دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1390

0 تومان
کد محصول : Motori_Zamini_1390

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 - قیمت شیشه بزرگ جلو کامیون اکسور چند هزار تومان است؟

1 ) 129

2 ) 274

3 ) 385

4 ) 490

2 - قیمت چراغ بزرگ جلو سواری رونیز چند هزار تومان است؟

1 ) 80

2 ) 150

3 ) 200

4 ) 245

3 - اتومبیل‌سواری مزدا 3 مدل 1390 از ناحیه عقب شامل صندلی عقب، سپر عقب، بازوهای عقب و شیشه عقب،چراغ‌های عقب )چپ و راست( در یک حادثه رانندگی آسیب‌دیده است، مطلوب است میزان خسارت و میزان افت اتومبیل چند میلیون تومان است؟

1)چهار

2)شش

3)ده

4)بیست

4 - قیمت سپر فولکس گل  (سپر جلو) چند هزار تومان است؟

1 ) 180

2 ) 220

3 ) 340

4 ) 430

 

-5 سواری کیا Sportage  (اسپورتج) مدل 2011 از قسمت سپر پشت خسارت‌دیده است میزان آن چند هزار تومان است؟

1 ) 300

2 ) 500

3 ) 100

4 ) 300

۶ - سواری زانتیا از عقب مورد اصابت قرارگرفته و از ناحیه سپر - در صندوق - گلگیر عقب چپ - شل گیر عقب چپ - لاستیک و آرم در صندوق خسارت وارده و دستمزد جمعاً چند هزار تومان است؟

1 ) 150

2 ) 170

3 ) 200

4 ) 250

7 - قیمت سپر عقب و چراغ عقب راست اتومبیل پژو 405 به ترتیب (از راست به چپ) چند هزار تومان است؟

1 ) 110 - 48

2 ) 200 - 55

3 ) 200 - ۶0

4 ) 30 - 70

8 - حداقل زمان چراغ زرد در چراغ فرماندهی اتوماتیک ترافیکی چند ثانیه است؟

1)دو

2)چهار

3)پنج

4)شش

9 عبارت است از: » تردد اشباع « - در مهندسی ترافیک منظور از

1)حداکثر مقدار وسایل نقلیه‌ای که در شلوغ‌ترین ساعات مسافت 100 متری یک‌راه را اشغال می‌کنند

2)تعداد وسایل نقلیه‌ای که طول مشخص از یک مسیر را اشغال می‌کنند.

3( تعداد افراد یا وسایل نقلیه که می‌توانند در طی یک مدت‌زمان معین و با شرایط ترافیکی کنترل‌شده و متداول از یک نقطه یا مقطع یکنواخت راه عبور نمایند.

4)حداکثر تردد در یک ساعت برحسب PCU که می‌تواند از یک ورودی تقاطع وارد شود و از آن عبور کند بدون آنکه هیچ مخالفتی از طرف چراغ راهنمایی برای آن وجود داشته باشد

10 - شتاب ترمز یعنی:

1)سرعت متوسط خودرو از زمان ترمز تا لحظه توقف

2)شتاب کاهنده در طول زمان توقف

3)قدرت ترمز در مستهلک نمودن نیروی جنبش اتومبیل

4)میزان کاهش سرعت وسیله نقلیه با ترمز در واحد زمان

11 - ارتفاع چراغ‌های جلو نباید از ... سانتیمتر بیشتر و از... سانتیمتر کمتر باشد، ارتفاع چراغ‌های عقب نیز نباید از ... سانتیمتر بیشتر و از .... سانتیمتر کمتر باشد.

1 ) 125 - 80 - 100 - ۶0

2 ) 135 - 70 - 100 - 50

3 ) 135 - 50 - 120 - ۶0

4 ) 150 - 70 - 110 - 50

12 - میزان حداکثر سرعت مجاز دوچرخه موتوردار  ( موتورگازی)بهنگام عبور در خیابان‌های شریانی فرعی فاقد علائم محدودیت سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟

1 ) 35

2 ) 40

3 ) 50

4 ) ۶0

13 - اتومبیل الف درراه کوهستانی در مسیر سربالایی درحرکت است. اتومبیل ب از مقابل در سرازیری حرکت می‌کند. در صورت باریک بودن بخشی از مسیر و تنها امکان عبور یک وسیله نقلیه باشد حب تقدم با کدام وسیله نقلیه است؟

1)اتومبیل الف

2)اتومبیل ب

3( وسیله نقلیه‌ای که مسافت بیشتری را طی کرده

4)وسیله نقلیه‌ای که بیشترین مقطع عرضی را دارا باشد.

14 - مستند قانونی مسئولیت متصدیان نقایص مؤثر راه یا وسیله نقلیه در تصادفات رانندگی کدام است؟

1)بند ج ماده 10 قانون اخذ جرائم مصوب 1390 / 1 / 14

2)تبصره 2 ماده 15 قانون اخذ جرائم مصوب 1390 / 1 / 14

3)تبصره یک ماده 13 قانونی اخذ جرائم مصوب 1390 / 3 / 10

4)تبصره 3 ماده 14 قانون اخذ جرائم مصوب 1390 / 12 / 8

15 - انواع علل قضائی عبارت‌اند از:

1)بی‌مبالاتی - بی‌احتیاطی - عدم رعایت نظامت دولتی - عدم مهارت

2)خطای جزائی - خطای مدنی

3)مصادیق تقصیر - علل مشدده - علل مخففه

4)مصادیق تقصیر - - بی‌احتیاطی - عدم رعایت نظامات دولتی - عدم مهارت

 

1۶ - اتومبیلی در محل تصادف بعد از 70 متر خط ترمز غیرقابل حرکت متوقف می‌گردد اگر شتاب ترمز وسیله نقلیه m/s 5 / 5 باشد سرعت وسیله قبل از ترمز چند کیلومتر بوده است؟

1 ) 88

2 ) 97

3 ) 107

4 ) 115

17 - مفهوم چراغ زرد چشمک‌زن راهنمایی و رانندگی چیست؟

1)احتیاط

2)ایست و حرکت

3)عبور با اختیار و برابر سرعت مجاز از تقاطع و یا گذرگاه

4)عبور بااحتیاط و سرعت کم از تقاطع و یا گذرگاه

-18 شانه راه عبارت است از:

1)بخشی از بدنه راه است که در دو طرف خطهای عبور رفت‌وبرگشت قرار داشته و برای توقف اضطراری وسایل نقلیه بکار می‌رود.

2)فضای پیش بینی شده جدا از خطوط عبوری برای پارک وسایل نقلیه به کار می‌رود.

3)فضای هم‌سطح و جدا از بدنه راه برای هر نوع توقف و پارک بکار می‌رود.

4)فضای پیش بینی شده جدا از بدنه راه برای حرکت اضطراری بکار می‌رود.

19 - در سرعت‌های 18 - 3۶ - 54 - 72 - 108 کیلومتر در ساعت مسافت طی شده در هر ثانیه چند متر است؟

1 ) 5 - 10 - 15 - 20 - 30

2 ) 10 - 20 - 30 - 40 - 50

3 ) 5 - 10 - 15 - 20 - 25

4 ) 5 - 10 - 20 - 25 - 30

20 - مفهوم خط‌کشی زیگزاگ زردرنگ در سمت راست‌راه چیست؟

1)پارک عمودی ممنوع است

2)توقف، پارک، سبقت گرفتن ممنوع است

3)دست‌انداز

4)هر سه مورد فوق را شامل می‌شود

21 - برای گردش به چپ درراه‌های بیرون شهر که منحصر به دو خط رفت‌وبرگشت بوده و مانع فیزیکی وسط جاده نباشد به چه نحو عمل می‌کنیم؟

1)از محور وسط با رعایت حق تقدم شروع به گردش می‌نماییم.

2)ابتدا وسیله نقلیه را در شانه یا منتهی الیه سمت راست‌راه متوقف سپس با توجه سرعت و موقعیت وسایل نقلیه مستقیم اقدام به گردش می‌نماییم.

3)در محور وسط متوقف‌شده با زدن راهنما و رعایت احتیاط گردش می‌کنیم.

4)نحوه گردش بستگی به موقعیت دارد.

 

-22 هرگاه وسیله نقلیه موتوری درراه‌ها از کار بیفتد و به علت کافی بودن روشنایی محل احتیاطی به استفاده از چراغ یا مشعل نباشد راننده چه‌کارهایی برای پیشگیری از خطر تصادف باید انجام دهد؟

1)با حرکت دست در کنار وسیله نقلیه خود رانندگان عبوری را آگاه سازد.

2)گذاشتن هر نوع مانع فیزیکی از هر نوع کافی به مقصود است.

3)با توجه به روشنایی محل نیازی به نصب علائم نیست.

4)در وسط جاده مثلث‌های شبرنگ متساوی‌الاضلاع با علامت احتیاط در فاصله 70 متری جلو و عقب آن به نحوی که قابل دیدن باشد قرار دهد.

23 - میزان فاصله مناسب با اتومبیل جلوئی که رانندگان حسب ماده 173 آئین‌نامه راهور موظف به رعایت آن هستند چه مقدار است؟

1)اتومبیل موردنظر در هر 15 کیلومتر سرعت اندازه طول خودش با اتومبیل جلوئی فاصله داشته باشد.

2)بااحتیاط کامل نیازی به فاصله با اتومبیل جلوئی نیست.

3 (به‌اندازه طول خودش در قبال هر 10 کیلومتر سرعت با اتومبیل جلوئی فاصله داشته باشد.

4)به‌اندازه طول 2 اتومبیل در ازا 25 کیلومتر سرعت با اتومبیل جلوئی فاصله داشته باشد.

24 - سه مورد از منابع حقوقی و قانونی که در رابطه با رسیدگی به‌تصادف لحاظ می‌گردد کدام است؟

1)قانون مدنی – آئین‌نامه دادرسی کیفری – قانون جزاء اسلامی

2)آئین دادرسی مدنی – آئین‌نامه دادرسی کیفری – آئین‌نامه راهور

3)آئین دادرسی کیفری – آئین دادرسی مدنی – آئین‌نامه راهور

4)آئین‌نامه راهور – قانون مجازات اسلامی – قانون مسئولیت مدنی

25 - تکلیف دوچرخه‌سواران این است که هنگام راندن دوچرخه ......

1)با دست وسایل نقلیه پشت سر را متوجه کنند.

2)در کنار محور وسط راه عبور کنند.

3)به‌طور کامل از طرف راست‌راه عبور کنند.

4)چراغ جلو را روشن نمایند.

 

2۶ - درراه‌های مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه می‌باشد حق تقدم عبور با وسایل نقلیه‌ای است که ......

1)بار حمل می‌کند.

2)در طرف کوه قرار دارند.

3)در طرف پرتگاه قرار دارند

4)مسافر حمل می‌کند.

27 - رانندگان وسایل نقلیه در چه شرایطی مکلف‌اند آهسته و با سرعت مطمئن حرکت کنند و در صورت احتمال و نوع حادثه یا اخلال نظم و مزاحمت برای پیادگان برحسب مورد حرکت وسیله نقلیه را کند یا آن را متوقف سازنده

1)در هنگام بارندگی

2)در مبادی ورودی شهرها

3)در هنگامی‌که برای راننده استفاده از عینک قیدشده است و محدودیت دید داشته باشد.

4)هنگام عبور از معابر و گذرگاه‌های تنگ یا پرجمعیت یا هنگامی‌که بیش از 50 متر مقابل آن‌ها دیده نمی‌شود.

28 - در نقاطی که کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌راه وجود ندارد و یا حضور به هنگام آن‌ها مقدور نباشد مسئولین امر می‌توانند از نظرات مستدل حداقل ...... استفاده نمایند.

1)سه نفر از رانندگان پایه یکم یا پایه(ت)

2)دو نفر رانندگان پایه یکم و دو نفر شاهد عینی

3)سه نفر شاهد عینی و با قید قسم

4)سه نفر از رانندگان (ب- 1 )

29 - در تعریف تصادف گفته می‌شود عبارت است از:

1)برخورد اتومبیل با عابر پیاده

2)برخورد اتومبیل با موتورسیکلت

3)برخورد دو وسیله نقلیه

4)برخورد یک وسیله نقلیه با یک یا چند وسیله نقلیه یا با ا انسان یا با حیوان یا اشیاء که منجر به خسارت جانی و مالی شود.

30- وسیله نقلیه‌ای قبل از برخورد با عابر 38 متر خط قرمز بجا گذاشته کارشناس در همان محل وسیله نقلیه را با سرعت 40 کیلومتر در ساعت به حرکت درآورده و پس از استفاده از ترمز 10 متر خط قرمز نقش بسته محاسبه شود حداقل سرعت اتومبیل قبل از برخورد با عابر(تا یک رقم بعد از اعشاری استفاده شود)

1 ) ۶0

2 ) ۶5

3 ) 70

4 ) 7۶

31 - برای گردش به چپ درراه‌های بیرون شهر که منحصر به دو خط رفت‌وبرگشت بوده و مانع فیزیکی وسط جاده نباشد به چه نحو عمل می‌کنیم؟

1)از محور وسط با رعایت حق تقدم شروع به گردش می‌نماییم.

2)ابتدا وسیله نقلیه را در شانه یا منتهی الیه سمت راست‌راه متوقف سپس با توجه سرعت و موقعیت وسایل نقلیه مستقیم اقدام به گردش می‌نماییم.

3)در محور وسط متوقف‌شده با زدن راهنما و رعایت احتیاط گردش می‌کنیم.

4)نحوه گردش بستگی به موقعیت دارد.

31 - اتومبیلی در یک سطح مسطح تصادف کرده و 12 متر خط ترمز از آن بجای مانده و غیرقابل حرکت گردیده، چنانچه شتاب این اتومبیل 3 / 5 متر بر مجذور ثانیه باشد میزان سرعت آن چند کیلومتر در ساعت بوده است؟

1 ) 32.7۶

2 ) 35

3 ) 38

4 ) 40

32 - تاکسی به‌قصد پیاده کردن مسافر متوقف می‌گردد، مسافری با تعجیل در را می‌گشاید و خودروی در حال حرکتی با در خودرو و مسافر برخورد می‌نماید مسئولیت تصادف به عهده چه کسی است؟

1)اگر مسافر صغیر باشد، راننده تاکسی و اگر کبیر باشد با خود مسافر است.

2)مسافر تاکسی

3)راننده تاکسی

4)مسافر نسبت به صدمات وارده به خود مسئول است و راننده تاکسی نسبت به خسارات وارده به تاکسی

33- پلیس‌راه اتومبیلی را در خط عبوری آزادراه رشت - قزوین برای اعمال قانون متوقف نمایید و در همین حین از پشت سر مورد اصابت یک خودروی عبوری دیگر قرار می‌گیرد. مسئولیت به عهده کیست؟

1)مسئول اداره راه به سبب عدم پیش‌بینی پارکینگ در طول آزادراه

2)مسئول تیم پلیس‌راه

3)راننده اتومبیل متوقف در خط عبوری آزادراه

4)مسئولیت مشترک راننده و تیم پلیس‌راه

34 - دوچرخه‌سواری اتومبیل جلویی را وسیله حرکتی خود قرار داده است. اتومبیل پشت سر فقط به اتومبیل جلویی برخورد و درنتیجه تعادل دوچرخه‌سوار به هم خورده و سقوط می‌نماید. مسئول صدمات وارده به دوچرخه‌سوار چه کسی است؛ و مستند قانونی آن کدام ماده آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی است؟

1 ) راننده پشت‌سری - 180

2)راننده پشت‌سری – 173

3)دوچرخه‌سوار – 205

4)دوچرخه‌سوار - 193

35 - در تصادف موتورسیکلتی که دو نفر سرنشین داشت شخص A از ناحیه پشت سر و سمت راست بدن و دچار مصدومیت و فوت نموده است و شخص B از ناحیه دست‌ها و پای سمت راست و سروصورت دچار مصدومیت گردیده است و مدعی است شخص A راننده بوده است. شما به‌عنوان کارشناس انتخاب شدید تا راننده را معلوم کنید. دلایل فنی موردتوجه کدام‌اند و راننده چه کسی است؟

1)تعیین راننده جزء وظایف کارشناسی نمی‌باشد.

2)مسیر حرکت و نقاط برخورد خسارت‌دیده موتورسیکلت، شخص A

3)نظریه پزشکی قانونی شخص A

4)مسیر حرکت نقاط برخورد موتورسیکلت، نظریه پزشکی قانونی شخص B

3۶ - حداقل فاصله طولی دو وسیله نقلیه در سرعت 54 کیلومتر در ساعت بر اساس دو ثانیه زمان چند متر است؟

1 ) 15

2 ) 25

3 ) 30

4 ) 30

-37 از اتومبیلی درصحنه تصادف 20 متر خط ترمز بجای مانده چنانچه ضریب اصطکاک جاده 75 ٪ باشد سرعت اتومبیل در لحظه تصادف چند کیلومتر بوده است؟

1 ) 50

2 ) 55

3 ) 57

4 ) ۶1

38 - حداکثر عرض مجاز وسایل نقلیه چند متر است؟

1 ) 2.۶0

2 ) 2.40

3 ) 2.50

4 ) 2.70

39 - کامیون باری چوبی کاویان در کارت مشخصات میزان حداکثر وزن مجاز آن ۶ / 5 تن است. با چه نوع گواهینامه مجاز به رانندگی است؟

1)ب 1 - پایه دوم

2)ب 2 - پایه دوم

3)ت 1

4)پایه یکم

40 - عدم مهارت نسبی عبارت است از عدم

1)آشنایی به اصول و مقررات رانندگی و عدم توانائی در به‌کارگیری صحیح و به‌موقع از فرامین و تجهیزات وسیله نقلیه

2)آشنایی به اصول و مقررات رانندگی که از مصادیق مهارت معنوی است

3)توانائی در به‌کارگیری صحیح و به‌موقع فرامین و تجهیزات که از مصادیق مهارت مادی است

4)توانائی از اقدامات خاص در جهت جلوگیری از خطر که از مصادیق مهارت خاص می‌باشد.

-41 راننده اتومبیل A در بزرگراه مدخل خروجی را رد کرده و پس از توقف و اقدام به حرکت دنده‌عقب با اتومبیل B که در خط عبوری اول و به‌صورت مستقیم درحرکت است تصادف می‌نماید. علت تصادف و استناد قانونی آن کدام است؟

1)اتومبیل B به علت عدم توجه به جلو و نقض ماده 180 آئین‌نامه راهور

2)اتومبیل A به علت حرکت با دنده‌عقب و نقض ماده 155 آئین‌نامه راهور

3)اتومبیل A به علت نقض ماده 155 و اتومبیل B به علت نقض ماده 180 آئین‌نامه راهور

4)اتومبیل B به علت عدم رعایت فاصله طولی مناسب ماده 173 آئین‌نامه راهور

42 - در وسایل نقلیه مجهز به سامانه ترمز بادی در صورت نقص در مدار ترمز و تخلیه باد

1)ترمز اضطراری عمل می‌کند که باعث قفل شدن چرخ‌ها می‌گردد

2)ترمز اضطراری عمل می‌کند و راننده می‌تواند به مسیر خود ادامه دهد

3)در مکانیزم و عمل کرد ترمز تأثیری ندارد

4)وسیله نقلیه سامانه ترمز را از دست می‌دهد و غیرقابل‌کنترل می‌شود

43 - در تقاطع فاقد مأمور و علائم راهنمایی و رانندگی رعایت کدام‌یک از گزینه‌ها ضروری است. درصورتیکه عرض معبر در تمامی جهات مساوی باشد.

1)رعایت سرعت مقرره و سپس با رعایت حق تقدم عبور حرکت نمایند

2)رعایت سرعت مطمئنه و سپس با رعایت حق تقدم عبور حرکت نمایند

3)توقف کامل قبل از تقاطع و سپس با رعایت حق تقدم عبور حرکت نمایند

4)اتومبیل سمت راستی در هر شرایطی حق تقدم دارد و سرعت در آن دخالتی ندارد

44 - سه عامل از عوامل مؤثر در خلاصی فرمان کدام است؟

1)نداشتن روغن جعبه‌فرمان - نامیزانی غربیلک فرمان - نامیزانی لاستیک

2)خوردگی مارپیچ میله فرمان - شل شدن بازوی هزار خار فرمان - خوردگی سیبک

3)نامیزانی فرمان - نامیزانی جلوبندی - متفاوت بودن لاستیک‌ها

4)هم سایز نبودن لاستیک جلو - نامیزان بودن باد لاستیک - نداشتن روغن جعبه‌فرمان

45- انواع سامانه تعلیق کدام است؟

1)اکسل - اتصالات هندلی

2)زوجی - منفرد – قپانی

3)بالشتکی - فنر شمشی - فنر و کمک –قپانی

4)شاسی درام 0 هندل

4۶ - کدام گزینه از مصادیق ممنوعیت سبقت نمی‌باشد؟

1)در مجاورت خط منقطع که به‌صورت دوبل مقطع و ممتد در وسط راه وجود دارد

2)در مسیر پیج های تند و سربالایی که میدان دید راننده کم است

3)سبقت از وسیله نقلیه‌ای که خود در حال سبقت گرفتن است

4)در نقاطی که با نصب علائم ویژه سبقت گرفتن ممنوع اعلام‌شده

47 - تعریف محموله یا بار ترافیکی عبارت است از .........

1)هر نوع بار برابر اندازه‌های مصوب

2)هر نوع بار کمتر از اندازه‌های مصوب

3)هر نوع بار بیش از اندازه‌های مصوب

4)هر نوع بار که توسط وسایل نقلیه ترکیبی حمل گردد.

48 - در شرایط ویژه و علائم اختصاصی وسایل نقلیه حمل مواد خطرناک کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

1)داشتن علائم و تجهیزات لازم و متناسب با نوع مواد خطرناک

2)داشتن پلاک مخصوص مشخصه نوع مواد خطرناک

3)متناسب بودن وسیله نقلیه با نوع مواد خطرناک

4)همراه داشتن کمک‌راننده

49 - نقص در مدل ترمز باعث می‌گردد که سامانه ترمز

1)ترمزها حساسیت خود را از دست می‌دهد

2)به ترمز عادی تبدیل می‌گردد

3( ترمزها عمل نمی‌کند

4)باعث قفل شدن چرخ‌ها می‌گردد

50 - آمبولانس و وسایل نقلیه امدادی در هنگام مأموریت مهم و فوری مجاز به ارتکاب کدام تخلف رانندگی نمی‌باشند؟

1)ورودممنوع

2)عبور از چراغ‌قرمز

3)تجاوز به چپ

4)سرعت غیرمجاز

51 - در نزاع دسته‌جمعی فرد A بر روی سقف اتومبیل در حال حرکت به رانندگی شخص B از طرفین دعوا قرار گرفت و راننده بدون اعتنا به حضور فردی بر روی سقف به حرکت خود ادامه داد و فرد براثر تصادف ناگهانی اجباری فرد A سقوط و فوت نمود. علت و مقصر کدام است؟

1)شخصی B به علت ادامه حرکت با علم به حضور فردی بر روی سقف خودرو عمل مخاطره‌آمیز

2)شخص B به علت عدم توجه به جلو

3)شخص A به علت سوارشدن به اتومبیل در حال حرکت و شخصی B به علت ادامه حرکت با علم به حضور فردی بر روی سقف به‌صورت مشترک و مساوی

4)شخصی A به علت عمل مخاطره‌آمیز و سوارشدن به اتومبیل در حال حرکت

52 - عناصر معنوی جرم در تشخیص تصادف عمدی کدام هستند؟

1)اطلاع و علم بر حضور انجام فعلی - قصد و نیت و اعلام قبلی - قرار داشتن در میدان دید - شناخت قبلی

2)عدم شناخت - عدم آگاهی از مخاطره‌آمیز بودن فعل - فقدان مهارت لازم

3)فقدان مهارت - قصد و نیست و اعلام قبلی - عدم توانایی دررویت

4)شناخت قبلی - فقدان مهارت - عدم آگاهی از مخاطره‌آمیز بودن فعل

53 - راننده اتومبیل‌سواری که دارای گواهینامه رانندگی است از فرعی به اصلی وارد و با موتورسیکلت‌سواری نوجوان و فاقد گواهینامه موتورسیکلت است تصادف می‌کند. مسئول کیست؟

1)راننده موتورسیکلت

2)راننده سواری

3)هر دو راننده مسئول‌اند

4( مالک موتورسیکلت

54 - وسیله نقلیه سنگین بایستی توانائی حمل محمولات وزین با وزن خالص ............ تن و با حجمی به ابعاد ......... باشد

1 ) 40 تن - با طول 5 / 1۶ متر – عرض ۶ / 2 متر – ارتفاع 5 / 4 متر باشد.

2 ) 50 تن - با طول 5 / 17 متر – عرض 8 / 2 متر – ارتفاع 8 / 4 متر باشد.

3 ) ۶0 تن - با طول 18 متر، عرض 3 متر – ارتفاع 8 / 4 متر باشد.

4 ) 70 تن - با طول 1۶ متر - عرض 3 متر – ارتفاع 5 / 4 متر باشد.

55 - بر اساس قانون سوم نیوتن در تصادفات هر عملی .........

1)هر عملی را عکس‌العملی است متناسب بازمان و مکان

2)مساوی و در جهت موافق

3 ) هر عملی را عکس‌العملی است مساوی و در جهت مخالف

4)مساوی و در جهت اولیه

5۶ - حمل یدک‌کش برای وسیله نقلیه‌ای که در تصادف یکی از محورهای آن آسیب‌دیده و سیستم فرمان نقص پیداکرده است چگونه است؟

1)با بکسل ثابت یدک می‌شود

2)با وسیله‌ای که مجهز به جرثقیل و قدرت کافی برای بلند کردن محور تصادفی از زمین بشود یدک می‌شود

3)با بکسل ثابت و در ساعات مجاز یدک می‌شود

4)در محل فقط سیستم فرمان را که نقصی پیداکرده تسمه سپس با بکسل یدک می‌شود

57 - در سرپیچ‌ها وقتی‌که شعاع پیچ را اضافه می‌کنیم نیروی گریز از مرکز ...

1)در شب زیاد می‌شود

2)تغییری نمی‌کند

3)زیاد می‌شود

4)کاهش می‌یابد.

58 - تعریف آزادراه کدام است؟

1)محورهای بین‌شهری را میگویند

2( حداقل دارای دو خط اتومبیل‌رو و یک شانه حداقل به عرض 3 متر برای هر طرف رفت‌وبرگشت بوده و دو طرف محصور بوده و کاملاً جدا و ارتباط آن‌ها باهم فقط به‌وسیله راههای فرعی که از زیر یا بالای آزادراه عبور کند تأمین شود و هیچ راه دیگری آن‌ها قطع نکند.

3)محورهای بین‌شهری با مسیرهای جداگانه عبور را میگویند

4)به محورهای بین‌شهری و درون‌شهری با دوربرگردان‌های محدود گفته می‌شود

59 -تعداد رینگ‌های تراکمی در پیستون در مقایسه با رینگ‌های روغنی همیشه:

1)بیشتر است

2)کمتر است

3)دو برابر است

4)نصف است

۶0 - فشار الکتریکی در زمان جرقه شمع حدوداً چند هزار ولت است؟

1 ) 15

2 ) 20

3 ) 25

4 ) 30

۶1 - رانندگان وسایل نقلیه سنگین در چه شرایطی باید یک نفر کمک‌راننده برای پرهیز از هرگونه خطری همراه داشته باشند؟

1)در موقع بارگیری

2)در موقع تخلیه بار

3)هنگام خروج از پارک

4)هنگام عبور از جاده‌های کم‌عرض و باریک یا عقب راندن

۶2 - حداکثر سرعت مجاز برای رانندگان در آزادراه‌ها چند کیلومتر در ساعت است؟

1 ) 100

2 ) 110

3 ) 120

4 ) 125

۶3 -انواع قیچی کردن وسایل نقلیه ترکیبی عبارت‌اند از قیچی کردن

1)تریلر-ریش )صفحه گردان(

2)ریش )صفحه گردان( – محورها

3)کشنده-تریلر )نیمه یدک(

4)کشنده - ریش )صفحه گردان(

۶4 - حد مجاز نشست باد در مدار ترمز باری وسایل نقلیه سنگین کدام است؟

1 ) 2 درجه (psi)در کامیون شاسی منفرد در دقیقه

2 ) 3 درجه (psi)در دقیقه در کلیه کامیون‌ها

3 ) 5 درجه (psi)در دقیقه در کلیه کامیون‌ها

4 ) 5 درجه (psi)در دقیقه در وسایل نقلیه ترکیبی

۶5 -وظیفه رانندگان اسکورت محموله ترافیکی چیست؟

1)آگاه‌سازی و ایمن کردن مسیر حرکت وسیله نقلیه ترافیکی

2)آگاه کردن سایرین از تردد وسیله نقلیه ترافیکی

3)ایمن‌سازی مسیر حرکت وسیله نقلیه ترافیکی

4)هر سه مورد

۶۶ - حداقل میزان عمق شیار تایر  (آج لاستیک) در وسایل نقلیه سبک چند میلی‌متر است؟

1 ) 1

2 ) 1.۶

3 ) 2

4 ) 4

 

۶7 -سامانه تعلیق در وسایل نقلیه شامل کدام قطعات هستند؟

1)اکسل )محورها(-دیفرانسیل-گیربکس-میل گاردان

2)کمک و فنربندی - اتصالات اکسل به بدنه – دیفرانسیل

3)اکسل )محورها(- اتصالات اکسل به بدنه-سامانه انتقال نیرو

4)اکسل )محورها( - کمک و فنربندی - اتصالات محور به بدنه

۶8 - میزان مجاز خلاصی فرمان چند درجه است؟

1 ) 5 تا 7

2 ) 10 تا 15

3 ) 15 تا 20

4 ) 20 تا 25

۶9 – طریقه عیب‌یابی نقص در عملکرد airbag )کیسه هوا( کدام است؟

1)کنترل عملکرد از طریق قرائت ECu توسط کامپیوتر

2)معاینه فنی سوکت حسگر و مدار الکتریکی

3)بازدید ظاهری و نحوه دریافت ضربه از طریق حسگر

4)هر 3 مورد صحیح است

70 - مدلاتور قطعه‌ای است...

1)برای تنظیم موتور

2)در سامانه ترمز و برای تنظیم ترمز

3)برای تنظیم سوخت

4)برای انتقال نیرو

71 - انواع محموله خطرناک کدام است؟

1)گازهای فشرده - زباله ویژه - فاضلاب

2)در سامانه ترمز و برای تنظیم ترمز

3)رادیواکتیو - مواد منفجره - مواد محترقه

4)همه مواد مذکور خطرناک هستند

72 - منظور از ترمز 4 مدارِ در وسایل نقلیه سبک ...

1)هر چرخ دارای مدار ترمز جداگانه است

2)لوله ترمز پس از خروج از مخزن روغن به 4 مدار تقسیم می‌گردد

3)لوله ترمز دارای 4 مدار کمکی است

4)هر 3 مورد فوق

73 - بر اساس مصوبه هیئت محترم دولت سن فرسودگی اتومبیل‌های دولتی به ترتیب سواری، وانت، اتوبوس‌های بیابانی و اتوبوس‌های شهری چند سال است؟

1 ) 13 - 25 - 20 - 14

2 ) 15 - 15 - 15 - 10

3 ) 1۶ - 18 - 27 - 20

4 ) 18 - 22 - 23 - 1۶

74 - در کامیون‌های ماک VIN از سال 1980 به بعد چندرقمی است و رقم چندم از سمت چپ بیانگر مدل آن است؟

1 ) 14 -ششم

2 ) 15 -پنجم

3 ) 1۶ -هفتم

4 ) 17 -دهم

75 -تغییر در فواصل محورها و تعداد محور و چرخ

1)با کسب مجوز می‌توان انجام داد

2)با کسب مجوز از صنایع سنگین می‌توان انجام داد

3)ممنوع است

4)با کسب مجوز ماده 21 می‌توان انجام داد

7۶ - جرثقیل‌های پشت کامیونی STS در کدام کشور تولید می‌شوند؟

1)آمریکا

2)ایران

3)ترکیه

4)دانمارک

77 - نیمه تریلرهای york ساخت کدام کشور است؟

1)آلمان

2)آمریکا

3)انگلستان

4)ایران

78 - موتورسیکلت‌های ایژ ساخت کدام کشور است؟

1)آلمان

2)ایران

3)سوئد

4)روسیه

79 - وزن و ظرفیت بارگیری بنز L911 چند تن است؟

1 ) 5

2 ) ۶

3 ) 7

4 ) 9

80 - در اتوبوس‌های شهاب تیپ 1711 قدرت موتور ( HP ) چقدر است؟

1 ) 170

2 ) 100

3 ) 120

4 ) 130

-81 کدام گزینه از علل فرسایش زودهنگام لاستیک‌ها محسوب می‌شود؟

1)حرارت زیاد

2)سرعت غیرمطمئنِ

3)نامیزانی باد چرخ‌ها

4)وضعیت جاده

82 - ارتفاع چراغ‌های جلو اتومبیل‌ها باید از چند سانتیمتر بیشتر نباشد؟

1 ) 135

2 ) 140

3 ) 145

4 ) 150

83 - در کدام حالت نیاز به فلایویل بزرگتر و سنگین‌تر است؟

1)تعداد سیلندرها زیاد - سرعت موتور زیاد

2)تعداد سیلندرها کم - سرعت موتور زیاد

3)تعداد سیلندرها کم - سرعت موتور کم

4)تعداد سیلندرها زیاد - سرعت موتور کم

84 - دلیل کاهش دمای موتورهای دیزل در سرعت آرام عبارت است از ...

1)افزایش نسبت هوا به سوخت

2)افزایش نسبت سوخت به هوا

3)جریان مؤثر آب در سیستم خنک‌کننده

4)کاهش ضریب تراکم

 

85 - شمع گرم دارای طول مسیر انتقال حرارت ... بوده درنتیجه حرارت خود را ... دفع می‌کند.

1)کوتاه – کند

2)کوتاه – سریع

3)بلند – کند

4)بلند – سریع

8۶ - شرایط ساخت و نحوه ساخت گژن پین چگونه است؟

1)از فولاد سخت ساخته‌شده - برای کم کردن وزن آن‌ها توخالی می‌سازند

2)از فولاد سخت ساخته‌شده - برای استقامت آن‌ها توپر می‌سازند

3)از فولاد نرم ساخته‌شده - برای کم کردن وزن آن‌ها توخالی می‌سازند

4)از فولاد نرم ساخته‌شده - برای استقامت آن‌ها توپر می‌سازند.

87 - در سیستم هیدرواستاتیک درایو برای تغییر جهت حرکت بهترین روش معکوس نمودن ... صفحه کچ Swash plate ... می‌باشد.

1)زاویه هیدروپمپ و هیدرو موتور

2)زاویه هیدروپمپ یا هیدرو موتور

3)فقط زاویه هیدروپمپ

4)فقط زاویه هیدرو موتور

88 - در چه حالتی باید نسبت به‌اندازه گیری و تنظیم فاصله آزاد و سوپاپ اقدام نمود؟

1)سوپاپ کاملاً بسته باشد و موتور سرد باشد.

2)سوپاپ کاملاً باز باشد و موتور سرد باشد.

3)موتور در حالی کار باشد.

4)تمام حالات فوق

89 - اگر در اندازه دهانه پلاتین تغییر داده شود و فاصله دهانه آن‌ها بیشتر کنیم چه تغییراتی در موتور ایجاد می‌شود؟

1)تغییری در آوانس جرقه و زاویه داول رخ نمیدهد

2)جرقه شمع ریتارد و زاویه داول کاهش می‌یابد

3( جرقه شمع آوانس و زاویه داول کاهش می‌یابد

4)زاویه داول افزایش و جرقه شمع آوانس می‌گردد

90 - آفتومات یا رگولاموتور با توجه به ... میزان ... ژنراتور را تنظیم می‌کند.

1)شدت‌جریان باطری – ولتاژ

2)ظرفیت باطری – ولتاژ

3)میزان مصرف برق-ولتاژ

4)ولتاژ سیستم-شدت جریان

91 - حرکت پمپ‌بنزین مکانیکی در موتورهای بنزینی توسط کدام قطعه تأمین می‌شود؟

1)اهرم دستی

2)میل‌سوپاپ

3)لنگ میلی لنگ

4)میلی دلکو

92 - برای جلوگیری از حرکت افقی میل‌لنگ باید ...

1)از بغل یاتاق استفاده شود

2)از یاتاق استفاده گردد

3 ) از واشر استفاده شود

4)برای رفع خلاصی آن تعمیر گردد .

93 _ سواری بنز E240 چند سیلندر دارد؟

1 ) 4

2 ) ۶

3 ) 8

4 ) 12

 

94- در زمان تراکم در موتورهای دیزلی چه عنصری متراکم می‌گردد؟

1)هوا

2)هوا و گازوئیل به نسبت مساوی

3)گازوئیل

4)هوا و گازوئیل به نسبت دو و یک

95 - فاصله محورهای زوج در کامیون‌ها از هم باید ...

1)یک متر تمام باشد

2)کمتر از 2 متر باشد

3)بیشتر از دو متر باشد

4 ) 5 / 2 متر باشد

9۶ - چرخ‌دنده هائی که باهم درگیر می‌شوند باید دارای ... یکسان باشند.

1)دندانه‌های هم‌اندازه و طرح یکسان

2)اندازه دندانه‌ها و جنس آن‌ها

3)گام و طرح دندانه‌ها

4)هر سه شرط بالا را داشته باشد.

97 - کورس پیستون یعنی ...

1)انطباق پیستون‌ها در حالت احتراق

2)حداکثر سرعت پیستون در سیلندر

3)فاصله‌ای که پیستون در داخل سیلندر طی می‌کند

4)فاصله تناوبی پشت سر هم در سیلندر

98 - نسبت گردش میل‌لنگ با میل‌سوپاپ در موتورهای 4 زمانه چگونه است؟

1)یک به سه

2)یک به دو

3)دوبه‌سه

4( دوبه‌دو

99 - حداکثر فشار وارده بر محور راهنما در کامیون‌ها چند تن است؟

1 ) 4.5

2 ) 5

3 ) ۶

4 ) 8

100 - کدام گزینه اجزاء تشکیل‌دهنده ترمز بادی را نشان می‌دهد؟

1)پمپ باد - مخزن باد – سوپاپ

2)محفظه ترمز )دبه( - مدار باد

3)میله خروسک – خروسک

4)هر سه مورد صحیح است

101 - حداقل میزان عمق شیارهای تایر (آج لاستیک) چرخه‌ای جلو و عقب وسایل نقلیه سنگین چند میلی‌متر است؟

1)کلیه چرخ‌ها 4

2)کلیه چرخ‌ها 2

3)چرخه‌ای جلو 4 و چرخه‌ای عقب 2

4)چرخه‌ای جلو 2 و چرخه‌ای عقب 4

102 - ارزش تقریبی یک دستگاه بلدوزر کوماتسو D8 مدال 83 سالم و آماده بکار و یک دستگاه کامیون کشنده ولو FH12 سه محور و کابین دار بلند مدل 1380 سالم در خرداد 90 به ترتیب چند میلیون تومان است؟

1 ) 125 و 90

2 ) 85 و 75

3 ) 95 و 100

4 ) 80 و 120

 

103- در ارزیابی وسایط نقلیه یک سازمان دولتی چه شرایطی را باید در نظر گرفت و به چه نکاتی باید توجه نمود؟

1)تصادف کرده یا نکرده

2)سال ساخت و مدت کارکرد

3)انطباق اسناد با مشخصات اتومبیل - قابلیت یا عدم قابلیت تبدیل پلاک

4)میزان مسافت کارکرد

104 - ارزش سواری پروتون ویرا لیفت بک مدل 1388 ساخت ژاپن در وضعیت کاملاً سالم با ترمز ABS و ایربک دنده‌ای بافرمان هیدرولیک در شرایط بازار معاملات روز با 10 ٪ تفاوت قیمت درجاهای مختلف چند میلیون تومان است؟

1 ) 8 / 11

2 ) 5 / 13

3 ) 5 / 14

4 ) 25 / 1۶

105 - قیمت تقریبی بیل زنجیری هاپکو 912 با موتور دویتس تولیدی سال 85 ایران چند میلیون تومان است؟

1 ) ۶۶

2 ) 79

3 ) 85

4 ) 92

10۶ - انواع بازدیدهای ضروری وسیله نقلیه سنگینی که بایستی توسط راننده به عمل آیند کدام است؟

1)قبل از سفر - در حین سفر - بعد از سفر

2)قبل از سفر - ماهانه - حین سفر

3)بعد از سفر - ماهانه - حین سفر

4)حین سفر - ماهانه – هفتگی

107 - پرداخت افت قیمت ناشی از تصادف به عهده چه کسی است؟

1)بیمه شخص ثالث مقصر در تصادف

2)مالک

3( فرد مقصر

4)هر دو طرف با توافق

108 - کمیسیون ماده 2 موضوع فروش خودروهای دولتی در مراکز استان‌ها در کدام‌یک از سازمان‌های دولتی تشکیل می گردد؟

1)مرکز فروش اتومبیل‌های دولتی

2)اداره کارگزینی

3)اداره مربوطه

4)اداره امور اقتصادی و دارایی

109 - پلاکت مشخصات کامیون‌های بنز خاور (ایران‌خودرو دیزل) در چه محلی نصب می‌شود؟

1)داخل اتاق

2)پایه صندلی سرنشین جلو

3)پایه صندلی راننده

4)محفظه موتور

110 - مفهوم عدد 8 / 1 و ۶ / 2 در مشخصات یک دستگاه اتومیکسر چه مفهومی دارد؟

1)اعداد مزبور مشخصات فنی ارتفاع و عرض در دستگاه‌های اتومیکسر ایرانی است.

2)عدد 8 / 1 عرض دستگاه و عدد ۶ / 2 طول دستگاه است.

3)عدد 8 / 1 حجم کل دیک براساس متر مکعب و عدد ۶ / 2 ظرفیت بارگیری بتن آماده براساس متر مکعب

4)عدد 8 / 1 ظرفیت بارگیری بتن آماده بر اساس مترمکعب عدد ۶ / 2 حجم کل دیگ بر اساس

مترمکعب

111 - وظیفه اصلی دلکو چیست؟

1)قطع و وصل جریان برق فشار کم  ( 12 ولت) به‌وسیله پلاتین‌ها - توزیع برق فشارقوی ( 20 هراز ولت) بر سر شمع‌ها توسط چکشی برق

2)قطع و وصل جریان فشارقوی به‌وسیله پلاتین‌ها و توزیع برق فشار کم به سر شمع‌ها توسط چکش برق

3)رساندن فشارقوی برق به‌وسیله پلاتین‌ها و قطع و وصل جریان برق کم سر شمع‌ها توسط چکش برق

4( توزیع برق فشار کم به‌وسیله چکشی برق به سر شمع‌ها و قطع و وصل جریان برق فشارقوی

112 - در تعریف سرعت کدام گزینه صحیح است؟

1)فاصله پیموده شده در ساعات مختلف

2)جابجایی در طول مسیر

3)فاصله پیموده شده در واحد زمان

4)کم‌وزیاد کردن مسیرها

113 - کدام گزینه از عوامل ترافیک صحیح و مطلوب محسوب نمی‌شود؟

1)آموزش

2)اجرای مقررات انتظامی

3)توقیف هر وسیله با هر تخلف

4)مهندسی ترافیک

114 - فاصله تقریبی هر وسیله نقلیه با وسیله جلوی خودرو چه مقدار باید باشد؟

1)به ازا 15 کیلومتر سرعت در ساعت تقریباً برابر طول خودرو

2)به ازا 5 کیلومتر سرعت در ساعت تقریباً برابر طول خودرو

3)به ازا 10 کیلومتر سرعت در ساعت تقریباً برابر طول دو خودرو

4)به ازا 25 کیلومتر سرعت در ساعت تقریباً برابر طول خودرو

115 - تأمین دلیل در مورد وسایل نقلیه موتوری وسیله کارشناسی رسمی دادگستری چگونه انجام می‌شود؟

1)برآورد خسارت وارده با طاق خودرو به‌عنوان اولین قدم

2)صورت‌برداری از نقاط خسارت‌دیده وسیله نقلیه به‌منظور حفظ آثار تصادف، قبل از بازسازی آن‌ها

3)برآورد خسارات وارده به نیروی محرکه خودرو به‌عنوان اولین قدم

4)برآورد خسارات وارده درنتیجه توقف بلندمدت خودرو

 

11۶ - اگر فاصله آزاد سوپاپ بیشتر از مقدار مطلوب باشد سوپاپ ............. باز و .................. بسته می‌شود.

1)زودتر – زودتر

2)دیرتر – زودتر

3)زودتر – دیرتر

4)دیرتر – دیرتر

117 - حرکت پمپ‌بنزین مکانیکی در موتورهای بنزینی توسط .................... تأمین می‌شود.

1)اهرم دستی

2)بادامک روی میل‌لنگ

3)برجستگی خارج از مرکز روی میلی بادامک

4)لنگ میل‌لنگ

118 - ترتیب احتراق (وایر چینی) موتورهای شش سیلندر Y شکل با زاویه 90 درجه کدام است؟

1 ) 2 - 5 - 3 - ۶ - 4 - 1

2 ) ۶ - 3 - 4 - 2 - 5 - 1

3 ) ۶ - 4 - 2 - 5 - 3 - 1

4 ) ۶ - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

119 - تنظیم دلکو در موتورهای بنزینی ....

1)با چرخانه دلکو برخلاف جهت گردش چکش برق زمان جرقه شمع به تأخیر می‌اندازد.

2)با چرخاندن دلکو در جهت گردش چکش برق زمان جرقه شمع به تأخیر میافتد.

3)با گردش دلکو در جهت گردش چکش برق جرقه شمع زودتر زده می‌شود.

4)بستگی به گردش دلکو و چرخاندن آن ندارد.

120 - گذرگاه پیاده: گذرگاهی است ... برای عبور پیادگان اختصاص داده‌شده است.

1)که عابرین پیاده الزاماً بایستی در طول خیابان از آن‌ها عبور نمایند.

2)جداشده از خیابان که در امتداد آن واقع‌شده و برای عبور پیادگان اختصاص‌یافته.

3)در تقاطع راه‌ها، امتداد خیابان‌ها و سواره‌ها برای عبور پیادگان اختصاص داده‌شده است

4( در تقاطع راه‌ها، امتداد پیاده‌روها، سواره‌روها و گذرها یا هر محل دیگر از سواره‌رو به‌وسیله خط کش یا میخکوبی یا علائم دیگر برای عبور پیادگان اختصاص داده‌شده باشد .

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن