راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته مهندسی مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

سوالات آزمون رشته مهندسی مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

0 تومان
کد محصول : Mavad_eng_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- چرا آلیاژهای مس و روی که دارای فاز گاما می‌باشند در مهندسی کمتر بکار می‌روند؟

1)گران هستند

۲) گرم کار هستند

۳) شکننده هستند

۴) خوردگی آن‌ها بالاست

2- ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﻣﺴﺮي ETP ﮐﺪام اﺳﺖ؟

1) ﻣﺲ 3/99 درﺻﺪ

2) ﻣﺲ ﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺪه 5/99 درﺻﺪ

3)p+1% Ti+ 1% cu %98

4)p+1% cu%99

3- آلیاژ زاماک و یامازاک عبارت است از آلیاژ:

1)سرب + قلع

۲) مس + قلع

۳) سرب + انتموآن

۴) روی + مس + آلومینیوم

4- کانی اصلی که آلومینیوم از آن استخراج می‌شود کدام است؟

1)بوکسیت

۲) کربولیت

۳) آلومینات سدیم

۴) هیچ‌کدام

5- کدام‌یک از آلیاژهای آلومینیوم برای ساخت پیستون‌های موتورهای احتراق داخلی به‌کاربرده می‌شود؟

 • Cu + 0.2% Mg10%
 • Si +2% Fe5%
 • Cu + 2% Ni + 1.5% Mg4%
 • Si + 3% Mg 7%

6- برای ساخت جعبه گیربکس یک دستگاه هلیکوپتر کدام‌یک از آلیاژهای زیر مناسب‌ترند؟

1)آلیاژهای منیزیم

۲)آلیاژهای آلومینیوم

۳)فولادهای آلیاژی

۴)چدن نشکن آلیاژی

7- ﺗﻨﺸﯽ ﺑﺮاﺑﺮ 130 ﻣﮕﺎ ﭘﺎﺳﮑﺎل در دﻣﺎي 900 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪاي ﻓﻮﻻدي اﻋﻤﺎل می‌شود. ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 25000 ﺳﺎﻋﺖ ﺷﮑﺴﺖ در آن ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﮔﺮدد . اﻧﺮژي ﻣﺤﺮﮐﻪ (اﮐﺘﯿﻮاﺳﯿﻮن) ﺑﺮاي ﺷﮑﺴﺖ Kg/m 150 می‌باشد و اﮔﺮ دﻣﺎي ﮐﺎري ﺑﻪ 600 درﺟﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ زﻣﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺪوداً ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

 • 8 ﺳﺎل
 • 12ﺳﺎل
 • 5 ﺳﺎل
 • 5000 ﺳﺎﻋﺖ

8- کدام‌یک از مواد کربن دار زیر در ریخته‌گری چدن بکار برده می‌شود؟

۱) گرافیت

۲) انتراسیت

۳) کک

۴) هرسه مورد

9 - کدام‌یک از موارد زیر برای نشکن سازی چدن‌های داکتیل استفاده می‌شود؟

۱) فرومنیزیم

۲) فروتیتانیم

۳) فرو سیلسیم

۴) فرومنگنز

10 - مهم‌ترین عامل تأثیرگذاری در انتخاب کوره‌های القائی ذوب سازی کدام است؟

۱) حجم بوته

۲) فرکانس کوره

۳) مداوم و یا منقطع کارکردن کوره

۴) ترکیب مذاب

11-  در ﮐﻮرهﻫﺎي ذوب اﻟﻘﺎﺋﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺧﻂ ﺑﻪ ﮐﺪامﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻃﻼق می‌شود؟

1) ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﻤﺘﺮ از 50 ﻫﺮﺗﺲ 2

2) ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﯿﻦ 50 اﻟﯽ 5000 ﻫﺮﺗﺲ

3) ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﯿﻦ 50 اﻟﯽ 60 ﻫﺮﺗﺲ

4)ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 5000 ﻫﺮﺗﺲ

12- در فرایند گالوانیزه کردن از کدام‌یک از عناصر زیر استفاده می‌شود؟

۱) آلومینیوم

۲)  روی

۳)  سرب

۴)  قلع

13- فرایند بین جوشکاری اکسی استیلن و لحیم کاری سخت را چه میگویند؟

۱)  جوش زرد یا زردجوش

۲)  جوشکاری الکتریکی

۳)  لحیم کاری نرم

۴)  هیچ‌کدام

14-کدام‌یک از آلیاژهای زیر برای ساخت مخازن ذخیره هیدروژن مایع به‌عنوان سوخت هواپیما مناسب‌تر است؟

۱)  فولاد زنگ نزن

۲)  آلومینیوم-لیتیم

۳)  فولاد دانه‌ریز

۴)  فولاد مناسب برای دماهای زیر صفر

15- کدام‌یک از آلیاژهای زیر برای ساخت گلوله‌های مورداستفاده در آسیاب‌های ساخت سیمان مناسب‌ترند؟

۱)  چدن‌های سفید کرم بالا

۲)  فولادهای زنگ نزن

۳)  فولادهای ساده کربنی

۴)  چدن‌های نشکن

16- عنصر آلیاژی آلومینیوم به چه منظور در فولاد بکار می‌رود؟

۱)  افزایش مقاومت در برابر خوردگی

۲)  افزایش قابلیت جوشکاری

۳)  جلوگیری از اکسیداسیون فولاد

۴)  افزایش قابلیت ماشین‌کاری

17- در فولادهای ابزار تندبر بجای تنگستن از کدام‌یک از عناصر زیر استفاده می‌شود؟

1)وانادیوم

۲) منگنز

۳) کروم

۴) مولیبدن

18 - چرا فولادهای زنگ نزن فریتی بیشتر مورداستفاده مهندسین طراح قرار می‌گیرند؟

۱)  به علت کیفیت سطحی بالا

۲)  به علت ارزانی آن‌ها

۳)  به علت قابلیت جوشکاری خوب

۴)  به علت شکلی پذیری خوب

19- برای اینکه فولاد زنگ نزن شود حداقل چند درصد وزنی کروم لازم است؟

 • 5
 • ۸
 • ۱۲
 • ۱۸

۲0 - برای آزمایش مناسب یک قطعه فلز شکسته، آزمایش میکروسکوپی بایستی:

1)روی قسمتی که نسبت به جهت شکست زاویه 90 درجه می‌سازد انجام گیرد

۲) روی قسمتی که موازی با جهت شکست می‌باشد انجام گیرد

۳) روی قسمتی که تحت تأثیر شکست قرار نگرفته انجام گیرد

۴) هردو مقاطع عرضی و طولی را در برداشته باشد

۲1 - به‌وسیله کدام‌یک از فرایندهای زیر یک فلز سرد کاری شده را می‌توان نرم کرد؟

۱)  تنش‌گیری

۲)  تبلور مجدد

۳)  باز پخت

۴)  نرمالیزه کردن

۲۲ - آجرهایی با ترکیب شیمیائی را در صنعت تحت چه را  70% +27% +3% در صنعت ﺗﺤﺖ ﭼﻪ اﺳﻤﯽ ﺑﮑﺎر می‌برند؟

1)آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﺎﺋﯽ

 ۲) سیلیکاتی

۳) شاموتی

۴) چینی

23- ﻣﯿﻠﻪ ﺗﺮﻣﺰي به قطر 14میلی‌متر ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺸﯽ 4/4ﮐﯿﻠﻮ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻗﺮار می‌گیرد 0 ﻣﻘﺪار ﺗﻨﺶ ﮐﺸﺸﯽ وارده ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﯿﻮﺗﻦ اﺳﺖ؟

 • 3,18
 • 22
 • 28,6
 • 314

24- ﻣﯿﻠﻪاي ﻓﻮﻻدي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ 500 میلی‌متر ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺸﺸﯽ 420 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﺮ میلی‌متر ﻣﺮﺑﻊ داراي ﺑﺎرﮐﺸﺸﯽ 30 ﮐﯿﻠﻮ ﻧﯿﻮﺗﻦ می‌باشد 0 ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﯿﻠﻪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

 • 7
 • 8
 • 3
 • 5

۲5 - برای جوشکاری قطعاتی از جنسی هادفیلد کدام‌یک از الکترودهای زیر مناسب‌ترند؟

 • 13%Cr+0.6%Mn
 • 3%Cr+1%Mn+1%mo
 • 16%Cr+10%Ni
 • 14%Cr+14%Mn

۲6 - جهت اتصال سر ریل‌ها از کدام‌یک از روش‌های زیر استفاده می‌شود؟

1)جوشکاری شکافی

۲)لحیم‌کاری

۳)جوشکاری اکسی استیلن

۴) هرسه مورد

۲۷ - جهت تعیین ترک در فلزات کدام‌یک از آزمایش‌ها زیر انجام می‌گیرد؟

1)روش التراسونیک

۲) روش رادیوگرافی

۳) روش مایع نافذ

۴)هرسه مورد

۲8 - کدام‌یک از راه‌های زیر برای کاهش سایش در فلزات مؤثر است؟

1)افزایش خواص استحکامی فلز

۲) سخت‌کاری فلز

۳)روغن‌کاری فلز

۴) هرسه مورد

۲9 - تغییر شکل در طول زمان در دمای بالا و تحت بار را چه میگویند؟

1)سایش

۲)خوردگی

۳)خزش

۴)خستگی

30- برای اندازه‌گیری سختی قطعات فلزی نازک، سطوح سخت شده سطحی کدام‌یک از روش‌های زیر مناسب‌اند؟

۱) سختی سنجی برینل

۲) سختی سنجی راکول

۳) سختی سنجی ویکرز

۴) سختی سنجی فراشی

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مواد فلزات- سرامیک- کامپوزیت