راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته تعیین نفقه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1390

سوالات آزمون رشته تعیین نفقه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1390

0 تومان
کد محصول : nafaghe_1390

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- در تعیین میزان اجرت‌المثل ایام زناشویی زوجه چه ضوابطی لحاظ می‌شود؟

1) توانایی مالی مرد و نوع کارهایی که زوجه به انجام رسانده است و تعداد اولاد و ...

2) وضعیت زوجین در بدو ازدواج

3) وضعیت و شأن اجتماعی زوجه در زمان تعیین اجرت‌المثل

4) ملائت مرد در زمان تعیین اجرت‌المثل

2- پس از صدور حکم قطعی الزام به انفاق، اگر منفق فوت کند چه آثار حقوقی مترتب است؟

1) از ماترك متوفی برداشت می‌شود.

2) مستحق نفقه با ارائه گواهی حصر وراثت از ورثه دریافت می‌کند.

3) نفقه منتفی می‌شود.

4) پرداخت نفقه مشروط به ملائت ورثه است.

3- پرداخت نفقه کدام گزینه بر دیگران مقدم است؟

1) اولاد

2) اقارب

3) زوجه

4) والدین

4- هرگاه زوج براي پرداخت نفقه به همسر خویش مالی نداشته باشد و زوجه شکایت کیفري کند چه مجازاتی در نظر گرفته می‌شود؟

1) حکم به پرداخت جزاي نقدي داده می‌شود.

2) مجازات کیفري ندارد.

3) حکم به تحمل حبس داده می‌شود.

4) تعلیق تعقیب یا مجازات داده می‌شود.

5- شوهر در زمان عده طلاق رجعی فوت می‌کند، حکم عده زن چه خواهد بود؟

1) باقی‌مانده عده طلاق رجعی نگه می‌دارد.

2) باقی‌مانده عده طلاق رجعی به علاوه عده وفات نگه می‌دارد.

3) عده وفات با کسر ایام عده طلاق رجعی نگه می‌دارد.

4) عده طلاق رجعی قطع می‌گردد و عده وفات نگه می‌دارد.

6- در صورت ورشکستگی منفق، نفقه افراد واجب النفقه وي از غرما تا چه مدت قابل پرداخت است؟

1) شش ماه

2) یک سال

3) مادامی که افراد واجب النفقه متمکن شوند.

4) زمانی که افراد واجب النفقه به سن قانونی برسند.

7- زمانی که زوجه در مسافرت واجب شرعی است و به دلیل مسافرت در تمکین خاص زوج نیست، پرداخت نفقه وي بر عهده چه کسی است؟

1) زوجه

2) پدر زوجه

3) شوهر

4) پدر و زوجی است که داراي ملائت باشد.

8- کارشناسان تا چند سال موظف هستند نسخه‌ای از نظریات خود را در سوابق نگهداري کنند؟

1) یک

2) دو

3) پنج

4) ده

9- ارجاع امر کارشناسی در دعاوي کیفري تابع کدام‌یک از قوانین زیر است؟

1) آیین دادرسی مدنی

2) آیین دادرسی کیفري

3) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري

4) قانون مجازات اسلامی

10- نفقه فرزندخوانده چیست و بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

1) احتیاجات مسلم فرزند به تشخیص دادگاه

2) هزینه روزمره زندگی به قدر رفع حاجت

3) مسکن، خوراك، پوشاك و اثاث منزل بر مبناي توانایی منفق

4) تمام هزینه‌ها و نیازهاي متعارف زندگی

11- درباره عده وفات کدام گزینه درست است؟

1) سه طهر است.

2) مبدا عده وفات از زمان فوت و مدت آن چهار ماه و ده روز است.

3) عده وفات از زمان وفات شروع می‌شود و مدت آن چهار ماه است

4) اگر زوج غایب باشد و بمیرد، زوجه از زمان وصول خبر فوت باید عده وفات بگیرد.

12- در طلاق رجعی کدام جمله نادرست است؟

1) پس از سپري شدن عده زوج اگر ادعا کند که در ایام عده رجوع کرده است باید صحت آن را در دادگاه ثابت کند مگر اینکه زوجه هم او را تصدیق

نماید.

2) دفترخانه‌ای که طلاق رجعی را ثبت کرده است صالح براي ثبت رجوع است.

3) مراتب ثبت رجوع به مطلقه اخطار می‌شود که مبادا پس از ختم ایام عده با دیگري ازدواج کند.

4) نفقه‌ای در ایام عده به زوجه تعلق نمی‌گیرد.

13- کارشناس منتخب درصورتی‌که ................ باید از انجام دادن کارشناسی خودداري کند.

1) یکی اصحاب پرونده خواستار عزل کارشناس شده باشد.

2) قبلاً در همان موضوع در پرونده اظهارنظر کارشناسی کرده باشد.

3) با یکی از اعضاي دادگاه نسبت نسبی داشته باشد.

4) موضوع کارشناسی دشوار بوده و کارشناسی بیش از 6 ماه سابقه کار نداشته باشد.

14- اگر کارشناس هم‌زمان در دو دادگاه براي اظهارنظر کارشناسی دعوت شود، چه تکلیفی دارد؟

1) در دادگاهی که اول او را دعوت کرده شرکت می‌کند و مراتب را به دادگاه دوم اطلاع می‌دهد.

2) در دادگاهی که اول او را دعوت کرده شرکت می‌کند.

3) در دادگاه اول شرکت می‌کند و از دادگاه دوم تقاضاي تجدید وقت می‌کند.

4) در دادگاه اول شرکت می‌کند و به دادگاه دوم نماینده می‌فرستد.

15- اگر کارشناس رسمی ضمن اظهارنظر در امر حقوقی یا کیفري تمام ماوقع را ذکر نکند چه حکمی دارد؟

1) بی‌اطلاع است.

2) در حکم جاعل است.

3) خیانت در امانت کرده است.

4) گزارش خلاف واقع داده است.

16- زنی بدون تعیین مهریه به عقد ازدواج دائم مردي درمی‌آید و پس از عقد قرار بر تعیین مهرالمثل می‌شود این مهرالمثل..........

1) به میزان مهرالسنه است.

2) با توجه به شرایط شخصی و خانوادگی زوجه و اقران و امثال وي تعیین می‌شود.

3) به اختیار شوهر در مقابل مهر به زن داده می‌شود.

4) با رعایت حال مرد از حیث غنا و فقر به زن داده می‌شود.

17- در مورد فسخ نکاح، کدام جمله نادرست است؟

1) خیار فسخ نکاح، فوري است.

2) فسخ نکاح، محتاج به صدور گواهی عدم سازش نیست.

3) در فسخ نکاح، رعایت ترتیباتی که براي طلاق مقرر است شرط نیست.

4) فسخ نکاح، محتاج به صدور گواهی عدم سازش است.

18- چنانچه الزام پدر به انفاق طفلی که در حضانت است میسر نگردد، در این صورت انفاق به خرج ............. تأمین می‌شود.

1) جد پدري

2) مادر

3) مادر ملی

4) مادر ولو اینکه ملی نباشد.

19- نکاح دختر باکره که فاقد پدر و جد پدري است، اگر به سن بلوغ رسیده باشد متوقف به ......................

1) اجازه اجداد مادري است.

2) اجازه مادر یا جد مادري است.

3) رضاي دختر است.

4) اجازه از دادگاه است.

20- کدام‌یک از اشخاص واجب النفقه می‌توانند براي نفقات گذشته به منفق رجوع کنند؟

1) اولاد صغیر

2) پدر

3) زوجه

4) مادر

21- کدام جمله درست است؟

1) زوجه در عده طلاق رجعیه، حق نفقه دارد.

2) زوجه در عده فسخ نکاح حق نفقه دارد.

3) زوجه در عده طلاق رجعیه، حق نفقه ندارد.

4) زوجه در طلاق بائن، حق نفقه دارد.

22- کدام گزینه درست است؟

1) در طلاق خلع در ایام عده، نفقه به زوجه تعلق می‌گیرد.

2) در طلاق بائن در ایام عده، نفقه به زوجه تعلق می‌گیرد.

3) در طلاق رجعی در ایام عده، نفقه به زوجه تعلق می‌گیرد.

4) در طلاق رجعی در ایام عده، نفقه به زوجه تعلق نمی‌گیرد.

23- نفقه اقلیت‌های مذهبی چگونه تعیین می‌شود؟

1) حسب عرف محل

2) بر اساس قانون و مقررات کشوري که در آن زندگی می‌کنند.

3) بر اساس مقررات قانون مدنی

4) بر اساس احکام مربوط به احوال شخصیه

24- نفقه افراد واجب النفقه تاجر ورشکسته را چه کسی می‌پردازد؟

1) تکلیف به انفاق ندارد.

2) شخص منفق (تاجر ورشکسته)

3) مدیر تصفیه

4) واجب النفقه مستقلاً از اموال تاجر برداشت می‌کند.

25- چنانچه محجور با اذن قیم و یا ولی و دادستان و رعایت مصلحت ازدواج کند، پرداخت مهریه از چه محلی تأمین می‌شود؟

1) اگر محجور مالی داشته باشد از اموال او پرداخت می‌شود.

2) از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

3) بر عهدهٔ قیم یا ولی او است.

4) به زوجه فرد محجور مهریه تعلق نمی‌گیرد.

26- در چه صورتی زوجه می‌تواند در غیر از مورد دارا بودن حق انتخاب مسکن، از اقامت در منزل مشترك خودداري کند؟

1) خوف ضرر مادي و معنوي و شرافتی وجود داشته باشد.

2) شوهر دستور بدهد.

3) مسکن مستقل نباشد.

4) در هر سه مورد مذکور

27- در عقد موقت کدام مسئله شرط صحت عقد است؟

1) ثبت ازدواج

2) شرط توارث

3) تعیین نفقه و مدت

4) تعیین مهر و مدت

28- چنانچه زن باردار در عده نکاح منقطع باشد، کدام گزینه صحیح است؟

1) زن حامل، در عده نکاح منقطع حق نفقه ندارد.

2) تا زمان حمل، حق مطالبهٔ نفقه دارد.

3) در نکاح منقطع، زن حامل حق نفقه ندارد.

4) چنانچه زوج متعهد شده باشد، حق مطالبه دارد.

29- در کدام مورد مهرالمثل به زوجه تعلق نمی‌گیرد؟

1) در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد یا عدم مهر ذکر شود و قبل از تعیین مهر نزدیکی شود.

2) در فساد نکاح و عدم وقوع نزدیکی اعم از آنکه زن عالم یا جاهلی به فساد باشد.

3) در عقد مهر ذکر نشده باشد و شوهر قبل از تعیین مهر نزدیکی کند و طلاق بدهد.

4) مجهول بودن مهر یا مالیت نداشتن آن

30- با توجه به اینکه « اگر مهر حال باشد زن می‌تواند تا تمام مهر به او تسلیم نشده تمکین خاص نکند » کدام گزینه صحیح است؟

1) اگر شوهر معسر باشد زن نمی‌تواند از حق حبس استفاده کند.

2) شوهر هم می‌تواند پرداخت مهر را موکول به تمکین کند.

3) می‌توان برخلاف اصلی فوق شرط کرد.

4) نمی‌توان برخلاف اصل فوق شرط کرد.

31- در مطالبه اجرت‌المثل خدمات سال‌های زندگی مشترك ...................

1) تبرع خلاف ظاهر است و باید اثبات شود.

2) زن باید ثابت کند که خدمات او تبرعی نبوده است.

3) زوج باید تقاضاي طلاق کرده باشد.

4) زن باید ناشزه نباشد.

32- مادام که نشوز زوجه ادامه دارد، کدام گزینه نادرست است؟

1) اجرت‌المثل و نحله به زوجه تعلق نمی‌گیرد.

2) اگر الزام زوجه به تمکین ممکن نباشد زوج می‌تواند مجوز براي ازدواج بگیرد.

3) تکلیف انفاق از زوج رفع می‌شود.

4) تکلیف مضاجعت از زوج رفع می‌شود.

33- مهر در صورتی صحیح است که .....................

1) زوجین علم اجمالی به آن داشته باشند.

2) کلی مافی الذمه باشد.

3) مالیت داشته و قابل تملک و معلوم باشد.

4) معلوم و عین معین باشد.

34- در چه صورتی شوهر می‌تواند از کار کردن همسر خود جلوگیري نماید؟

1) درصورتی‌که زوجه مزدي را که از شغل خود دریافت می‌کند به او نپردازد.

2) درصورتی‌که اشتغال زوجه منافی با نگهداري فرزندان باشد.

3) درصورتی‌که شغل زوجه منافات با مصالح و حیثیات خانوادگی داشته باشد.

4) شوهر به هیچ وجه نمی‌تواند همسر خود را از اشتغال به کار منع کند.

35- خانمی بدون تعیین مهر به عقد ازدواج دائم مردي درمی‌آید در این صورت عقد ....................

1) صحیح است و مهر به او تعلق نمی‌گیرد.

2) صحیح است و زن مستحق مهرالمتعه است.

3) باطل است.

4) صحیح است و زن مستحق مهرالمثل است.

36- کدام گزینه نادرست است؟

1) زن حق مطالبه نفقه گذشته را دارد ولی اقارب ندارند.

2) زن فقط حق نفقه جاریه را آن‌هم به‌شرط تمکین دارد.

3) در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

4) در عقد منقطع، زن نفقه ندارد مگر شرط شده باشد.

37- شخص واجب النفقه (بی‌بضاعت) توسط چه کسی انفاق می‌شود؟

1) بیت‌المال

2) والدین

3) همسر

4) والدین و فرزندان بالسویه

38- در چه صورتی پرداخت نفقه ایام عده بر عهده زوج است؟

1) زوجین فرزند مشترك نداشته باشند.

2) طلاق بائن باشد.

3) طلاق رجعی باشد.

4) مهر بذل شده باشد.

39- براثر حادثه رانندگی پدر و مادر طفلی فوت می‌نمایند، این طفل داراي جد و جده پدري و مادري است که از ملائت برخوردارند. پرداخت نفقه طفل به عهده کدام‌یک از ایشان است؟

1) اجداد مادري و پدري به تساوي

2) جد مادري

3) جد پدري

4) جد و جده پدري به تساوي

40- در چه صورتی مادر ملزم است به طفل خود شیر بدهد؟

1) اجرت شیر دادن توسط پدر طفل به مادر داده شود.

2) تغذیه طفل با شیر دیگري به جز شیر مادر ممکن نباشد.

3) مادر کارمند باشد و ملزم به حضور در اداره در ساعات روز باشد.

4) مادر و پدر طفل از یکدیگر جدا شده باشند.

41- درصورتی‌که زن مرد غایب مفقودالاثر برابر حکم دادگاه طلاق داده شود .....................

1) زن باید عده طلاق نگه دارد و طلاق بائن است.

2) زن باید عده وفات نگه دارد و در صورت پیدا شدن زوج، شوهر در ایام عده حق رجوع دارد.

3) زن باید عده نگه دارد و توع طلاق رجعی است.

4) زن باید عده وفات نگه دارد و مرد حق رجوع ندارد.

42- عده وفات زن باردار چه مدت است؟

1) چهار ماه و ده روز است مگر آنکه بعدازاین مدت، وضع حمل کند که در این صورت تا زمان وضع حمل ادامه دارد.

2) تا زمان وضع حمل، مشروط بر این‌که کمتر از سه ماه و ده روز نباشد.

3) چهار ماه و ده روز

4) در نکاح دائم سه ماه و در تکاح موقت چهل و پنج روز است.

43- زنی که در عقد دائم مردي است قبل از اینکه نزدیکی واقع شود مشخص می‌گردد که عقد نکاح باطل است، در این صورت

زن مستحق ...............

1) مهرالمثل است.

2) مهرالمتعه است.

3) نصف مهر است.

4) مهر نیست.

44- کدام گزینه نادرست است؟

1) زوجه در حال نشوز به طلاق رجعی مطلقه شده، نفقه در ایام عده به عهده شوهر نیست.

2) زن در حالت بارداري به طلاق بائن مطلقه شده، نفقه تا زمان وضع حمل به عهده شوهر است.

3) نکاح فسخ شده و زن عدهٔ فسخ را می‌گذراند و حامله نیست، نفقه در ایام عده به عهده شوهر است.

4) نکاح فسخ شده و زن باردار است، نفقه در ایام عده به عهده زوج است.

45- کدام گزینه صحیح است؟

1) اگر عده از جهت فسخ نکاح باشد، زن حق نفقه دارد.

2) در عده وفات، زن حق نفقه ندارد.

3) در عقد منقطع، زن حق نفقه ندارد.

4) مطلقه رجعیه در زمان عده، حق نفقه ندارد.

46- ترتیب پرداخت نفقه به افراد واجب النفقه در صورت ناکافی بودن تمکن مالی منفق به چه صورت است؟

1) اولاد، زوجه، والدین

2) زوجه، اولاد، والدین

3) والدین، زوجه، اولاد

4) والدین، اولاد، زوجه

47- در چه شرایطی مادر باید نفقه فرزندش را بپردازد؟

1) در صورت نبودن پدر و اجداد پدري

2) در صورت فوت پدر

3) درصورتی‌که پدر در مسافرت بوده و دسترسی به وي نباشد.

4) درصورتی‌که پدر ندار بوده و توانایی پرداخت نفقه فرزند را نداشته باشد.

48- احراز توانایی مالی منفق در نفقه اقارب با کیست؟

1) با کارشناس اموال

3) با کارشناس تعیین نفقه

3) با شخص مستحق نفقه

4) با دادگاه

49- زنی سه ماهه باردار است به دلیل عدم پرداخت نفقه، تقاضاي تعیین نفقه حمل سه ماهه را می‌نماید. در این صورت ملاك

تعیین نفقه چیست؟

1) نفقه مادر و حمل با توجه به وضع مالی زوج تعیین می‌شود.

2) نفقه مادر و نفقه حمل هر یک جداگانه تعیین می‌شود.

3) نفقه حمل با توجه به وضع مالی منفق تعیین می‌شود.

4) نفقه مادر با توجه به وضعیت خاص و متعارف وي تعیین می‌شود.

50- « با اعمال حق حبس » کدام گزینه نادرست است؟

1) در صورت تقسیط مهر، حق حبس تا پایان پرداخت اقساط به قوت خود باقی است.

2) زوجه را نمی‌توان به تمکین خاصی ملزم کرد.

3) زوجه استحقاق نفقه خواهد داشت.

4) چون زوجه تمکین نمی‌کند در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه، حق شکایت از زوجه سلب می‌شود.

51- یک استاد دانشگاه به دلیلی واجب النفقه می‌شود. ملاك تعیین نفقه او کدام است؟

1) امکانات مالی منفق

2) شأن علمی استاد

3) موقعیت شغلی و اجتماعی استاد

4) متوسط هزینه زندگی یک شهروند

52- در همه موارد زیر به جز گزینه ..........، زوجه می‌تواند تمکین نکند و نفقه بگیرد.

1) از حق حبس استفاده کند.

2) درصورتی‌که زندگی با شوهر خطر جانی، مالی یا شرافتی داشته باشد

3) درصورتی‌که شوهر به بیماري خطرناك و مسري مبتلا شود.

4) درصورتی‌که زوج همسر دیگري بگیرد.

53- درصورتی‌که دادگاه حکم به سکونت زوجه در منزل جداگانه نماید، پرداخت اجاره مسکن به عهده چه کسی است؟

1) پدر زوج

2) زوج

3) زوجه

4) زوج و زوجه

54- اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین، نکاح باطل خواهد بود، شرط چه اثري دارد؟

1) نکاح و مهر صحیح و شرط نافذ است.

2) نکاح صحیح، مهر و شرط باطل است.

3) مهر صحیح نکاح فسخ می‌شود.

4) نکاح و مهر صحیح و شرط باطل است.

55- طلاق عدي طلاقی است که ......................

1) دادگاه زن را طلاق داده و زن را ملزم به نگهداري عده نماید.

2) شوهر در مدت عده به زن رجوع کرده باشد.

3) عده زن سپري شده باشد.

4) زن بر اساس آن باید عده نگهدارد.

56- مهرالمتعه در چه موردي است؟

1) در نکاح منقطع درصورتی‌که پیش از نزدیکی، بذل مدت شود.

2) در نکاح دائم درصورتی‌که مهر در عقد ذکر نشده باشد.

3) در نکاح منقطع و پس از نزدیکی

4) در نکاح دائم درصورتی‌که مهر در عقد ذکر نشده باشد و طلاق پیش از نزدیکی واقع شود.

57- زن و مردي با یکدیگر توافق نموده‌اند که در تاریخ معینی ازدواج کنند، قسمتی از مهریه هم که براي موقع ازدواج مقررشده به زن پرداخت گردیده است. در موعد مقرر مرد حاضر به ازدواج نشده، زن چه اقدام قانونی می‌تواند علیه او به عمل آورد؟

1) می‌تواند مرد را از طریق دادگاه ملزم به ازدواج نماید.

2) می‌تواند به علت امتناع مرد از ازدواج، مطالبه خسارت نماید.

3) هیچ اقدام قانونی براي وي میسر نیست.

4) می‌تواند بقیه مهر را از مرد مطالبه کند.

58- اگر در عقد نکاح دائم شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر ظرف سه سال از تاریخ عقد، نکاح باطل باشد:

1) نکاح صحیح و مهر باطل است.

2) شرط صحیح است و با انقضاي سه سال نکاح باطل می‌شود.

3) نکاح و مهر صحیح و شرط باطل است.

4) نکاح از ابتدا باطل است.

59- عقد نکاح نمونه بارز عقودي است که در آن‌ها شخصیت طرف علت عمده عقد می‌باشد. حال اگر در حین عقد نکاح دریکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف فاقد وصف مذکور بوده، عقد نکاح چه سرنوشتی خواهد داشت؟

1) نکاح غیر نافذ است.

2) طرف مقابل حق فسخ نکاح را خواهد داشت.

3) نکاح منفسخ است.

4) نکاح باطل است.

60- در مورد طلاق خلع، کدام گزینه صحیح است؟

1) زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در ازاي مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد.

2) بر اساس دو عنصر کراهت داشتن زن از شوهر و دادن مالی از شوهر به زن، انجام می‌شود.

3) کراهت زن از شوهر و بخشیدن مهر

4) کراهت طرفینی باشد و عوض زائد بر میزان مهر نباشد.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه