راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته تعیین نفقه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1386

سوالات آزمون رشته تعیین نفقه کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1386

0 تومان
کد محصول : nafaghe_1386

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-  شرایط وجوب نفقه زوجه کدام است؟

1)  تمکین زوجه - توانایی زوج - داشتن مهریه

2)  تمکن مالی زوج - ازدواج دائمی - تمکین زوجه

3)   دائمی بودن عقد ازدواج - تمکین زوجه

4)  عقد ازدواج و تمکن مالی زوج

2- با توجه به سابقه کوتاه نشوز زوجه آیا زوج تکلیفی در پرداخت هزینه زایمان زوجه را دارد؟

1)  با توجه به نشوز زوجه، زوج تکلیفی در پرداخت هزینه زایمان ندارد.

2)  درهرحال به عهده زوج است.

3) درصورتی‌که طرفین در این خصوصی توافقی نداشته باشند، دادگاه تعیین تکلیف می‌نماید.

4)  هزینه زایمان در این صورت متوجه زوجه است.

3- در صورتی زن مستحق مهرالمتعه است که .................

1)  پس از عقد ازدواج، زوج بلافاصله بخواهد زوج را مطلقه نماید.

2)  زوج مهریه داشته باشد ولی در عقد ازدواج ذکري از آن به میان نیامده باشد.

3) مهر در عقد ذکر نشده و بین زوجین در میزان مهریه اختلاف باشد.

4)  مهریه نداشته باشد و قبل از نزدیکی زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد.

4- در تعیین اقارب، میزان نفقهٔ در چه حدومرزی است؟

1)  بستگی به نیاز متقاضی نفقه دارد.

2)  بستگی به توان منفق دارد.

3)   بستگی به توانایی منفق و میزان مطالبه متقاضی نفقه دارد.

4)  نفقه به اندازه رفع حاجت است.

5- تعیین نفقه توانایی پرداخت نفقه به این علت به عهده دادگاه صالح است که ...................

1)  موضوع امري قضائی و تشخیص آن به عهده دادگاه است.

2)  امري فنی و قضائی است.

3)   نفقه امري است فنی و از اختیارات دادگاه رسیدگی‌کننده به پرداخت نفقه می‌باشد.

4)  نفقه امري نظري است.

6-  در صورتی اجرت‌المثل زوجه در صورت تقاضاي زوج بر طلاق ساقط می‌شود که ...............

1)  به دادگاه ثابت شود که ازدواج زوجین نه بر مبناي عشق و علاقه بلکه به‌صورت مصلحتی و رعایت نظرات خانواده زوجین بوده است.

2)  به دادگاه ثابت گردد که تقاضاي طلاق زوج به علت سوء رفتار زوجه است.

3) در طول زندگی زناشویی، زوج با زوجه داراي حسن رفتار بوده و کلیه خواسته‌های وي را تأمین نموده باشد.

4)  زوج توان پرداخت آن را نداشته باشد.

7- حقوق و تکالیف زوجین، از چه زمانی برقرار می‌شود؟

1)  انعقاد عقد ازدواج دائم

2)  از زمان انعقاد عقد ازدواج دائم و شروع زندگی مشترك

3)  پرداخت مهریه درصورتی‌که زوجه مطالبه نماید.

4)  شروع زندگی مشترك

8- در چه صورتی عدم تعیین مهر موجب بطلان نکاح است؟

1) درصورتی‌که عقد نکاح در کشوري منعقد گردد که مهریه در ازدواج موضوعیت نداشته باشد.

2)  تعیین میزان مهریه به بعد از نکاح موکول گردد.

3)   در نکاح منقطع

4)  هنگام خواستگاري نسبت به مهریه توافق شود ولی در مواقع عقد ازدواج از آن صرف‌نظر گردد.

9-  شرایط پرداخت نفقه به اقارب چیست؟

1)  توانایی مالی منفق

2)  ندار بودن شخص متقاضی

3)   متقاضی نفقه قادر به کار کردن نباشد.

4)  همه موارد مذکور

10- کدام گزینه صحیح است؟ در روابط بین اقارب .................

1)  صرفاً اقارب نسبی در خط عمودي ملزم به انفاق یکدیگر می‌باشند.

2)  صرفاً اقارب سببی در خط عمودي ملزم به انفاق می‌باشند.

3)   هم اقارب نسبی و هم اقارب سببی ملزم به انفاق می‌باشند.

4)  صرفاً اقارب درجه یک ملزم به انفاق یکدیگرند.

11- ترتیب در تأمین نفقه عبارت است از اول تأمین نفقه .......................

1)  زوجه بعد تأمین هزینه و نفقه خود

2)  فرزند و زوجه

3)   مادر و زوجه بعد نفقه و هزینه خود

4)  و هزینه زندگی خود و بعد زوجه

12- درصورتی‌که حکم اعسار زوج از دادگاه صادر شود آیا زوجه می‌تواند مطالبه نفقه نماید؟

1)  زوجه باید صبر کند تا زوج توان پرداخت نفقه را پیدا کند.

2)  با توجه به‌حکم دادگاه زوج مالی ندارد که به زوجه به عنوان نفقه بدهد.

3) درصورتی‌که نخواهد از حق قانونی خود در طلاق استفاده نماید، می‌تواند نفقه خود را مطالبه و به عنوان حق و طلب خود از زوج منظور نماید.

4)  بستگی به نظر دادگاه دارد.

13- معیار تعیین نفقه زوجه چیست؟

1)  شئون زوجه ازنظر فردي و خانوادگی

2)  رعایت شئون زوجه و وضعیت مالی زوج و سایر عوامل

3)   هزینه‌های متعارف زندگی زوجه

4)  محاسبه دخل و خرج زوج

14- زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده است

1)  عده طلاق و عده فسخ نکاح ندارد ولی عده وفات دارد.

2)  عده وفات و طلاق دارد ولی عده فسخ نکاح ندارد.

3)   نه عده طلاق و نه عده فسخ نکاح و نه عده وفات

4)  هم عده وفات و هم طلاق و هم فسخ نکاح دارد.

15- حکم عده زن یائسه در طلاق، فوت و فسخ نکاح چگونه است؟

1)  در طلاق و فوت و فسخ نکاح عده ندارد

2)  مثل زنی است که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده است

3)  فقط در فسخ نکاح باید عده نگه دارد

4)  هم در طلاق و هم در فسخ نکاح و هم در فوت باید عده نگه دارد.

16- آیا اقارب می‌توانند هزینه تحصیل خود را به عنوان جزئی از نفقه از منفق مطالبه نمایند؟

1)  در صورت دارا بودن شخصی منفق میسر است.

2)  در صورت دادن دادخواست به دادگاه خانواده میسر است.

3)   هزینه تحصیلی با توجه به تعریف نفقه اقارب در قانون مدنی قابل مطالبه نمی‌باشد.

4)  فقط هزینه در آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌های دولتی قابل مطالبه است.

17- کدام گزینه صحیح است؟

در صورتی مادر مکلف به پرداخت نفقه براي فرزندش می‌باشد که .........................

1)  پدر و اجداد در قید حیات نبوده و یا توان پرداخت نفقه نداشته باشند.

2)  پدر مفقودالاثر و در دسترسی نباشد.

3)   پدر فوت کرده باشد.

4)  پدر توان پرداخت نفقه را نداشته باشد.

18- کدام گزینه صحیح است؟ پرداخت نفقه ......................

1)  پدر بر پرداخت نفقه فرزند اولویت دارد.

2)  زوجه بر سایرین اولویت دارد.

3)   فرزند بر نفقهٔ زوجه اولویت دارد.

4)  مادر بر پرداخت نفقه پدر اولویت دارد.

19- اگر مستحق نفقه داراي اولاد بلافصل و مادر باشد، پرداخت نفقه او به عهده چه کسی است؟

1)  اولاد

2)  مادر

3)   اولاد و مادر، متساویاً

4)  جد پدري (در صورت زنده بودن)

20- در صورتی زوجه می‌تواند مطالبه اجرت‌المثل نماید که .......................

1)  زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد.

2)  زوج در طول زندگی زناشویی خود داراي سوء رفتار نباشد و زوج بخواهد او را طلاق دهد.

3)   گزینه‌های 2 و 3 به‌تنهایی تحقق یابد.

4)  زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده‌اش نبوده و عرفا به آن‌ها اجرت‌المثل تعلق می‌گیرد، انجام داده باشد.

21- زنی به عقد دائم مردي درمی‌آید قبل از نزدیکی مشخص می‌شود که عقد نکاح باطل است در این صورت زن مستحق..................

1)  نصف مهریه می‌باشد.

2)  مهریه نمی‌باشد.

3)   مهرالمتعه می‌باشد.

4)  کل مهریه می‌باشد.

22- در تعیین کدام مورد باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به امثال و اقران در نظر گرفته شود؟

1)  مهریه

2)  مهرالمتعه

3)   مهرالمثل

4)  نفقه

23- در چه نوع طلاقی زن حق مطالبه نفقه خود را در دوران عده ندارد؟

1)  بائن

2)  رجعی

3)   رجعی و بائن

4)  طلاق ناشی از بذل مدت در نکاح منقطع

24- حسن 17 ساله که مشغول تحصیل می‌باشد و مالی هم ندارد به منظور تأمین نفقه خود دادخواستی به طرفیت مادر مادر خود تقدیم دادگاه نموده است. در چه صورتی دادگاه می‌تواند دادخواست او را پذیرفته و حکم بر محکومیت مشارالیها به پرداخت نفقه او بدهد؟

1)  تا زمانی که پدر و جد پدري در قید حیات هستند، مادر مادر هیچ‌گونه مسؤولیتی در قبال حسن ندارد.

2)  در صورت تمول مادر مادر، دادگاه می‌تواند دعوي فسق را پذیرفته و حکم بدهد.

3)   درصورتی‌که جمع یک از اقارب در خط عمودي و نزولی در قید حیات نبوده و یا توان پرداخت نفقه حسن را نداشته باشند، دادگاه دعوي حسن را

می‌پذیرد و حکم به نفع وي صادر می‌کند.

4)  اصولاً با وجود پدر و مادر، طرح دعواي علیه نامبرده صحیح نیست.

25- میزان نفقه اقارب ........................

1)  به وضع مالی منفاق بستگی دارد.

2)  به نیازهاي واجب النفقه بستگی دارد.

3)   بستگی دارد به وضع مالی منافق هم چنین نیازهاي واجب النفقه

4)  نمی‌تواند از نفقه زوجه بیشتر باشد.

26- ضمانت عدم تمکین زوجه از زوج در قانون مدنی چیست؟

1)  بین تمکین عام و خاص بایستی قائل به تفکیک شد. عدم تمکین خاص ضمانت ندارد ولی در عدم تمکین عام، زوج می‌تواند از دادگاه الزام زوجه را بخواهد.

2)  در عدم تمکین، زوج می‌تواند الزام زوجه را به تمکین از دادگاه خواسته و زوجه نمی‌تواند مطالبه نفقه کند.

3)   عدم تمکین موجب حق طلاق براي زوج می‌باشد.

4)  هر سه مورد مذکور صحیح است.

27- در کدام مورد عده وفات بیش از 4 ماه و ده روز است؟

1)  حامله بودن زن تا وضع حمل

2)  صدور حکم بر فوت فرضی شوهر از دادگاه

3)   مرد همسران متعدد داشته باشد.

4)  وفات زوج در کشور دیگري باشد

28- مهرالمتعه در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که طلاق ..................... واقع شود.

1)  بعد از نزدیکی و قبل از تعیین مهر

2)  بعد از تعیین مهر و قبل از نزدیکی

3)   بعد از نزدیکی و بعد از تعیین مهر

4)  قبل از نزدیکی و قبل از تعیین مهر

29- در صورتی زوجه می‌تواند اجرت‌المثل کارهایی را که در دوران زندگی زناشویی با زوج انجام داده است مطالبه نماید که:

1)  تقاضاي زوجه به علت سوء رفتار زوج نباشد.

2)  تقاضاي طلاق توسط زوج و مطالبه اجرت‌المثل توسط زوجه صورت گیرد.

3)   زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد.

4)  درصورتی‌که موارد مذکور مستند به دلیل و مدرك محکمه پسند باشد.

30- شخصی داراي 2 فرزند است. استطاعت وي غیر از نفقه خودش صرفاً براي پرداخت نفقه یک نفر می‌باشد. به نظر شما کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

1)  نفقه خود منفق بعلاوه یکی از فرزندان که به نظر دادستان تعیین و پرداخت می‌شود.

2)  نفقه خود منفق بعلاوه یکی از فرزندان که به نظر منفق تعیین و پرداخت می‌شود.

3)   نفقه دو فرزند باید به طور مساوي پرداخت شود.

4)  نفقه خود منفق بعلاوه یکی از فرزندان که به قید قرعه تعیین می‌شود.

31- زنی با توجه به شئون خانوادگی خود نیاز به مستخدم و خادم دارد، در چه صورتی همسر او ملزم به استخدام خادم می‌باشد؟

1)  احراز توانائی زوج

2)  حکم دادگاه

3)   درهرصورت مکلف به استخدام خادم است.

4)  فقط درصورتی‌که زوجه ناشزه نباشد و در تمکین زوج باشد.

32- زنی که از شوهر خود جدا شده است، به طرفیت پدرش دادخواست مطالبه نفقه داده است. کدام گزینه صحیح است؟

1)  پس از ازدواج دیگر حقی براي مطالبه نفقه باقی نمانده است.

2)  چنانچه توانایی مالی پدر احراز گردد و دختر ندار بوده و قادر به کار کردن نباشد باید نفقه دختر خود را بپردازد.

3)   درصورتی‌که طلاق به درخواست زوج بوده باشد می‌تواند از پدر خود مطالبه نفقه نماید.

4)  در صورتی می‌تواند مطالبه نفقه نماید که قادر به کار کردن نبوده باشد.

33- در تعیین کدام مورد، غنا و فقر مرد باید مورد توجه قرار گیرد؟

1)  مهرالمسمی

2)  مهرالمثل

3)   مهریه

4)  مهرالمتعه

34- آیا زن در عده وفات حق نفقه دارد؟

1)  خیر حق نفقه ندارد.

2)  در صورت موافقت ورثه منعی وجود ندارد.

3)   در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد.

4)  فقط درصورتی‌که زوجه یائسه باشد و نخواهد بلافاصله بعد از وفات زوج ازدواج نماید.

35- در چه مواردي زن باید عده نگه دارد؟

1)  در صورت طلاق و فوت و فسخ نکاح

2)  درصورتی‌که شوهر زن غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد.

3)   در هر دو مورد فوق

4)  در صورت طلاق و فوت همسر

36- نفقه زوجه مشتمل است بر .....................

1)  خوراك، پوشاك، مسکن، هزینه تحصیل، اثاث البیت

2)  مسکن، البسه، غذا، دارو و درمان

3) مسکن، خوراك، البسه، خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض

4)  هزینه‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن

37- درصورتی‌که زوج از پرداخت نفقه خودداري نماید و زوجه به دادگاه مراجعه کند، دادگاه .....................

1)  باید بلافاصله حکم طلاق زوجه را صادر کند.

2)  در صورت تقاضاي زوج، حکم بر تقسیط نفقه صادر کند.

3)   میزان نفقه را معین و به زوج مهلت مناسب می‌دهد که آن را بپردازد.

4)  میزان نفقه را معین و زوج را به پرداخت آن ملزم می‌کند.

38- دو نفر اقارب نسبی در خط عمودي صعودي کدام است؟

1)  پدر و فرزند

2)  پدر و پدربزرگ

3)   زوجه و پدر

4)  زوجه و فرزند

39- کدام گزینه نادرست است؟

1)  نفقه زوجه و اقارب درهرصورت باید پرداخت شود.

2)  نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم است.

3)   نفقه معوقه زوجه را می‌توان مطالبه نمود.

4)  پرداخت نفقه منوط به اثبات رابطه زوجیت و قرابت است.

40- کدام گزینه از موارد زیر به معناي عدم تمکین زوجه تلقی می‌گردد؟

1)  امتناع از اطو کردن لباس زوج

2)  امتناع از آشپزي و شست وشو

3)   خودداري از بردن فرزند به مدرسه

4)  عدم فرمانبري و اطاعت

41- کدام گزینه عدم تمکین محسوب نمی‌شود؟

1)  ترك مسکن توسط زوجه در صورت خوف ضرر بدنی در منزل زوج

2)  مسافرت زوجه به منظور درمان و معالجه

3)  مسافرت زوجه به منظور اداي فریضه دینی

4)  همه موارد مذکور

42- برآورد میزان هزینه‌های جاري در تعیین نفقه زوجه با توجه به ..................

1)  درآمد زوج ارزیابی می‌شود.

2)  شاخص قیمت‌ها تعیین می‌شود.

3)   عرف جامعه متناسب با زمان و مکان صورت می‌گیرد.

4)  زوجه در طول یک ماه در نظر گرفته می‌شود.

43- کدام گزینه صحیح است؟

در صورت دارا بودن زوجه و ..........................

1)  بیکار بودن زوج، تکلیف را به پرداخت نفقه زوجه برطرف نمی‌کند.

2)  ندار بودن زوج، پرداخت نفقه براي نفقه زوج یک تکلیف نمی‌باشد.

3)   ندار بودن زوج، زوجه اخلاقاً و قانوناً باید هزینه زندگی مشترك را تأمین نماید.

4)  ندار بودن زوج، نفقه از زمانی به عهده زوج مستقر می‌شود که توان مالی پرداخت نفقه را پیدا نماید.

44- کدام گزینه صحیح است؟

1)  نفقه فقط در صورتی به زن تعلق می‌گیرد که زوج توان پرداخت آن را داشته باشد.

2)  صرف تمکین از زوج موجب استحقاق نفقه زوجه است.

3)   نفقه فقط در صورتی به زن تعلق می‌گیرد که زوجین پس از عقد، زندگی مشترك خود را آغاز کرده باشد.

4)  نفقه فقط در صورتی به زن تعلق می‌گیرد که هم زوج توانایی پرداخت نفقه را داشته باشد و هم زن تمکین نماید.

45- اقارب نسبی در خط عمودي - نزولی کدام است؟

1)  اولاد و اولاد اولاد

2)  پدر و مادر

3)   زوجه و فرزند

4)  فرزند و برادر

46- در کدام مورد کارشناس حق کارشناسی پرونده‌ای را که به او ارجاع گردیده است ندارد؟

1)  کارشناس قبلاً در آن پرونده کارشناسی کرده باشد.

2)  کار کارشناسی از دادگاهی در غیر از محلی که پروانه کارشناسی براي آن صادر گردیده ارجاع شده باشد.

3)   کارشناس در مرخصی بوده باشد

4)  قبلاً با قاضی دادگاه در دادگاه دیگري دعوي حقوقی داشته باشد.

47- درصورتی‌که زوج توان پرداخت نفقه همسرش را نداشته باشد، چه حقی براي زوجه ایجاد می‌شود؟

1)  تا ملائت زوج به صورت دین بر ذمه زوج باقی باشد.

2)  پس از اخذ حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه به استناد ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی درخواست بازداشت زوج را نماید.

3)  می‌توان به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق کند.

4)  می‌تواند به هر یک از موارد مذکور عمل نماید.

48- پس از عقد مشخص می‌شود زوجین خواهر و برادر رضاعی هستند و نزدیکی نیز واقع‌شده است. در این صورت مهریه زوجه چه حالتی پیدا می‌کند؟

1)  استحقاق عین مهریه مندرج در عقدنامه را دارد.

2)  به شرط جهل به موضوع، زوجه فقط استحقاق دریافت مهرالمثل را دارد.

3)   مهریه تعلق نمی‌گیرد چون عقد باطل است.

4)  مستحق دریافت نصف مهریه است.

49- چنانچه محجور با اذن قیم و یا ولی و یا دادستان و رعایت مصلحت ازدواج کند پرداخت نفقه به عهده کیست؟

1)  اگر محجور داراي تمکن مالی باشد به عهده اوست.

2)  با اجاره دادستان از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

3)   بر عهده قیم یا ولی اوست.

4)  در صورت داشتن مادر نفقه بر عهده او می‌باشد.

50- اولویت در تأمین نفقه و هزینه زندگی با کدام است؟

1)  کلی اعضاي خانواده به طور مساوي

2)  فرزند صغیر

3)   خود زوج

4)  زوجه

51- عقد منجز یعنی:

1)  عقد غیرقابل‌فسخ

2)  عقد غیر وابسته

3)   عقد لازم

4)  عقد با طرف معلوم

52- یک خانم ایرانی متولد ایران با یک مرد افغانی ازدواج نموده است. فرزند آن‌ها در ایران به دنیا آمده است. تابعیت این فرزند.................

1)  ایرانی است چون او در ایران به دنیا آمده است.

2)  ایرانی است چون مادر او ایرانی می‌باشد.

3)   ایرانی است چون مادر او در ایران متولد شده است

4)  به هیچ صورت نمی‌تواند ایرانی باشد.

53- از عبارت «یدخل فی الوصیه بالسیف جفنه و بالصندوق اثوابه و بالسفینه متاعها، الاً مع القرینه» استنباط می­شود که اصولاً:

1)  توابع هر مال، جزء آن مال محسوب می‌شود.

2)  وصیت تملیکی، داراي شرایط خاص خود است.

3)   در صورت احراز، می‌توان در وصیت به یک مال، توابع آن را نیز داخل در موصی به دانست.

4)  فقط درصورتی‌که قرینه‌ای وجود داشته باشد، توابع موصی به جزء موصی به است.

54- ترجمه دقیق عبارت «لو ابراته من الصداق، ثم طلقها قبل الدخول، رجع بنصفه» کدام است؟

1)  چنانچه زوجه، زوج خود را از مهرالمسمی ابراء کند، سپس زوج، زوجه مزبور را قبل از تحقق فعل زناشویی طلاق دهد، زوج می‌تواند معادل نصف

مهرالمسمی را از امول شخصی زوجه مطالبه نماید.

2)  چنانچه زوجه، زوج خود را از مهر ابراء کند، سپس قبل از تحقق فعل زناشویی از همسر خود طلاق بگیرد، زوج نصف مهررا از زوجه می­گیرد.

3)   چنانچه زوجه، زوج خود را از مهري که قرار است در آینده تعیین شود، ابراء کند و سپس طلاق داده شود، چنانچه این امر قبل از تحقق فعل

زناشویی باشد، شوهر نصف مهر را از زوجه می‌گیرد.

4)  چنانچه زوج، بر اساس صدق و با حسن نیت، اختیار تعیین مهر را به زوجه تفویض کند، سپس قبل از تحقق فعل زناشویی او را طلاق دهد، می‌تواند به نصف آن مهر مراجعه کند.

55- اگر بین بازپرس و دادستان در مورد قرار نهایی توافق عقید نباشد:

1)  حل اختلاف با دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

2)  نظر دادستان متبع خواهد بود.

3)   نظر بازپرس متبع خواهد بود.

4)  حل اختلاف با دادگاه صالحه می‌شود.

56- اجراي حکم کیفري دادگاه استان با کدام است؟

1)  رئیس دادگستري استان

2)  دادگاه کیفري استان

3)   دادسراي شهرستان مرکز استان

4)  دادسراي شهرستان محل وقوع جرم

57- اگر کارگري در حین انجام کار به دیگري خسارت بزند، چه شخصی مسئول جبران خسارت است؟

1)  کارفرما فقط در صورتی مسئول است که ثابت شود خسارت در اثر نقص وسایل و لوازم کارگاه بوده است.

2)  کارفرما مسئول است مگر این‌که ثابت کند احتیاطات لازم را به عمل‌آورده است.

3)   کارفرما درهرصورت مسئول است و پس از پرداخت خسارت می‌تواند به کارگر مراجعه کند.

4)  کارگر شخصاً مسئول جبران خسارت است.

58- هرگاه در دعواي رفع تصرف عدوانی، به درخواست خواهان، دادگاه دستور موقت مبنی بر ایجاد آثار تصرف صادر کند، اجراي این دستور مستلزم رئیس حوزه قضایی:

1)  می‌باشد، چون دستور موقت به مفهوم اخص می‌باشد.

2)  می‌باشد، چون دستور موقت به مفهوم اخص نمی‌باشد.

3)   نمی‌باشد، چون دستور موقت به مفهوم اخص می‌باشد.

4)  نمی‌باشد، چون دستور موقت به مفهوم اخص نمی‌باشد.

59- رأی دیوان عالی کشور:

1)  در هیچ صورت قابل اعاده دادرسی نمی‌باشد.

2)  درهرحال قابل اعاده دادرسی می‌باشد.

3)   در صورتی قابل اعاده دادرسی است که بر اساس سند مجعول صادر شده باشد.

4)  در صورتی قابل اعاده دادرسی است که یکی از جهات اعاده دادرسی متحقق باشد.

60- طلاق خلع طلاقی است که ................

1)  در آن زن مهریه خود را به روز دریافت می‌کند.

2)  در آن زن و مرد هر دو از هر خواسته صرف‌نظر می‌کنند.

3)   بر اثر مفقودالاثر شدن مرد به طور ارتحابی تحقق می‌پذیرد.

4)  در آن زن به هر دلیل از مهریه خود صرف‌نظر می‌کند.

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه