دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1382

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Havades_Nashi_Az_Kar_1382

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1382 – گروه‬ ‫ایمنی و حوادث‬ ‫3 - عرض پنکهانهای عمومی کارگاهها باید:‬ ‫1)141‬ ‫2)121‬ ‫3)111‬ ‫4)151 سانتیمتر باشد.‬ ‫2 - راهپله حداقل چند پله باید داشته باشد تا در طرف باز آن نرده نصب گردد:‬ ‫1) 8 پله‬ ‫2) 6 پله‬ ‫3) 4 پله‬ ‫4) 5 پله‬ ‫1 - مقدار حداقل چند هوای الزم برای هر کارگر در ساعت برحسب نوع کار چقدر است؟‬ ‫1) 13 تا 15 مترمکعب‬ ‫2) 11 تا 12 مترمکعب‬ ‫3) 51 تا 54 مترمکعب‬ ‫4) 53 تا 16 مترمکعب‬ ‫4 - در چه مواردی نصب برقگیر الزم است؟‬ ‫1) انبارهای مواد قابل اشتعال‬ ‫2) دودکش های مرتفع‬ ‫3) تشکهای مخازن مواد نفتی‬ ‫4) در هر سه مورد الف وب و ج‬ ‫۵ - اتصال کوتاه در الکتریسیته یعنی:‬ ‫1) اتصال بدنه وسایل فنری به زمین‬ ‫2) قطع از کلید و به هم بستن فاز و نول‬ ‫3) اتصال نول به بدنه فلزی‬ ‫4) تماس بین فاز و نول‬ ‫۶ - یک قطعهسنگ از ارتفاع ۵ متری زمین از دست کارگری رهاشده. هنگام رسیدن به زمین سرعت آن:‬ ‫1) 63 کیلومتر در ساعت است‬ ‫2) 54 کیلومتر در ساعت است‬ ‫3) 16 کیلومتر در ساعت است‬ ‫4) 45 کیلومتر در ساعت ایست؟‬ ‫۷ - در کدام یک از حاالت زیر جرثقیل منصوب بر روی کامیون میتواند به اندازه ظرفیت اسمی خود بار بلند. کند.‬ ‫1) کوچکترین زاویه نسبت به سطح افقی‬ ‫2) بلندترین حالت بوم و از پهلو‬ ‫3) کوتاهترین حالت بوم و کوچک ترین زاویه نسبت به خط قائم و در امتداد کامیون از قسمت عقب‬ ‫4) بلندترین حالت بوم - بزرگترین زاویه نسبت به سطح افق‬ ‫8 - در کدامیک از حاالت زیر کمربند ایمنی کامالً ضروری است؟‬ ‫1) کار درروی پشتبام‬ ‫3) کاربر روی جایگاههای داربست‬ ‫3) کار در محلهای لغزنده‬ ‫4) کار در محلهای که نصب حافظ ممکن نیست‬ ‫۹ - فشارقوی با کدامیک از ولتاژهای زیر شروع میشود؟‬ ‫1) 11111 ولت‬ ‫2) 1155 ولت‬ ‫3) 1114 ولت‬ ‫4) 1112 ولت‬ ‫۱3 - اتصال زمین مؤثر کدام است؟‬ ‫1) محکم کردن کابل برق به زمین‬ ‫2) فروکردن سیم در عمق زمین‬ ‫3) کم بودن مقاومت کلیه اجزا به اتصال زمین‬ ‫4) داشت مقاومت زیاد‬ ‫33 - در مواردی که از وسایل الکتریکی قابلحمل استفاده میشود باید:‬ ‫1) ولتاژ هر هادی در زمین از 152 ولت بیشتر نباشد‬ ‫2) از 113 ولت بیشتر نباشد‬ ‫3) از 114 ولت بیشتر نباشد‬ ‫4) از 183 ولت بیشتر نباشد.‬ ‫23 -فشار هوا در ماسکهای تنفسی با هوای تازه نباید از:‬ ‫1) از 52/2 ‪Kg/ Cm‬بیشتر باشد.‬ ‫2) از 55/2 ‪Kg/ Cm‬بیشتر باشد‬ ‫3) از 55/1 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بیشتر باشد‬ ‫4) از 52/1 ‪ Kg/Cm‬بیشتر باشد‬ ‫13 - حداکثر فشار برحسب اتمسفر در بالنهای اکسیژن مجهز به شیر تقلیل فشار برابر با کدامیک از موارد ذیل است‬ ‫(برای استفاده ماسکهای هوای تازه)‬ ‫1)181‬ ‫2)151‬ ‫3)551‬ ‫4)112‬ ‫43 - مایع قابل اشتعال به مایعی اطالق میشود که نقطه اشتعال آن‬ ‫1) از 113 درجه فارنهایت بیشتر باشد.‬ ‫2) از 212 درجه سانتیگراد کمتر باشد‬ ‫3) از 121 درجه سانتیگراد بیشتر باشد‬ ‫4) از 111 درجه سانتیگراد بیشتر باشد‬ ‫۵3 - اگر از اره گرد درودگری به شعاع ۵3 سانتیمتر با سرعت چرخش ‪ P.M‬و ‪ R‬به ۱۱83 دندانهای شکسته و رها گردد و‬ ‫سرعت خطی آن تقریباً برابر خواهد بود با:‬ ‫1) 82/54 متر بر ثانیه‬ ‫2) 82/63 متر بر ثانیه‬ ‫3) 62/82 متر بر ثانیه‬ ‫4) 62/36 متر بر ثانیه‬ ‫۶3 - بخار به حالت گازی به موادی اطالق میشود که در دمای ۵3 درجه و فشار........... به حالت مایع یا جامد درآید‬ ‫1) 5 اتمسفر‬ ‫2) 21 اتمسفر‬ ‫3) 1 اتمسفر‬ ‫4) 3 اتمسفر‬ ‫۷3 - کابلهای فلزی که برای بلند کردن بار مورداستفاده قرار میگیرند نباید ضریب اطمینان آنها کمتر از........ باشد‬ ‫1) 5/4‬ ‫2) 6‬ ‫3) 5‬ ‫4) 5/3‬ ‫83 - زاویه رأس بین شاخههای وسایل بستن بار نباید بیشتر از............. باشد‬ ‫1) 1۰ درجه‬ ‫2)16 درجه‬ ‫3) 55 درجه‬ ‫4)111 درجه‬ ‫۹3 - وقتی گاز کربن منواکسید در هوا از ۵/۱٪ (۵ دهم درصد) باشد معموالً مرگ بعد از ......... روی میدهد‬ ‫1) 16 تا 15 دقیقه‬ ‫2) 15 تا 16 دقیقه‬ ‫3) 11 تا 51 دقیقه‬ ‫4) 12 تا 13 دقیقه‬ ‫۱2 - میل ترکیبی گاز، ‪ CO‬با هموگلوبین خون در مقایسه با میل ترکیبی اکسیژن با هموگلوبین ............. بیشتر است ۱‬ ‫1) 111 تا 151 مرتبه‬ ‫2) 113 تا 153 مرتبه‬ ‫3) 15 تا 111 مرتبه‬ ‫4) 152 تا 113 مرتبه‬ ‫32 - شدیدترین حالت انفجار گاز متان در هوا موقعی روی میدهد که درصد آن در هوا برابر با ............. باشد‬ ‫1) 5/۰ درصد‬ ‫2) 5/4 درصد‬ ‫3) 5/۰1 درصد‬ ‫4) 5/5 درصد‬ ‫22 - در کدام مورد زیر میزان اکسیژن بهصورت درصد موجود در هوا مخاطره انگیز است؟‬ ‫1)5/۰1 درصد‬ ‫2)51 درصد‬ ‫3)5/81 درصد‬ ‫4)۰1 درصد‬ ‫12 - تدوین مقررات ایمنی کاربر روی خطوط و تجهیزات برقدار به عهده کدام نهاد است؟‬ ‫1) شهرداری‬ ‫2) وزارت نیرو‬ ‫3) سازمان برنامه‬ ‫4) وزارت کار‬ ‫42 - برای انجام کاربر روی خطوط و تجهیزات برقدار یا مجاور آنچه دقت ایمنی باید رعایت شود؟‬ ‫1) عایق سیمها‬ ‫2) ثبوت مقره ها‬ ‫3) میزان ولتاژ برق‬ ‫4) آمبوالنس در محل حاضر باشد‬ ‫۵2 - استقامت طنابهای ایمنی برای نجات اضطراری برقکاران‬ ‫1) 1131 کیلوگرم‬ ‫2) 1132 کیلوگرم‬ ‫3) 1133 کیلوگرم‬ ‫4) 1134 کیلوگرم‬ ‫۶2 - حداکثر وزن بار با دست بدون استفاده از ابزار برای کارگران زن‬ ‫1) 5 کیلو‬ ‫2) 11 کیلو‬ ‫3) 51 کیلو‬ ‫4) 12 کیلو‬ ‫۷2 - در چرخ چاه ارتفاع مناسب پیچیدن طناب با سطح زمین‬ ‫1) 111 سانتیمتر‬ ‫2) 18 سانتیمتر‬ ‫3) 16 سانتیمتر‬ ‫4) 12 سانتیمتر‬ ‫82 - حداقل تعداد کارگر از شروع حفر جاه تا انباری‬ ‫1) 6 نفر‬ ‫2) 8 نفر‬ ‫3) 4 نفر‬ ‫4) 1 نفر‬ ‫۹2 - حداکثر فاصله جای پا در حفر چاههای دستی‬ ‫1) 15 سانتیمتر‬ ‫2) 14 سانتیمتر‬ ‫3) 13 سانتیمتر‬ ‫4) 12 سانتیمتر‬ ‫۱1 - حداکثر وزن بار با دست و بدون استفاده از وسایل برای کارگر مرد نوجوان‬ ‫1) 8 کیلو‬ ‫2) 21 کیلو‬ ‫3) 61 کیلو‬ ‫4) 12 کیلو‬ ‫31 - کاربرد ماسک استنشاقی یا هوای فشرده در چاهها‬ ‫1) داخل فاضالب‬ ‫2) سر چاه‬ ‫3) هوای آزاد‬ ‫4) پشت چرخ‬ ‫21 - حساسترین شغل در کارگاهها یا مراکز صنع تی بعد از کارفرما (مدیرعامل)‬ ‫1) نگهبان‬ ‫2) مسئول مالی‬ ‫3) مسئول ایمنی‬ ‫4) مسئول اداری‬ ‫11 - وظیفه کارفرما در واگذاری لباس مجانی در هرسال‬ ‫1) یکدست‬ ‫2) دودست‬ ‫3) سه دست‬ ‫4) چهار دست‬ ‫41 - مرجع رسیدگی به ضرر و زیان از کارگر به کارفرما:‬ ‫1) دادگستری‬ ‫2) شورای اسالمی کارگاه‬ ‫3) هیئت حال اختالف‬ ‫4) دادگاه انقالبی‬ ‫۵1 - موسسه کار و تأمین اجتماعی زیر نظر کدام نهاد است؟‬ ‫1) وزارت کار‬ ‫2) بیمه مرکزی‬ ‫3) شهرداری‬ ‫4) هیئتامنا‬ ‫۶1 - دستکشهای سربی در مقابل اشعه مجهول تا چه اندازه بازوها را باید بپوشاند:‬ ‫1) تمام‬ ‫2) سهچهارم‬ ‫3) یکدوم‬ ‫4) یکچهارم‬ ‫۷1 - با در نظ ر گرفتن وزن سرب دستکشهای سربی کدام انتخاب بشوند:‬ ‫1) سنگین‬ ‫2) سبک‬ ‫3) نرم‬ ‫4) سبک و نرم‬ ‫81 - دستکشهای ایمنی کارگران که گوشت قطعهقطعه میکنند:‬ ‫1) سربی‬ ‫2) کنفی‬ ‫3) چرمی‬ ‫4) زه فوالدی‬ ‫۹1 - تعداد اعضای هیئت حل اختالف‬ ‫1) 3 نفر‬ ‫2) 5 نفر‬ ‫3) 5 نفر‬ ‫4) ۰ نفر‬ ‫۱4 - تصمیمات کمیته انضباط کار نباید مغایر با .............. باشد.‬ ‫1) قانون نظام پزشکی‬ ‫2) قانون کار‬ ‫3) قانون نظاممهندسی‬ ‫4) قانون مدنی‬ ‫34 - کاربرد خاص دستکش سربی‬ ‫1) مواد خورده‬ ‫2) مواد سمی‬ ‫3) مواد عفونی‬ ‫4) اشعه مجهول‬ ‫24 - کارگران ساختمانی دچار حادثه ازنظر درمان و دستمزد حمایت آنها چه خواهد شد؟‬ ‫1) قانون هاللاحمر‬ ‫2) قانون کمیته امداد‬ ‫3) قانون سازمان بهزیستی‬ ‫4) قانون بیمه اجباری کارگران‬ ‫14 - متولی صندوق بیمه محصولات کشاورزی‬ ‫1) بیمه ایران‬ ‫2) بیمه دانا‬ ‫3) بانک رفاه‬ ‫4) بانک کشاورزی‬ ‫44 - مرجع صدور پ روانه کار برای خارجیان‬ ‫1) وزارت خارجه‬ ‫2) اداره گذرنامهها‬ ‫3) وزارت کشور‬ ‫4) وزارت کار‬ ‫۵4 - تعداد اعضاء هیئت تشخیص در حل اختالف:‬ ‫1) 2 نفر‬ ‫2) 3 نفر‬ ‫3) 5 نفر‬ ‫4) 5 نفر‬ ‫۶4 - تعداد اعضای هیئت حل اختالف:‬ ‫1) 5 نفر‬ ‫2)۰ نفر‬ ‫3) 11 نفر‬ ‫4) 41 نفر‬ ‫۷4 - آئیننامه حفاظتی دستگاههای آتشنشانی چند ماه یکبار بازدید خاموشکنندهها را توصیه نموده است؟‬ ‫1) 1 ماه‬ ‫2) سه ماه‬ ‫3) پنج ماه‬ ‫4) هفت ماه‬ ‫84 - دستگاههای مواد قابل اشتعال از جنبه ایمنی و حفاظتی کدام ........... مناسبتر است؟‬ ‫1) در محفظه نصب شود‬ ‫2) مجهز به دستگاه تهویه باشد‬ ‫3) عاری از عوامل ایجاد جرقه باشد‬ ‫4) دارای ساختمان ضد انفجار یا وسیله تخفیف انفجار باشد؟‬ ‫۹4 - برای محدود کردن کورس سنبه در پرسهای مکانیکی فضای بین سنبه و ماتریس چند میلیمتر کافی است؟‬ ‫1) 6 میلیمتر‬ ‫2) 8 میلیمتر‬ ‫3) ۰ میلیمتر‬ ‫4) 11 میلیمتر‬ ‫۱۵ - کاربرد اره چندمنظوره:‬ ‫1) آهنگری‬ ‫2) درودگری‬ ‫3) مکانیکی‬ ‫4) منبتکاری‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن