راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1388

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1388

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Havades_Nashi_Az_Kar_1388

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1388 – گروه‬ ‫ایمنی و حوادث‬ ‫3- موتورهای باالبر در جرثقیلهای متحرکی که بار مجاز آنها پنج هزار کیلوگرم یا بیشتر باشد باید دارای‬ ‫۱) یک ترمز مکانیکی باشند‬ ‫2) یک ترمز الکتریکی باشد.‬ ‫۳) دو ترمز الکتریکی باشند‬ ‫4) دو ترمز مکانیکی باشد‬ ‫2- اجزای داربستها و کلیه وسایلی که در آن بکار میرود باید توانایی تحمل چند برابر بار موردنظر را داشته باشد؟‬ ‫۱)2‬ ‫2)۳‬ ‫۳)4‬ ‫4)5‬ ‫1- گاز استلین دارای چند در صد هیدروژن است؟‬ ‫۱)8.7‬ ‫2)8.8‬ ‫۳)8.7‬ ‫4)8.5‬ ‫۴- انجام دادن کدامیک از امور غیر ایمن در مورد کپسول اکسیژن بیشتر خطرناک است؟‬ ‫۱) آلوده شدن کپسول اکسیژن با موادی مثل روغن و گریس‬ ‫2) استفاده از اکسیژن برای پاک کردن لباس کار‬ ‫۳) عدم حمل کپسول به روش صحیح‬ ‫4) واردکردن ضربه یا شوک به کپسول‬ ‫۵- شدت و چگونگی برقگرفتگی به چه عواملی بستگی دارد؟‬ ‫۱) نوع و ولتاژ جریان الکتریسیته‬ ‫2) مقاومت بدن در محل تماس با جریان‬ ‫۳) مسیر و مدت عبور جریان الکتریسیته از بدن یا عضو مربوط‬ ‫4) همه موارد مذکور‬ ‫۶- هنگام رانندگی تراکتور در جادهها و معابر مجاز:‬ ‫۱) باید پدالهای ترمز و کالچ به هم قفل شوند‬ ‫2) باید پدالهای ترمز به یکدیگر قفل شوند‬ ‫۳) نباید پدالهای ترمز به یکدیگر قفل شوند‬ ‫4) نباید پدالهای ترمز و کالچ به یکدیگر قفل شوند.‬ ‫۷- هرگاه چند نفر باهم سبب آسیب شوند:‬ ‫۱) بهطور مساوی عهدهدار خسارت میباشند‬ ‫2) سببی که قویتر است مسئول میباشد‬ ‫۳) سبب نزدیک مسئول میباشد‬ ‫4) هرکدام از اسباب به نسبت تأثیر آن در حادث مسئول است.‬ ‫8- کارگر در حین کار ساختمانی دچار حادثه شده و منجر به کارافتادگی وی گردیده و مالک ساختمان مجوزی برای‬ ‫ساخت از مراجع ذیربط دریافت نکرده و حق بیمهای نیز پرداخت ننموده است، طبق مقررات جاریه:‬ ‫۱) با توجه به اینکه ساختمان فاقد مجوز احداث از سوی مراجع ذیربط است، و حق بیمهای پرداختنشده است سازمان تأمین اجتماعی‬ ‫هیچ مسؤولیتی ندارد.‬ ‫2) با توجه به اینکه قانون خاصی در این زمینه وجود ندارد، کارگر فقط درصورتیکه کارفرما مقصر باشد میتواند برای جبران صدمات‬ ‫طبق مقررات اقدام نماید و ازنظر تأمین اجتماعی قضیه منتفی است.‬ ‫۳) چون کارگر تحت پوشش تأمین اجتماعی نبوده است، مسؤولیتی متوجه سازمان تأمین اجتماعی نیست.‬ ‫4) میتواند از مزایای تأمین اجتماعی استفاده کند و سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را با جریمه از مالک یا متصدی ساختمان اخذ‬ ‫خواهد نمود.‬ ‫۹- تعریف دقیقتر حادثه ناشی از کاربر اساس مقررات جاریه عبارت است از حادثه یا اتفاقی‬ ‫۱) که حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه برای کارگر اتفاق میافتد‬ ‫2) پیشبینینشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و موجب صدمه بر جسم یا روان گردد.‬ ‫۳) پیشبینینشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل رخ میدهد و موجب صدمه بر جسم یا روان بیمهشده میگردد‬ ‫4) پیشبینینشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و موجب صدمه بر جسم یا روان کارگر‬ ‫میگردد.‬ ‫۱3- در بررسی یک حادثه معموالً کدام گزینه مهمتر تلقی میگردد؟‬ ‫3) اعمال غیر ایمن و عدم نظارت فنی کارفرما‬ ‫2) اعمال غیر ایمن و عوامل زمینهای، مثل ضعف آموزش‬ ‫۳) شرایط غیر ایمن و اعمال غیر ایمن‬ ‫4) شرایط غیر ایمن‬ ‫33- حداقل شدت نور در معابر خارجی اطراف کارگاه و همچنین در داخل محوطه چند لوکس است؟‬ ‫۱)5۱‬ ‫2)22‬ ‫۳)52‬ ‫4)2۳‬ ‫23- در نص ب ترانسفورماتورهای برق که با هوا خنک میشود، فاصله ترانسفورماتور تا مواد قابلاحتراق حداقل چند‬ ‫سانتیمتر باشد؟‬ ‫۱)2۳‬ ‫2)25‬ ‫۳)22۱‬ ‫4)25۱‬ ‫13- باطریهای الکتریکی ثابت با چه میزان ولتاژی باید در اتاقهای مناسبی که کفشان در مقابل اسید مقاومت داشته و به‬ ‫مقدار کفایت تهویه شود، قرار گیرد؟‬ ‫۱) بیش از52 ولت‬ ‫2) بیش از5۳ ولت‬ ‫۳) بیش از 25 ولت‬ ‫4) بیش از 27 ولت‬ ‫۴3- کلیه تجهیزات آتشنشانی هرچند ماه یکبار باید مورد بازدید و رسیدگی قرار بگیرند؟‬ ‫۵3- مخازن روزمینی حاوی مایعات قابل اشتعال حداقل باید با چند متر فاصله از ساختمانهای مجاور نصب شوند؟‬ ‫۱)5۱‬ ‫2)22‬ ‫۳)52‬ ‫4)5۳‬ ‫۶3- قبل از بکار انداختن مولدهای استیلن باید چه اقدامی را انجام بدهیم؟‬ ‫۱) همه قسمتها بازدید شود‬ ‫2) مخزن آب مولد بازدید و پر شود.‬ ‫۳) الی و رسوبات قبلی را از مولد خارج شود‬ ‫4) مراقبت شود که همه قسمت آن عاری از یخزدگی باشد‬ ‫۷3- سرعتی خطی فلکههای دستگاه اره تسمهای از چند متر در ثانیه نباید تجاوز نماید؟‬ ‫۱)24‬ ‫2)25‬ ‫۳)54‬ ‫4)55‬ ‫83- جنس ورق فوالدی جهت مخازن سازی گاز مایع باید قابلیت تحمل حداقل چند کیلوگرم فشار گازبر سانتیمتر مربع را‬ ‫داشته باشد.‬ ‫۱)5۱‬ ‫2)8۱‬ ‫۳)7.8۱‬ ‫4)1۱‬ ‫۹3- بدنه آبگیر مولدهای بخار الزم است حداقل ....... سانتیمتر با زمین فاصله داشته باشد و چگونه باشد؟‬ ‫۱)2۳- مقاوم باشد‬ ‫2)2۳- زیر آن قابل بازدید باشد‬ ‫۳)24- محکم باشد‬ ‫4)54- بدون درز باشد‬ ‫۱2- در مکانهای مرطوب برای حفاظت از برقگرفتگی افرادی که با دستگاههای الکتریکی مشغول کارند چه سیستم‬ ‫ایمنی بایستی در نظر گرفته شود؟‬ ‫۱) از دستگاههای الکتریکی که دارای بدنه عایق هستند‬ ‫2) از سیم اتصال زمین‬ ‫۳) از کلید محافظ جان (‪)RCD‬‬ ‫4) از کلید محافظ جان (‪ )RCD‬همراه سیم اتصال زمین.‬ ‫32- عامل تشخیص بطالن و مشکالت دیگر که در اجرای قراردادهای کار پیش آید کدام است؟‬ ‫۱) سرپرست کارگران‬ ‫2) کارفرما‬ ‫۳) مراجع ذیصالح‬ ‫4) مسئول کارگاه‬ ‫22- فرصت برای تهیه گزارش حادثه به تأمین اجتماعی روز است؟‬ ‫۱) سه‬ ‫2) پنج‬ ‫۳)ده‬ ‫4) بیست‬ ‫12- همه گزینهها غیر از گزینه ....... صحیحاند.‬ ‫3) بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی مش مول قانون بیمه بیکاری نمیگردند‬ ‫2) بیکار ازنظر قانون بیمه بیکاری، بیمهشدهای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.‬ ‫۳) صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قانون بیکاری نمیگردند‬ ‫4) بیمهشدگانی که به علت تغییر ساختار اقتصادی واحد مربوط به تشخیص مراجع ذیربط بهطور موقت بیکار میشوند، مشمول قانون‬ ‫بیمه بیکاری نمیگردند.‬ ‫۴2- تأثیر اشعه مادونقرمز شدید «با طولموج کوتاه» روی چشمها چیست؟‬ ‫۱) ایجاد آبمروارید شغلی‬ ‫2) سوختگی معمولی همراه با تاول‬ ‫۳) التهاب روی پلکها‬ ‫4) التهاب روی قرنیه‬ ‫۵2- پنوموکونیوز کارگران معادن زغال چه نام دارد؟‬ ‫۱) آنتراکوز‬ ‫2) بیسینوز‬ ‫۳) سید روز‬ ‫4) سیلیکوز‬ ‫۶2- در محاسبات ایمنی حداقل مقاومت الکتریکی بدن انسان چند اهم در نظر گرفته میشود؟‬ ‫۳)222۱‬ ‫۱)22۱‬ ‫4)2222‬ ‫2)225‬ ‫۷2- اینتر الک در پرسها یعنی...‬ ‫۱) سیستم ایمنی انفرادی برای حفاظت کارگر پرسکار‬ ‫2) سیستم ایمنی داخلی برای حفاظت ماشین پرس‬ ‫۳) قفل داخلی‬ ‫4) پیوستگی حفاظ با سیستم راهاندازی‬ ‫82- در معادنی که در آنها گاز زغال یا گرد زغال وجود دارد از کدام وسیله برای آتشبازی باید استفاده شود؟‬ ‫3) چاشنی تأخیری‬ ‫2) چاشنی الکتریکی‬ ‫۳) فتیله معمولی‬ ‫4) فتیله انفجاری‬ ‫۹2- اگر باری به وزن۱3 تن را با دو زنجیر به طول مساوی و با زاویه۱23 درجه مطابق شکل به قالب جرثقیل آویزان کنیم به‬ ‫هر یک از زنجیرها چند تن نیرو وارد میشود؟ (جرثقیل در حالت سکون)‬ ‫۱) 5.2‬ ‫2)5‬ ‫۳) 5.8‬ ‫4)2۱‬ ‫۱1- هرگاه کار در داخل دیگهای بخار و مخازن سربسته برای روشنایی و یا نیروی محرکه از برق استفاده شود ولتاژ برق‬ ‫(جریان تک فاز) از چند ولت نباید تجاوز کند؟‬ ‫۱)2۱‬ ‫2)42‬ ‫۳)54‬ ‫4)25‬ ‫31- ساعد بند ایمنی مؤثر عالوه بر وسایل عادی ایمنی برای کارگر پخت قیر و آسفالت کدام است؟‬ ‫۱) پارچهای‬ ‫2) حفاظتی‬ ‫۳) کتانی‬ ‫4) نایلونی‬ ‫21- در فعلوانفعال حقوقی و تغییر مالکیت کارگاه ضامن کیست؟‬ ‫۱) مدیر کارگاه‬ ‫2) مدیر قبلی‬ ‫۳) مالک کارگاه‬ ‫4) کارفرمای جدید‬ ‫11- وسایل حفاظتی مانند فیوزها، کلیدهای خودکار و کلیدهای مینیاتوری و غیره در مدار حداکثر ولتاژ تماس۱22 ولت‬ ‫براثر اتصال کوتاه بین هادی فاز و هادی خنثی در بدترین شرایط حداکثر زمان قطع مدار چند ثانیه میباشد؟‬ ‫۱)۱2.2‬ ‫2)22.2‬ ‫۳)۳2.2‬ ‫4)52.2‬ ‫۴1- سن مجاز بهکارگیری کارگر نوجوان چند سال است؟‬ ‫۱)2۱‬ ‫2)2۱‬ ‫۳)5۱‬ ‫4)7۱‬ ‫۵1- نوع شیشهها در کابین ماشینآلات کارگاه و تجهیزات ساختمان کدام است؟‬ ‫۱) تاریک‬ ‫2) ساده و گلدار‬ ‫۳) عاج دار‬ ‫4) نشکن و ایمن‬ ‫۶1- فشارقوی یا ولتاژ قوی عبارت است از ولتاژ ........ ولت متناوب نسبت به زمین‬ ‫۱) ۳7 کیلوولت‬ ‫2) بیش از222۱۱‬ ‫۳) بیش از2222‬ ‫4) بیش از22222‬ ‫۷1- برای ادامه عملیات حفاری چاههای دستی در عمق بیشتر از ۵ متر حداقل تعداد کارگران چند نفر باید باشد؟‬ ‫۱)2‬ ‫2)۳‬ ‫۳)4‬ ‫4)5‬ ‫81- در کارگاههایی که مواد شیمیایی و سمّی بهکاربرده میشود دیوار کارگاه باید تا چه ارتفاعی قابل شستشو باشد؟‬ ‫۱) تمام دیوار‬ ‫2)۱/2 متر‬ ‫۳)7.۱ متر‬ ‫4)۳ متر‬ ‫۹1- در زمینی به مساحت۱۱2 مترمربع عملیات گودبرداری به ارتفاع ۶ متر نسبت به پیادهرو خیابان انجامگرفته است.‬ ‫جهت اجرای سازه نگهبان نقطه اثر برآیند نیروهای ناشی از فشار جانبی دیواره گودبرداری نسبت به کف محوطه‬ ‫گودبرداری چند متر میباشد؟‬ ‫۱)۱‬ ‫2)2‬ ‫۳)۳‬ ‫4)4‬ ‫۱۴- مالک ساختمان در دست احداث پس از اخذ مجوز احداث ساختمان و تصویب نقشه اجرایی از طرف شهرداری منطقه‬ ‫اجرای کل عملیات ساختمان را طی قرارداد مکتوب به پیمانکار واگذار مینماید. با توجه به اینکه سازه نگهبان مطابق‬ ‫نقشههای اجرایی انجامگرفته است متأسفانه در حین عملیات گودبرداری ساختمان مجاور ریزش نموده که نتیجتاً منجر به‬ ‫مصدومیت تعدادی از کارگران و ساکنین ساختمان مجاور شده است با توجه به شرح حادثه نظریه تکمیلی صحیح در‬ ‫خصوص مقصرین حادثه کدام است؟‬ ‫3) مهندس محاسبه ساختمان - پیمانکار ساختمان‬ ‫2) مهندس ناظر ساختمان - مهندس محاسبه ساختمان‬ ‫۳) مهندس ناظر ساختمان - پیمانکار ساختمان - مالک ساختمان‬ ‫4) مهندسی ناظر ساختمان - پیمانکار ساختمان - مهندس محاسب ساختمان‬ ‫3۴- در مواقعی که نوع آوار استخراجی حاصل از عملیات کندن چاه به صورتی است که پیشبینیهای حفاظتی چون‬ ‫استفاده از کاله وسپر محافظتی تکافو نمینماید باید در فواصل مناسبی از دیواره میل ....... مناسبی تعبیه شود که در موارد‬ ‫لزوم و مقتضی کارگران از آن استفاده نمایند.‬ ‫3) چاه پناهگاههای‬ ‫2) چاه کولهای‬ ‫۳) پا کند‬ ‫4) کولی و پاکند‬ ‫2۴- سپر حفاظتی ثابت در چه قسمتی از ساختمان مورداستفاده قرار میگیرد؟‬ ‫۱) در عمق میل چاه و محل شروع عملیات حفاری انباری چاه‬ ‫2) در قسمت میل چاه‬ ‫۳) در قسمت انباری چاه‬ ‫4) در محل شروع میله چاه، جهت جلوگیری از ریزش ساختمان‬ ‫1۴- چنانچه ارتفاع انباری از....... متر و عرض آن از ....... متر تجاوز نماید باید مهاربندی انجام گیرد.‬ ‫۱)2۳.۱-5.۱‬ ‫2)5.۱-2.۱‬ ‫۳)2-5.۱‬ ‫4)5.2-5.۱‬ ‫۴۴- در معادن ذغالسنگ قبل از خرجگذاری آتش بار، هوای اطراف جبهه کار تا چه شعاعی بایستی مورد آزمایش قرار‬ ‫گیرد و مقدار گاز آن از حد مجاز تغییر ننماید.‬ ‫۱)22‬ ‫2)52‬ ‫۳)2۳‬ ‫4)5۳‬ ‫۵۴- در سیستم اتصال به زمین اندازهگیری مقاومت الکتریکی الکترود زمین از رابطه ....... به دست میآید.‬ ‫۶۴- در چه مواقعی ارتباط چاه احداثی جدید با چاههای فاضل آب قدیم امکانپذیر میباشد؟‬ ‫۱) بدون تخلیه چاه قدیم از باالترین دهانه چاه‬ ‫2) پس از تخلیه و تهویه کامل چاه قدیم‬ ‫۳) بدون تخلیه چاه قدیم از پایینترین میله چاه با اجرای کولی گذاری‬ ‫4) پس از تخلیه کامل چاه قدیم‬ ‫۷۴- چنانچه عرض کف پله حدود۱1 سانتیمتر باشد ارتفاع پله حدود چند سانتیمتر بایستی در نظر گرفته شود؟‬ ‫۳)5۱‬ ‫۱)8۱‬ ‫4)22‬ ‫2)52‬ ‫8۴- بهترین روش ایمنسازی پرسهای هیدرولیک کدام است؟‬ ‫۱) نصب حفاظهای اینتر الک (الکتریکی - هیدرولیکی)‬ ‫2) نصب حفاظهای دور قالب‬ ‫۳) نصب همزمان عمل نمودن سیستمهای فرمان دو دگمه دستگاه‬ ‫4) جلوگیری از نشت شیرهای کنترل (روغن و هوا)‬ ‫۹۴- فشنگ فوزیبل در مولد بخار بهعنوان وسیلهای برای اعالمخطر....... به کار میرود.‬ ‫۱) اضافه شدن سطح بخار‬ ‫2) اضافه شدن سطح آب‬ ‫۳) کم شدن سطح بخار‬ ‫4) کم شدن سطح آب‬ ‫۱۵- در یک واحد صنعتی کارفرما بهمنظور جابجایی اجسام از یک جرثقیل که تشکیلشده از یک الکتروموتور و قرقره و‬ ‫کابل و سطح اتکاء آن بر روی زمین چهارچرخ تعبیه گردیده است و طراحی آن از طرف کارخانه سازنده بهصورت خرک‬ ‫شکل طراحی نموده است مورداستفاده قرار میدهد دریکی از مراحل کاری به هنگام جابجایی جسم به وزن ۱۱۵ کیلوگرم‬ ‫ناگهان واژگون شده و به کارگری اصابت مینماید که نتیجتاً منجر به مصدومیت وی میگردد، مقصرین حادثه کدام است؟‬ ‫3) سرپرست کارگاه - کارگر حادثهدیده‬ ‫2) کارفرما - کارگر حادثهدیده‬ ‫۳) کارفرما- کارخانه سازنده‬ ‫4) سرپرست کارگاه – کارفرما‬ ‫3۵- مالک ساختمان پس از اخذ پروانه ساختمان و نقشههای تصویبی از طرف شهرداری منطقه چنانچه سازه نگهبان‬ ‫ضمیمه نقشههای اجرایی نباشد و مالک ساختمان عملیات ساختمان را زیر نظر مهندس ناظر به مرحله اجرا درآورد و به‬ ‫هنگام اجرا عملیات ناگهان ساختمان مجاور ریزش نماید و منجر به مصدومیت ساکنین ساختمان مجاور گردد بیشترین‬ ‫قصور حادثه متوجه چه کسی خواهد بود؟‬ ‫۱) مهندس ناظر‬ ‫2) مهندس محاسب‬ ‫۳) مالک ساختمان‬ ‫4) شهرداری منطقه‬ ‫2۵- نفوذ آب در الیههای خاک دیواره گودبرداری موجب کاهش .......‬ ‫۱) تراکم و تأثیر درحرکت لغزش الیه خاک را ندارد‬ ‫2) اصطکاک و تأثیر درحرکت لغزش الیه خاک را ندارد.‬ ‫۳) تراکم و تسریع درحرکت لغزش و ریزش آن دارد‬ ‫4) اصطکاک و تسریع درحرکت لغزش و ریزش آن دارد‬ ‫1۵- در ماشینهای تزریق پالستیک سیستم ترموکوالتورهای الکترونیکی با سیستم تعدیل اتوماتیک چه عاملی را کنترل‬ ‫مینماید؟‬ ‫3) حرارت سیلندر تزریق‬ ‫2) درجه حرارت روغن‬ ‫۳) تنظیم بر روی سرعت و ضربه‬ ‫4) تنظیم فشار نهایی تزریق باقابلیت تنظیم‬ ‫۴۵- در یک واحد صنعتی نگهبان کارخانه به هنگام شب و در غیاب کارفرما دوست خود را به کارخانه دعوت مینماید‬ ‫دوست نگهبان بهعنوان مهمان جهت استحمام از حمام کارخانه استفاده نموده و دچار گازگرفتگی گردیده و منجر به فوت‬ ‫وی میگردد با توجه به شرح حادثه مقصرین حادثه کدام است؟‬ ‫۱) شخص حادثهدیده - کارفرما- شرکت گاز‬ ‫2) نگهبان کارخانه - کارفرما‬ ‫۳) نگهبان کارخانه - شخص حادثهدیده‬ ‫4) نگهبان کارخانه - شخص حادثهدیده - کارفرما‬ ‫۵۵- شرکت فاضالب تهران اجرای عملیات حفارش فاضالب شهری را طی قرارداد کتبی به پیمانکار واگذار مینماید در‬ ‫قسمت پیادهرو تعدادی از منهول سوی پیمانکار حفاری گردیده است یکی از ساکنین ساختمان به هنگام خارج شدن از‬ ‫منزل خود ناگهان به داخل متهول سقوط نموده و منجر به فوت وی میگردد مقصرین حادثه کدام است؟‬ ‫۱) پیمانکار‬ ‫2) پیمانکار - دستگاه نظارت (مهندسی مشاور)‬ ‫۳) پیمانکار - حادثهدیده‬ ‫4) دستگاه نظارت - حادثهدیده‬ ‫۶۵- جهت حمل مصالح به طبقات ساختمان از باالبر منصوب در پشتبام استفاده مینمایند جهت نصب داربست و نماکاری‬ ‫ساختمان به علت مانع کار بودن پیمانکار سنگکار به کارفرما دستور میدهد که باالبر را بازکرده و بر روی پشتبام جابجا‬ ‫نماید کارفرما بدون پیاده نمودن الکتروموتور باالبر مهارهای باالبر را بازکرده که در این اثناء موتور آن بر روی ریل حرکت‬ ‫کرده و با ضربه زدن به پایین ساختمان سقوط نموده که براثر اصابت به یکی از کارگران منجر مصدومیت آن میگردد،‬ ‫مقصرین حادثه کدام است؟‬ ‫3) کارفرما‬ ‫2) کارفرما - سنگکار ساختمان‬ ‫۳) کارفرما- کارگر حادثهدیده‬ ‫4) سنگکار ساختمان و حادثهدیده‬ ‫۷۵- سوپاپ اطمینان تعبیهشده بر روی خاموشکننده پودر و گازبر اساس چند اتمسفر فشار تنظیم میگردد؟‬ ‫۳)5۱‬ ‫۱)2۱‬ ‫4)8۱‬ ‫2)4۱‬ ‫8۵- در کدامیک از خاموشکنندهها مسئله کلوخه شدن پودر کمتر وجود دارد؟‬ ‫۳) کف‬ ‫۱) پودر گاز‬ ‫4) محتوی مایعات تبخیر شونده (هالوژنه)‬ ‫2) پودر هوا‬ ‫۹۵ - مالک ساختمان در دست احداث قسمت اجرای اسکلت بتون ساختمان خود طی قرارداد کتبی به پیمانکار واگذار‬ ‫مینماید دریکی از مراحل کاری به هنگامیکه کارگر پیمانکار میلگرد را به طبقات ساختمان حمل مینمود باسیمهای برق‬ ‫شبکه فضایی۱2 کیلوولت برخورد نموده که نتیجتاً منجر به فوت وی میگردد توضیح اینکه شبکه خطوط فضای برق به‬ ‫فاصله حدود2/۱8 متر از مجاور ساختمان عبور کرده است و با توجه به شرح حادثه مقصرین حادثه کدام است؟‬ ‫۱) مالک ساختمان - پیمانکار ساختمان‬ ‫2) مالک ساختمان - پیمانکار ساختمان - کارگر حادثهدیده‬ ‫۳) پیمانکار ساختمان - کارگر حادثهدیده‬ ‫4) برق منطقه - مالک ساختمان - پیمانکار ساختمان‬ ‫۱۶- از مجاور ساختمان در دست احداث شبکه فضایی خطوط انتقال نیرو 1۶ کیلوولت عبور کرده است بهمنظور جلوگیری‬ ‫از خطرات برقگرفتگی حریم سیمهای خطوط برق نسبت به ساختمان چند متر بایستی در نظر گرفته شود.‬ ‫۱)۳۱‬ ‫2)5۱‬ ‫۳)5‬ ‫4)22‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار

آزمون