راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1390

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1390

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Havades_Nashi_Az_Kar_1390

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1390 – گروه‬ ‫ایمنی و حوادث‬ ‫3 - حداقل فضای کار برای هر کارگر در هر کارگاه بدون فضای اشغالشده ...... چند مترمکعب است؟‬ ‫3) ۱۲ - بهوسیله ماشینآلات‬ ‫۱) ۱۲ - و باالتر از ارتفاع3 متر‬ ‫3) ۱۲ - بهوسیله ماشینآلات‬ ‫4)2۱ - و بدون احتساب فضای ارتفاع‬ ‫۲ - کدام گزینه صحیح است؟‬ ‫۲) تنظیم حفاظ ها هنگام روشن بودن دستگاههای نجاری بااحتیاط بالمانع است.‬ ‫۱) تنظیم وسایل هدایتکننده چوب هنگام روشن بودن دستگاه با رعایت احتیاط بالمانع است.‬ ‫3 ) برای راندن و هل دادن قطعات چوب در موقع کار با اره یا رنده بایستی از دستگیره مخصوص بار دادن استفاده کرد.‬ ‫4) نظافت و سرویس دستگاههای چوببری در هنگام روشن بودن آزاد است.‬ ‫1 - کدامیک از گزینههای زیر صحیح است؟‬ ‫۲) در ماشینهای آونگی و قابل حمل نیاز به محفوظ بودن نیمه فوقانی نمیباشد‬ ‫۱) کلیه سنگهای سمباده مخصوصی تو تراش باید دارای حفاظ مؤثر در مقابل خطرات ناشی از شکستن سنگ باشد‬ ‫3) کلیه سنگهای سمباده بهاستثنای سنگ سمباده بشقابی و لقمهای باید روی محور بین دو واشر فشرده و محکم شود‬ ‫4) ماشینهای پرداخت دورانی بدون پایه نیاز به پوشش حفاظتی برای سنگ پرداخت ندارد.‬ ‫4 - کدام گزینه مهمترین علت مرگ در کارگاههای ساختمانی میباشد؟‬ ‫۲) برخورد با ماشینآلات و جرثقیلها‬ ‫۱) ریزش محل حفاری‬ ‫3) سقوط از ارتفاع‬ ‫4) سقوط مصالح و نخالههای ساختمانی‬ ‫۵ - سنبه مورداستفاده برای خرج گذاری در آتشباری باید از چه موادی باشد؟‬ ‫۲) آهکی‬ ‫۱) پالستیکی‬ ‫3) چوبی‬ ‫4) فلزی‬ ‫6 - کدام گزینه صحیح است؟ استفاده از‬ ‫۲) سیلندرهای گاز به عنوان بخشی از مدار الکتریکی جوشکاری قوس الکتریکی بااحتیاط آزاد است.‬ ‫۱) منبع حرارتی «شعله» جهت تست نشتیهای گازها در سیلندرها بااحتیاط آزاد است.‬ ‫3) گاز اکسیژن به عنوان جایگزین هوای فشرده مجاز است.‬ ‫4) گاز اکسیژن به عنوان جایگزین هوای فشرده ممنوع است.‬ ‫۷ - مرجع رسمی صدور گواهینامه نجاتغریق در کشور کدام است؟‬ ‫۲) سازمان تربیتبدنی‬ ‫۱) مدیریت اماکن شنا‬ ‫3) فدراسیون نجاتغریق‬ ‫4) مدیریت طرحهای دریا‬ ‫۸ - هنگام جدا کردن باطری به منظور پیشگیری از انفجار ناشی از تجمع گاز بایستی‬ ‫۲) ابتدا قطب منفی را باید جدا کرد سپس قطب مثبت را‬ ‫۱) ابتدا قطب مثبت را باید جدا کرد سپس قطب منفی را‬ ‫3) تفاوتی در تقدم و تأخر جدا کردن قطب مثبت یا منفی وجود ندارد‬ ‫4) قطب مثبت و قطب منفی با دقت و بهطور همزمان انجام گردد.‬ ‫0 - کپسولهای اکسیژن و استیلن را نباید در برابر نور آفتاب و حرارت قرار دارد زیرا:‬ ‫۲) انبساط گازهای درون آن سبب انفجار میشود‬ ‫۱) به دلیل داغ شدن سیلندرها و نشست گاز موجب انفجار میشود‬ ‫3) خرابی و آسیب قطعات فشارسنج موجب انفجار میشود‬ ‫4) خرابی شیرهای سیلندرهای اکسیژن و استیلن موجب انفجار میشود.‬ ‫93 - حداقل فاصله عبور ایمن از مجاورت جرثقیل با پل متحرک چند متر است؟‬ ‫۲)3‬ ‫۱)4‬ ‫3)۱‬ ‫4)6‬ ‫33 - دستهٔ وسایل و ماشینهای برقی قابلحمل باید از چه موادی باشد؟‬ ‫۲) پالستیکی و مقاوم‬ ‫۱) سبک و مقاوم‬ ‫3) عایق با روپوش عایق‬ ‫4) محکم و عایق‬ ‫۲3 - کلیه مسؤولیتهای ایمنی و فنی و رعایت مقررات موضوعه در خصوص سیلندرهای گاز به عهده کدام ارگان است؟‬ ‫۲) شرکت ملی گاز‬ ‫۱) شرکت پرکننده سیلندر‬ ‫3) شرکت تولیدکننده سیلندر‬ ‫4) اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی‬ ‫13 - حد مجاز شیب درراه شیبدار در کارگاه ساختمانی چند درصد میباشد؟‬ ‫۲)2۲‬ ‫۱)۱۲‬ ‫3)2۱‬ ‫4)۱۱‬ ‫43 - فشار جانبی ناشی از بار گسترده ساختمان به چه شکل در مرحلهٔ گودبرداری ساختمان عمل مینماید؟‬ ‫۲) ذوزنقه‬ ‫۱) مستطیل‬ ‫3) مثلث و مستطیل‬ ‫4) مثلث و ذوزنقه‬ ‫۵3 - ضمن اجرای عملیات ساختمان سازه نگهبان را مطابق نقشههای تصویبی به مرحلهٔ اجرا درآمده که پس از گذشت‬ ‫مدتزمان و براثر بارندگی و خیس شدن الیههای خاک ناگهان ساختمان مجاور ریزش نموده که متأسفانه منجر به مصدوم‬ ‫و فوت عدهای از ساکنین ساختمان مجاور گردیده است. علت اصلی حادثه چیست؟‬ ‫۲) بارندگی و خیس شدن الیههای خاک‬ ‫۱) نقطهضعف در سازهٔ ساختمان مجاور و رعایت نکردن اصول فنی بهنگام طراحی و محاسبات آن‬ ‫3) عدم رعایت حد فاصله نسبت به ساختمان مجاور بهنگام گودبرداری‬ ‫4) نقطه ضعف در سازه نگهبان و رعایت نکردن اصول فنی بهنگام طراحی و محاسبات آن‬ ‫63 - چنانچه پس از صدور پروانه ساختمان از شهرداری منطقه و در نقشههای تصویبی فاقد نقشهٔ سازه نگهبان باشد و‬ ‫بهنگام اجرای عملیات ساختمان مجاور ریزش نماید و حادثه به وقوع پیوندد، بیشترین درصد قصور در بروز حادثهٔ‬ ‫مذکور متوجه چه شخصی خواهد بود؟‬ ‫3) مهندسی ناظر ساختمان‬ ‫۱) مهندس محاسبه ساختمان‬ ‫3) مالک ساختمان‬ ‫4) شهرداری منطقه‬ ‫۷3 - مولدهای بخار باید مجهز به .......... شیر کنترل سطح آب و ........... ابنما باشد.‬ ‫۲)۲ -3‬ ‫۱)۱ -۱‬ ‫3)۱ -3‬ ‫4)3 -۱‬ ‫۸3 - دستگاه شکل مقابل در حال تعادل و سکون است با صرفنظر از وزن نخها و قرقره و اصطکاک قرقره و سطح شیبدار‬ ‫کدام رابطه صحیح است؟‬ ‫۲) ‪MA = MB‬‬ ‫۱) ‪MA = 2 MB‬‬ ‫3) ‪Mb = 2 MA‬‬ ‫4) ‪M = Mb‬‬ ‫03 - کدام گزینه صحیح است؟‬ ‫۲) قبل از خارج نمودن بچه رینگ بایستی باد الستیک بهطور کامل تخلیه گردد.‬ ‫۱) باز و بسته کردن پیچ و مهرههای چرخهای خودرو بایستی پشت سر هم انجام شود.‬ ‫3 ) در هنگام باالنس چرخ نبایستی قاب حفاظتی دستگاه بر روی چرخ قرار گیرد.‬ ‫4) اتوی پنچرگیری نبایستی مجهز به سیستم ترموستات باشد.‬ ‫9۲ - هنگام کار با لیزر بایستی وسایل حفاظتی .......... متناسب با نوع لیزر و انرژی آن استفاده شود.‬ ‫۲) پوست‬ ‫۱) چشم‬ ‫3) چشم یا پوست‬ ‫4) چشم و پوست‬ ‫3۲ - ترمزهای حفاظتی باالبرها بایستی قادر باشند باری معادل ........ ظرفیت مجاز باالبر را کنترل و نگهداری نمایند.‬ ‫۲) ۱/۲ برابر‬ ‫۱) حداکثر‬ ‫3)۱ برابر‬ ‫4)۱.۱ برابر‬ ‫۲۲ - کدام گزینه صحیح است؟‬ ‫۲) کارگاههای خانوادگی مشمول مقررات حفاظت فنی و بهداشتکار میباشند.‬ ‫۱) فقط کارگاههای صنفی و خدماتی مشمول مقررات حفاظت فنی و بهداشتکار میباشند.‬ ‫3) فقط کارخانهها و کارگاههای صنعتی و تولیدی مشمول مقررات حفاظت فنی و بهداشتکار میباشند.‬ ‫4) کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران، کارآموزان و کارگاههای خانوادگی مشمول مقررات حفاظت فنی و بهداشتکار میباشند.‬ ‫1۲ - شورای عالی حفاظت فنی با ریاست کدام مسئول تشکیل جلسه میدهد؟‬ ‫۲) وزیر مسکن و شهرسازی‬ ‫۱) وزیر کار‬ ‫3) وزیر بهداشت‬ ‫4) وزیر صنایع و معادن‬ ‫4۲ - سپرهای ثابت و متحرک در چه قسمتی از ساختمان جهت حفاظت از کارگران مورداستفاده قرار میگیرد؟‬ ‫۲) جهت اجرای دیوارهای پوششی‬ ‫۱) جهت مهار نمودن ساختمانهای مجاور‬ ‫3) بهنگام عملیات حفاری چاه‬ ‫4) جهت قالببندی بتون‬ ‫۵۱ - فشنگ فوزییل در مولدهای بخار ازنظر سیستم ایمنی برای اعالمخطر ....... به کار میرود؟‬ ‫۲) افزایش فشار‬ ‫۱) فشار و درجه حرارت‬ ‫3) درجه حرارت‬ ‫4) کم شدن سطح آب‬ ‫6۲ - چنانچه کفی پله91 سانتیمتر باشد، ارتفاع پله چند سانتیمتر باید باشد؟‬ ‫۲)۱۲‬ ‫۱)1۲‬ ‫3)1۲‬ ‫4)2۱‬ ‫۷۲ - چگالی گاز کربن منواکسید یا ‪( CO‬چگالی هوا1=‪)d‬‬ ‫۲)۲۲%‬ ‫۱)17%‬ ‫3)2۲.۲‬ ‫4)3۱.۲‬ ‫۸۲ - کدامیک از فلزات ....... بر روی استخوانها تأثیر سوء میگذارد؟‬ ‫۲) سرب‬ ‫۱) کارمیوم‬ ‫3) کرم‬ ‫4) نیکل‬ ‫0۲ - جوشکاری و برشکاری کدام فلزات با گاز استیلن ممنوع است و حادثهساز محسوب میشود؟‬ ‫۲) آهن و منگنز‬ ‫۱) فوالد و چدن‬ ‫3) قلع و روی‬ ‫4) مس و نقره‬ ‫91 - حداقل فاصلهٔ بین جرثقیل در حال گردش و اجسام ثابت چند میلیمتر است؟‬ ‫۲)223‬ ‫۱)224‬ ‫3)22۱‬ ‫4)226‬ ‫31 - وسایل مخصوص بلند کردن بار مانند کابلها، زنجیرها، طنابها و غیره حداقل هرچند ماه یکبار بایستی مورد‬ ‫بازرسی قرار گیرند؟‬ ‫۲)4‬ ‫۱)6‬ ‫3)3‬ ‫4)۱۲‬ ‫۲1 - مستنداً به ماده 30 قانون کار، کارفرما برای تأمین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران، شورای عالی حفاظت فنی‬ ‫عالوه بر آموختن چگ ونگی کاربرد وسایل فوق الذکر به آنان در خصوص ......... نظارت نمایند.‬ ‫۲) تعویض بهموقع وسایل مذکور‬ ‫۱) رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی‬ ‫3) اخذ وسایل حفاظتی مستعمل‬ ‫4) هماهنگی سرپرستان با کارگران‬ ‫13 - مستنداً به ماده 46 آئیننامه حفاظت و بهداشت عموی در کارگاهها در چه مواقعی هنگام کار در ارتفاعات باید به‬ ‫کارگر کمربند ایمنی داده شود؟‬ ‫۲) امکان تعبیه وسایل حفاظتی برای سقوط کارگر مقدور نباشد‬ ‫۱ ) احتمال سقوط کارگر به جهت عدم مهارت وی هنگام کار در ارتفاعات وجود داشته باشد‬ ‫3) احتمال سقوط کارگر به جهت وزش باد تند وجود داشته باشد‬ ‫4 ) احتمال سقوط کارگر به جهت محکم نبودن محل ایستادن کارگر وجود داشته باشد‬ ‫43 - کارگری میخواهد یک بشکه به جرم99۲ کیلوگرم را از روی زمین با استفاده از یکتخته که با سطح زمین زاویهٔ91‬ ‫میسازد با حرکت یکنواخت به اتاق کامیونی انتقال دهد اگر از اصطکاکها صرفنظر شود کارگر با چه نیرویی برحسب‬ ‫کیلوگرم میتواند این کار را انجام دهد؟‬ ‫۲)26‬ ‫۱)21‬ ‫3)22۲‬ ‫4)2۱۲‬ ‫۵1 - فرمول کل ساعات کار انجامشده/693*کل ساعات کار تلفشده در یک محدوده زمانی معین، مبین ضریب کدامیک از‬ ‫موارد زیر است؟‬ ‫۲) شدت حادثه‬ ‫۱) فراوانی حادثه‬ ‫3) متوسط حوادث در کارگاه‬ ‫4) وضعیت ایمنی کارگاه‬ ‫61 - چرا اشعهٔ گاما در شرایط مساوی برای انسان خطرناکتر از اشعهٔ ایکس، آلفا و بتا میباشد؟ چون....‬ ‫۲) بدون بار است‬ ‫۱) نسبت به اشعهی دیگر سبکتر است‬ ‫3) در میدان مغناطیسی منحرف نمیشود‬ ‫4) دارای قدرت نفوذ بیشتری است.‬ ‫۷1 - چهار کیسه سیمان جمعاً به وزن99۲ کیلوگرم به قالب یک باالبر ساختمانی مرتبط شده، اگر در لحظهٔ شروع کششی‬ ‫زاویهٔ سیم بکسل با امتداد شاغولی91 درجه باشد نیروی وزن قائم وارد به باالبر تقریباً چند کیلوگرم است (از اصطکاکها‬ ‫چشمپوشی شده است)‬ ‫۲)22۲‬ ‫۱)2۱۲‬ ‫3)31۲‬ ‫4)37۲‬ ‫۸1 - کاتاراکت (آبمروارید شغلی) در نزد کارگرانی دیده میشود که با ........ کار میکنند.‬ ‫۲) اشعهٔ مادونقرمز‬ ‫۱) (اشعهٔ ماوراءبنفش)‬ ‫3) ‪( X‬اشعهٔ ایکس)‬ ‫4) با نور مرئی شدید‬ ‫01 - کدام گردوغبار در استخوانها رسوب نموده و موجب پوسیدگی و پوکی استخوان میشود؟‬ ‫۲) آهک‬ ‫۱) پتاس‬ ‫3) سیلیس‬ ‫4) سرب‬ ‫94 - اختالط گاز معدن با هوای تهویه هنگام جمع شدن گاز معدن در محیط کار در چند درصد قابلانفجار است؟‬ ‫3)2۲ تا 2۱‬ ‫۲)۱ تا ۱۲‬ ‫4)۱۲ تا 23‬ ‫۱)6 تا ۱۲‬ ‫34 - بهترین روش ایمنسازی پرسی مکانیکی چیست؟‬ ‫۲) استفاده از حفاظهای حصاری ثابت با تغذیه اتومکانیک و استفاده از قالبهای ایمن‬ ‫۱) استفاده از کالژ‬ ‫3) رعایت احتیاط در هنگام کار و با آرامش کار کردن‬ ‫4) در موقع بستن قالب ها و عملیات عادی پرس ها، دست از منطقهٔ خطر دور باشد‬ ‫۲4 - حداکثر وزن مجاز حمل متعارف بار با دست برای کارگران حدوداً چند کیلوگرم است؟‬ ‫3)23‬ ‫۲)2۲‬ ‫4)۱4‬ ‫۱)2۱‬ ‫44 - ضخامت طوقهٔ فلکههای دستگاههای راه تسمهای در قسمتی که فشار نوار اره مؤثر است باید حداقل چند میلیمتر‬ ‫باشد؟‬ ‫3)6۲‬ ‫۲)2۲‬ ‫4)2۱‬ ‫۱)۱۲‬ ‫۵4 - باری به وزن 93 تن را بهوسیلهٔ دو زنجیر با طول مساوی و با زاویهٔ 90 درجه مطابق شکل به قالب جرثقیل آویزان‬ ‫میکنیم، هر یک از زنجیرها چند ‪ .P. P‬تن را تحمل میکنند؟‬ ‫۲)۱.۱‬ ‫۱)۱‬ ‫3)1‬ ‫4)2۲‬ ‫64 - حداقل فاصلهٔ مرکز تولید بخار با فشار متوسط و قوی (دیگ خانه) با سایر بناهای کارخانه چند متر میباشد؟‬ ‫۲)۱‬ ‫۱)3‬ ‫3)4‬ ‫4)۱‬ ‫۷4 - مقایسه غلظت جیوه در هوا و در ادرار افرادی که با ابن فلز سروکار دارند نشان داده است که نسبت ‪ A‬معادل عدد‬ ‫......... میباشد.‬ ‫۲)۱‬ ‫۱)3‬ ‫3)4‬ ‫4)۱‬ ‫۸4 - استفاده از گوشیهای محافظ استاندارد ("‪ )Eaz MVFF‬چند دسیبل صدا را کاهش میدهد؟‬ ‫۲)24‬ ‫۱)۱۱‬ ‫3)21‬ ‫4)21‬ ‫04 - میزان مرخصی بارداری کارگر (زن) و زایمان جمعاً چند روز است؟‬ ‫۲)27‬ ‫۱)22۲‬ ‫3)2۱۲‬ ‫4)2۱۲‬ ‫9۵ - یک قطعه آجر به جرم99۲ گرم از ارتفاع 0/6 متری سطح زمین از روی داربست از دست کارگری سقوط میکند و بر‬ ‫سر عابری برخورد میکند. اگر ارتفاع باالترین نقطهٔ سر عابر تا سطح زمین 3/6 متر باشد انرژی برخورد آجر بر سر عابر‬ ‫چند ژول است؟ 2‪g=10m/s‬‬ ‫۲)1‬ ‫۱)6۲‬ ‫3)21‬ ‫4)26۲‬ ‫3۵ - کارفرمای یک کارخانه میخواهد دیگ مولد بخار را تست آب سرد نماید اگر حداکثر فشار مؤثر مجاز دیگ 93 اتمسفر‬ ‫باشد شرکت تست کننده باید تحت چه فشاری با آب سرد دیگ را تست نماید؟‬ ‫۲) ۱۲ اتمسفر‬ ‫۱)2۱ اتمسفر‬ ‫3)۱۱ اتمسفر‬ ‫4)23 اتمسفر‬ ‫۲۵ - در انبارهای مواد ناریه درجه حرارت نباید از .......... درجه سل سیوس کمتر و از ......... درجه سلسیوس بیشتر باشد.‬ ‫۲)۱ و2۲‬ ‫۱)۱ و 23‬ ‫3)2۲ و 2۱‬ ‫4)2۲ و 23‬ ‫1۵ - کارگر یک کارگاه درودگری با چکشی به جرم۲/۵ کیلوگرم با سرعت۲ متر بر ثانیه به مدت 9/۵ ثانیه به سر میخی‬ ‫میکوبد درنتیجه دریکی از ضربات چکش به دست کارگر برخورد نموده و انگشتان دست وی را بشدت مجروح میسازد.‬ ‫شدت ضربه برخورد چکش به دست کارگر چند نیوتن بوده است؟‬ ‫۲)۱‬ ‫۱)2۲‬ ‫3)۱۲‬ ‫4)2۱‬ ‫4۵ - حداکثر فشار کپسول استیلن پرشده آماده فروش نباید از ....... کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بیشتر باشد.‬ ‫۲)۱.2۲‬ ‫۱)۱.۱۲‬ ‫3)۱.4۲‬ ‫4)۱.۱۲‬ ‫۵۵- پنجرهٔ ساختمانهای مواد منفجره باید‬ ‫3) مانع از تابش مستقیم نور خورشید شود.‬ ‫۱) تیرهوتار باشد و به هر طرف که باز شود مهم نیست.‬ ‫3) در جهاتی که خورشید میتابد با شیشههای تار و به سهولت بهطرف خارج باز شود.‬ ‫4) کوچک بوده و بهطرف خارج باز شود.‬ ‫6۵ - حداقل فاصله الزم از محل نگهداری سلولوئیه که نباید کارهای تعمیراتی و کارهای مشابه که امکان تولید جرقه دران‬ ‫برود انجام داد.‬ ‫۲) 2۲ متر‬ ‫۱) 6 متر‬ ‫3) ۱ متر‬ ‫4)3 متر‬ ‫۷۵ - ارتفاع میز کار ارههای گرد چوببری باید بین ....... سانتیمتر باشد تا شرایط ایمنی و ارگونومی کار رعایت شده باشد.‬ ‫۲)27 تا22۲‬ ‫۱)۱1 تا ۱1‬ ‫3)۱1 تا ۱7‬ ‫4)۱1 تا 27‬ ‫۸۵ - اگر محور ناقل که زیر ماشین قرار دارند نزدیک کف کارگاه قرارگرفته باشد حفاظ سپری شکل آن باید تا فاصلهٔ‬ ‫چند سانتیمتری از کف کارگاه ادامه پیدا کند؟‬ ‫۲)2۲‬ ‫۱)۱۲‬ ‫3)2۱‬ ‫4)23‬ ‫0۵ - حریم درجهیک خطوط هوائی نیروی برق9۲ کیلوولت در خارج شهر چند متر است؟‬ ‫۲)۲‬ ‫۱)۱‬ ‫3)3‬ ‫4)۱‬ ‫96 -کدام فلز غیر سمی است؟‬ ‫۲) ارسنیک‬ ‫۱) روی‬ ‫3) قلع‬ ‫4) نیکل‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار

آزمون