دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Havades_Nashi_Az_Kar_1384

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1384 – گروه‬ ‫ایمنی و حوادث‬ ‫3 - حداکثر مقاومت اتصال زمین مجاز برای هر سیستم چقدر است و مبنای ولتاژ آن چیست؟‬ ‫1)3 اهم بر مبنای ولتاژ فاز۸۰2 ولت‬ ‫2)2 اهم برمبنای ولتاژ فاز۸۰3 ولت‬ ‫3)4 اهم بر مبنای ولتاژ فاز۸22 ولت‬ ‫4) هیچکدام‬ ‫۲ - هادی خنثی چیست؟‬ ‫3) هادی که به نقطه مثبت وصل شده باشد و بهمنظور انتقال انرژی الکتریکی کار مثبتی انجام ندهد‬ ‫2) هادی که به نقطه1/2 وصل شده باشد و بهمنظور انتقال انرژی الکتریکی از آن استفاده نشود‬ ‫3) هادی که به نقطه خنثی وصل شده باشد و بهمنظور انتقال انرژی الکتریکی از آن استفاده شود‬ ‫4) هیچکدام‬ ‫1 - سپر چیست؟ و مصرف آن کدام است؟‬ ‫1 ) سپر وسیله حفاظتی مخصوصی است که مقنی را از آسیب ناشی از سقوط احتمالی مواد و اشیاء محفوظ نگه میدارد‬ ‫2) سپر وسیلهای است که ابتدای شروع به حفر چاه مقنی از آن استفاده کرده و وسایل خویش را محفوظ میدارد‬ ‫3 ) سپر وسیله حفاظتی مخصوصی است که مقنی در مواقع ضروری ا ز آن استفاده نموده خود را از سقوط محفوظ میدارد‬ ‫4) سپر وسیلهای است که مقنی کلیه ابزارآلات خود را با آن حملونقل کرده و محافظت مینماید‬ ‫4 - بررسیهای الزم که قبل از کندن چاه دستی انجام گیرد را نام ببرید‬ ‫3) بررسی الزم در موردقرارداد بین کارفرما و مقاطعهکار «مقنی» مبنی بر رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی‬ ‫2) بررسی الزم بر وجود قنوات قدیمی، فاضالب و پیها و جنس خاک و الیههای زمین و تأسیسات آب و برق‬ ‫3) بررسیهای الزم در مورد ریزش چاه یا نشتی از فاضالبهای مجاور و مراجعه به تأسیسات آب و برق و تلفن و گاز‬ ‫4) بررسی الزم در مورد سابقه کار مقنی و کسانیکه در حفر چاه اقدام میکنند مبنی بر ایمن کارکرده آنها‬ ‫۵ - برای هر کارگر در کارگاه چه اندازه فضا باید منظور شود‬ ‫1)41 مترمکعب‬ ‫2)۸1 مترمکعب‬ ‫3)21 مترمکعب‬ ‫4)۶1 مترمکعب‬ ‫۶ - فضای اشغالشده بهوسیله ماشینآلات یا ابزار و اثاثیه مربوط بکار همچنین فضای باالتر از ارتفاع سه متر جزء، فضای‬ ‫هوای الزم برای هر کارگر در کارگاه محسوب.....‬ ‫3) میشود‬ ‫2) اندازه کافی‬ ‫3) نمیشود‬ ‫4) هیچکدام‬ ‫۷ - در مورد محلهای کار سرپوشیده مقدار حداقل هوای الزم برای هر کارگر برحسب نوع کار هر ساعت چقدرمیباشد؟‬ ‫1)۵2 الی۸3 مترمکعب‬ ‫2 )۵1 الی۸2 مترمکعب‬ ‫3)۸3 الی ۸۵ مترمکعب‬ ‫4)۸2 الی۸3 مترمکعب‬ ‫8 - جلسات کمیته موضوع ماده83 آئیننامه کارهای سخت و زیانآور با حضور حداقل چند نفر از اعضای حاضر در جلسه‬ ‫رسمیت خواهد یافت؟‬ ‫1) ۰ نفر‬ ‫2) ۵ نفر‬ ‫3) ۷ نفر‬ ‫4)41 نفر‬ ‫۹ - کمیته حفاظت در صورت لزوم میتواند چگونه کمیتههایی با شرکت یکی از اعضاء خود و استادکار قسمت مربوطه و‬ ‫یکی از کارکنان همان قسمت تشکیل دهد؟‬ ‫3) تخصصی‬ ‫1) فرعی‬ ‫4) فنی‬ ‫2) اصلی‬ ‫۱3 - تمام ماشینهایی که بهطور مکانیکی کار میکنند و دارای موتور محرک سرخود نیستند بایستی دارای چه وسیلهای‬ ‫باشند که در دسترس کارگر مربوط باشد تا بتواند به سهولت ماشین را متوقف نموده یا بکار انداخت؟‬ ‫1) یک ترمز قوی‬ ‫2) کلید متوقف کننده‬ ‫3 ) یک کالچ‬ ‫4) هیچکدام‬ ‫33 - در چه صورتی تکلیف نشده که تمام قطعات متحرک خارجی موتورها و وسایلی که برای انتقال نیرو بکار میرود و‬ ‫همچنین قسمتهای خطرناک ماشین که در حال کار میباشند دارای حفاظ نباشند؟‬ ‫1 ) وقتی ساختمان ماشین طوری باشد که فاصله اشیاء و افراد با قطعات متحرک2 متر باشد‬ ‫2 ) وقتی ساختمان ماشین طوری باشد که تصادم اشیاء و افراد با قطعات متحرک غیرممکن باشد‬ ‫3 ) وقتی ساختمان ماشین طوری باشد که فاصله اشیاء و افراد با قطعات متحرک غیرقابل دسترسی باشد‬ ‫4 ) وقتی ساختمان ماشین طوری باشد که فاصله اشیاء و افراد با قطعات متحرک نسبتاً زیاد باشد‬ ‫۲3 - برای خاموش کردن حریقهای مایعات قابل اشتعال و انواع مختلف روغنها و رنگها از چه خاموشکنندههایی باید‬ ‫استفاده کرد؟‬ ‫1) بافشار نسبتاً زیاد آب‬ ‫2) قطع سوخت از موضع آتش‬ ‫3) گاز 2‪ CO‬یا خاموشکنندههای پودر شیمیائی‬ ‫4) گاز ‪ N2O‬یا خاموشکنندهای مایع‬ ‫13 - کلیه بناهای دائمی و موقتی مؤسساتی که شامل مقررات قانون کار میباشند باید ازنقطهنظر ساختمانی دارای چه‬ ‫شرایطی باشند؟‬ ‫1 ) تحمل فشار ناشی از حداکثر فشارهای جانبی و مقطعی و زلزله و سیل‬ ‫2) تحمل فشار ناشی از حداکثر لرزشها و صدمات حادث از تحرک ماشینآلات و دستگاههای بدون فونداسیون‬ ‫3 ) تحمل فشار ناشی از حداکثر بارها و اشیاء ثابت و متحرک و تحمل فشار ناشی از ریزش برف و باران و یخبندان و باد و طوفان و‬ ‫تحمل فشار ناشی از بارهای معلق‬ ‫4) هیچکدام‬ ‫43 - نگاهداری و ذخیره مایعات قابل اشتعال با نقطه سوخت کمتر از3۲ درجه سانتیگراد در محلی کار حداکثر بایستی‬ ‫چند لیتر باشد؟‬ ‫1)۵1 لیتر‬ ‫2)۶1 لیتر‬ ‫3)۷1‬ ‫4)۰1‬ ‫۵3 - حداقل نیروی کششی برای پاره شدن کمربند اطمینان چند کیلوگرم است؟‬ ‫1)۸۵21 کیلوگرم‬ ‫2)۸۵11 کیلوگرم‬ ‫3)۸۵31 کیلوگرم‬ ‫4)۸۸21 کیلوگرم‬ ‫۶3 - اتصال زمین چه وقتی مؤثر است؟‬ ‫1) اتصال زمین وقتی مؤثر است که مقاومت کلیه اتصاالت آن کم باشد تا جریان را به زمین هدایت کند‬ ‫2) اتصال زمین وقتی مؤثر است که مقاومت کلیه اجزاء آن کم باشد تا جریان را بهخوبی به زمین هدایت کند‬ ‫3) اتصال زمین وقتی مؤثر است که مقاومت سطح مقطع کابلها کم باشد تا جریان را به زمین هدایت کند‬ ‫4) اتصال زمین وقتی مؤثر است که مقاومت بست های آن کم باشد تا جریان را به زمین هدایت کند‬ ‫۷3 - قبل از ورود کارگران به داخل سیلوهای مواد شیمیائی خشک قبالً بایستی چه اقداماتی انجام گیرد؟‬ ‫1) بایستی ورود مواد را به داخل سیلو موقتاً متوقف و برای جلوگیری از ورود اتفاقی اشخاص پیشبینیهای الزم به عمل آورد‬ ‫2) بایستی ورود مواد را به داخل سیلو قطع نکرده فقط برای ورود افراد اتفاقی اشخاص به محوطه سیلو پیشبینیهای الزم به عمل آورد‬ ‫3) باید ورود مواد را به داخل سیلو کامالً متوقف و برای جلوگیری از ورود اتفاقی آن پیشبینیهای الزم به عمل آورد‬ ‫4) باید ورود مواد را به داخل سیلو قطع نکرده و اقدامات احتیاطی در ورود کارگران به داخل سیلو صورت گیرد ۸‬ ‫83 -فاصله اتاقهای کمپرسور در ابنیه ایکه استیلن محلول در آنها تهیه میشود از ساختمانهای مجاور بایستی اقالً‬ ‫چقدر باشد؟‬ ‫1)۸2 متر‬ ‫2)۸3 متر‬ ‫3)۸4 متر‬ ‫4)۸1 متر‬ ‫۹3 - فاصله اتاقهای کمپرسور در ابنیه ای که استیلن محلول در آنها تهیه میشود از ساختمانهای مجاور درصورتیکه‬ ‫ظرفیت ماهانه کارخانه از۱۱۱۵۲ مترمکعب تجاوز نماید حداقل باید چقدر باشد؟‬ ‫1)۸3 متر‬ ‫2)۸4 متر‬ ‫3) ۸۵ متر‬ ‫4) ۸۶ متر‬ ‫۱۲ - در هوای سرد امکان چه اتفاقی برای تیغهاره به وجود میآید؟‬ ‫3) انبساط و گشادشدن‬ ‫2) انقباض و پاره شدن‬ ‫3) رد شدن تسمه از روی فلکه‬ ‫4) بالاستفاده شدن‬ ‫3۲ - بلند کردن بار بیشازاندازه ظرفیت مجاز در باالبرها در چه مواقعی مجاز میباشد؟‬ ‫1) هنگام حضور افراد صالحیتدار فنی‬ ‫2) هنگام مواقع اضطراری‬ ‫3) هنگام آزمایش دستگاه‬ ‫4) هنگام نیاز مبرم و با حضور افراد واجد شرایط‬ ‫۲۲ - ضریب اطمینان برای کابل بلند کننده جرثقیل چند است؟‬ ‫1) ضریب ۶‬ ‫2) ضریب 4‬ ‫3) ضریب ۰‬ ‫4) ضریب صفر‬ ‫1۲ - کلیه سنگهای سمباده بهاستثناء سمبادههای مخصوص توتراش باید دارای حفاظ مؤثر در مقابل حوادث ناشی از:‬ ‫1) پرتاب پلیسه باشد‬ ‫2) شکستن سنگ باشد‬ ‫3) جابجا شدن سنگ باشد‬ ‫4) هیچکدام‬ ‫4۲ - فاصله تکیهگاه در سنگ سمباده تا سنگ چقدر است؟‬ ‫1)4 میلیمتر‬ ‫2)3 میلیمتر‬ ‫3)2 میلیمتر‬ ‫4) ۵ میلیمتر‬ ‫۵۲ - در موردی که ماشینهای به هم زن سرباز که در ارتفاعی کمتر از۵۲ سانتیمتر از کف کارگاه قرارگرفته باشد چه‬ ‫اقداماتی باید انجام گیرد؟‬ ‫1) باید اطراف آن حفاظ مؤثر داشته باشد‬ ‫2) باید اطراف ماشین عالوه بر نرده مجهز به پاگیر نیز باشند‬ ‫3) باید سطح استقرار ماشین۵3 سانتیمتر باالتر از زمین باشد‬ ‫4) باید دارای فونداسیون فلزی و بتونی باشد‬ ‫۶۲ - در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتیکه مدت در قرارداد ذکر نشود قرارداد چه صورتی خواهد‬ ‫داشت؟‬ ‫1) منقطع عمل خواهد کرد‬ ‫2) عنوان قرارداد نخواهد داشت‬ ‫3) لغو تلقی میشود‬ ‫4) دائمی تلقی میشود‬ ‫۷۲ - در حالت تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاهها قرارداد کارگرانی که قراردادشان قطعیت دارد بیمه چه صورتی‬ ‫خواهد داشت؟‬ ‫3) منتقل میشود‬ ‫3) لغو میشود‬ ‫4) مؤثر نمیباشد‬ ‫2) واگذار میشود‬ ‫8۲ - در مواردی که بهواسطه فورس ماژور و اتمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل میشود و قرارداد کار به حالت تعلیق‬ ‫درمیآید، تشخیص مورد با کدامیک از مراجع قانونی است؟‬ ‫1) وزارت کار و امور اجتماعی‬ ‫2) مجلس شورای اسالمی‬ ‫3) شورای اسالمی کارگاه‬ ‫4) مسجد محلی‬ ‫۹۲ - کارگران ازلحاظ دریافت حقوق یا مستمری ناشی از خدمت - بیماری - بیکاری - ازکارافتادگی و مقررات حمایتی‬ ‫تابع چه قانونی است؟‬ ‫1) قانون کار‬ ‫2 ) کمیتههای امداد‬ ‫3) تأمین اجتماعی‬ ‫4) هاللاحمر‬ ‫۱1 - برای انجام کار مساوی در شرایط مساوی در یک کارگاه مزد زن و مرد چه صورتی خواهد داشت؟‬ ‫1) زن نصف مرد‬ ‫2) مرد دو برابر زن‬ ‫3) زن دو برابر مرد‬ ‫4) مساوی‬ ‫31 - تعیین میزان حداقل دستمزد (سالیانه) به عهده چه سازمانی است؟‬ ‫1) وزارت دارائی‬ ‫2) وزارت بازرگانی‬ ‫3) بانک مرکزی‬ ‫4) شورای عالی کار‬ ‫۲1 - مرخصی استحقاقی کارگران سالیانه چه مدتی است؟‬ ‫1) ده روز‬ ‫2) بیست روز‬ ‫3) یک ماه‬ ‫4) ۵/1 ماه‬ ‫11 - مرخصی استحقاقی کارگران که به کارهای سخت و زیانآور اشتغال دارند چند هفته در سال است؟‬ ‫1) دوهفته‬ ‫2) ۵ هفته‬ ‫3)۸1 هفته‬ ‫4)۵1 هفته‬ ‫41 - بازرسان کار و کارشناسان بهداشتکار در مورد چه نوع کارگاه باید تحصیل اجازه از دادستان محل نمایند؟‬ ‫1) کارگاههای جواهرسازی‬ ‫2) کارگاههای وابسته به صنعت نفت‬ ‫3) کارگاههای خانوادگی‬ ‫4) کارگاههای دارای خطرات پرتوهای یونساز‬ ‫۵1 - کدامیک از حوادث احتمالی زیر ناشی از کار میتواند باشد؟‬ ‫1) خودکشی‬ ‫2) درگیری در نزاع خانوادگی‬ ‫3) درگیری در نزاع خیابانی‬ ‫4) زمان رفتوبرگشت به کارگاه‬ ‫۶1 - کدامیک از مشاغل زیر سخت و زیانآور میتواند باشد؟‬ ‫1) باغبانی‬ ‫2) آسفالتکاری‬ ‫3) آبیاری‬ ‫4) الیروبی قنوات و چاهها‬ ‫۷1 - بیماری حرفهای در رشته کارهای با (جیوه و امالح) شامل طالکوبی - نقره پاشی - دباغی پوستهای گرانبها -‬ ‫عملیات شیمیائی‬ ‫1) سرماخوردگی‬ ‫2) پرخونی‬ ‫3) سکته‬ ‫4) کمخونی‬ ‫81 - بیماری حرفهای جلدی (ساده و چرکی و از نوع اگزما) در ارتباط با چه مواد احتمالی ایجاد میگردد؟‬ ‫1 ) نفتی‬ ‫2) سموم کشاورزی‬ ‫3) خشکشوئی‬ ‫4) سیمان‬ ‫۹1 - محاسبه حق بیمه بر اساس قانون بیمههای اجباری کارگران ساختمانی به عهده چه سازمانی است؟‬ ‫1) تأمین اجتماعی‬ ‫2) بانک مرکزی‬ ‫3) وزارت کار‬ ‫4) شهرداریها‬ ‫۱4 - چه قشری منحصراً از مزایای قانون بیمههای اجباری کارگران ساختمانی منتفع میشوند؟‬ ‫1) مالکین ساختمانها‬ ‫2) کارفرمایان ساختمانها‬ ‫3) عابرین از مقابل ساختمانها‬ ‫4) کارگران ساختمانی‬ ‫34 - مالک دریافت حق بیمه مقطوع از درآمد بیمهشدگان تأمین اجتماعی؟‬ ‫1) کارگران که از دولت مزد دریافت میدارند‬ ‫2) کارگرانی که از شهرداری مزد دریافت میدارند‬ ‫3) کارگرانی که تمام یا قسمتی از درآمد آن بهوسیله مشتریان یا مراجعین به کارگاه تأمین میشود‬ ‫4) کارگرانی که در سفارتخانهها اشتغال دارند‬ ‫۲4 - بیمهشدهای که برای دو یا چند نفر کارفرما کار کند نحوه پرداخت حق بیمه او چگونه میتواند باشد؟‬ ‫1) کارفرمای اول حق بیمه میدهد‬ ‫2) کارفرمای آخر حق بیمه میدهد‬ ‫3) خود کارگر حق بیمه میدهد‬ ‫4) هریک از کارفرمایان به نسبت مزد یا حقوق که میپردازند حق بیمه میدهند‬ ‫14 - ضرباالجل تسلیم گزارش حادثه ناشی از کار به سازمان تأمین اجتماعی که در قانون پیشبینیشده است چه مدتی‬ ‫است؟‬ ‫1) سه روز اداری‬ ‫2 ) سه هفته اداری‬ ‫3) سه ماه اداری‬ ‫4) سه سال اداری‬ ‫44 - درجه کاهش قدرت کار بیمهشده ازکارافتادگی کلی که از غرامت قانونی استفاده باید بکند چند درصد است؟‬ ‫1)%۶1‬ ‫2)%۶3‬ ‫3)%۶4‬ ‫4)%۶۶‬ ‫۵4 - مالک دریافت غرامت نقص (مقطوع) در قبال چه درجهای از کاهش قدرت کار است؟‬ ‫1) بین1 تا3٪‬ ‫2) بین1 تا31٪‬ ‫3) بین۸1 تا32٪‬ ‫4) بین۸1 تا33٪‬ ‫۶4 - کاربرد اره چندمنظوره؟‬ ‫1) منبتکاری‬ ‫2) پزشکی‬ ‫3) درودگری‬ ‫4) درب و پنجره سازی‬ ‫۷4 - کار در ارتفاع باالی۲ متر چه نوع ابزار بیخطر خواهد بود؟‬ ‫1) نردبان‬ ‫2) چند صندلی رویهم‬ ‫3) لیفتتراک‬ ‫4) جرثقیل سبدار‬ ‫84 - در شروع عملیات چاهکنی برابر آئیننامه و مقررات حفر چاههای دستی درصورتیکه عمق چاه از ۵ متر بگذرد‬ ‫حداقل تعداد کارگران چند نفر باید باشد؟‬ ‫1) یک نفر‬ ‫2) دو نفر‬ ‫3) سه نفر‬ ‫4) چهار نفر‬ ‫۹4 - در حفر چاههای دستی مقنی با چه کسی در باالی چاه باید ارتباط داشته باشد؟‬ ‫1) مالک ساختمان‬ ‫2) معمار ساختمان‬ ‫3) مهندس ناظر‬ ‫4) فردی که در باالی چاه مستقر است‬ ‫۱۵ - ارتباط مقنی با فرد باالی چاه با چه عالمتی مقدور است؟‬ ‫1) داد زدن‬ ‫2) عالمت دست‬ ‫3) تکان دادن طناب و استفاده از زنگ اخبار‬ ‫4) جدا کردن دلو از طناب‬ ‫3۵ - در محل کار که احتمال خطر انفجار یا حریق باشد استفاده از کدامیک از وسایل زیر بهکلی ممنوع است؟‬ ‫1) مداد‬ ‫2) کاغذ‬ ‫3) اسکناس‬ ‫4) عینک از نوع سلولوئید‬ ‫۲۵ - لباس نسوز کامل شامل باشلق - دستکش - کفش از یک تیکه و سرهم در قبال چه حوادثی کارساز است؟‬ ‫1) حریق و انفجار ناگهانی‬ ‫2) مسافرت دریا‬ ‫3) اسکی‬ ‫4) کوهنوردی‬ ‫1۵ - کاربرد ایجاد کانالهای چوبی یا فلزی در ساختمانهای در حال تخریب؟‬ ‫1) جابجا شدن کارگران‬ ‫2) ایجاد ارتباط با خارج ساختمان‬ ‫3) انتقال مصالح‬ ‫4) تهویه هوا‬ ‫4۵ - کاربرد گترهای تهیهشده از پنبه کوهی یا مواد مقاوم در مقابل حرارت‬ ‫1) مواد مذاب‬ ‫2) آهنگری‬ ‫3) رانندگی‬ ‫4) جوشکاری‬ ‫۵۵ - باطریهای الکتریکی ثابت با ولتاژ ۱۵ ولت باید در اتاقهای مناسب که:‬ ‫1 ) کف آن در مقابل اسید مقاومت نداشته باشد و به مقدار کفایت تهویه شود قرار گیرد‬ ‫2) کف آن در مقابل اسید مقاومت داشته باشد و به مقدار کفایت تهویه نشود قرار گیرد‬ ‫3 ) کف آن در مقابل اسید مقاومت داشته باشد و به مقدار کفایت تهویه شود قرار گیرد‬ ‫4 ) کف آن در مقابل اسید مقاومت نداشته باشد و به مقدار کفایت تهویه نشود قرار گیرد‬ ‫۶۵ - تمام کابلهای برقی و حتی کابلهای مخابرات زیرزمینی باید در عمق بیشتر از ...... زیرزمین قرار داده شود‬ ‫1) ۵ اینچ‬ ‫2)۸1 اینچ‬ ‫3)۵1 اینچ‬ ‫4)۸2 اینچ‬ ‫۷۵ - کارگرانی که با ابزارهای الکتریکی قابلحمل کار میکنند باید از پوشیدن چه نوع لباس و دستکش اجتناب نمایند؟‬ ‫1) کوتاه با دستکش چرمی‬ ‫2) گشاد با گوشههای آزاد و دستکشهای غیر الستیکی‬ ‫3) تنگ با دستکشهای نخی‬ ‫4) بلند و با دستکشهای بافتنی‬ ‫8۵ - اگر از زیر دستگاههای برقی که در معادن داخل روغنکار میکنند در موقع بروز نقص تمام روغن ریخته شود چه‬ ‫مادهای عامل جذب روغن میتواند باشد که به مقدار کافی باید در محلی وجود داشته باشد؟‬ ‫1) خاک رس‬ ‫2) خاکسنگ‬ ‫3) ماسه‬ ‫4) سیمان‬ ‫۹۵ - حداکثر استفاده از ولتاژ برق برای لوکوموتیو و واگنهای حملونقل در معادن‬ ‫1)۸۵1 ولت‬ ‫2)۸۵2 ولت‬ ‫3) 4 ولت‬ ‫4) ۶ ولت‬ ‫۱۶ - گروه نجات در معادن به تعداد کارگران در هر نوبتکار که بیش از ۱۵ نفر باشند چند نفر است؟‬ ‫1)2 نفر‬ ‫2)3 نفر‬ ‫3)4 نفر‬ ‫4) ۵ نفر‬ ‫3۶ - عرض پله کان های عمومی در کارگاه حداقل چقدر است؟‬ ‫1)۸2 سانتیمتر‬ ‫2)۸4 سانتیمتر‬ ‫3) ۸۶ سانتیمتر‬ ‫4)۸21 سانتیمتر‬ ‫۲۶ - در کارگاههایی که تهویه طبیعی کافی نباشد از ........ استفاده کرد‬ ‫1) پنکه‬ ‫2) بادبزن برقی‬ ‫3) بادبزن دستی‬ ‫4) تهویه مصنوعی‬ ‫1۶ - وظیفه قانونی کارفرما در اختیار گذاردن لباسی مجانی به کارگران در سال چند دست است؟‬ ‫1) یکدست‬ ‫2) دودست‬ ‫3) سه دست‬ ‫4) چهار دست‬ ‫4۶ - مسئول ایمنی معدن موظف است کلیه مواد ایمنی معادن را به....... تفهیم نماید‬ ‫1) کارگران‬ ‫2) استادکاران و مسئولین‬ ‫3) افراد اداری‬ ‫4 ) نگهبانان‬ ‫۵۶ - در معادن گریزودار هر نوع عملی که ایجاد........نماید ممنوع است‬ ‫1) گردوغبار‬ ‫2) سروصدا‬ ‫3) جرقه ممتد‬ ‫4) هیچکدام‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن