دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1390

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Havades_Nashi_Az_Kar_1390

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1390 – گروه‬ ‫ایمنی و حوادث‬ ‫3 - حداقل فضای کار برای هر کارگر در هر کارگاه بدون فضای اشغالشده ...... چند مترمکعب است؟‬ ‫3) ۱۲ - بهوسیله ماشینآلات‬ ‫۱) ۱۲ - و باالتر از ارتفاع3 متر‬ ‫3) ۱۲ - بهوسیله ماشینآلات‬ ‫4)2۱ - و بدون احتساب فضای ارتفاع‬ ‫۲ - کدام گزینه صحیح است؟‬ ‫۲) تنظیم حفاظ ها هنگام روشن بودن دستگاههای نجاری بااحتیاط بالمانع است.‬ ‫۱) تنظیم وسایل هدایتکننده چوب هنگام روشن بودن دستگاه با رعایت احتیاط بالمانع است.‬ ‫3 ) برای راندن و هل دادن قطعات چوب در موقع کار با اره یا رنده بایستی از دستگیره مخصوص بار دادن استفاده کرد.‬ ‫4) نظافت و سرویس دستگاههای چوببری در هنگام روشن بودن آزاد است.‬ ‫1 - کدامیک از گزینههای زیر صحیح است؟‬ ‫۲) در ماشینهای آونگی و قابل حمل نیاز به محفوظ بودن نیمه فوقانی نمیباشد‬ ‫۱) کلیه سنگهای سمباده مخصوصی تو تراش باید دارای حفاظ مؤثر در مقابل خطرات ناشی از شکستن سنگ باشد‬ ‫3) کلیه سنگهای سمباده بهاستثنای سنگ سمباده بشقابی و لقمهای باید روی محور بین دو واشر فشرده و محکم شود‬ ‫4) ماشینهای پرداخت دورانی بدون پایه نیاز به پوشش حفاظتی برای سنگ پرداخت ندارد.‬ ‫4 - کدام گزینه مهمترین علت مرگ در کارگاههای ساختمانی میباشد؟‬ ‫۲) برخورد با ماشینآلات و جرثقیلها‬ ‫۱) ریزش محل حفاری‬ ‫3) سقوط از ارتفاع‬ ‫4) سقوط مصالح و نخالههای ساختمانی‬ ‫۵ - سنبه مورداستفاده برای خرج گذاری در آتشباری باید از چه موادی باشد؟‬ ‫۲) آهکی‬ ‫۱) پالستیکی‬ ‫3) چوبی‬ ‫4) فلزی‬ ‫6 - کدام گزینه صحیح است؟ استفاده از‬ ‫۲) سیلندرهای گاز به عنوان بخشی از مدار الکتریکی جوشکاری قوس الکتریکی بااحتیاط آزاد است.‬ ‫۱) منبع حرارتی «شعله» جهت تست نشتیهای گازها در سیلندرها بااحتیاط آزاد است.‬ ‫3) گاز اکسیژن به عنوان جایگزین هوای فشرده مجاز است.‬ ‫4) گاز اکسیژن به عنوان جایگزین هوای فشرده ممنوع است.‬ ‫۷ - مرجع رسمی صدور گواهینامه نجاتغریق در کشور کدام است؟‬ ‫۲) سازمان تربیتبدنی‬ ‫۱) مدیریت اماکن شنا‬ ‫3) فدراسیون نجاتغریق‬ ‫4) مدیریت طرحهای دریا‬ ‫۸ - هنگام جدا کردن باطری به منظور پیشگیری از انفجار ناشی از تجمع گاز بایستی‬ ‫۲) ابتدا قطب منفی را باید جدا کرد سپس قطب مثبت را‬ ‫۱) ابتدا قطب مثبت را باید جدا کرد سپس قطب منفی را‬ ‫3) تفاوتی در تقدم و تأخر جدا کردن قطب مثبت یا منفی وجود ندارد‬ ‫4) قطب مثبت و قطب منفی با دقت و بهطور همزمان انجام گردد.‬ ‫0 - کپسولهای اکسیژن و استیلن را نباید در برابر نور آفتاب و حرارت قرار دارد زیرا:‬ ‫۲) انبساط گازهای درون آن سبب انفجار میشود‬ ‫۱) به دلیل داغ شدن سیلندرها و نشست گاز موجب انفجار میشود‬ ‫3) خرابی و آسیب قطعات فشارسنج موجب انفجار میشود‬ ‫4) خرابی شیرهای سیلندرهای اکسیژن و استیلن موجب انفجار میشود.‬ ‫93 - حداقل فاصله عبور ایمن از مجاورت جرثقیل با پل متحرک چند متر است؟‬ ‫۲)3‬ ‫۱)4‬ ‫3)۱‬ ‫4)6‬ ‫33 - دستهٔ وسایل و ماشینهای برقی قابلحمل باید از چه موادی باشد؟‬ ‫۲) پالستیکی و مقاوم‬ ‫۱) سبک و مقاوم‬ ‫3) عایق با روپوش عایق‬ ‫4) محکم و عایق‬ ‫۲3 - کلیه مسؤولیتهای ایمنی و فنی و رعایت مقررات موضوعه در خصوص سیلندرهای گاز به عهده کدام ارگان است؟‬ ‫۲) شرکت ملی گاز‬ ‫۱) شرکت پرکننده سیلندر‬ ‫3) شرکت تولیدکننده سیلندر‬ ‫4) اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی‬ ‫13 - حد مجاز شیب درراه شیبدار در کارگاه ساختمانی چند درصد میباشد؟‬ ‫۲)2۲‬ ‫۱)۱۲‬ ‫3)2۱‬ ‫4)۱۱‬ ‫43 - فشار جانبی ناشی از بار گسترده ساختمان به چه شکل در مرحلهٔ گودبرداری ساختمان عمل مینماید؟‬ ‫۲) ذوزنقه‬ ‫۱) مستطیل‬ ‫3) مثلث و مستطیل‬ ‫4) مثلث و ذوزنقه‬ ‫۵3 - ضمن اجرای عملیات ساختمان سازه نگهبان را مطابق نقشههای تصویبی به مرحلهٔ اجرا درآمده که پس از گذشت‬ ‫مدتزمان و براثر بارندگی و خیس شدن الیههای خاک ناگهان ساختمان مجاور ریزش نموده که متأسفانه منجر به مصدوم‬ ‫و فوت عدهای از ساکنین ساختمان مجاور گردیده است. علت اصلی حادثه چیست؟‬ ‫۲) بارندگی و خیس شدن الیههای خاک‬ ‫۱) نقطهضعف در سازهٔ ساختمان مجاور و رعایت نکردن اصول فنی بهنگام طراحی و محاسبات آن‬ ‫3) عدم رعایت حد فاصله نسبت به ساختمان مجاور بهنگام گودبرداری‬ ‫4) نقطه ضعف در سازه نگهبان و رعایت نکردن اصول فنی بهنگام طراحی و محاسبات آن‬ ‫63 - چنانچه پس از صدور پروانه ساختمان از شهرداری منطقه و در نقشههای تصویبی فاقد نقشهٔ سازه نگهبان باشد و‬ ‫بهنگام اجرای عملیات ساختمان مجاور ریزش نماید و حادثه به وقوع پیوندد، بیشترین درصد قصور در بروز حادثهٔ‬ ‫مذکور متوجه چه شخصی خواهد بود؟‬ ‫3) مهندسی ناظر ساختمان‬ ‫۱) مهندس محاسبه ساختمان‬ ‫3) مالک ساختمان‬ ‫4) شهرداری منطقه‬ ‫۷3 - مولدهای بخار باید مجهز به .......... شیر کنترل سطح آب و ........... ابنما باشد.‬ ‫۲)۲ -3‬ ‫۱)۱ -۱‬ ‫3)۱ -3‬ ‫4)3 -۱‬ ‫۸3 - دستگاه شکل مقابل در حال تعادل و سکون است با صرفنظر از وزن نخها و قرقره و اصطکاک قرقره و سطح شیبدار‬ ‫کدام رابطه صحیح است؟‬ ‫۲) ‪MA = MB‬‬ ‫۱) ‪MA = 2 MB‬‬ ‫3) ‪Mb = 2 MA‬‬ ‫4) ‪M = Mb‬‬ ‫03 - کدام گزینه صحیح است؟‬ ‫۲) قبل از خارج نمودن بچه رینگ بایستی باد الستیک بهطور کامل تخلیه گردد.‬ ‫۱) باز و بسته کردن پیچ و مهرههای چرخهای خودرو بایستی پشت سر هم انجام شود.‬ ‫3 ) در هنگام باالنس چرخ نبایستی قاب حفاظتی دستگاه بر روی چرخ قرار گیرد.‬ ‫4) اتوی پنچرگیری نبایستی مجهز به سیستم ترموستات باشد.‬ ‫9۲ - هنگام کار با لیزر بایستی وسایل حفاظتی .......... متناسب با نوع لیزر و انرژی آن استفاده شود.‬ ‫۲) پوست‬ ‫۱) چشم‬ ‫3) چشم یا پوست‬ ‫4) چشم و پوست‬ ‫3۲ - ترمزهای حفاظتی باالبرها بایستی قادر باشند باری معادل ........ ظرفیت مجاز باالبر را کنترل و نگهداری نمایند.‬ ‫۲) ۱/۲ برابر‬ ‫۱) حداکثر‬ ‫3)۱ برابر‬ ‫4)۱.۱ برابر‬ ‫۲۲ - کدام گزینه صحیح است؟‬ ‫۲) کارگاههای خانوادگی مشمول مقررات حفاظت فنی و بهداشتکار میباشند.‬ ‫۱) فقط کارگاههای صنفی و خدماتی مشمول مقررات حفاظت فنی و بهداشتکار میباشند.‬ ‫3) فقط کارخانهها و کارگاههای صنعتی و تولیدی مشمول مقررات حفاظت فنی و بهداشتکار میباشند.‬ ‫4) کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران، کارآموزان و کارگاههای خانوادگی مشمول مقررات حفاظت فنی و بهداشتکار میباشند.‬ ‫1۲ - شورای عالی حفاظت فنی با ریاست کدام مسئول تشکیل جلسه میدهد؟‬ ‫۲) وزیر مسکن و شهرسازی‬ ‫۱) وزیر کار‬ ‫3) وزیر بهداشت‬ ‫4) وزیر صنایع و معادن‬ ‫4۲ - سپرهای ثابت و متحرک در چه قسمتی از ساختمان جهت حفاظت از کارگران مورداستفاده قرار میگیرد؟‬ ‫۲) جهت اجرای دیوارهای پوششی‬ ‫۱) جهت مهار نمودن ساختمانهای مجاور‬ ‫3) بهنگام عملیات حفاری چاه‬ ‫4) جهت قالببندی بتون‬ ‫۵۱ - فشنگ فوزییل در مولدهای بخار ازنظر سیستم ایمنی برای اعالمخطر ....... به کار میرود؟‬ ‫۲) افزایش فشار‬ ‫۱) فشار و درجه حرارت‬ ‫3) درجه حرارت‬ ‫4) کم شدن سطح آب‬ ‫6۲ - چنانچه کفی پله91 سانتیمتر باشد، ارتفاع پله چند سانتیمتر باید باشد؟‬ ‫۲)۱۲‬ ‫۱)1۲‬ ‫3)1۲‬ ‫4)2۱‬ ‫۷۲ - چگالی گاز کربن منواکسید یا ‪( CO‬چگالی هوا1=‪)d‬‬ ‫۲)۲۲%‬ ‫۱)17%‬ ‫3)2۲.۲‬ ‫4)3۱.۲‬ ‫۸۲ - کدامیک از فلزات ....... بر روی استخوانها تأثیر سوء میگذارد؟‬ ‫۲) سرب‬ ‫۱) کارمیوم‬ ‫3) کرم‬ ‫4) نیکل‬ ‫0۲ - جوشکاری و برشکاری کدام فلزات با گاز استیلن ممنوع است و حادثهساز محسوب میشود؟‬ ‫۲) آهن و منگنز‬ ‫۱) فوالد و چدن‬ ‫3) قلع و روی‬ ‫4) مس و نقره‬ ‫91 - حداقل فاصلهٔ بین جرثقیل در حال گردش و اجسام ثابت چند میلیمتر است؟‬ ‫۲)223‬ ‫۱)224‬ ‫3)22۱‬ ‫4)226‬ ‫31 - وسایل مخصوص بلند کردن بار مانند کابلها، زنجیرها، طنابها و غیره حداقل هرچند ماه یکبار بایستی مورد‬ ‫بازرسی قرار گیرند؟‬ ‫۲)4‬ ‫۱)6‬ ‫3)3‬ ‫4)۱۲‬ ‫۲1 - مستنداً به ماده 30 قانون کار، کارفرما برای تأمین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران، شورای عالی حفاظت فنی‬ ‫عالوه بر آموختن چگ ونگی کاربرد وسایل فوق الذکر به آنان در خصوص ......... نظارت نمایند.‬ ‫۲) تعویض بهموقع وسایل مذکور‬ ‫۱) رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی‬ ‫3) اخذ وسایل حفاظتی مستعمل‬ ‫4) هماهنگی سرپرستان با کارگران‬ ‫13 - مستنداً به ماده 46 آئیننامه حفاظت و بهداشت عموی در کارگاهها در چه مواقعی هنگام کار در ارتفاعات باید به‬ ‫کارگر کمربند ایمنی داده شود؟‬ ‫۲) امکان تعبیه وسایل حفاظتی برای سقوط کارگر مقدور نباشد‬ ‫۱ ) احتمال سقوط کارگر به جهت عدم مهارت وی هنگام کار در ارتفاعات وجود داشته باشد‬ ‫3) احتمال سقوط کارگر به جهت وزش باد تند وجود داشته باشد‬ ‫4 ) احتمال سقوط کارگر به جهت محکم نبودن محل ایستادن کارگر وجود داشته باشد‬ ‫43 - کارگری میخواهد یک بشکه به جرم99۲ کیلوگرم را از روی زمین با استفاده از یکتخته که با سطح زمین زاویهٔ91‬ ‫میسازد با حرکت یکنواخت به اتاق کامیونی انتقال دهد اگر از اصطکاکها صرفنظر شود کارگر با چه نیرویی برحسب‬ ‫کیلوگرم میتواند این کار را انجام دهد؟‬ ‫۲)26‬ ‫۱)21‬ ‫3)22۲‬ ‫4)2۱۲‬ ‫۵1 - فرمول کل ساعات کار انجامشده/693*کل ساعات کار تلفشده در یک محدوده زمانی معین، مبین ضریب کدامیک از‬ ‫موارد زیر است؟‬ ‫۲) شدت حادثه‬ ‫۱) فراوانی حادثه‬ ‫3) متوسط حوادث در کارگاه‬ ‫4) وضعیت ایمنی کارگاه‬ ‫61 - چرا اشعهٔ گاما در شرایط مساوی برای انسان خطرناکتر از اشعهٔ ایکس، آلفا و بتا میباشد؟ چون....‬ ‫۲) بدون بار است‬ ‫۱) نسبت به اشعهی دیگر سبکتر است‬ ‫3) در میدان مغناطیسی منحرف نمیشود‬ ‫4) دارای قدرت نفوذ بیشتری است.‬ ‫۷1 - چهار کیسه سیمان جمعاً به وزن99۲ کیلوگرم به قالب یک باالبر ساختمانی مرتبط شده، اگر در لحظهٔ شروع کششی‬ ‫زاویهٔ سیم بکسل با امتداد شاغولی91 درجه باشد نیروی وزن قائم وارد به باالبر تقریباً چند کیلوگرم است (از اصطکاکها‬ ‫چشمپوشی شده است)‬ ‫۲)22۲‬ ‫۱)2۱۲‬ ‫3)31۲‬ ‫4)37۲‬ ‫۸1 - کاتاراکت (آبمروارید شغلی) در نزد کارگرانی دیده میشود که با ........ کار میکنند.‬ ‫۲) اشعهٔ مادونقرمز‬ ‫۱) (اشعهٔ ماوراءبنفش)‬ ‫3) ‪( X‬اشعهٔ ایکس)‬ ‫4) با نور مرئی شدید‬ ‫01 - کدام گردوغبار در استخوانها رسوب نموده و موجب پوسیدگی و پوکی استخوان میشود؟‬ ‫۲) آهک‬ ‫۱) پتاس‬ ‫3) سیلیس‬ ‫4) سرب‬ ‫94 - اختالط گاز معدن با هوای تهویه هنگام جمع شدن گاز معدن در محیط کار در چند درصد قابلانفجار است؟‬ ‫3)2۲ تا 2۱‬ ‫۲)۱ تا ۱۲‬ ‫4)۱۲ تا 23‬ ‫۱)6 تا ۱۲‬ ‫34 - بهترین روش ایمنسازی پرسی مکانیکی چیست؟‬ ‫۲) استفاده از حفاظهای حصاری ثابت با تغذیه اتومکانیک و استفاده از قالبهای ایمن‬ ‫۱) استفاده از کالژ‬ ‫3) رعایت احتیاط در هنگام کار و با آرامش کار کردن‬ ‫4) در موقع بستن قالب ها و عملیات عادی پرس ها، دست از منطقهٔ خطر دور باشد‬ ‫۲4 - حداکثر وزن مجاز حمل متعارف بار با دست برای کارگران حدوداً چند کیلوگرم است؟‬ ‫3)23‬ ‫۲)2۲‬ ‫4)۱4‬ ‫۱)2۱‬ ‫44 - ضخامت طوقهٔ فلکههای دستگاههای راه تسمهای در قسمتی که فشار نوار اره مؤثر است باید حداقل چند میلیمتر‬ ‫باشد؟‬ ‫3)6۲‬ ‫۲)2۲‬ ‫4)2۱‬ ‫۱)۱۲‬ ‫۵4 - باری به وزن 93 تن را بهوسیلهٔ دو زنجیر با طول مساوی و با زاویهٔ 90 درجه مطابق شکل به قالب جرثقیل آویزان‬ ‫میکنیم، هر یک از زنجیرها چند ‪ .P. P‬تن را تحمل میکنند؟‬ ‫۲)۱.۱‬ ‫۱)۱‬ ‫3)1‬ ‫4)2۲‬ ‫64 - حداقل فاصلهٔ مرکز تولید بخار با فشار متوسط و قوی (دیگ خانه) با سایر بناهای کارخانه چند متر میباشد؟‬ ‫۲)۱‬ ‫۱)3‬ ‫3)4‬ ‫4)۱‬ ‫۷4 - مقایسه غلظت جیوه در هوا و در ادرار افرادی که با ابن فلز سروکار دارند نشان داده است که نسبت ‪ A‬معادل عدد‬ ‫......... میباشد.‬ ‫۲)۱‬ ‫۱)3‬ ‫3)4‬ ‫4)۱‬ ‫۸4 - استفاده از گوشیهای محافظ استاندارد ("‪ )Eaz MVFF‬چند دسیبل صدا را کاهش میدهد؟‬ ‫۲)24‬ ‫۱)۱۱‬ ‫3)21‬ ‫4)21‬ ‫04 - میزان مرخصی بارداری کارگر (زن) و زایمان جمعاً چند روز است؟‬ ‫۲)27‬ ‫۱)22۲‬ ‫3)2۱۲‬ ‫4)2۱۲‬ ‫9۵ - یک قطعه آجر به جرم99۲ گرم از ارتفاع 0/6 متری سطح زمین از روی داربست از دست کارگری سقوط میکند و بر‬ ‫سر عابری برخورد میکند. اگر ارتفاع باالترین نقطهٔ سر عابر تا سطح زمین 3/6 متر باشد انرژی برخورد آجر بر سر عابر‬ ‫چند ژول است؟ 2‪g=10m/s‬‬ ‫۲)1‬ ‫۱)6۲‬ ‫3)21‬ ‫4)26۲‬ ‫3۵ - کارفرمای یک کارخانه میخواهد دیگ مولد بخار را تست آب سرد نماید اگر حداکثر فشار مؤثر مجاز دیگ 93 اتمسفر‬ ‫باشد شرکت تست کننده باید تحت چه فشاری با آب سرد دیگ را تست نماید؟‬ ‫۲) ۱۲ اتمسفر‬ ‫۱)2۱ اتمسفر‬ ‫3)۱۱ اتمسفر‬ ‫4)23 اتمسفر‬ ‫۲۵ - در انبارهای مواد ناریه درجه حرارت نباید از .......... درجه سل سیوس کمتر و از ......... درجه سلسیوس بیشتر باشد.‬ ‫۲)۱ و2۲‬ ‫۱)۱ و 23‬ ‫3)2۲ و 2۱‬ ‫4)2۲ و 23‬ ‫1۵ - کارگر یک کارگاه درودگری با چکشی به جرم۲/۵ کیلوگرم با سرعت۲ متر بر ثانیه به مدت 9/۵ ثانیه به سر میخی‬ ‫میکوبد درنتیجه دریکی از ضربات چکش به دست کارگر برخورد نموده و انگشتان دست وی را بشدت مجروح میسازد.‬ ‫شدت ضربه برخورد چکش به دست کارگر چند نیوتن بوده است؟‬ ‫۲)۱‬ ‫۱)2۲‬ ‫3)۱۲‬ ‫4)2۱‬ ‫4۵ - حداکثر فشار کپسول استیلن پرشده آماده فروش نباید از ....... کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بیشتر باشد.‬ ‫۲)۱.2۲‬ ‫۱)۱.۱۲‬ ‫3)۱.4۲‬ ‫4)۱.۱۲‬ ‫۵۵- پنجرهٔ ساختمانهای مواد منفجره باید‬ ‫3) مانع از تابش مستقیم نور خورشید شود.‬ ‫۱) تیرهوتار باشد و به هر طرف که باز شود مهم نیست.‬ ‫3) در جهاتی که خورشید میتابد با شیشههای تار و به سهولت بهطرف خارج باز شود.‬ ‫4) کوچک بوده و بهطرف خارج باز شود.‬ ‫6۵ - حداقل فاصله الزم از محل نگهداری سلولوئیه که نباید کارهای تعمیراتی و کارهای مشابه که امکان تولید جرقه دران‬ ‫برود انجام داد.‬ ‫۲) 2۲ متر‬ ‫۱) 6 متر‬ ‫3) ۱ متر‬ ‫4)3 متر‬ ‫۷۵ - ارتفاع میز کار ارههای گرد چوببری باید بین ....... سانتیمتر باشد تا شرایط ایمنی و ارگونومی کار رعایت شده باشد.‬ ‫۲)27 تا22۲‬ ‫۱)۱1 تا ۱1‬ ‫3)۱1 تا ۱7‬ ‫4)۱1 تا 27‬ ‫۸۵ - اگر محور ناقل که زیر ماشین قرار دارند نزدیک کف کارگاه قرارگرفته باشد حفاظ سپری شکل آن باید تا فاصلهٔ‬ ‫چند سانتیمتری از کف کارگاه ادامه پیدا کند؟‬ ‫۲)2۲‬ ‫۱)۱۲‬ ‫3)2۱‬ ‫4)23‬ ‫0۵ - حریم درجهیک خطوط هوائی نیروی برق9۲ کیلوولت در خارج شهر چند متر است؟‬ ‫۲)۲‬ ‫۱)۱‬ ‫3)3‬ ‫4)۱‬ ‫96 -کدام فلز غیر سمی است؟‬ ‫۲) ارسنیک‬ ‫۱) روی‬ ‫3) قلع‬ ‫4) نیکل‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن