راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته کشاورزی و منابع طبیعی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1395

سوالات آزمون رشته کشاورزی و منابع طبیعی کانون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1395

0 تومان
کد محصول : Keshavarzi_ManabeTabiee_1395

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

1- مقدار پروتئین، به ترتیب در «گندم معمولی (نانوایی) نسبت به گندم دوروم» و «گندم پاییز نسبت به گندم بهاره»، چگونه است؟

 ۱) کمتر - کمتر

۲) کمتر بیشتر

۳) بیشتر ... بیشتر

۴) بیشتر - کمتر

۲-برای بارور نمودن ابرها و ایجاد بارندگی از کدام یک از موارد زیر، استفاده می شود؟

 1) يدور نقره یا یخ خشک

۲) يدور آهن

۳) پاشیدن بخار آب در بین ابرها

۴) يدور آلومینیم

٣-بهترین روش برای جلوگیری از حرکت شن های روان، کدام است؟

 ۱) ایجاد بادشکن در مسیر وزش باد

 ۲) افزایش رس بر روی توده های شنی

۳) فقط مالچ پاشی بر روی توده های شنی

 ۴) کاشت درختچه های مناسب منطقه همراه با مالچ پاشی

۴-پیدایش علایم کلروز روی درختان، به علت کمبود کدام مورد است.

۱) کلسیم

۲) مس

۳) روی

 ۴) آهن

۵-در احداث یک باغ مرکبات، فاصله دو درخت سه متر و فاصله دو ردیف ۴ متر است در هر هکتار باغ، چند اصله درخت غرس گردیده است؟

۱,۰۰۰ (۱                                ۵۰۰ (۳

۸۳۳ (۲                               ۳۵۰ (۴

۶-به طور متوسط، در شرایط مناسب در استان تهران، از هر هکتار زمین یونجه کاری، چند جین یونجه در سال برداشت می شود؟

1) 5                                   ۲) ۳ تا ۴    

۳) حداکثر ۲                          ۴) ۱۰ تا ۱۲

۷-برای افزایش رشد سبزینه، از کدام نوع کود بهتر است استفاده شود؟

۱) پتاسه

۲) فسفاته

۳) مخلوط فسفاته و پتاسه

4) نیتراته

۸-ماده اصلاح کننده خاکهای شور، کدام است؟

 ۱) نیترات کلسیم                    ۳) کربنات کلسیم

۲) سوپر فسفات                     ۴) سولفات کلسیم

9-اتفون (Ethephon) در درختان میوه، موجب کدام مورد می شود؟

 ۱) درشت تر نمودن میوه

 ۲) دیررس نمودن میوه در درخت

 ۳) ریشه زایی قلمه های سبز درختان میوه

 ۴) سست نمودن محل اتصال میوه با شاخه درختان

 

 

۱۰- کدام مورد درخصوص به گل رفتن گیاه چغندرقند در سال اول، صحیح است؟

 ۱) موجب افزایش مقدار قند ذخیره در غده می‌شود.

۲) باعث ازدیاد برگهای چغندرقند می‌شود.

۳) این عمل را بولتنیگ می‌گویند.

۴) موجب قطور شدن ریشه می‌شود

۱۱-بهترین گیاه برای کاشت در شالیزارهای شمال کشور، پس از برداشت شالی کدام است؟

 ۱) یونجه

۲) شبدر برسیم

 ۳) گندم

۴) ذرت علوفه ای

۱۲-کدام یک از گونه های مرتعی زیر، خوش خوراک ترند؟

 ۱) یونجه زرد

 ۳) اسفناج وحشی

۲) فرفیون

 ۴) جاشیر

۱۳- در اصطلاح خاکشناسی، عمق خاک چند سانتی متر باشد تا به آن خاک عمیق گفته شود؟

 ۱) بین ۸۰ تا ۱۲۰

۲) بین ۵۰ تا ۱۰۰

۳) بین ۵۰ تا ۸۰

۴) بیش از ۱۲۰ |

۱۴- در شرایط یکسان، کدام یک از ذرات معدنی زیر، نسبت به فرسایش آبی، مقاوم تر است؟

 ۱) سیلت

۲) شن

۳) رس

۴) مقاومت همه ذرات، یکسان است.

۱۵- نیاز آبی محصولات گندم، یونجه، جو، چغندرقند و پنبه، به ترتیب از کم به زیاد، کدام است؟

 ۱) جو ۔ گندم - پنبه - چغندرقند - یونجه

۲) گندم - جو - چغندرقند - یونجه – پنبه

۳) پنبه - گندم - جو - یونجه - چغندرقند

۴) جو- پنبه - گندم - چغندرقند - یونجه

۱۶- استفاده از بذر منو ژرم چغندرقند، باعث کدام مورد می شود؟

 ۱) ازدیاد محصول

۲) افزایش عیار قند در چغندر

۳) عدم نیاز به تنک کردن بوته ها

۴) مقاوم شدن گیاه به بیماریها و آفات نباتی

۱۷-یک میلیمتر باران، معادل چند مترمکعب آب در هکتار است؟

1/0(1                                       1(2         

۱۰۰ (۳                                 ۱۰ (۴

۱۸- در اثر عمليات زراعی مانند شخم زدن، کدام مورد صحیح است؟

۱) بافت خاک در اثر شخم تغییر می کند، اما ساختمان خاک ثابت می ماند.

 ۲) ساختمان خاک تغییر می کند، اما بافت خاک ثابت است.

۳) ساختمان و بافت خاک، هر دو تغییر نمی کنند.

۴) ساختمان و بافت خاک، هر دو تغییر می کنند.

۱۹-محصول زعفران، از کدام یک از اندامهای گیاه زعفران استحصال می شود؟

۱) جام گل، شامل سه گلبرگ به رنگ بنفش روشن یا ارغوانی

۲) کاسه گل، شامل سه کاسبرگ همرنگ گلبرگها

۳) میله سه شاخه ای (کلاله) اندام مادگی زعفران

۴) گل های منفرد و خوشهای زعفران

۲۰-در احداث یک باغ پسته، بهترین پایه مقاوم به نماتد مولد غده ریشه، کدام است؟

۱) سرخسی

۲) کله قوچی

۳) فندقی

۴) احمد آقائی

۲۱- گونه های جنگلی مانگرو، کدام است؟

۱) چریش و توسکا

۲) بامبو و کهور

۳) انجیر معابد واکاسیا

۴) چندل و حرا

۲۲- رویشگاه درخت اوری (Quercus macrathera)، در کدام منطقه از کشور است؟

 ۱) جنگلی زاگرس

۲) سواحل کم ارتفاع دریای خزر

 ۳) ارتفاعات فلات مرکزی ایران

۴) ارتفاعات بیش از ۱٫۸۰۰ متری جنگلی خزر

۲۳- کاج ایرانی (Pinus eldarica)، بومی کدام کشور است؟

 ۱) ایران

۲) هندوستان

 ۳) گرجستان

۴) مناطق شمال غرب عراق

 

 

۲۴- کدام مورد درخصوص گنده درخت، صحیح است؟

۱) آن قسمت از تنه درخت، که پس از قطع در زمین باقی می ماند.

 ۲) مقطوعات جنگلی که قطر بیش از ۳۰ سانتی متر داشته باشد.

 ۳) قسمت استوانه ای درخت که برای روکش استفاده می شود.

۴) قسمت قطور تنه درخت که مصرف صنعتی دارد.

۲۵- ظرفیت مراتع درجه یک برای چند واحد دامی (گوسفند) در یک فصل چرا، در مناطق ییلاقی در هر هکتار،مناسب است؟

۱) ده                                                ۲) دو

۳) هفت                                           ۴) هشت

۲۶- کدام یک از انواع فرسایش آبی، بیشترین خسارت را وارد می کند؟

۱) صفحه ای                                        2) پنجه‌ای

۴) زمین لغزه‌ای                                  ۳) خندقی

۲۷- علوفه مرتعی خشک موردنیاز یک واحد دامی گوسفند در روز، چقدر است؟

۱) ۸۰۰ گرم                                         ۳) ۱٫۷ کیلوگرمی

۲) ۴ کیلوگرم                                      ۴) ۱٫۲ کیلوگرم

۲۸- مجموع مواد قابل جذب توسط سیستم گوارشی دام برای علوفه مرتعی ( N. T . D )، معادل چند درصد است؟

  1)15                                                2)25 

3) 80                                               4)55  

۲۹- قطعه زمینی به مساحت یک سانتی متر مربع، روی نقشه ای به مقیاس 100,000 : ۱۰، چند سانتی مترمربع روی نقشه ای به مقیاس 1:۵۰,۰۰۰ است؟

  • 8                               2) 4 
  • 2                                 4)

30 - ورنی بیابانی (Desert Vernish) در اراضی، نشانه چیست؟

 ۱) حاصلخیزی خاک

 ۲) آهکی و گچی بودن خاک

 ۳) بکر و دست نخورده بودن خاک برای مدت طولانی

 ۴) وقوع بارندگی در مدت کمتر از ۲۴ ساعت در منطقه

۳۱- درصد اشباع (SP) کدام بافت خاک زیر، بیشتر است؟

 ۱) رسی clay))                                      ۲) سیلتی silty))

 3)شنی درشت (coarse sand)                ۴) رسی لومی (clay loam) )

32- معیار سنجش سدیمی بودن خاک چیست؟

1)S.P                                                  2)E.C

3)C.E.C                                             4)E.S.P

۳۳- زردبرگی در گیاهان حساس به کمبود آهن و روی، در کدام خاکها بیشتر دیده می شود؟

۱) شور                                                2) شنی

۳) آهکی                                            4) سیلتی

۳۴- میانگین سالانه فرسایش در مناطق مختلف ایران، چند تن در هکتار است؟

 ۱) کمتر از یک                                        2) حدود ۱۵

۳) حدود ۴۵                                         4) بیشتر از ۱۰۰

۳۵- افزایش فسفر قابل جذب در خاک، موجب کدام یک از موارد زیر می شود؟

 ۱) افزایش جذب آهن و روی                        2) فقط افزایش جذب روی.

 ۳) تأثیری در جذب آهن و روی ندارد.            ۴) کاهش جذب آهن و روی

 ۳۶- در ترکیب باندهای سنجنده TM ماهواره 432Land ST 7 RGB، پوشش گیاهی را به کدام رنگ می توان دید؟

 ۱) قرمز                                                  ۲) زرد

 3) سبز                                          4 ) آبی

۳۷- اگر سطح آب زیرزمینی، در عمق15 سانتی متری باشد، تبخیر از کدام یک از خاکهای زیر، بیشتر است؟

1) بافت شنی                                    ۲) بافت لومی

 ۳) بافت رسی                                  ۴) بافت لومی شنی

۳۸- پوشش سراسری عکس های هوایی ایران، در کدام مقیاس تهیه شده است؟

  • 1 :25,000 (2تقریبی 1 : 50,000

3) 1 :10,000                                      4)1 : 40,0000

۳۹- آمونیفیکاسیون، به کدام یک از تبدیل های زیر، گفته می شود؟

 ۱) نیترات به نیتریت                                  2) مواد آلی نیتروژن دار به آمونیاک

 ۳) نیتریت به نیترات                                ۴) آمونیاک به نیتریت

۴۰-کمبود آهن و ازت، به ترتیب در کدام اندام‌های گیاه ظاهر می شود؟

 ۱) اندامهای جوان - اندامهای مسن                            ۲) اندامهای مسن - اندام های جوان

۳) اندامهای مسن - اندام های مسن                          4) اندامهای جوان - اندامهای جوان

4۱- بهترین کود جهت خاکهای قلیایی، کدام است؟

۱) سولفات کلسیم                                        ۲) نیترات آمونیوم

۳) سولفات آمونیوم                                      4) سوپر فسفات

۴۲- حساس ترین مرحله رشد گیاه چغندرقند به شوری، کدام است؟

۱) غده ای شدن                                                2) زمان کم برگی

۳) آخرین مرحله آبیاری                                      ۴) جوانه زدن

۴۳- آب قابل استفاده گیاه ( A.W)، برابر با کدام است؟

1)SP                                                             2)FC – P.W.P

3)                                             FC –SP        4)  FCSP

44 - اولین تراکتور، حدودا در کدام سال شمسی وارد کشور شده است؟

1) 1341                                           2) 1310

3) 1300                                           4) 1270

۴۵- یک اسب بخار، معادل چند وات قدرت الکتریکی است

1) 736                                                  2) 360

3) 250                                                 4)1000

۴۶- Torgue ( تورگ)، معادل کدام واحد گشتاور گردشی است؟

۱) کیلوگرم متر                                         2) گرم متر

۳) گرم سانتی متر                                   ۴) گرم دسی‌متر

۴۷- سیستم خنک کننده موتور، چند نوع است؟

۱) سه                                                  ۲) یک

۳) چهار                                               ۴) دو

48- کدام یک از دستگاه‌های زیر، جزو ادوات خاک‌ورزی محسوب می شود؟

۱) اسکریپر                                              2) ترنچ لاینر

۳) چیزل ها                                             4) دراک لاین کابلی

۴۹- کدام یک از دستگاه های زیر، جزو ماشین های داشت می باشد؟

 ۱) گریدر                                                2) کلتیواتور

 ۳) گاوآهن                                            4) اسکریپر

۵۰- سواتر، چه نوع دستگاهی است؟

۱) برای بسته بندی یونجه استفاده می‌شود.                   ۲) ذرت دانه را برداشت می کند.

۳) گندم و جو را درو می کند.                                    ۴) علوفه را برداشت می کند.

۵۱- دستگاه پیتر، در کدام مورد استفاده می شود؟

۱) کاشت غلات                                      ۲) ایجاد چاله در مراتع

3) برداشت علوفه در مراتع                       4) از بین بردن بقایای کشت های قبلی

۵۲- پارشال فلوم برای اندازه گیری کدام یک از موارد زیر، مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

 ۱) عمق جریان آب در آنهار                            ۲) دبی جریان آب در لوله ها

3) دبی جریان آب در انهار                             ۴) سرعت جریان آب در آنهار

۵۳- کدام یک از ارقام زیر، برحسب گرم بر سانتی مترمکعب، به وزن مخصوص ظاهری خاک، نزدیک تر است؟

1( ۱٫۷                            ۲( 9/0

3(2                            4(3

۵۴- «فرم زمستان گذرانی» و «تعداد نسل مگس گیلاس در سال»، کدام است؟

 ۱) لارو و شفیره - سه

۲) شفیره - دو تا سه

۳) لارو- یک

۴) شفیره - یک

۵۵- کدام حشره، یکی از مهم ترین ناقلین بیماری ویروسی ترستیزا در مرکبات است؟

 ۱) شته قهوه ای مرکبات

۲) شته سبز هلو

۳) شته سیاه مرکبات

۴) شته سبز مرکبات

۵۶- کدام روش نمونه برداری، می تواند در برآورد تخمینی مطلق جمعیت آفات استفاده شود؟

۱) تله زدن

۲) تله فرمونی

۳) تله مکشی

۴) تورزدن

۵۷- کدام آفت کش، برای مبارزه با حلزون کاربرد دارد؟

۱) پریمیکارب

۲) میتوکارب

۳) بندیوکارب

۴) کاربوفوران

۵۸- گرما و تنش خشکی، باعث تشدید کدام بیماری می شود؟

۱) پوسیدگی قهوه ای درختان میوه هسته دار

۲) لکه سیاه سیب

۳) دارخور سیب

۴) گموز مرکبات

۵۹- کدام موارد زیر، به عنوان بیماری نوظهور درختان جنگلی، در جنگلهای زاگرس و البرز مطرح است؟

 ۱) مرگ درختان افرا

۲) سوختگی درختان شمشاد جنگلی

۳) زوال و مرگ درختان نارون

۴) پوسیدگی ذغالی و زوال درختان بلوط

۶۰-هدف از کار گذاشتن پیزومتر چیست؟

۱) نفوذپذیری خاک

۳) لایه بندی خاک

۲) تعیین فشار آب زیرزمینی در لایه تحت فشار

۴) تعیین ساختمان و بافت خاک

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی