محدوده فعلی طرح بر اساس طرح‌های مصوب تحقق پیدا نکرده باشد، ممنوع است.

4) هرگونه افزایش در محدوده مصوب طرح‌های هادی و جامع تا زمانی که تراکم خالص جمعیتی شهر در محدوده فعلی طرح بر اساس طرح‌های مصوب تحقق پیدا نکرده باشد، ممنوع است.

72- شهرک‌هایی که در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ایجاد می‌گردد، دارای خصوصیاتی به شرح زیر هستند.

1)  حداقل 500 قطعه زمین برای احداث واحدهای مسکونی به‌صورت مستقل یا آپارتمانی قابل تملک شخصی به‌اضافه ساختمان‌ها و تأسیسات موردنیاز عمومی و اجتماعی سکنه

2) حداکثر500 قطعه زمین برای احداث واحدهای مسکونی به‌صورت مستقل یا آپارتمانی قابل تملک شخصی به‌اضافه ساختمان‌ها و تأسیسات موردنیاز عمومی و اجتماعی سکنه

3) ساختمان‌ها و تأسیساتی که برای تأمین نیازمندی‌های عمومی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی، بهداشتی، تفریحی، آموزشی و نظایر آن و همچنین ساختمان‌های دیگری که به اقتضای نوع فعالیت در مجاورت تأسیسات مذکور ایجاد گردد و واحد علی‌حده محسوب نشده و ازنظر ثبتی قابل و تجزیه و تفکیک نباشد

4) ساختمان‌ها و تأسیساتی که برای تأمین نیازمندی‌های عمومی و اقتصادی، تجاری، اجتماعی، بهداشتی، تفریحی، آموزشی و نظایر آن و همچنین ساختمان‌های دیگری که به اقتضای نوع فعالیت در مجاورت تأسیسات مذکور ایجاد گردد و واحد علی‌حده محسوب نشده و ازنظر ثبتی قابل و تجزیه و تفکیک باشد.

73- برای ایجاد ساختمان‌ها و تأسیسات غیر شهرک تا حداقل عرض مدخل هر ساختمان باید در چه گذرگاهی و با چه شرطی باشد؟

1)  حداقل 20متر با شرط ارتباط با شبکه معابر عمومی درجه‌یک

2) حداقل 16 متر با شرط ارتباط با شبکه معابر عمومی درج دو.

3) حداقل 12 متر با شرط ارتباط با شبکه معابر عمومی شریانی

4) حداقل ۸ متر با شرط ارتباط با شبکه معابر عمومی

74- هدف اصولی از ایجاد شهرهای جدید کدام است؟

1)  انتقال بخشی از جمعیت ساکن در شهرهای بزرگ به نقاط شهری جدید

2) اسکان بخشی از جمعیت ناشی از رشد جمعیت شهری در آینده به نقاط شهری جدید با پیش‌بینی زمینه اشتغال برای آن‌ها

3) ایجاد مراکز سکونتی جدید در کنار شهرهای بزرگ

4) جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ

75- ضوابط و مقررات نمای شهری در کدام‌یک از موارد زیر نماسازی با مصالح مرغوب به طرز مناسب و زیبا و هماهنگ را اجباری کرده است؟

1)  در نمای مشرف‌به خیابان ورودی ساختمان

2) در کلیه سطوح نمایان ساختمان اعم از نمای اصلی یا نماهای جالبی که از داخل معابر قابل‌مشاهده است

3) در نماهای اصلی ساختمان

4) در نماهای شمالی و جنوبی ساختمان

76- قیمت منطقه‌ای زمین در شهرها عبارت است از:

1)  حداقل قیمت روز زمین در هر منطقه از شهر

2) متوسط قیمت روز زمین در هر منطقه از شهر

3) حداکثر قیمت روز زمین در هر منطقه از شهر

4) ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر بوده و در اجرای ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین و ابلاغ می‌گردد

77- چنانچه زمین دارای چند بر باشد، در محاسبه عوارض پذیره:

1)  قیمت منطقه‌ای ارزان‌ترین بر ملک مشرف‌به معبر محاسبه می‌شود

2) متوسط قیمت منطقه‌ای برهای مختلف ملک که مشرف‌به معبر هستند، محاسبه می‌شود.

3) قیمت منطقه‌ای گران‌ترین بر ملک مشرف‌به معبر محاسبه می‌شود

4) قیمت منطقه‌ای بر اساس متوسط عرض معابر مجاور محاسبه می‌شود

78- عوارض پذیره یک واحد تجاری به مساحت 100 مترمربع در طبقه همکف بانضمام یک طبقه زیرزمین با کاربری تجاری و با مساحتی معادل طبقه همکف و همچنین یک نیم‌طبقه به مساحت 50 مترمربع، در مجاورت خیابانی که قیمت منطقه‌ای زمین در کنار آن معادل 10.000 ریال است، برابر کدام‌یک از مبالغ زیر خواهد بود؟

1) 2500000 ریال

2) 5000000 ریال

3) 8250000 ریال

4) 10000000 ریال

79- چنانچه صاحب یک قطعه زمین خصوصی به مساحت 10 هکتار برای استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی پس از رعایت مقررات قانون زمین شهری، در شهری که جمعیت آن طبق آخرین سرشماری کمتر از 200 هزار نفر است زمین خود را نسبت به مازاد 1.000 مترمربع با در نظر گرفتن یک‌سوم سطح زمین جهت معابر و تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، به قطعات 300 مترمربعی تفکیک نماید، سهم قطعات متعلق به وی )مالک(، کدام‌یک از تعداد زیر خواهد بود؟

1) 220 قطعه

2) 165 قطعه

3) 110 قطعه

سؤالات آزمون رشته امور راه و ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1379 )سؤالات گروه ج نقشه‌برداری(-راه و ساختمان و نقشه‌برداری

80- اگر در دستگاه‌های تبدیل فتوگرامتری، نقطه شناور )فلوتین مارک( ازنظر بالا یا پائین رفتن دچار مشکل شود، در چنین حالتی چه اقدامی باید صورت گیرد:

1)  هیچ عملی انجام نداد و به متخصصی فنی مراجعه شود.

2) به دستگاه استراحت داد .

3) مقیاس مدل بزرگ‌تر شود

4) مقیاس مدل کوچک‌تر شود .

81- در مثلث A B C با تئودولیت ?° ویلد و با لمب آزاد مغناطیسی دو امتداد )ژیزمان (( زیر قرائت گردید ??= ?? ?°,??+? =?? ???°  زاویه داخلی رأس برابر است با

1) 79° 40'

2) 259° 40´

3) 39° 40´

4) 100° 20'

82- برای تهیه نقشه‌ای به مقیاس 11500شعاع برداشت تاکئومتر ازنظر دقت استادیمتری برابر است با: )خطای گرافیک 0.12 میلی‌متر، از خطاهای دیگر صرف‌نظر می‌شود(

1) 120 متر

2) 150 متر

3) 180 متر

4) 200 متر

83- در یک پیمایشی ممتد 9 ضلعی در منطقه مسطح و بدون عوارضی با متر 50 متری فلزی اندازه‌گیری شد. اگر طول متوسط هر ضلع پیمایش 800 متر و خطای اتفاقی هر دهنه متر کشی 1.5 سانتیمتر باشد )از خطای دیگر صرف‌نظر می‌شود( خطای کلی مزبور برابر است با

1) 6 سانتیمتر

2) 18 سانتیمتر

3) 24 سانتیمتر

4) 32 سانتیمتر

84- دقت نسبی اندازه‌گیری طولی 1:80000 موردتقاضا است، اگر وسیله اندازه‌گیری متر 50 متری فلزی باشد و مجموع خطای هر دهنه متر کشی 4 میلی‌متر فرض شود طول AB = 800m را چند بار باید اندازه‌گیری کرد

1)  یک‌بار

2) دو بار

3) سه بار

۴( چهار بار

85- جهت اندازه‌گیری ارتفاع برجی از نقطه A که به فاصله افقی 300 متری آن واقع است از نقطه A زاویه قائم )زنیتی( لبه انتهائی )فوقانی( برج و لبه تحتانی )همکف( قرائت گردید 0 لبه فوقانی  30° ۸۰ و لبه تحتانی 95° 45'قرائت گردید  ارتفاع برج با دقت دسی‌متر برابر است با :

39.81 متر

40.2 متر

78.93 متر

80.44 متر

86- عرض جغرافیائی نقطه­ای در منطقه دماوند به طریق نجومی اندازه‌گیری گردید. نتیجه عملیات عدد 36° 52' 5/11به دست آمد .صرف‌نظر از هر نوع تصحیح اگر شعاع کره زمین 6250 کیلومتر باشد شعاع مدار نقطه مزبور به کیلومتر برابر است با:

1) 3420

2) 4687

3) 5000

4) 6000

87- برای پیاده کردن یک نقطه از قوس دایره روی زمین با دو تئودولیت، در ابتدای قوس زاویه انحراف 30 ۵ به تئودولیت دادیم و تئودولیت دیگری که در طرف دیگر قوس قرار می‌گیرد اصطلاحاً به رأس قوس صفر صفر کرده باشد امتدادی را که به تئودولیت می‌دهد برابر است با: )زاویه رأس قوس 110 درجه(

1) 49° 30'

2) 104° 30'

3) 115° 30'

4) 310° 30'

88- برای عکس‌برداری هوائی از منطقه‌ای به ابعاد 10 کیلومتر در 10 کیلومتر، در مقیاس 10000 : l اگر عرض مدل b = 10 cm و b = d = 10 cm باشد تعداد مدل برابر است با:

1) 50

2) 100

3) 500

4) 1000

89- در ترازیابی مثلثاتی بین دونقطه A, B که در ایستگاه A مستقر بودیم و به نقطه B قراول روی نمودیم زاویه سمت‌الرأسی 83° 15'قرائت گردید و فاصله دونقطه با طول یاب الکترونیکی اندازه‌گیری شد که متوسط اندازه‌گیری‌ها 595620 متر به دست آمد، اگر اثر کرویت 3.40 m و اثر انکسار نور 0.83 mباشد اختلاف ارتفاع بین دونقطه به متر برابر است با:

1) 645.86

2) 648.43

3) 651.00

4) 652.66

90- در چهارضلعی با دو قطر A B C D زوایای ABC= 50° 30' و ABD= 45° 15'ژیزمان قطر A B برابر است با:

(??+? =??′ ??°) و) ژیزمان و( قطر B D (??+?= ??′ ??°) ( برابر است با :

1) 225°  15'

2) 134°   30'

3) 174°  45'

4) 230°  30'

91- طرح استخری با ابعاد  (40 * 100)  متر )شمال و جنوب 100 متر شرق و غرب 40 متر( داده‌شده است کف استخر از غرب به شرق ابتدا تا 10 متر دارای عمق ثابت l 20m و سپس با شیب یکنواخت حداکثر به عمق سه متر می‌رسد، پس از پیاده کردن ملاحظه شد سرتاسر ضلع جنوبی از ضلع شمالی یک متر بلندتر است اگر سطح بالای استخر هم‌تراز ضلع شمالی گردد حجم خاک‌برداری محدوده استخر به مترمکعبی برابر است با:

1) 10040

2) 10080

3) 10100

4) 10400

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور راه و ساختمان