راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته مهندسی محیط زیست کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

سوالات آزمون رشته مهندسی محیط زیست کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

0 تومان
کد محصول : mohit_zist_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی محیط زیست کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-  جداکننده مرطوب  (Wet Separation)  براي تصفیه چه نوع آلودگی‌های هوا به کار می‌رود؟

1)  حذف گاز دی‌اکسید کربن

2) حذف مایعات از هوا )رطوبت‌گیری(

3)  حذف گازها نظیر اکسید گوگرد از هوا

4)  ذرات معلقی و معدنی نسبتاً درشت از هوا

2- رسوب‌دهنده‌های الکترواستاتیک براي تصفیه چه موادي به‌ کاربرده می‌شود؟

1)  ته‌نشین نمودن ذرات کلوئیدي در روغن‌ها و مایعات با چگالی زیاد

2) جداسازي ذرات بسیار ریز در هوا

3)  جداسازي ذرات ریز و محلول در آب

4)  جداسازي ذرات باردار از ذرات خنثی در مایعات

3-  سري 1400 ISO با کدام تعریف زیر تطبیقی دارد؟

1)  عبارت است از کیفیت محصول ازنظر ملاحظات زیست‌محیطی

2) عبارت است از استانداردها براي مدیریت فرایندها در صنعت

3)  عبارت است از استانداردهاي ملاحظات زیست‌محیطی در فرآیندهاي یک سیستم تولیدي

4)  عبارت است از مجموعه استانداردهاي مربوط به صنایع بهداشتی و زیست‌محیطی

-4  ارزیابی زیست‌محیطی ( EIA ) بر کدام‌یک از تعاریف زیر تطبیقی بیشتري دارد؟

1)  بررسی پیامدهاي اجتماعی - اقتصادي - زیست‌محیطی سیاست‌ها و برنامه‌ها قبل از اجرا

2) بررسی پیامدهاي اجتماعی - اقتصادي - زیست‌محیطی پروژه‌ها قبل از اجرا

3)  بررسی پیامدهاي اجتماعی - اقتصادي - زیست‌محیطی بخش­هاي تصفیه آلودگی‌های در پروژه‌ها قبل از اجرا

4)  بررسی پیامدهاي اجتماعی - اقتصادي - زیست‌محیطی پروژه‌ها و سیاست‌ها در زمان بهره‌برداری از آن‌ها

۵- اثر مونواکسید کربن ( CO)  بر انسان چیست؟

1)  ترکیب با هموگلوبین‌های خون و کاهش ظرفیت انتقال اکسیژن توسط خون

2) ترکیب با مواد محلول در خون و ایجاد سموم

3)  صدمه به شش‌ها و کاهش جریان تنفسی توسط آن‌ها

4)  نفوذ در دستگاه‌های عصبی بدن و تضعیف سیستم مغز

۶- فرآیند جذب سطحی  (Adsorption)  براي تصفیه چه نوع آلودگی‌های در آب به کار می‌رود؟

1)  کاهش مواد معلق ریزدانه

2) کاهش رنگ و بو

3)  کاهش PH

4)  کاهش سختی آب

۷- تولیدکننده‌ها در یک اکوسیستم دریایی چه عناصري هستند؟

1)  مواد اولیه و عناصري مانند ریزمغذی‌ها، اکسیژن و آب و مواد معدنی محلول در آب

2) جلبک‌ها و گیاهان سبز

3)  اولین رده جانوران )گیاهخواران(

4)  آخرین رده جانوران در زنجیره غذایی )مانند ماهی‌ها(

۸- اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی ۵ روزه  (BOD5)  چه نسبتی با BOD نهایی دارد؟

1)  حدود یک‌سوم آن است

2) حدود یک‌دوم آن است

3)  حدود دوسوم آن است

4)  حدود نود درصد آن است

۹ - صافی چکنده  (Trickling Filter)  در تصفیه چه موادي به کار می‌رود؟

1)  تصفیه مایعات با چگالی بالا نظیر روغن‌ها

2) تصفیه فاضلاب‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی

3)  تصفیه فاضلاب‌های شهري

4)  تصفیه آب‌ها براي مصارف صنعتی

10- باقیمانده کلر آزاد در شبکه آب شهري براي چیست؟

1)  تضمین براي جلوگیري از آلودگی مجدد آب در سیستم شهري

2) از بین بردن آلودگی‌هایی که در جدار لوله‌ها رسوب می‌نماید

3)  تعادل بخشی براي بهبود بوي ناشی از کلر

4)  حذف بو در لوله‌ها

-11  فرآیند لجن فعال ( Activated Sludge)  در تصفیه چه موادي به کار می‌رود؟

1)  زباله‌های مرطوب و داراي مواد آلی مانند زباله خانگی

2) فاضلاب‌های صنعتی داراي مواد معدنی زیاد

3)  فاضلاب‌های شهري

4)  تصفیه لجن و رسوبات حاصل در تصفیه‌خانه‌های آب

12- دفن بهداشتی زباله ( Sanitary Landfill)  چگونه است؟

1)  دفن زباله همراه با گندزدایی آن‌ها

2) دفن زباله در بستر زمین در لایه‌های کم‌عمق و پوشاندن هر لایه با خاک و جلوگیري از نشت به لایه‌های زیرین

3)  جداسازي مواد آلی از زباله‌ها و دفن مواد معدنی آن در بستر زمین

4)  دفن خاکستر زباله‌ها پس از سوزاندن آن‌ها در زباله‌سوز

-13 جرم زیست‌محیطی به کدام‌یک از موارد زیر اطلاق می‌شود؟

1)  صدمه غیرقابل‌برگشت )برگشت‌ناپذیر( به اکوسیستم وارد نماید

2) کیفیت محیط‌زیست را از وضع جاري آن بدتر نماید

3)  به آب‌وهوا که مورد بهره‌برداری انسان‌ها می‌باشد صدمه وارد نماید

4)  صدمه زدن به محیط‌زیست که سه عنصر وجود قانون و قصد و نیت و رفتار فیزیکی را به همراه داشته باشد

-14 قوانین آلودگی محیط‌زیست آبی در ایران در حال حاضر کدام تعریف را شامل می‌شود:

1)  آلودگی آب‌ها که ازنظر بهداشتی به انسان ضرر می‌رساند.

2) آلودگی آب‌ها که به انسان و سایر موجودات زنده در آب ضرر می‌رساند

3)  آلودگی آب‌ها که به انسان و سایر موجودات زنده و گیاهان ضرر می‌رساند

4)  آلودگی آب‌ها که به انسان و سایر موجودات زنده و گیاهان و ابنیه ضرر می‌رساند

15- باران اسیدي چیست؟

1)  بارش به معادن متروکه روباز و جاري شدن رواناب اسیدي

2) انحلال مواد حاصل از آلودگی فتوشیمیایی در باران و جاري شدن آن

3)  انحلال اکسیدهاي گوگرد و ازت در هوا و ریزش آن به‌صورت مواد اسیدي

4)  انحلال گازهاي گلخانه‌ای )مانند دی‌اکسید کربن( و کاهش PH آب باران

16- مهم‌ترین فرآیند در تصفیه آب‌ها که معمولاً الزامی است کدام است؟

1)  حذف رنگ

2) حذف مواد شیمیایی

3)  حذف عوامل بیماری‌زا

4)  حذف سختی‌های دائمی

17-  پدیده لایه‌بندی حرارتی در مخازن سدها چه اثري بر آب دارد؟

1)  کیفیت آب خروجی سد را بهبود می‌بخشد

2) اثر خاصی بر کیفیت آب ندارد

3) PH آب را تغییر می‌دهد

4)  باعث کاهش اکسیژن آب در لایه‌های پایین سد می‌گردد.

18- منحنی کاهش اکسیژن آب  (Oxygen Sag Curve)  در یک رودخانه در کدام حالت زیر اهمیت دارد؟

1)  وجود عناصر و فلزات سنگین در آب

2) دفع فاضلاب‌های شهري به رودخانه

3)  شدت‌جریان رودخانه

4)  نوع مواد رسوبی بستر رودخانه

19- تخمیر  (Compost) زباله عبارت است از:

1)  جدا ساختن مواد آلی زباله‌ها و خرد کردن و افزودن آن به فاضلاب‌های شهري براي تصفیه بیولوژیکی

2) خرد کردن و مرطوب نمودن زباله‌های آلی و هوادهی به آن در زمان ماند مناسب براي اکسیداسیون بیولوژیکی آن‌ها

3)  نگهداري زباله‌های معدنی به‌صورت غیر هوازي در مخازن زیرزمینی

4)  خشک نمودن )تبخیر( زباله‌ها و سوزاندن مواد آلی آن

20- کدام‌یک از موارد زیر بهترین معرف احتمالی آلودگی آب می‌باشد؟

1)  باسیل تیفی

2) کاردیو باکتر

3)  اشریشیاکلی

4)  ازتو باکتر

21-  فاضلابی با حجم 4۸ مترمکعب در روز و BOD=20 mg/l به رودخانه‌ای با دبی 11 مترمکعب در ساعت و BOD5=2 mg/l تخلیه می‌شود. در صورت اختلاط کامل BOD5 رودخانه چقدر خواهد بود؟

1) 16.9

2) 11

3) 5

4) 6

-22 مهم‌ترین عناصري که پدیده اوتروفیکاسیون  (Eutrophication)  را در دریاچه تشدید می‌کند چیست؟

1)  نیترات و فسفات

2) سولفات و نیترات

3)  کلرور و نیترات

4)  فسفات و کلرور

23-  آلودگی حرارتی آب چه اثري دارد )افزایش دماي آب(؟

1)  کاهش فعالیت‌های بیولوژیکی

2) افزایش اکسیژن محلول در آب

3)  کاهش اکسیژن محلول در آب و افزایش فعالیت‌های بیولوژیکی

4)  اثري ندارد

24-  غلظت TDS در کدام‌یک از منابع آب بیشتر است؟

1)  چشمه

2) چاه عمیق

3)  رودخانه

4)  دریاچه

25- اندازه‌گیری کدورت آب به چه طریق صورت می‌گیرد؟

1)  فیلتراسیون

2) توربیدیمتري  (Turbidimetert)

3)  نفلومتري  (Nephelometery)

4)  موارد 2 و 3

26- کدام‌یک از مواد زیر عمدتاً در تصفیه‌خانه‌های آب به‌عنوان کمک منعقد کننده ذرات معلق به کار می‌رود؟

1)  سولفات مس

2) سولفات آلومینیوم

3)  کلرور فریک

4)  مواد پلیمري

27- پی. بی. بی  (pbb)  برابر کدام‌یک از موارد زیر است؟

1)  گرم در ده میلیون گرم آب

2) گرم در مترمکعب آب

3)  میلی‌گرم در لیتر آب

4)  میلی‌گرم در مترمکعب آب

28- کدام‌یک از عناصر زیر باعث مزه تلخی در آب می‌شود؟

1)  نمک خوراکی

2) ترکیبات منیزیم

3)  یون آهن

4)  کلسیم

29- اشعه ماوراي بنفش خورشید ممکن است باعث کدام‌یک از عوارض زیر می‌گردد؟

1)  سرطان پوست

2) سوختگی

3)  اگزماي پوست

4)  همه موارد فوق

30- سوپر کلرزنی علاوه بر خاصیت ........... عامل اکسیدکننده براي از بین بردن ........... نیز می‌باشد.

1)  جلبک کشی - کیست‌ها

2) جلبک کشی - مواد آلی

3)  باکتري کشی - جلبک‌ها

4)  باکتري کشی - مواد معدنی

31- روش‌های ضدعفونی و استرلیزاسیون عبارت است از:

1)  از بین بردن باکتری‌های مضر براي سلامتی انسان

2) از بین بردن کامل میکرو ارگانیزم‌ها

3)  غیرفعال نمودن مواد آلی موجود در آب

4)  نابود نمودن ویروس‌های ناقل بیماري

32- بهترین راه تشخیص آلودگی میکروبی آب چیست؟

1)  شمارشی ویروس‌ها

2) بررسی و شمارش تعداد کلیفرم­ها

3)  بررسی میزان کدورت آب

4)  بررسی و شمارش تعداد انگل‌های آب

33- در کدام‌یک از موارد زیر تصفیه غیر هوازي فاضلاب اتفاق میافتد؟

1)  سیستم لجن فعالی

2) صافی چکنده

3)  سپتیک تانک

4)  برکه تثبیت

34- در فرایند تبادل یون  (Ion Exchange)  چه واکنشی اتفاق میافتد؟

1)  شیمیایی

2) بیولوژیکی

3)  فیزیکی

4)  حرارتی

35- ته‌نشینی اولیه در تصفیه فاضلاب براي حذف کدام مواد است؟

1) مواد معلق و محلول معدنی

2) BOD و COD محلول

3) مواد معلق و BOD

4) مواد آلی محلول

36- مخزن ته‌نشینی به عمق 1 متر و قطر ۵ متر فاضلاب به مقدار ۸1 مترمکعب در روزدریافت می‌نماید. زمان ماند در این مخزن حدوداً چقدر است؟

1) ۶ ساعت

2) 12 ساعت

3)3 ساعت

4)  یک روز

37-بیشترین منشأ آلودگی CO در هوا ناشی از کدام‌یک از فعالیت‌های زیر است؟

1)  سوخت‌های فسیلی مصرف‌شده در بخش خانگی و تجاري

2) حمل‌ونقل

3)  نیروگاه‌های با سوخت فسیلی

4)  سوخت ناقصی زباله‌ها

38- حدود مجاز صدا در هواي آزاد ایران )دسیبل( براي مناطق مسکونی و تجاري و صنعتی به ترتیب برابر است با:

1) 55-75-65

2) 75-65-55

3) 55-65-75

4) 55-65-65

39- انتشار صوت )منبع نقطه‌ای( بافاصله از منبع چه نسبتی دارد؟

1)  به نسبت عکس فاصله کاهش می‌یابد

2) به نسبت عکسی مجذور فاصله کاهش می‌یابد

3)  به نسبت لگاریتم فاصله کاهش می‌یابد

4)  فاصله تأثیري درشدت صوت ندارد

40- کاهش صوت در مبدأ تولید از چه طرقی صورت می‌گیرد؟

1)  جدا نمودن منبع صدا )ارتعاشی( از بقیه قسمت‌های ساختمان

2) محصور نمودن محل تولید صدا از طریق حصار کشی

3)  استفاده از جرم سنگین براي جلوگیري از ارتعاش

4)  همه موارد فوق

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی محیط زیست