راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1386

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1386

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Havades_Nashi_Az_Kar_1386

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1386 – گروه‬ ‫ایمنی و حوادث‬ ‫3 - حداکثر مقاومت اتصال زمین مجاز برای هر سیستم چقدر است و مبنای ولتاژ آن چیست؟‬ ‫1)3 اهم بر مبنای ولتاژ فاز۸۰2 ولت‬ ‫2)2 اهم برمبنای ولتاژ فاز۸۰3 ولت‬ ‫3)4 اهم بر مبنای ولتاژ فاز۸22 ولت‬ ‫4) هیچکدام‬ ‫۲ - هادی خنثی چیست؟‬ ‫3) هادی که به نقطه مثبت وصل شده باشد و بهمنظور انتقال انرژی الکتریکی کار مثبتی انجام ندهد‬ ‫2) هادی که به نقطه1/2 وصل شده باشد و بهمنظور انتقال انرژی الکتریکی از آن استفاده نشود‬ ‫3) هادی که به نقطه خنثی وصل شده باشد و بهمنظور انتقال انرژی الکتریکی از آن استفاده شود‬ ‫4) هیچکدام‬ ‫1 - سپر چیست؟ و مصرف آن کدام است؟‬ ‫1 ) سپر وسیله حفاظتی مخصوصی است که مقنی را از آسیب ناشی از سقوط احتمالی مواد و اشیاء محفوظ نگه میدارد‬ ‫2) سپر وسیلهای است که ابتدای شروع به حفر چاه مقنی از آن استفاده کرده و وسایل خویش را محفوظ میدارد‬ ‫3 ) سپر وسیله حفاظتی مخصوصی است که مقنی در مواقع ضروری ا ز آن استفاده نموده خود را از سقوط محفوظ میدارد‬ ‫4) سپر وسیلهای است که مقنی کلیه ابزارآلات خود را با آن حملونقل کرده و محافظت مینماید‬ ‫۴ - بررسیهای الزم که قبل از کندن چاه دستی انجام گیرد را نام ببرید‬ ‫3) بررسی الزم در موردقرارداد بین کارفرما و مقاطعهکار «مقنی» مبنی بر رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی‬ ‫2) بررسی الزم بر وجود قنوات قدیمی، فاضالب و پیها و جنس خاک و الیههای زمین و تأسیسات آب و برق‬ ‫3) بررسیهای الزم در مورد ریزش چاه یا نشتی از فاضالبهای مجاور و مراجعه به تأسیسات آب و برق و تلفن و گاز‬ ‫4) بررسی الزم در مورد سابقه کار مقنی و کسانیکه در حفر چاه اقدام میکنند مبنی بر ایمن کارکرده آنها‬ ‫۵ - برای هر کارگر در کارگاه چه اندازه فضا باید منظور شود‬ ‫1)41 مترمکعب‬ ‫2)۸1 مترمکعب‬ ‫3)21 مترمکعب‬ ‫4)۶1 مترمکعب‬ ‫6 - فضای اشغالشده بهوسیله ماشینآلات یا ابزار و اثاثیه مربوط بکار همچنین فضای باالتر از ارتفاع سه متر جزء، فضای‬ ‫هوای الزم برای هر کارگر در کارگاه محسوب.....‬ ‫3) میشود‬ ‫2) اندازه کافی‬ ‫3) نمیشود‬ ‫4) هیچکدام‬ ‫۷ - در مورد محلهای کار سرپوشیده مقدار حداقل هوای الزم برای هر کارگر برحسب نوع کار هر ساعت چقدرمیباشد؟‬ ‫1)۵2 الی۸3 مترمکعب‬ ‫2 )۵1 الی۸2 مترمکعب‬ ‫3)۸3 الی ۸۵ مترمکعب‬ ‫4)۸2 الی۸3 مترمکعب‬ ‫8 - جلسات کمیته موضوع ماده83 آئیننامه کارهای سخت و زیانآور با حضور حداقل چند نفر از اعضای حاضر در جلسه‬ ‫رسمیت خواهد یافت؟‬ ‫1) ۰ نفر‬ ‫2) ۵ نفر‬ ‫3) ۷ نفر‬ ‫4)41 نفر‬ ‫۹ - کمیته حفاظت در صورت لزوم میتواند چگونه کمیتههایی با شرکت یکی از اعضاء خود و استادکار قسمت مربوطه و‬ ‫یکی از کارکنان همان قسمت تشکیل دهد؟‬ ‫3) تخصصی‬ ‫1) فرعی‬ ‫4) فنی‬ ‫2) اصلی‬ ‫۱3 - تمام ماشینهایی که بهطور مکانیکی کار میکنند و دارای موتور محرک سرخود نیستند بایستی دارای چه وسیلهای‬ ‫باشند که در دسترس کارگر مربوط باشد تا بتواند به سهولت ماشین را متوقف نموده یا بکار انداخت؟‬ ‫1) یک ترمز قوی‬ ‫2) کلید متوقف کننده‬ ‫3 ) یک کالچ‬ ‫4) هیچکدام‬ ‫33 - در چه صورتی تکلیف نشده که تمام قطعات متحرک خارجی موتورها و وسایلی که برای انتقال نیرو بکار میرود و‬ ‫همچنین قسمتهای خطرناک ماشین که در حال کار میباشند دارای حفاظ نباشند؟‬ ‫1 ) وقتی ساختمان ماشین طوری باشد که فاصله اشیاء و افراد با قطعات متحرک2 متر باشد‬ ‫2 ) وقتی ساختمان ماشین طوری باشد که تصادم اشیاء و افراد با قطعات متحرک غیرممکن باشد‬ ‫3 ) وقتی ساختمان ماشین طوری باشد که فاصله اشیاء و افراد با قطعات متحرک غیرقابل دسترسی باشد‬ ‫4 ) وقتی ساختمان ماشین طوری باشد که فاصله اشیاء و افراد با قطعات متحرک نسبتاً زیاد باشد‬ ‫۲3 - برای خاموش کردن حریقهای مایعات قابل اشتعال و انواع مختلف روغنها و رنگها از چه خاموشکنندههایی باید‬ ‫استفاده کرد؟‬ ‫1) بافشار نسبتاً زیاد آب‬ ‫2) قطع سوخت از موضع آتش‬ ‫3) گاز 2‪ CO‬یا خاموشکنندههای پودر شیمیائی‬ ‫4) گاز ‪ N2O‬یا خاموشکنندهای مایع‬ ‫13 - کلیه بناهای دائمی و موقتی مؤسساتی که شامل مقررات قانون کار میباشند باید ازنقطهنظر ساختمانی دارای چه‬ ‫شرایطی باشند؟‬ ‫1 ) تحمل فشار ناشی از حداکثر فشارهای جانبی و مقطعی و زلزله و سیل‬ ‫2) تحمل فشار ناشی از حداکثر لرزشها و صدمات حادث از تحرک ماشینآلات و دستگاههای بدون فونداسیون‬ ‫3 ) تحمل فشار ناشی از حداکثر بارها و اشیاء ثابت و متحرک و تحمل فشار ناشی از ریزش برف و باران و یخبندان و باد و طوفان و‬ ‫تحمل فشار ناشی از بارهای معلق‬ ‫4) هیچکدام‬ ‫۴3 - نگاهداری و ذخیره مایعات قابل اشتعال با نقطه سوخت کمتر از3۲ درجه سانتیگراد در محلی کار حداکثر بایستی‬ ‫چند لیتر باشد؟‬ ‫1)۵1 لیتر‬ ‫2)۶1 لیتر‬ ‫3)۷1‬ ‫4)۰1‬ ‫۵3 - حداقل نیروی کششی برای پاره شدن کمربند اطمینان چند کیلوگرم است؟‬ ‫1)۸۵21 کیلوگرم‬ ‫2)۸۵11 کیلوگرم‬ ‫3)۸۵31 کیلوگرم‬ ‫4)۸۸21 کیلوگرم‬ ‫63 - اتصال زمین چه وقتی مؤثر است؟‬ ‫1) اتصال زمین وقتی مؤثر است که مقاومت کلیه اتصاالت آن کم باشد تا جریان را به زمین هدایت کند‬ ‫2) اتصال زمین وقتی مؤثر است که مقاومت کلیه اجزاء آن کم باشد تا جریان را بهخوبی به زمین هدایت کند‬ ‫3) اتصال زمین وقتی مؤثر است که مقاومت سطح مقطع کابلها کم باشد تا جریان را به زمین هدایت کند‬ ‫4) اتصال زمین وقتی مؤثر است که مقاومت بست های آن کم باشد تا جریان را به زمین هدایت کند‬ ‫۷3 - قبل از ورود کارگران به داخل سیلوهای مواد شیمیائی خشک قبالً بایستی چه اقداماتی انجام گیرد؟‬ ‫1) بایستی ورود مواد را به داخل سیلو موقتاً متوقف و برای جلوگیری از ورود اتفاقی اشخاص پیشبینیهای الزم به عمل آورد‬ ‫2) بایستی ورود مواد را به داخل سیلو قطع نکرده فقط برای ورود افراد اتفاقی اشخاص به محوطه سیلو پیشبینیهای الزم به عمل آورد‬ ‫3) باید ورود مواد را به داخل سیلو کامالً متوقف و برای جلوگیری از ورود اتفاقی آن پیشبینیهای الزم به عمل آورد‬ ‫4) باید ورود مواد را به داخل سیلو قطع نکرده و اقدامات احتیاطی در ورود کارگران به داخل سیلو صورت گیرد ۸‬ ‫83 -فاصله اتاقهای کمپرسور در ابنیه ایکه استیلن محلول در آنها تهیه میشود از ساختمانهای مجاور بایستی اقالً‬ ‫چقدر باشد؟‬ ‫1)۸2 متر‬ ‫2)۸3 متر‬ ‫3)۸4 متر‬ ‫4)۸1 متر‬ ‫۹3 - فاصله اتاقهای کمپرسور در ابنیه ای که استیلن محلول در آنها تهیه میشود از ساختمانهای مجاور درصورتیکه‬ ‫ظرفیت ماهانه کارخانه از۱۱۱۵۲ مترمکعب تجاوز نماید حداقل باید چقدر باشد؟‬ ‫1)۸3 متر‬ ‫2)۸4 متر‬ ‫3) ۸۵ متر‬ ‫4) ۸۶ متر‬ ‫۱۲ - در هوای سرد امکان چه اتفاقی برای تیغهاره به وجود میآید؟‬ ‫3) انبساط و گشادشدن‬ ‫2) انقباض و پاره شدن‬ ‫3) رد شدن تسمه از روی فلکه‬ ‫4) بالاستفاده شدن‬ ‫3۲ - بلند کردن بار بیشازاندازه ظرفیت مجاز در باالبرها در چه مواقعی مجاز میباشد؟‬ ‫1) هنگام حضور افراد صالحیتدار فنی‬ ‫2) هنگام مواقع اضطراری‬ ‫3) هنگام آزمایش دستگاه‬ ‫4) هنگام نیاز مبرم و با حضور افراد واجد شرایط‬ ‫۲۲ - ضریب اطمینان برای کابل بلند کننده جرثقیل چند است؟‬ ‫1) ضریب ۶‬ ‫2) ضریب 4‬ ‫3) ضریب ۰‬ ‫4) ضریب صفر‬ ‫1۲ - کلیه سنگهای سمباده بهاستثناء سمبادههای مخصوص توتراش باید دارای حفاظ مؤثر در مقابل حوادث ناشی از:‬ ‫1) پرتاب پلیسه باشد‬ ‫2) شکستن سنگ باشد‬ ‫3) جابجا شدن سنگ باشد‬ ‫4) هیچکدام‬ ‫۴۲ - فاصله تکیهگاه در سنگ سمباده تا سنگ چقدر است؟‬ ‫1)4 میلیمتر‬ ‫2)3 میلیمتر‬ ‫3)2 میلیمتر‬ ‫4) ۵ میلیمتر‬ ‫۵۲ - در موردی که ماشینهای به هم زن سرباز که در ارتفاعی کمتر از۵۲ سانتیمتر از کف کارگاه قرارگرفته باشد چه‬ ‫اقداماتی باید انجام گیرد؟‬ ‫1) باید اطراف آن حفاظ مؤثر داشته باشد‬ ‫2) باید اطراف ماشین عالوه بر نرده مجهز به پاگیر نیز باشند‬ ‫3) باید سطح استقرار ماشین۵3 سانتیمتر باالتر از زمین باشد‬ ‫4) باید دارای فونداسیون فلزی و بتونی باشد‬ ‫6۲ - در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتیکه مدت در قرارداد ذکر نشود قرارداد چه صورتی خواهد‬ ‫داشت؟‬ ‫1) منقطع عمل خواهد کرد‬ ‫2) عنوان قرارداد نخواهد داشت‬ ‫3) لغو تلقی میشود‬ ‫4) دائمی تلقی میشود‬ ‫۷۲ - در حالت تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاهها قرارداد کارگرانی که قراردادشان قطعیت دارد بیمه چه صورتی‬ ‫خواهد داشت؟‬ ‫3) منتقل میشود‬ ‫3) لغو میشود‬ ‫4) مؤثر نمیباشد‬ ‫2) واگذار میشود‬ ‫8۲ - در مواردی که بهواسطه فورس ماژور و اتمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل میشود و قرارداد کار به حالت تعلیق‬ ‫درمیآید، تشخیص مورد با کدامیک از مراجع قانونی است؟‬ ‫1) وزارت کار و امور اجتماعی‬ ‫2) مجلس شورای اسالمی‬ ‫3) شورای اسالمی کارگاه‬ ‫4) مسجد محلی‬ ‫۹۲ - کارگران ازلحاظ دریافت حقوق یا مستمری ناشی از خدمت - بیماری - بیکاری - ازکارافتادگی و مقررات حمایتی‬ ‫تابع چه قانونی است؟‬ ‫1) قانون کار‬ ‫2 ) کمیتههای امداد‬ ‫3) تأمین اجتماعی‬ ‫4) هاللاحمر‬ ‫۱1 - برای انجام کار مساوی در شرایط مساوی در یک کارگاه مزد زن و مرد چه صورتی خواهد داشت؟‬ ‫1) زن نصف مرد‬ ‫2) مرد دو برابر زن‬ ‫3) زن دو برابر مرد‬ ‫4) مساوی‬ ‫31 - تعیین میزان حداقل دستمزد (سالیانه) به عهده چه سازمانی است؟‬ ‫1) وزارت دارائی‬ ‫2) وزارت بازرگانی‬ ‫3) بانک مرکزی‬ ‫4) شورای عالی کار‬ ‫۲1 - مرخصی استحقاقی کارگران سالیانه چه مدتی است؟‬ ‫1) ده روز‬ ‫2) بیست روز‬ ‫3) یک ماه‬ ‫4) ۵/1 ماه‬ ‫11 - مرخصی استحقاقی کارگران که به کارهای سخت و زیانآور اشتغال دارند چند هفته در سال است؟‬ ‫1) دوهفته‬ ‫2) ۵ هفته‬ ‫3)۸1 هفته‬ ‫4)۵1 هفته‬ ‫۴1 - بازرسان کار و کارشناسان بهداشتکار در مورد چه نوع کارگاه باید تحصیل اجازه از دادستان محل نمایند؟‬ ‫1) کارگاههای جواهرسازی‬ ‫2) کارگاههای وابسته به صنعت نفت‬ ‫3) کارگاههای خانوادگی‬ ‫4) کارگاههای دارای خطرات پرتوهای یونساز‬ ‫۵1 - کدامیک از حوادث احتمالی زیر ناشی از کار میتواند باشد؟‬ ‫1) خودکشی‬ ‫2) درگیری در نزاع خانوادگی‬ ‫3) درگیری در نزاع خیابانی‬ ‫4) زمان رفتوبرگشت به کارگاه‬ ‫61 - کدامیک از مشاغل زیر سخت و زیانآور میتواند باشد؟‬ ‫1) باغبانی‬ ‫2) آسفالتکاری‬ ‫3) آبیاری‬ ‫4) الیروبی قنوات و چاهها‬ ‫۷1 - بیماری حرفهای در رشته کارهای با (جیوه و امالح) شامل طالکوبی - نقره پاشی - دباغی پوستهای گرانبها -‬ ‫عملیات شیمیائی‬ ‫1) سرماخوردگی‬ ‫2) پرخونی‬ ‫3) سکته‬ ‫4) کمخونی‬ ‫81 - بیماری حرفهای جلدی (ساده و چرکی و از نوع اگزما) در ارتباط با چه مواد احتمالی ایجاد میگردد؟‬ ‫1 ) نفتی‬ ‫2) سموم کشاورزی‬ ‫3) خشکشوئی‬ ‫4) سیمان‬ ‫۹1 - محاسبه حق بیمه بر اساس قانون بیمههای اجباری کارگران ساختمانی به عهده چه سازمانی است؟‬ ‫1) تأمین اجتماعی‬ ‫2) بانک مرکزی‬ ‫3) وزارت کار‬ ‫4) شهرداریها‬ ‫۱۴ - چه قشری منحصراً از مزایای قانون بیمههای اجباری کارگران ساختمانی منتفع میشوند؟‬ ‫1) مالکین ساختمانها‬ ‫2) کارفرمایان ساختمانها‬ ‫3) عابرین از مقابل ساختمانها‬ ‫4) کارگران ساختمانی‬ ‫3۴ - مالک دریافت حق بیمه مقطوع از درآمد بیمهشدگان تأمین اجتماعی؟‬ ‫1) کارگران که از دولت مزد دریافت میدارند‬ ‫2) کارگرانی که از شهرداری مزد دریافت میدارند‬ ‫3) کارگرانی که تمام یا قسمتی از درآمد آن بهوسیله مشتریان یا مراجعین به کارگاه تأمین میشود‬ ‫4) کارگرانی که در سفارتخانهها اشتغال دارند‬ ‫۲۴ - بیمهشدهای که برای دو یا چند نفر کارفرما کار کند نحوه پرداخت حق بیمه او چگونه میتواند باشد؟‬ ‫1) کارفرمای اول حق بیمه میدهد‬ ‫2) کارفرمای آخر حق بیمه میدهد‬ ‫3) خود کارگر حق بیمه میدهد‬ ‫4) هریک از کارفرمایان به نسبت مزد یا حقوق که میپردازند حق بیمه میدهند‬ ‫1۴ - ضرباالجل تسلیم گزارش حادثه ناشی از کار به سازمان تأمین اجتماعی که در قانون پیشبینیشده است چه مدتی‬ ‫است؟‬ ‫1) سه روز اداری‬ ‫2 ) سه هفته اداری‬ ‫3) سه ماه اداری‬ ‫4) سه سال اداری‬ ‫۴۴ - درجه کاهش قدرت کار بیمهشده ازکارافتادگی کلی که از غرامت قانونی استفاده باید بکند چند درصد است؟‬ ‫1)%۶1‬ ‫2)%۶3‬ ‫3)%۶4‬ ‫4)%۶۶‬ ‫۵۴ - مالک دریافت غرامت نقص (مقطوع) در قبال چه درجهای از کاهش قدرت کار است؟‬ ‫1) بین1 تا3٪‬ ‫2) بین1 تا31٪‬ ‫3) بین۸1 تا32٪‬ ‫4) بین۸1 تا33٪‬ ‫6۴ - کاربرد اره چندمنظوره؟‬ ‫1) منبتکاری‬ ‫2) پزشکی‬ ‫3) درودگری‬ ‫4) درب و پنجره سازی‬ ‫۷۴ - کار در ارتفاع باالی۲ متر چه نوع ابزار بیخطر خواهد بود؟‬ ‫1) نردبان‬ ‫2) چند صندلی رویهم‬ ‫3) لیفتتراک‬ ‫4) جرثقیل سبدار‬ ‫8۴ - در شروع عملیات چاهکنی برابر آئیننامه و مقررات حفر چاههای دستی درصورتیکه عمق چاه از ۵ متر بگذرد‬ ‫حداقل تعداد کارگران چند نفر باید باشد؟‬ ‫1) یک نفر‬ ‫2) دو نفر‬ ‫3) سه نفر‬ ‫4) چهار نفر‬ ‫۹۴ - در حفر چاههای دستی مقنی با چه کسی در باالی چاه باید ارتباط داشته باشد؟‬ ‫1) مالک ساختمان‬ ‫2) معمار ساختمان‬ ‫3) مهندس ناظر‬ ‫4) فردی که در باالی چاه مستقر است‬ ‫۱۵ - ارتباط مقنی با فرد باالی چاه با چه عالمتی مقدور است؟‬ ‫1) داد زدن‬ ‫2) عالمت دست‬ ‫3) تکان دادن طناب و استفاده از زنگ اخبار‬ ‫4) جدا کردن دلو از طناب‬ ‫3۵ - در محل کار که احتمال خطر انفجار یا حریق باشد استفاده از کدامیک از وسایل زیر بهکلی ممنوع است؟‬ ‫1) مداد‬ ‫2) کاغذ‬ ‫3) اسکناس‬ ‫4) عینک از نوع سلولوئید‬ ‫۲۵ - لباس نسوز کامل شامل باشلق - دستکش - کفش از یک تیکه و سرهم در قبال چه حوادثی کارساز است؟‬ ‫1) حریق و انفجار ناگهانی‬ ‫2) مسافرت دریا‬ ‫3) اسکی‬ ‫4) کوهنوردی‬ ‫1۵ - کاربرد ایجاد کانالهای چوبی یا فلزی در ساختمانهای در حال تخریب؟‬ ‫1) جابجا شدن کارگران‬ ‫2) ایجاد ارتباط با خارج ساختمان‬ ‫3) انتقال مصالح‬ ‫4) تهویه هوا‬ ‫۴۵ - کاربرد گترهای تهیهشده از پنبه کوهی یا مواد مقاوم در مقابل حرارت‬ ‫1) مواد مذاب‬ ‫2) آهنگری‬ ‫3) رانندگی‬ ‫4) جوشکاری‬ ‫۵۵ - باطریهای الکتریکی ثابت با ولتاژ ۱۵ ولت باید در اتاقهای مناسب که:‬ ‫1 ) کف آن در مقابل اسید مقاومت نداشته باشد و به مقدار کفایت تهویه شود قرار گیرد‬ ‫2) کف آن در مقابل اسید مقاومت داشته باشد و به مقدار کفایت تهویه نشود قرار گیرد‬ ‫3 ) کف آن در مقابل اسید مقاومت داشته باشد و به مقدار کفایت تهویه شود قرار گیرد‬ ‫4 ) کف آن در مقابل اسید مقاومت نداشته باشد و به مقدار کفایت تهویه نشود قرار گیرد‬ ‫6۵ - تمام کابلهای برقی و حتی کابلهای مخابرات زیرزمینی باید در عمق بیشتر از ...... زیرزمین قرار داده شود‬ ‫1) ۵ اینچ‬ ‫2)۸1 اینچ‬ ‫3)۵1 اینچ‬ ‫4)۸2 اینچ‬ ‫۷۵ - کارگرانی که با ابزارهای الکتریکی قابلحمل کار میکنند باید از پوشیدن چه نوع لباس و دستکش اجتناب نمایند؟‬ ‫1) کوتاه با دستکش چرمی‬ ‫2) گشاد با گوشههای آزاد و دستکشهای غیر الستیکی‬ ‫3) تنگ با دستکشهای نخی‬ ‫4) بلند و با دستکشهای بافتنی‬ ‫8۵ - اگر از زیر دستگاههای برقی که در معادن داخل روغنکار میکنند در موقع بروز نقص تمام روغن ریخته شود چه‬ ‫مادهای عامل جذب روغن میتواند باشد که به مقدار کافی باید در محلی وجود داشته باشد؟‬ ‫1) خاک رس‬ ‫2) خاکسنگ‬ ‫3) ماسه‬ ‫4) سیمان‬ ‫۹۵ - حداکثر استفاده از ولتاژ برق برای لوکوموتیو و واگنهای حملونقل در معادن‬ ‫1)۸۵1 ولت‬ ‫2)۸۵2 ولت‬ ‫3) 4 ولت‬ ‫4) ۶ ولت‬ ‫۱6 - گروه نجات در معادن به تعداد کارگران در هر نوبتکار که بیش از ۱۵ نفر باشند چند نفر است؟‬ ‫1)2 نفر‬ ‫2)3 نفر‬ ‫3)4 نفر‬ ‫4) ۵ نفر‬ ‫36 - عرض پله کان های عمومی در کارگاه حداقل چقدر است؟‬ ‫1)۸2 سانتیمتر‬ ‫2)۸4 سانتیمتر‬ ‫3) ۸۶ سانتیمتر‬ ‫4)۸21 سانتیمتر‬ ‫۲6 - در کارگاههایی که تهویه طبیعی کافی نباشد از ........ استفاده کرد‬ ‫1) پنکه‬ ‫2) بادبزن برقی‬ ‫3) بادبزن دستی‬ ‫4) تهویه مصنوعی‬ ‫16 - وظیفه قانونی کارفرما در اختیار گذاردن لباسی مجانی به کارگران در سال چند دست است؟‬ ‫1) یکدست‬ ‫2) دودست‬ ‫3) سه دست‬ ‫4) چهار دست‬ ‫۴6 - مسئول ایمنی معدن موظف است کلیه مواد ایمنی معادن را به....... تفهیم نماید‬ ‫1) کارگران‬ ‫2) استادکاران و مسئولین‬ ‫3) افراد اداری‬ ‫4 ) نگهبانان‬ ‫۵6 - در معادن گریزودار هر نوع عملی که ایجاد........نماید ممنوع است‬ ‫1) گردوغبار‬ ‫2) سروصدا‬ ‫3) جرقه ممتد‬ ‫4) هیچکدام‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار

آزمون