راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته لوازم خانگی و اداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1384

سوالات آزمون رشته لوازم خانگی و اداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1384

0 تومان
کد محصول : Lavazem_Khaneghi_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته لوازم خانگی و اداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته لوازم خانگی و اداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1384 ‫گروه ارزشیابی اموال منقول‬ ‫1- ‪ Ariston‬نام محصولی از لوازمخانگی است متعلق به:‬ ‫1) آلمان‬ ‫۲) ایتالیا‬ ‫3) آمریکا‬ ‫4) فرانسه‬ ‫۲- ‪ Bosch‬نام محصولی از لوازمخانگی است متعلق به:‬ ‫1) فرانسه‬ ‫۲) ایتالیا‬ ‫3) آلمان‬ ‫4) آمریکا‬ ‫3 - ‪ 14 DIGIt‬به معنی کدام است؟‬ ‫1) 41 برابر روشنتر‬ ‫۲) 41 برابر سریعتر‬ ‫3) 41 رقم‬ ‫4) 41 کلمه‬ ‫4 - ‪ OSRAM‬نام محصولی است دارای مصرف عمومی، اصلی آن متعلق است به:‬ ‫1) فرانسه‬ ‫۲) ایتالیا‬ ‫3) آلمان‬ ‫4) هلند‬ ‫‪‬‬ ‫۵ - ‪ KODAK‬نام محصولی است که دریکی از موارد زیر مصرف عمده دارد:‬ ‫1) لوازم اداری‬ ‫۲) لوازم مهندسی‬ ‫3) لوازم عکاسی‬ ‫4) لوازم نقاشی‬ ‫۶ - ‪ YASHICA‬نام دوربینی است که اصلی آن متعلق است به:‬ ‫1) آلمان‬ ‫۲) روسیه‬ ‫3) ژاپن‬ ‫4) کره‬ ‫۷- عطریات ‪ BI JAN‬متعلق به کدام کشور است؟‬ ‫1) فرانسه‬ ‫۲) آلمان‬ ‫3) ایتالیا‬ ‫4) آمریکا‬ ‫8 - یوف نام محصولی است که در یکی از صنایع زیر کاربرد دارد:‬ ‫1) نساجی‬ ‫۲) نجاری‬ ‫3) کفاشی‬ ‫4) خراطی‬ ‫‪‬‬ ‫۹- جنس پیستون اتومبیل معموالً از چیست؟‬ ‫1) فوالد‬ ‫۲) آهن‬ ‫3) آلومینیوم‬ ‫4) چدن‬ ‫۰1 - استفاده مجدد از تایر اتومبیل به کدام صورت ممکن است؟‬ ‫1) خرد کردن و حرارت دادن‬ ‫۲) آسیاب کردن و حرارت دادن‬ ‫3) افزودن مواد نو به آسیاب شده‬ ‫4) افزودن دوده به مواد خرد شده‬ ‫11 - نئوپان تشکیل شده است از:‬ ‫1) تراشه چوبهای مختلف‬ ‫۲) تراشه چوبهای مختلف و مواد شیمیائی‬ ‫3) تراشه چوبهای مختلف و چسب چوب‬ ‫4) پودر چوبهای مختلف و چسب چوب‬ ‫۲1- معموالً جنس کلید و پریز خانگی از کدام ماده است؟‬ ‫1) پالستیک‬ ‫۲)‪PVC‬‬ ‫3) باکالیت‬ ‫4) مالمین‬ ‫‪‬‬ ‫31 - معموالً دمپر برای استفاده از چیست؟‬ ‫1) عبور دهنده هوا‬ ‫۲) تنظیمکننده هوا‬ ‫3) مرطوبکننده هوا‬ ‫4) مسدودکننده هوا‬ ‫41 - توپی شیر آب کدام است؟‬ ‫1) دسته بازکننده شیر‬ ‫۲) محفظهای که آب در آن عبور میکند‬ ‫3) قطعه برنجی وسط شیر‬ ‫4) مهره برنجی پشت شیر‬ ‫۵1 - شیر فلکه کیتز اصلی مربوط به کدام کشور است؟‬ ‫1) کره‬ ‫۲) چین‬ ‫3) ژاپن‬ ‫4) تایوان‬ ‫۶1 - معموالً جنس کاربراتور اتومبیل از کدام فلز است؟‬ ‫1) آهن‬ ‫۲) چدن‬ ‫3) آلومینیوم‬ ‫4) روی‬ ‫‪‬‬ ‫۷1 - فرمیکا روکشی است که در صنعت چوب مورد استفاده دارد و ضایعات آن قابلاستفاده به چه صورت است؟‬ ‫1) به طریق آسیاب کردن‬ ‫۲) به طریق براده کردن‬ ‫3) با افزودن مواد و چسب‬ ‫4) هیچکدام‬ ‫81 - نئوپان آب خورده و متورم شده قابل برگشت به تولید به کدام صورت ممکن است؟‬ ‫1) مخلوط با خرده چوب‬ ‫۲) مخلوط با خرده چوب و چسب چوب‬ ‫3) مخلوط با خرده چوب و رزین‬ ‫4) هیچکدام‬ ‫۹1-مورد مصرف مقوا و کاغذ باطله به کدام صورت است؟‬ ‫1) خمیر کردن و استفاده مجدد‬ ‫۲) خمیر کردن و افزودن مواد شیمیائی‬ ‫3) خمیر کردن و افزودن چسب‬ ‫4) خمیر کردن و افزودن پوشال تازه‬ ‫۰۲ - گوشیهای تلفن اسقاط قابلبرگشت به تولید به کدام صورت است؟‬ ‫1) خرد کردن گوشی و محفظه‬ ‫۲) آسیاب کردن گوشی و محفظه‬ ‫3) پودر کردن گوشی و محفظه‬ ‫4) هیچکدام‬ ‫1۲ - آلومینیوم در و پنجره از چه نوعی است؟‬ ‫1) آلومینیوم نرم‬ ‫۲) آلومینیوم سخت‬ ‫3) مخلوط آلومینیوم و روی‬ ‫4) مخلوط آلومینیوم و مس‬ ‫‪‬‬ ‫۲۲- رنگ فاسد شده معموالً دارای کدام خصوصیات است؟‬ ‫1) سفت شده‬ ‫۲ ) خشک شده‬ ‫3) شل شده‬ ‫4) روغن جداشده‬ ‫3۲- رنگ پودر مل به کدام صورت است؟‬ ‫1) پودر سفید رنگ‬ ‫۲) پودر کرم رنگ‬ ‫3) پودر زرد رنگ‬ ‫4) پودر سیمانی رنگ‬ ‫4۲ - این حروف )‪ )HP6L‬بر روی کدام دستگاه وجود دارد؟‬ ‫1) کپی‬ ‫۲) دورنگار‬ ‫3) چاپگر‬ ‫4) اوزالید‬ ‫۵۲-اصطالح سیلورپلیت به معنی کدام است؟‬ ‫1) سینی نقرهای‬ ‫۲) سینی آب نقرهای‬ ‫3) سینی با آلیاژ فلز و نقره‬ ‫4) ظرف نقرهای‬ ‫۶۲-اصطالح ‪ WTO‬به کدام معنا است؟‬ ‫1) سازمان اقتصاد جهانی‬ ‫۲) سازمان بازرگانی جهانی‬ ‫3) سازمان بازار جهانی‬ ‫4) سازمان بازار منطقهای‬ ‫‪‬‬ ‫۷۲- معموالً جنس سیم بگسل از چیست؟‬ ‫1) آهن سیاه‬ ‫۲) آهن روغنی‬ ‫3) فوالد‬ ‫4) آلیاژ آهن روغنی و مس‬ ‫8۲ - جنس نمره اتومبیل معموالً از چیست؟‬ ‫1) آهن گالوانیزه‬ ‫۲) آهن روغنی آبکاری‬ ‫3) آلومینیوم‬ ‫4) روی‬ ‫۹۲ - نحوه استفاده از شیشه خرده به کدام صورت است؟‬ ‫1) آسیاب کردن و ذوب کردن‬ ‫۲) مستقیماً ذوب کردن‬ ‫3) آسیاب و افزودن سیلیس‬ ‫4) ذوب کردن و افزودن سیلیسی‬ ‫۰3 -جنس واشرهای اورینگ معموالً از کدام مواد است؟‬ ‫1) مواد‬ ‫۲) مواد پالستیک‬ ‫3) مواد الستیکی‬ ‫4) مواد نسوز‬ ‫‪‬‬ ‫13- روغن برزک برای چیست؟‬ ‫1 ) شل کردن رنگ‬ ‫۲) روان کردن رنگ‬ ‫3) دوام رنگ‬ ‫4) زود خشک شدن رنگ‬ ‫۲3- بتونه چوب و کارهای چوبی عبارت است از:‬ ‫1) مل و آب‬ ‫۲) سریش و آب و گل اخرا‬ ‫3) مل و سریش‬ ‫4) هیچکدام‬ ‫33- لوازم الکتریکی ‪ PANASUNIC‬متعلق است به کشور:‬ ‫1) کره‬ ‫۲) ژاپن‬ ‫3) تایوان‬ ‫4) هیچکدام‬ ‫43 - بتونه روغنی مخلوطی است از:‬ ‫1) رنگ و مل‬ ‫۲) رنگ و مل و روغن‬ ‫3) رنگ و مل و آب‬ ‫4) رنگ و مل و اسکاتیف‬ ‫‪‬‬ ‫۵3- نوار پرایمر در کار ........................... مصرف میشود:‬ ‫1) عایق کردن لوله آب‬ ‫۲) اتصال سیم برق‬ ‫3) آب بندی شیر آب‬ ‫4) عایق کردن لوله گاز‬ ‫۶3 - لوازم الکتریکی ‪ SAMSONG‬متعلق است به کشور:‬ ‫1) ژاپن‬ ‫۲) تایوان‬ ‫3) کره‬ ‫4) هیچکدام‬ ‫۷3- مته الماس برای سوراخ کردن چیست؟‬ ‫1) فوالد‬ ‫۲) آهن‬ ‫3) بتون‬ ‫4) چوب‬ ‫83 - به کدام یک از روشهای زیر میتوان ضایعات آزبست را مجدداً وارد تولید کرد؟‬ ‫1) افزودن سیمان به آزبست آسیاب شده‬ ‫۲) افزودن مواد شیمیائی مخصوص آزبست به سیمان‬ ‫3) آسیاب کردن و خمیر کردن با مواد شیمیائی مخصوص آزبست و افزودن پشمشیشه‬ ‫4) هیچکدام‬ ‫‪‬‬ THE ORIGINAL CANON CAMERABELONG TO-3۹ ‫1) کانادا‬ ‫۲) آمریکا‬ ‫3) ژاپن‬ ‫4) فرانسه‬ THE ORIGINAL ALLIGATOR PENCIL BELONG TO-4۰ ‫1) کانادا‬ ‫۲) آمریکا‬ ‫3) فرانسه‬ ‫4) آلمان‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته لوازم خانگی و اداری