راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته مهندسی مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1375

سوالات آزمون رشته مهندسی مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1375

0 تومان
کد محصول : Mavad_eng_1375

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی مواد کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1 - کدام‌یک از مفتول‌ها که آنالیز آن‌ها در زیر داده‌شده مناسب برای جوش چدن به روش شعله است؟

2 - از موارد NDT زیر کدام‌یک صحیح است؟

شکستگی سطحی                ضخامت پوشش                  حفره‌های درونی

1 – لمس کردن                     عمق سنج                      مایع نافذ

2 – مایع نافذ                     جریان ادی                      اولتراسونیک

3 – اولتراسونیک                 اولتراسونیک                      جریان ادی

4 – چشم                            کولبس                         مایع نافذ

3 - کدام یک از رموز زیر نشان‌دهنده مقیاس‌های اندازه مفتول و درجه رسانایی الکتریکی مس می‌باشد؟

 • LACS
 • icp
 • SWG
 • BCG

4 - ریخته‌گری متعهد می‌شود قطعه‌ای از چدن خاکستری را با آنالیز معین ریخته و پس از عملیات تمپرینگ به‌طرف قرارداد بدهد . طرف قرارداد توسط اسپکترومتر اسپارگ ( کوانتومتر )موسسه‌ای که ریخته‌گر توسط آن آنالیز کرده آنالیز نمونه‌ای را که از قطعه موردنظر بریده شده و هیچ‌گونه عملیاتی روی آن انجام نگرفته انجام می‌دهد و با ارائه شکوانیه ای به دادگاه ادعا می‌کند که درصد عناصر C و si موجود در قطعه مغایرت زیادی با آنالیز توافق شده دارد .

با فرض خراب نبودن دستگاه کوانتومتر ، کدام‌یک از موارد زیر صحیح است؟

1 (دستگاه کوانتومتر مناسب برای آنالیز شدن چدن نیست .

2 (درجه حرارت محیط آزمایشگاه به میزان کافی نبوده .

3 (ولتاژ برق ورودی دستگاه پایین بوده است .

4 (هیچ‌کدام

5 - شکایتی در دادگاه مطرح است مبنی بر اینکه پوشش نیکل ای که بر روی قطعه‌ای برنجی با آنالیز %N Z  48 و PB %2 داده‌شده ازنظر کیفیت قابل پذیرش نیست ، پوشش‌دهنده  (ابکار ) روش کار را به ترتیب چربی گری ، تمیزکاری ، و درنهایت پوشش کاری الکترولیتی در حمام حاوی الکترولیت مناسب با جریان مناسب اعلام می‌کند . به فرض وارد بودن شکایت دلیل نامرغوبی چیست؟

1 (نامناسب بودن حرارت محیط

2 (کیفیت فیزیکی سطح قطعه مورد پوشش کاری

3 (عدم امکان نشاندن نیکل بر روی قطعه موردنظر

4 (هیچ‌کدام

6 - علت شکستن قطعه‌ای از فولاد ساده و کم آلیاژ که منجر به حادثه شده از محل جوشکاری وجود گرم ترک اعلام‌شده ، جوشکار با رد این ادعا علت را بارگذاری بیش‌ازحد مجاز اعلام می‌کند ، برای رد یا اثبات گفته جوشکار در صورت انتخاب الکترود مناسب به کدام موارد زیر استناد می‌کنید؟

1 (حرارت زیاد حمام جوشکاری

2 (محتوای کربن و گوگرد و فسفر بیش‌ازاندازه قطعه

3 (بزرگی خارج از اندازه حمام جوشکاری

4 (عدم پیش گرم محل جوشکاری

7 - کدام‌یک از حمام‌های الکترولیت زیر مناسب برای پوشش کاری قطعات با نیکل می‌باشد؟

Niso4 – 6H2o( 1                   

  Nico3 – H2O( 2

NiHNO3 ( 3

NioH3PO4 ( 4

8 - تولیدکنندهای جهت حمل سرب مذاب سفارش 30 عدد پاتیل از چدن خاکستری به ظرفیت هرکدام 1500 کیلوگرم سرب را با ارائه آنالیز به ریخته‌گری می‌دهد . باوجود رعایت آنالیز و ابعاد نوع خارجی در آن ، پس از چند بار حمل مذاب بوته‌ها از ته ترک برمی‌دارد . علت کدام یک از موارد زیر است؟

1 (عدم پوشش دادن سطح درون بوته بارنگ نسوز

2 (وجود زوایای تیز در قطعه

3 (عدم پیش گرم کردن بوته قبل از بارگیری مذاب

4)هیچ‌کدام

9 - ذیلا چهار علامت از سمبل‌های استاندارد کشورهای مختلف نوشته‌شده است . نام کشورهای مندرج دریکی از ردیف‌های چهارگانه با سمبل‌ها مطابقت دارد آن ردیف کدام است؟

سمبل UN                     PN                            TES                              ISIRI

1 - ( آلمان شرقی سابق             پاکستان              سازمان ملل                     ایتالیا

2 - ( ترکیه                              لهستان              ایتالیا                        ایران

3 - ( تایلند                           فلسطین             آمریکا                        ایرلند

4 - ( پاکستان پرتغال اسپانیا ایران

10 - ﺷﮑﻞ زﯾﺮ نشان‌دهنده ﮐﺪام ﻧﻮع از ﻣﯿﻠﮕﺮد ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻨﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ آنﻫﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

 1 ) ﻣﯿﻠﮕﺮد آﺟﺪار : آج 30 –  50و ,AI 2kg f / mm 24 ،

2 (ﻣﯿﻠﮕﺮد آﺟﺪار : آج 40 – 60 و آج 30 – 25 kg f / mm  40و 2 kg f / mm 30 

3 (ﻣﯿﻠﮕﺮد        : آج 28 – 42 ، 2 kg  f / mm 28 

4 (ﻣﯿﻠﮕﺮد         : AI، AIII 24kg f / mm2  ، 2kg f / mm 2 ،

11 - شکنندگی قلیانی بیشتر در کدام کالا ساخته‌شده از فولاد معمولی و درنتیجه چه عاملی به وجود می‌آید؟

1 (در دیگ‌های بخار پرچی و در سوراخ پرچ به علت وجود تنش و رسوبات سود سوزآور و یون‌های کلرور

2 (در لوله‌های نفت ، به علت وجود مواد قلیایی در داخل نفت

3 ( در اسکلت‌های فولادی علت وجود اکسیژن و رطوبت موجود در هواست

4 (هیچ‌کدام

12 - شخصی شکایتی تسلیم دادگاه می‌کند مبنی بر اینکه کوره ذوب القائی با ظرفیت بوته نیم کیلوگرم فولاد با ولتاژ 380 ، قدرت 35 کیلووات ، و فرکانس 50 هرتز که از فروشنده معین تحویل گرفته قادر به ذوب فولاد معمولی نیست ، علت چیست؟

1 (شاکی کوره را دستکاری و خراب کرده .

 (2ولتاژ ورودی کوره مناسب نیست .

3 (قدرت کوره کافی نیست .

4)فرکانس کوره مناسب نیست .

13 - سه نوع آلیاژ AL – SI به شرح زیر موجود است ، برای تولید 26 کیلوگرم آلیاژ C از A و B هرکدام چه مقدار لازم است

A = 85 % AL                B = 70 % AL , 30 % SI             C = 83 % AL , 17 % SI

1 (از A :5 و 22 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  از B : 5   و 3 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

2 (از A :21 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم     از B  :5 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

3 (از A :75 و 19 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از B   :25  و 6 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

4 (ﻫﯿﭻﮐﺪام از ارﻗﺎم ﻓﻮق 

14- کارخانه‌های سازنده لوله‌های فولادی بادرز برای آب در ایران مطابق با کد1م استانداردهای مهم دنیا تولید می‌کنند و وزن هر متر سایز سه‌چهارم اینچ آن‌ها چقدر است؟

 • 4152 Jis ، API5 ، وزن هر متر یک کیلوگرم
 • ASTMA ، API5 ، وزن هر متر 95 / . کیلوگرم
 • BSI387، 2440 ، DIN وزن هر متر 39/1 کیلوگرم
 • هیچ‌کدام

15 - ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺲ ﯾﮏ ﺳﺮي آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﺷﻨﺎورﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ زﻣﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎورﺳﺎزي ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ 95% ، 15 دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ  

1 (28 ﺳﻠﻮل 

2 (16 ﺳﻠﻮل 

3 (40 ﺳﻠﻮل 

4 (34 ﺳﻠﻮل 

 

16 - ﻋﻤﻖ ﺳﺨﺘﯽﭘﺬﯾﺮي ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺪامﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد؟ 

1 )درﺻﺪ ﮐﺮﺑﻦ 

2 (درﺻﺪ ﮔﺮاﻓﯿﺖ

3 (درﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻟﯿﺎژي 

4 (ﻫﯿﭻﮐﺪام

  17 - قطعه‌ای از یک ماشین شکسته است با توجه به آنالیز قطعه فولادی از انبار انتخاب کرده‌ایم و قطعه موردنظر را از این فولاد تراشیده‌ایم به طوری که در حین تراش اصلاً گرم نشده است . قطعه را در روی ماشین نصب کرده ایم پس از شروع به کار ماشین در حین کار این قطعه تا حدود 150 درجه سانتی‌گراد گرم شده است . قطعه شکسته است ، پس از بررسی مشخص شد که سختی قطعه پس از شکسته شدن بیشتر از سختی قطعه قبل از نصب آن روی ماشین شد . قطعه قبل از نصب روی ماشین جذب مغناطیس نمی‌شد ولی پس از شکست تکه‌های قطعه جذب مغناطیس می‌شوند ، به نظر شما کدام‌یک از گزینه های زیر علت شکست قطعه است

1 (در اثر گرم شدن مارتنزیت به بیانیت تبدیل‌شده است

2 (در اثر گرم شدن بیانیت به پرلیت و فریت تبدیل‌شده است

3 (در اثر گرم شدن فاز اولیه به مارتنزیت تبدیل‌شده است

4) در اثر گرم شدن فاز اولیه به فریت پرلیت تبدیل‌شده است

18 - ﻓﻮﻻدي ﮐﻪ روي آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺑﻦدﻫﯽ ﺳﻄﺤﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺣﺪود ﮐﺪامﯾﮏ از درﺻﺪﻫﺎي ﮐﺮﺑﻦ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟

 1 (25 /. %

2 (1 /. % 

3 (6 /. % 

4 (8 /. % 

19 - عمل کربن‌دهی سطحی در فولاد در درجه حرارتی انجام می‌گیرد که کل ساختار آن گاما باشد دلیل انتخاب این درجه حرارت به نظر شما کدام‌یک از گزینه‌های زیر است؟

1 (فاز گاما دارای شبکه کریستالی مکعب اتم در رویه می‌باشد

2 (فاز گاما ضریب نفوذپذیری بیشتری نسبت به فریت دارد

3 ( فاز گاما ضریب نفوذپذیری خیلی کمی دارد

4 ( فاز گاما به علت بزرگی حفره‌ها حلالیت کربن بیشتری نسبت به سایر فازها دارد

20 - ﺑﺮاي 5 / 1 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻓﻮﻻد اوﺗﮑﺘﻮﺋﯿﺪي ( ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻦ ﺣﺪود 8 /.% (در درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺎق ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﻓﺎز ﻣﻮﺟﻮد ) آﻟﻔﺎ و ﺳﻤﺎﻧﺘﯿﺖ ( ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

 1)1320 و 180 ﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻟﻔﺎ و ﺳﻤﺎﻧﺘﯿﺖ 

2 (1000 و 500 ﮔﺮم 

3 (525 و 975 ﮔﺮم 

4 (ﻫﯿﭻﮐﺪام 

21 - حداکثر سختی فولاد به کدام‌یک از عناصر زیر به نظر شما بستگی دارد :

 • Mn
 • cz
 • si
 • C

22 - صدمات هیدروژن در فلزات جامد کدام هستند و علت به وجود آمدن آن‌ها چیست؟

1 (تاول هیدروژن ، شکنندگی هیدروژن و زدایش کربن علت وجود مولکول اتم هیدروژن

2 (خوردگی اسیدی ، متخلخل شدن علت وجود اسید HCI در محیط

3 (شکنندگی در محل اتصال ، عدم امکان پوشش دهی فلزی و عوض شدن رنگ ، علت وجود اکسید در سطح فلز

4 (هیچ‌کدام

23- SCC یا ترک‌خوردگی تنشی چیست؟ و عامل آنچه می‌باشد ؟

1 (خوردگی است که در محیط خورنده و تنش فشاری به وجود می‌آید و عامل آن نیروی زیاد است

2 (خوردگی است که درنتیجه وجود نیروی فشاری به وجود می‌آید و عامل آن نمک موجود در آب دریاست

3 (قطعاتی که تحت تأثیر متقابل تنش کشتی و محیط خوردگی قرار گیرد در آن SCC به وجود می‌آید

4 (هیچ‌کدام

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مواد فلزات- سرامیک- کامپوزیت