دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1388

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Havades_Nashi_Az_Kar_1388

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1388 – گروه‬ ‫ایمنی و حوادث‬ ‫3- موتورهای باالبر در جرثقیلهای متحرکی که بار مجاز آنها پنج هزار کیلوگرم یا بیشتر باشد باید دارای‬ ‫۱) یک ترمز مکانیکی باشند‬ ‫2) یک ترمز الکتریکی باشد.‬ ‫۳) دو ترمز الکتریکی باشند‬ ‫4) دو ترمز مکانیکی باشد‬ ‫2- اجزای داربستها و کلیه وسایلی که در آن بکار میرود باید توانایی تحمل چند برابر بار موردنظر را داشته باشد؟‬ ‫۱)2‬ ‫2)۳‬ ‫۳)4‬ ‫4)5‬ ‫1- گاز استلین دارای چند در صد هیدروژن است؟‬ ‫۱)8.7‬ ‫2)8.8‬ ‫۳)8.7‬ ‫4)8.5‬ ‫۴- انجام دادن کدامیک از امور غیر ایمن در مورد کپسول اکسیژن بیشتر خطرناک است؟‬ ‫۱) آلوده شدن کپسول اکسیژن با موادی مثل روغن و گریس‬ ‫2) استفاده از اکسیژن برای پاک کردن لباس کار‬ ‫۳) عدم حمل کپسول به روش صحیح‬ ‫4) واردکردن ضربه یا شوک به کپسول‬ ‫۵- شدت و چگونگی برقگرفتگی به چه عواملی بستگی دارد؟‬ ‫۱) نوع و ولتاژ جریان الکتریسیته‬ ‫2) مقاومت بدن در محل تماس با جریان‬ ‫۳) مسیر و مدت عبور جریان الکتریسیته از بدن یا عضو مربوط‬ ‫4) همه موارد مذکور‬ ‫۶- هنگام رانندگی تراکتور در جادهها و معابر مجاز:‬ ‫۱) باید پدالهای ترمز و کالچ به هم قفل شوند‬ ‫2) باید پدالهای ترمز به یکدیگر قفل شوند‬ ‫۳) نباید پدالهای ترمز به یکدیگر قفل شوند‬ ‫4) نباید پدالهای ترمز و کالچ به یکدیگر قفل شوند.‬ ‫۷- هرگاه چند نفر باهم سبب آسیب شوند:‬ ‫۱) بهطور مساوی عهدهدار خسارت میباشند‬ ‫2) سببی که قویتر است مسئول میباشد‬ ‫۳) سبب نزدیک مسئول میباشد‬ ‫4) هرکدام از اسباب به نسبت تأثیر آن در حادث مسئول است.‬ ‫8- کارگر در حین کار ساختمانی دچار حادثه شده و منجر به کارافتادگی وی گردیده و مالک ساختمان مجوزی برای‬ ‫ساخت از مراجع ذیربط دریافت نکرده و حق بیمهای نیز پرداخت ننموده است، طبق مقررات جاریه:‬ ‫۱) با توجه به اینکه ساختمان فاقد مجوز احداث از سوی مراجع ذیربط است، و حق بیمهای پرداختنشده است سازمان تأمین اجتماعی‬ ‫هیچ مسؤولیتی ندارد.‬ ‫2) با توجه به اینکه قانون خاصی در این زمینه وجود ندارد، کارگر فقط درصورتیکه کارفرما مقصر باشد میتواند برای جبران صدمات‬ ‫طبق مقررات اقدام نماید و ازنظر تأمین اجتماعی قضیه منتفی است.‬ ‫۳) چون کارگر تحت پوشش تأمین اجتماعی نبوده است، مسؤولیتی متوجه سازمان تأمین اجتماعی نیست.‬ ‫4) میتواند از مزایای تأمین اجتماعی استفاده کند و سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را با جریمه از مالک یا متصدی ساختمان اخذ‬ ‫خواهد نمود.‬ ‫۹- تعریف دقیقتر حادثه ناشی از کاربر اساس مقررات جاریه عبارت است از حادثه یا اتفاقی‬ ‫۱) که حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه برای کارگر اتفاق میافتد‬ ‫2) پیشبینینشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و موجب صدمه بر جسم یا روان گردد.‬ ‫۳) پیشبینینشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل رخ میدهد و موجب صدمه بر جسم یا روان بیمهشده میگردد‬ ‫4) پیشبینینشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و موجب صدمه بر جسم یا روان کارگر‬ ‫میگردد.‬ ‫۱3- در بررسی یک حادثه معموالً کدام گزینه مهمتر تلقی میگردد؟‬ ‫3) اعمال غیر ایمن و عدم نظارت فنی کارفرما‬ ‫2) اعمال غیر ایمن و عوامل زمینهای، مثل ضعف آموزش‬ ‫۳) شرایط غیر ایمن و اعمال غیر ایمن‬ ‫4) شرایط غیر ایمن‬ ‫33- حداقل شدت نور در معابر خارجی اطراف کارگاه و همچنین در داخل محوطه چند لوکس است؟‬ ‫۱)5۱‬ ‫2)22‬ ‫۳)52‬ ‫4)2۳‬ ‫23- در نص ب ترانسفورماتورهای برق که با هوا خنک میشود، فاصله ترانسفورماتور تا مواد قابلاحتراق حداقل چند‬ ‫سانتیمتر باشد؟‬ ‫۱)2۳‬ ‫2)25‬ ‫۳)22۱‬ ‫4)25۱‬ ‫13- باطریهای الکتریکی ثابت با چه میزان ولتاژی باید در اتاقهای مناسبی که کفشان در مقابل اسید مقاومت داشته و به‬ ‫مقدار کفایت تهویه شود، قرار گیرد؟‬ ‫۱) بیش از52 ولت‬ ‫2) بیش از5۳ ولت‬ ‫۳) بیش از 25 ولت‬ ‫4) بیش از 27 ولت‬ ‫۴3- کلیه تجهیزات آتشنشانی هرچند ماه یکبار باید مورد بازدید و رسیدگی قرار بگیرند؟‬ ‫۵3- مخازن روزمینی حاوی مایعات قابل اشتعال حداقل باید با چند متر فاصله از ساختمانهای مجاور نصب شوند؟‬ ‫۱)5۱‬ ‫2)22‬ ‫۳)52‬ ‫4)5۳‬ ‫۶3- قبل از بکار انداختن مولدهای استیلن باید چه اقدامی را انجام بدهیم؟‬ ‫۱) همه قسمتها بازدید شود‬ ‫2) مخزن آب مولد بازدید و پر شود.‬ ‫۳) الی و رسوبات قبلی را از مولد خارج شود‬ ‫4) مراقبت شود که همه قسمت آن عاری از یخزدگی باشد‬ ‫۷3- سرعتی خطی فلکههای دستگاه اره تسمهای از چند متر در ثانیه نباید تجاوز نماید؟‬ ‫۱)24‬ ‫2)25‬ ‫۳)54‬ ‫4)55‬ ‫83- جنس ورق فوالدی جهت مخازن سازی گاز مایع باید قابلیت تحمل حداقل چند کیلوگرم فشار گازبر سانتیمتر مربع را‬ ‫داشته باشد.‬ ‫۱)5۱‬ ‫2)8۱‬ ‫۳)7.8۱‬ ‫4)1۱‬ ‫۹3- بدنه آبگیر مولدهای بخار الزم است حداقل ....... سانتیمتر با زمین فاصله داشته باشد و چگونه باشد؟‬ ‫۱)2۳- مقاوم باشد‬ ‫2)2۳- زیر آن قابل بازدید باشد‬ ‫۳)24- محکم باشد‬ ‫4)54- بدون درز باشد‬ ‫۱2- در مکانهای مرطوب برای حفاظت از برقگرفتگی افرادی که با دستگاههای الکتریکی مشغول کارند چه سیستم‬ ‫ایمنی بایستی در نظر گرفته شود؟‬ ‫۱) از دستگاههای الکتریکی که دارای بدنه عایق هستند‬ ‫2) از سیم اتصال زمین‬ ‫۳) از کلید محافظ جان (‪)RCD‬‬ ‫4) از کلید محافظ جان (‪ )RCD‬همراه سیم اتصال زمین.‬ ‫32- عامل تشخیص بطالن و مشکالت دیگر که در اجرای قراردادهای کار پیش آید کدام است؟‬ ‫۱) سرپرست کارگران‬ ‫2) کارفرما‬ ‫۳) مراجع ذیصالح‬ ‫4) مسئول کارگاه‬ ‫22- فرصت برای تهیه گزارش حادثه به تأمین اجتماعی روز است؟‬ ‫۱) سه‬ ‫2) پنج‬ ‫۳)ده‬ ‫4) بیست‬ ‫12- همه گزینهها غیر از گزینه ....... صحیحاند.‬ ‫3) بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی مش مول قانون بیمه بیکاری نمیگردند‬ ‫2) بیکار ازنظر قانون بیمه بیکاری، بیمهشدهای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.‬ ‫۳) صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قانون بیکاری نمیگردند‬ ‫4) بیمهشدگانی که به علت تغییر ساختار اقتصادی واحد مربوط به تشخیص مراجع ذیربط بهطور موقت بیکار میشوند، مشمول قانون‬ ‫بیمه بیکاری نمیگردند.‬ ‫۴2- تأثیر اشعه مادونقرمز شدید «با طولموج کوتاه» روی چشمها چیست؟‬ ‫۱) ایجاد آبمروارید شغلی‬ ‫2) سوختگی معمولی همراه با تاول‬ ‫۳) التهاب روی پلکها‬ ‫4) التهاب روی قرنیه‬ ‫۵2- پنوموکونیوز کارگران معادن زغال چه نام دارد؟‬ ‫۱) آنتراکوز‬ ‫2) بیسینوز‬ ‫۳) سید روز‬ ‫4) سیلیکوز‬ ‫۶2- در محاسبات ایمنی حداقل مقاومت الکتریکی بدن انسان چند اهم در نظر گرفته میشود؟‬ ‫۳)222۱‬ ‫۱)22۱‬ ‫4)2222‬ ‫2)225‬ ‫۷2- اینتر الک در پرسها یعنی...‬ ‫۱) سیستم ایمنی انفرادی برای حفاظت کارگر پرسکار‬ ‫2) سیستم ایمنی داخلی برای حفاظت ماشین پرس‬ ‫۳) قفل داخلی‬ ‫4) پیوستگی حفاظ با سیستم راهاندازی‬ ‫82- در معادنی که در آنها گاز زغال یا گرد زغال وجود دارد از کدام وسیله برای آتشبازی باید استفاده شود؟‬ ‫3) چاشنی تأخیری‬ ‫2) چاشنی الکتریکی‬ ‫۳) فتیله معمولی‬ ‫4) فتیله انفجاری‬ ‫۹2- اگر باری به وزن۱3 تن را با دو زنجیر به طول مساوی و با زاویه۱23 درجه مطابق شکل به قالب جرثقیل آویزان کنیم به‬ ‫هر یک از زنجیرها چند تن نیرو وارد میشود؟ (جرثقیل در حالت سکون)‬ ‫۱) 5.2‬ ‫2)5‬ ‫۳) 5.8‬ ‫4)2۱‬ ‫۱1- هرگاه کار در داخل دیگهای بخار و مخازن سربسته برای روشنایی و یا نیروی محرکه از برق استفاده شود ولتاژ برق‬ ‫(جریان تک فاز) از چند ولت نباید تجاوز کند؟‬ ‫۱)2۱‬ ‫2)42‬ ‫۳)54‬ ‫4)25‬ ‫31- ساعد بند ایمنی مؤثر عالوه بر وسایل عادی ایمنی برای کارگر پخت قیر و آسفالت کدام است؟‬ ‫۱) پارچهای‬ ‫2) حفاظتی‬ ‫۳) کتانی‬ ‫4) نایلونی‬ ‫21- در فعلوانفعال حقوقی و تغییر مالکیت کارگاه ضامن کیست؟‬ ‫۱) مدیر کارگاه‬ ‫2) مدیر قبلی‬ ‫۳) مالک کارگاه‬ ‫4) کارفرمای جدید‬ ‫11- وسایل حفاظتی مانند فیوزها، کلیدهای خودکار و کلیدهای مینیاتوری و غیره در مدار حداکثر ولتاژ تماس۱22 ولت‬ ‫براثر اتصال کوتاه بین هادی فاز و هادی خنثی در بدترین شرایط حداکثر زمان قطع مدار چند ثانیه میباشد؟‬ ‫۱)۱2.2‬ ‫2)22.2‬ ‫۳)۳2.2‬ ‫4)52.2‬ ‫۴1- سن مجاز بهکارگیری کارگر نوجوان چند سال است؟‬ ‫۱)2۱‬ ‫2)2۱‬ ‫۳)5۱‬ ‫4)7۱‬ ‫۵1- نوع شیشهها در کابین ماشینآلات کارگاه و تجهیزات ساختمان کدام است؟‬ ‫۱) تاریک‬ ‫2) ساده و گلدار‬ ‫۳) عاج دار‬ ‫4) نشکن و ایمن‬ ‫۶1- فشارقوی یا ولتاژ قوی عبارت است از ولتاژ ........ ولت متناوب نسبت به زمین‬ ‫۱) ۳7 کیلوولت‬ ‫2) بیش از222۱۱‬ ‫۳) بیش از2222‬ ‫4) بیش از22222‬ ‫۷1- برای ادامه عملیات حفاری چاههای دستی در عمق بیشتر از ۵ متر حداقل تعداد کارگران چند نفر باید باشد؟‬ ‫۱)2‬ ‫2)۳‬ ‫۳)4‬ ‫4)5‬ ‫81- در کارگاههایی که مواد شیمیایی و سمّی بهکاربرده میشود دیوار کارگاه باید تا چه ارتفاعی قابل شستشو باشد؟‬ ‫۱) تمام دیوار‬ ‫2)۱/2 متر‬ ‫۳)7.۱ متر‬ ‫4)۳ متر‬ ‫۹1- در زمینی به مساحت۱۱2 مترمربع عملیات گودبرداری به ارتفاع ۶ متر نسبت به پیادهرو خیابان انجامگرفته است.‬ ‫جهت اجرای سازه نگهبان نقطه اثر برآیند نیروهای ناشی از فشار جانبی دیواره گودبرداری نسبت به کف محوطه‬ ‫گودبرداری چند متر میباشد؟‬ ‫۱)۱‬ ‫2)2‬ ‫۳)۳‬ ‫4)4‬ ‫۱۴- مالک ساختمان در دست احداث پس از اخذ مجوز احداث ساختمان و تصویب نقشه اجرایی از طرف شهرداری منطقه‬ ‫اجرای کل عملیات ساختمان را طی قرارداد مکتوب به پیمانکار واگذار مینماید. با توجه به اینکه سازه نگهبان مطابق‬ ‫نقشههای اجرایی انجامگرفته است متأسفانه در حین عملیات گودبرداری ساختمان مجاور ریزش نموده که نتیجتاً منجر به‬ ‫مصدومیت تعدادی از کارگران و ساکنین ساختمان مجاور شده است با توجه به شرح حادثه نظریه تکمیلی صحیح در‬ ‫خصوص مقصرین حادثه کدام است؟‬ ‫3) مهندس محاسبه ساختمان - پیمانکار ساختمان‬ ‫2) مهندس ناظر ساختمان - مهندس محاسبه ساختمان‬ ‫۳) مهندس ناظر ساختمان - پیمانکار ساختمان - مالک ساختمان‬ ‫4) مهندسی ناظر ساختمان - پیمانکار ساختمان - مهندس محاسب ساختمان‬ ‫3۴- در مواقعی که نوع آوار استخراجی حاصل از عملیات کندن چاه به صورتی است که پیشبینیهای حفاظتی چون‬ ‫استفاده از کاله وسپر محافظتی تکافو نمینماید باید در فواصل مناسبی از دیواره میل ....... مناسبی تعبیه شود که در موارد‬ ‫لزوم و مقتضی کارگران از آن استفاده نمایند.‬ ‫3) چاه پناهگاههای‬ ‫2) چاه کولهای‬ ‫۳) پا کند‬ ‫4) کولی و پاکند‬ ‫2۴- سپر حفاظتی ثابت در چه قسمتی از ساختمان مورداستفاده قرار میگیرد؟‬ ‫۱) در عمق میل چاه و محل شروع عملیات حفاری انباری چاه‬ ‫2) در قسمت میل چاه‬ ‫۳) در قسمت انباری چاه‬ ‫4) در محل شروع میله چاه، جهت جلوگیری از ریزش ساختمان‬ ‫1۴- چنانچه ارتفاع انباری از....... متر و عرض آن از ....... متر تجاوز نماید باید مهاربندی انجام گیرد.‬ ‫۱)2۳.۱-5.۱‬ ‫2)5.۱-2.۱‬ ‫۳)2-5.۱‬ ‫4)5.2-5.۱‬ ‫۴۴- در معادن ذغالسنگ قبل از خرجگذاری آتش بار، هوای اطراف جبهه کار تا چه شعاعی بایستی مورد آزمایش قرار‬ ‫گیرد و مقدار گاز آن از حد مجاز تغییر ننماید.‬ ‫۱)22‬ ‫2)52‬ ‫۳)2۳‬ ‫4)5۳‬ ‫۵۴- در سیستم اتصال به زمین اندازهگیری مقاومت الکتریکی الکترود زمین از رابطه ....... به دست میآید.‬ ‫۶۴- در چه مواقعی ارتباط چاه احداثی جدید با چاههای فاضل آب قدیم امکانپذیر میباشد؟‬ ‫۱) بدون تخلیه چاه قدیم از باالترین دهانه چاه‬ ‫2) پس از تخلیه و تهویه کامل چاه قدیم‬ ‫۳) بدون تخلیه چاه قدیم از پایینترین میله چاه با اجرای کولی گذاری‬ ‫4) پس از تخلیه کامل چاه قدیم‬ ‫۷۴- چنانچه عرض کف پله حدود۱1 سانتیمتر باشد ارتفاع پله حدود چند سانتیمتر بایستی در نظر گرفته شود؟‬ ‫۳)5۱‬ ‫۱)8۱‬ ‫4)22‬ ‫2)52‬ ‫8۴- بهترین روش ایمنسازی پرسهای هیدرولیک کدام است؟‬ ‫۱) نصب حفاظهای اینتر الک (الکتریکی - هیدرولیکی)‬ ‫2) نصب حفاظهای دور قالب‬ ‫۳) نصب همزمان عمل نمودن سیستمهای فرمان دو دگمه دستگاه‬ ‫4) جلوگیری از نشت شیرهای کنترل (روغن و هوا)‬ ‫۹۴- فشنگ فوزیبل در مولد بخار بهعنوان وسیلهای برای اعالمخطر....... به کار میرود.‬ ‫۱) اضافه شدن سطح بخار‬ ‫2) اضافه شدن سطح آب‬ ‫۳) کم شدن سطح بخار‬ ‫4) کم شدن سطح آب‬ ‫۱۵- در یک واحد صنعتی کارفرما بهمنظور جابجایی اجسام از یک جرثقیل که تشکیلشده از یک الکتروموتور و قرقره و‬ ‫کابل و سطح اتکاء آن بر روی زمین چهارچرخ تعبیه گردیده است و طراحی آن از طرف کارخانه سازنده بهصورت خرک‬ ‫شکل طراحی نموده است مورداستفاده قرار میدهد دریکی از مراحل کاری به هنگام جابجایی جسم به وزن ۱۱۵ کیلوگرم‬ ‫ناگهان واژگون شده و به کارگری اصابت مینماید که نتیجتاً منجر به مصدومیت وی میگردد، مقصرین حادثه کدام است؟‬ ‫3) سرپرست کارگاه - کارگر حادثهدیده‬ ‫2) کارفرما - کارگر حادثهدیده‬ ‫۳) کارفرما- کارخانه سازنده‬ ‫4) سرپرست کارگاه – کارفرما‬ ‫3۵- مالک ساختمان پس از اخذ پروانه ساختمان و نقشههای تصویبی از طرف شهرداری منطقه چنانچه سازه نگهبان‬ ‫ضمیمه نقشههای اجرایی نباشد و مالک ساختمان عملیات ساختمان را زیر نظر مهندس ناظر به مرحله اجرا درآورد و به‬ ‫هنگام اجرا عملیات ناگهان ساختمان مجاور ریزش نماید و منجر به مصدومیت ساکنین ساختمان مجاور گردد بیشترین‬ ‫قصور حادثه متوجه چه کسی خواهد بود؟‬ ‫۱) مهندس ناظر‬ ‫2) مهندس محاسب‬ ‫۳) مالک ساختمان‬ ‫4) شهرداری منطقه‬ ‫2۵- نفوذ آب در الیههای خاک دیواره گودبرداری موجب کاهش .......‬ ‫۱) تراکم و تأثیر درحرکت لغزش الیه خاک را ندارد‬ ‫2) اصطکاک و تأثیر درحرکت لغزش الیه خاک را ندارد.‬ ‫۳) تراکم و تسریع درحرکت لغزش و ریزش آن دارد‬ ‫4) اصطکاک و تسریع درحرکت لغزش و ریزش آن دارد‬ ‫1۵- در ماشینهای تزریق پالستیک سیستم ترموکوالتورهای الکترونیکی با سیستم تعدیل اتوماتیک چه عاملی را کنترل‬ ‫مینماید؟‬ ‫3) حرارت سیلندر تزریق‬ ‫2) درجه حرارت روغن‬ ‫۳) تنظیم بر روی سرعت و ضربه‬ ‫4) تنظیم فشار نهایی تزریق باقابلیت تنظیم‬ ‫۴۵- در یک واحد صنعتی نگهبان کارخانه به هنگام شب و در غیاب کارفرما دوست خود را به کارخانه دعوت مینماید‬ ‫دوست نگهبان بهعنوان مهمان جهت استحمام از حمام کارخانه استفاده نموده و دچار گازگرفتگی گردیده و منجر به فوت‬ ‫وی میگردد با توجه به شرح حادثه مقصرین حادثه کدام است؟‬ ‫۱) شخص حادثهدیده - کارفرما- شرکت گاز‬ ‫2) نگهبان کارخانه - کارفرما‬ ‫۳) نگهبان کارخانه - شخص حادثهدیده‬ ‫4) نگهبان کارخانه - شخص حادثهدیده - کارفرما‬ ‫۵۵- شرکت فاضالب تهران اجرای عملیات حفارش فاضالب شهری را طی قرارداد کتبی به پیمانکار واگذار مینماید در‬ ‫قسمت پیادهرو تعدادی از منهول سوی پیمانکار حفاری گردیده است یکی از ساکنین ساختمان به هنگام خارج شدن از‬ ‫منزل خود ناگهان به داخل متهول سقوط نموده و منجر به فوت وی میگردد مقصرین حادثه کدام است؟‬ ‫۱) پیمانکار‬ ‫2) پیمانکار - دستگاه نظارت (مهندسی مشاور)‬ ‫۳) پیمانکار - حادثهدیده‬ ‫4) دستگاه نظارت - حادثهدیده‬ ‫۶۵- جهت حمل مصالح به طبقات ساختمان از باالبر منصوب در پشتبام استفاده مینمایند جهت نصب داربست و نماکاری‬ ‫ساختمان به علت مانع کار بودن پیمانکار سنگکار به کارفرما دستور میدهد که باالبر را بازکرده و بر روی پشتبام جابجا‬ ‫نماید کارفرما بدون پیاده نمودن الکتروموتور باالبر مهارهای باالبر را بازکرده که در این اثناء موتور آن بر روی ریل حرکت‬ ‫کرده و با ضربه زدن به پایین ساختمان سقوط نموده که براثر اصابت به یکی از کارگران منجر مصدومیت آن میگردد،‬ ‫مقصرین حادثه کدام است؟‬ ‫3) کارفرما‬ ‫2) کارفرما - سنگکار ساختمان‬ ‫۳) کارفرما- کارگر حادثهدیده‬ ‫4) سنگکار ساختمان و حادثهدیده‬ ‫۷۵- سوپاپ اطمینان تعبیهشده بر روی خاموشکننده پودر و گازبر اساس چند اتمسفر فشار تنظیم میگردد؟‬ ‫۳)5۱‬ ‫۱)2۱‬ ‫4)8۱‬ ‫2)4۱‬ ‫8۵- در کدامیک از خاموشکنندهها مسئله کلوخه شدن پودر کمتر وجود دارد؟‬ ‫۳) کف‬ ‫۱) پودر گاز‬ ‫4) محتوی مایعات تبخیر شونده (هالوژنه)‬ ‫2) پودر هوا‬ ‫۹۵ - مالک ساختمان در دست احداث قسمت اجرای اسکلت بتون ساختمان خود طی قرارداد کتبی به پیمانکار واگذار‬ ‫مینماید دریکی از مراحل کاری به هنگامیکه کارگر پیمانکار میلگرد را به طبقات ساختمان حمل مینمود باسیمهای برق‬ ‫شبکه فضایی۱2 کیلوولت برخورد نموده که نتیجتاً منجر به فوت وی میگردد توضیح اینکه شبکه خطوط فضای برق به‬ ‫فاصله حدود2/۱8 متر از مجاور ساختمان عبور کرده است و با توجه به شرح حادثه مقصرین حادثه کدام است؟‬ ‫۱) مالک ساختمان - پیمانکار ساختمان‬ ‫2) مالک ساختمان - پیمانکار ساختمان - کارگر حادثهدیده‬ ‫۳) پیمانکار ساختمان - کارگر حادثهدیده‬ ‫4) برق منطقه - مالک ساختمان - پیمانکار ساختمان‬ ‫۱۶- از مجاور ساختمان در دست احداث شبکه فضایی خطوط انتقال نیرو 1۶ کیلوولت عبور کرده است بهمنظور جلوگیری‬ ‫از خطرات برقگرفتگی حریم سیمهای خطوط برق نسبت به ساختمان چند متر بایستی در نظر گرفته شود.‬ ‫۱)۳۱‬ ‫2)5۱‬ ‫۳)5‬ ‫4)22‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن