راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته امور مهندسی ترافیک کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1384

سوالات آزمون رشته امور مهندسی ترافیک کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1384

0 تومان
کد محصول : Mohandesi_Teraffic_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور مهندسی ترافیک کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1-  درراه‌هایی که پیاده‌رو وجود ندارد و یا در صورت وجود به جهاتی قابل‌استفاده نباشد، عابرین پیاده موظف‌اند به‌صورت کدام‌یک از گزینه‌های زیر حرکت کنند؟

1)  از منتهاالیه سمت چپ خود به نحوي عبور نمایند که وسایل نقلیه مقابل خلاف جهت ایشان باشد

2) از منتهاالیه سمت راست خود به نحوي عبور نمایند که وسایل نقلیه هم‌جهت حرکت ایشان باشد

3)  از وسط خیابان به‌طوری‌که هردو جهت وسایل نقلیه در طرفین ایشان باشد

4)  هیچ‌کدام

۲ - رانندگان وسایل نقلیه در حال حرکت موظف‌اند برای جلوگیری از تصادف، فاصله مناسبی را نسبت به وسیله نقلیه جلویی حفظ نمایند. درراه‌هایی که سرعت مجاز بالای ۶۰ کیلومتر بر ساعت است فاصله مجاز بین وسایل نقلیه به ازای هر کیلومتر

سرعت کدام گزینه زیر است؟

1)  یک متر

2)  دو متر

3)  سه متر

4)  چهارمتر

3-  وسایل نقلیه در سرازیری‌ها باید کدام‌یک از گزینه‌های زیر را انجام ندهند.

1)  سرعت مطمئنه

2)  سرعت مناسب

3)  با دنده‌خلاصی

4)  با دنده‌سبک

4-  در کدام‌یک از گزینه‌های زیر رانندگان می‌توانند از منتهی‌الیه سمت راست حرکت کنند؟

1)  در موقع سبقت گرفتن از وسیله نقلیه جلو

2)  موقعی که سمت راست‌راه خراب است

3)  هنگام گردش به چپ

4)  تمام موارد مذکور

5- در خیابان‌های شهری حداکثر سرعت مجاز کدام‌یک از گزینه‌های زیر است؟

1) ۵۰ کیلومتر بر ساعت

2) ۵۵ کیلومتر بر ساعت

3) ۶۰ کیلومتر بر ساعت

4) ۶۵ کیلومتر بر ساعت

۶- سرعت مجاز در کوچه‌ها و میدان‌ها و پیچ‌های شهری کدام گزینه است؟

1) 20 کیلومتر بر ساعت

2) 25 کیلومتر بر ساعت

3) 30 کیلومتر بر ساعت

4) 35 کیلومتر بر ساعت

۷-  برای تعیین زمان سفر در جاده از کدام گزینه‌های زیر استفاده می‌شود؟

1)  روش پلاک

2) روش اتومبیل ناظر

3) روشی سرعت لحظه‌ای

4) تمام وضعیت‌ها

8- فاصله ترمز هنگام پیش آمد موانع ناگهانی از کدام‌یک از روابط زیر محاسبه می‌گردد؟

1)                                     2)

3) d=+                               4)

۹ - مراحل چهارگانه دید، انتقال، تصمیم و عکس‌العمل از کدام‌یک از روابط زیر محاسبه می‌گردد؟

1) s=0.278vt        2) s=vt.g            3) s=0.39        4) s=0.39(-)

10- کدام‌یک از اعداد زیر حداقل شعاع لازم قوس دایره­ای ساده برای سرعت 80کیلومتر بر ساعت و دور ۷ درصد و ضریب اصطکاک 10% می‌باشد؟

1) 129 متر

2) 20 متر

3) 229 متر

4)  هیچ‌کدام

11-  قوسی با حداقل شعاع150 متر و ضریب اصطکاک 18% و دور ۷ درصد طراحی‌شده این قوسی برای چه سرعتی طراحی‌شده است؟

1) 100 کیلومتر بر ساعت

2) 80 کیلومتر بر ساعت

3) 60 کیلومتر بر ساعت

4) 69 کیلومتر بر ساعت

12- آمار حجم ترافیک ساعت اوج برابر با 1800 وسیله نقلیه در ساعت و آمارگرفته شده حداکثر حجم ترافیک ۵ دقیقه برابر با 83 وسیله نقلیه، مقدار ضریب ساعت اوج PHF کدام‌یک از گزینه‌های زیر می‌باشند؟

1) 0.5

2) 1

3) 1.81

4) 2

13- وسایل نقلیه امدادی جهت انجام مأموریت فوری در صورت به کار بردن چراغ گردان، مجاز به انجام کدام‌یک از گزینه‌های زیر هستند؟

1)  توقف در محل ممنوعه

2)  تجاوز از سرعت مجاز

3)  سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر

4)  هر سه گزینه

14-  درصورتی‌که رانندگان با سرعت کم‌حرکت کنند که باعث کندی عبور و مرور شوند و خطری هم آن‌ها را تهدید نکند ازنظر قانون کدام گزینه زیر را شامل می‌شوند؟

1)  تشویق می‌شوند

2)  قانون سکوت کرده

3)  قانون مجاز نمی‌داند

4)  هیچ‌کدام

15- سبقت گرفتن در کدام‌یک از موارد زیر ممنوع می‌باشد؟

1)  سرپیچ‌ها

2)  سربالائی‌های بادید کم

3)  سبقت از وسیله نقلیه در حالی سبقت

4)  هر سه گزینه

16- کدام‌یک از روش‌های مطالعات اقتصادی دارای کاربرد وسیعی در راه‌سازی و سایر پروژه‌های عمومی می‌باشد؟

1)  روش ارزشی فعلی

2)  روش نرخ بازده

3)  روش نسبت منافع به هزینه‌ها

4)  روش هزینه سالیانه

17-  ایستگاه‌های سیستم حمل‌ونقل عمومی از کدام‌یک از عوامل مؤثر بر تأخیر تقاطع می‌باشند؟

1)  عوامل ترافیکی

2)  عوامل فیزیکی

3)  کنترل‌های ترافیکی

4)  سایر عوامل مؤثر بر تأخیر تقاطع

18- کدام‌یک از موارد زیر را نمی‌توان با استفاده از حجم‌های ترافیک AADT برای ارزیابی و طراحی بکار برد؟

1)  بررسی وضعیت سرویس‌دهی سیستم بزرگراه‌ها و معابر موجود

2)  انجام برنامه‌ریزی براي بزرگراه‌ها جهت تعیین نیازها و انجام تقدم اصلاح معابر

3)  اندازه‌گیری میزان تقاضا براي سرویس‌دهی معابر و بزرگراه‌ها

4)  انجام طراحی هندسی در ارتباط با تعداد و عرضی خطوط عبوري شبکه‌های معابرc

19-  زمانی می‌توان گفت AADT بدون هیچ‌گونه خطایی به دست خواهد آمد که .......

1)  شمارش حجم ترافیک براي یک سال کامل به‌صورت پیوسته انجام‌شده باشد

2)  مقدار تغییرات فصلی حجم ترافیک حاصل از شمارشی برابر صفر باشد

3)  بتوان مقدار احجام سی­امین ساعت اوج را از مقادیر AADT به دست آورد

4)  گزینه‌های 1 و 2 هردو صحیح می‌باشند

۲۰ - اولین قدم در برنامه‌ریزی شمارش‌ها کدام‌یک از موارد زیر است؟

1)  انتخاب ایستگاه‌های کنترل اصلی

2)  تعیین شمارش‌های پوشاننده روي سیستم معابر اصلی

3)  طبقه‌بندی معابر ازنظر استفاده

4)  انتخاب ایستگاه‌های کنترل فرعی

21- کدام‌یک از موارد زیر در تعیین ضرورت نصب چراغ راهنمایی به کار نمی‌رود؟

1)  حجم ترافیک ساعتی

2)  هشتاد و پنجمین سرعت درصدي روي رویکردهاي بدون کنترل تقاطع

3)  آمار تصادفات

4)  زمان سفر

۲۲ - کدام‌یک از ضوابط زیر برای جداسازی خط گردش به چپ در طراحی تقاطع مدنظر قرار نمی‌گیرد؟

1)  بررسی تصادف ناشی از گردش به چپ با ترافیک روبرو

2)  حجم عابرین پیاده

3)  حجم ترافیک گردش به چپ و روبرو

4)  تأخیر در حرکات گردش به چپ و مستقیم

23- کدام‌یک از موارد زیر جزء مزایای روش زود قطع کننده در طراحی فاز مخصوصی گردش به چپ چراغ راهنمایی نمی‌باشد؟

1)  تطابق با قانون طبیعی حق تقدم عبور در گردش به چپ

2)  ایجاد زمینه لازم براي تفکیک حرکت پیاده از سواره

3)  امکان افزایش ظرفیت کلی تقاطع

4)  کاهش زمان اضافی تخلیه تقاطع

24- کدام‌یک از روش‌های زیر در طراحی هماهنگ چراغ‌های راهنمایی به کار می‌رود؟

1)  روش هم‌زمانی

2)  روش متناوب

3)  روش پیشروي ساده

4)  هر سه روش

۲۵ - کدام‌یک از موارد زیر جزء ضوابط وسایل کنترل ترافیک می‌باشد؟

1)  قادر به برآورده ساختن یک نیاز اساسی باشد

2)  جلب‌توجه کند

3)  یک پیام ساده و روشن القا کند

4)  هر سه گزینه

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور مهندسی ترافیک