راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1382

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1382

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Havades_Nashi_Az_Kar_1382

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1382 – گروه‬ ‫ایمنی و حوادث‬ ‫3 - عرض پنکهانهای عمومی کارگاهها باید:‬ ‫1)141‬ ‫2)121‬ ‫3)111‬ ‫4)151 سانتیمتر باشد.‬ ‫2 - راهپله حداقل چند پله باید داشته باشد تا در طرف باز آن نرده نصب گردد:‬ ‫1) 8 پله‬ ‫2) 6 پله‬ ‫3) 4 پله‬ ‫4) 5 پله‬ ‫1 - مقدار حداقل چند هوای الزم برای هر کارگر در ساعت برحسب نوع کار چقدر است؟‬ ‫1) 13 تا 15 مترمکعب‬ ‫2) 11 تا 12 مترمکعب‬ ‫3) 51 تا 54 مترمکعب‬ ‫4) 53 تا 16 مترمکعب‬ ‫4 - در چه مواردی نصب برقگیر الزم است؟‬ ‫1) انبارهای مواد قابل اشتعال‬ ‫2) دودکش های مرتفع‬ ‫3) تشکهای مخازن مواد نفتی‬ ‫4) در هر سه مورد الف وب و ج‬ ‫۵ - اتصال کوتاه در الکتریسیته یعنی:‬ ‫1) اتصال بدنه وسایل فنری به زمین‬ ‫2) قطع از کلید و به هم بستن فاز و نول‬ ‫3) اتصال نول به بدنه فلزی‬ ‫4) تماس بین فاز و نول‬ ‫۶ - یک قطعهسنگ از ارتفاع ۵ متری زمین از دست کارگری رهاشده. هنگام رسیدن به زمین سرعت آن:‬ ‫1) 63 کیلومتر در ساعت است‬ ‫2) 54 کیلومتر در ساعت است‬ ‫3) 16 کیلومتر در ساعت است‬ ‫4) 45 کیلومتر در ساعت ایست؟‬ ‫۷ - در کدام یک از حاالت زیر جرثقیل منصوب بر روی کامیون میتواند به اندازه ظرفیت اسمی خود بار بلند. کند.‬ ‫1) کوچکترین زاویه نسبت به سطح افقی‬ ‫2) بلندترین حالت بوم و از پهلو‬ ‫3) کوتاهترین حالت بوم و کوچک ترین زاویه نسبت به خط قائم و در امتداد کامیون از قسمت عقب‬ ‫4) بلندترین حالت بوم - بزرگترین زاویه نسبت به سطح افق‬ ‫8 - در کدامیک از حاالت زیر کمربند ایمنی کامالً ضروری است؟‬ ‫1) کار درروی پشتبام‬ ‫3) کاربر روی جایگاههای داربست‬ ‫3) کار در محلهای لغزنده‬ ‫4) کار در محلهای که نصب حافظ ممکن نیست‬ ‫۹ - فشارقوی با کدامیک از ولتاژهای زیر شروع میشود؟‬ ‫1) 11111 ولت‬ ‫2) 1155 ولت‬ ‫3) 1114 ولت‬ ‫4) 1112 ولت‬ ‫۱3 - اتصال زمین مؤثر کدام است؟‬ ‫1) محکم کردن کابل برق به زمین‬ ‫2) فروکردن سیم در عمق زمین‬ ‫3) کم بودن مقاومت کلیه اجزا به اتصال زمین‬ ‫4) داشت مقاومت زیاد‬ ‫33 - در مواردی که از وسایل الکتریکی قابلحمل استفاده میشود باید:‬ ‫1) ولتاژ هر هادی در زمین از 152 ولت بیشتر نباشد‬ ‫2) از 113 ولت بیشتر نباشد‬ ‫3) از 114 ولت بیشتر نباشد‬ ‫4) از 183 ولت بیشتر نباشد.‬ ‫23 -فشار هوا در ماسکهای تنفسی با هوای تازه نباید از:‬ ‫1) از 52/2 ‪Kg/ Cm‬بیشتر باشد.‬ ‫2) از 55/2 ‪Kg/ Cm‬بیشتر باشد‬ ‫3) از 55/1 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بیشتر باشد‬ ‫4) از 52/1 ‪ Kg/Cm‬بیشتر باشد‬ ‫13 - حداکثر فشار برحسب اتمسفر در بالنهای اکسیژن مجهز به شیر تقلیل فشار برابر با کدامیک از موارد ذیل است‬ ‫(برای استفاده ماسکهای هوای تازه)‬ ‫1)181‬ ‫2)151‬ ‫3)551‬ ‫4)112‬ ‫43 - مایع قابل اشتعال به مایعی اطالق میشود که نقطه اشتعال آن‬ ‫1) از 113 درجه فارنهایت بیشتر باشد.‬ ‫2) از 212 درجه سانتیگراد کمتر باشد‬ ‫3) از 121 درجه سانتیگراد بیشتر باشد‬ ‫4) از 111 درجه سانتیگراد بیشتر باشد‬ ‫۵3 - اگر از اره گرد درودگری به شعاع ۵3 سانتیمتر با سرعت چرخش ‪ P.M‬و ‪ R‬به ۱۱83 دندانهای شکسته و رها گردد و‬ ‫سرعت خطی آن تقریباً برابر خواهد بود با:‬ ‫1) 82/54 متر بر ثانیه‬ ‫2) 82/63 متر بر ثانیه‬ ‫3) 62/82 متر بر ثانیه‬ ‫4) 62/36 متر بر ثانیه‬ ‫۶3 - بخار به حالت گازی به موادی اطالق میشود که در دمای ۵3 درجه و فشار........... به حالت مایع یا جامد درآید‬ ‫1) 5 اتمسفر‬ ‫2) 21 اتمسفر‬ ‫3) 1 اتمسفر‬ ‫4) 3 اتمسفر‬ ‫۷3 - کابلهای فلزی که برای بلند کردن بار مورداستفاده قرار میگیرند نباید ضریب اطمینان آنها کمتر از........ باشد‬ ‫1) 5/4‬ ‫2) 6‬ ‫3) 5‬ ‫4) 5/3‬ ‫83 - زاویه رأس بین شاخههای وسایل بستن بار نباید بیشتر از............. باشد‬ ‫1) 1۰ درجه‬ ‫2)16 درجه‬ ‫3) 55 درجه‬ ‫4)111 درجه‬ ‫۹3 - وقتی گاز کربن منواکسید در هوا از ۵/۱٪ (۵ دهم درصد) باشد معموالً مرگ بعد از ......... روی میدهد‬ ‫1) 16 تا 15 دقیقه‬ ‫2) 15 تا 16 دقیقه‬ ‫3) 11 تا 51 دقیقه‬ ‫4) 12 تا 13 دقیقه‬ ‫۱2 - میل ترکیبی گاز، ‪ CO‬با هموگلوبین خون در مقایسه با میل ترکیبی اکسیژن با هموگلوبین ............. بیشتر است ۱‬ ‫1) 111 تا 151 مرتبه‬ ‫2) 113 تا 153 مرتبه‬ ‫3) 15 تا 111 مرتبه‬ ‫4) 152 تا 113 مرتبه‬ ‫32 - شدیدترین حالت انفجار گاز متان در هوا موقعی روی میدهد که درصد آن در هوا برابر با ............. باشد‬ ‫1) 5/۰ درصد‬ ‫2) 5/4 درصد‬ ‫3) 5/۰1 درصد‬ ‫4) 5/5 درصد‬ ‫22 - در کدام مورد زیر میزان اکسیژن بهصورت درصد موجود در هوا مخاطره انگیز است؟‬ ‫1)5/۰1 درصد‬ ‫2)51 درصد‬ ‫3)5/81 درصد‬ ‫4)۰1 درصد‬ ‫12 - تدوین مقررات ایمنی کاربر روی خطوط و تجهیزات برقدار به عهده کدام نهاد است؟‬ ‫1) شهرداری‬ ‫2) وزارت نیرو‬ ‫3) سازمان برنامه‬ ‫4) وزارت کار‬ ‫42 - برای انجام کاربر روی خطوط و تجهیزات برقدار یا مجاور آنچه دقت ایمنی باید رعایت شود؟‬ ‫1) عایق سیمها‬ ‫2) ثبوت مقره ها‬ ‫3) میزان ولتاژ برق‬ ‫4) آمبوالنس در محل حاضر باشد‬ ‫۵2 - استقامت طنابهای ایمنی برای نجات اضطراری برقکاران‬ ‫1) 1131 کیلوگرم‬ ‫2) 1132 کیلوگرم‬ ‫3) 1133 کیلوگرم‬ ‫4) 1134 کیلوگرم‬ ‫۶2 - حداکثر وزن بار با دست بدون استفاده از ابزار برای کارگران زن‬ ‫1) 5 کیلو‬ ‫2) 11 کیلو‬ ‫3) 51 کیلو‬ ‫4) 12 کیلو‬ ‫۷2 - در چرخ چاه ارتفاع مناسب پیچیدن طناب با سطح زمین‬ ‫1) 111 سانتیمتر‬ ‫2) 18 سانتیمتر‬ ‫3) 16 سانتیمتر‬ ‫4) 12 سانتیمتر‬ ‫82 - حداقل تعداد کارگر از شروع حفر جاه تا انباری‬ ‫1) 6 نفر‬ ‫2) 8 نفر‬ ‫3) 4 نفر‬ ‫4) 1 نفر‬ ‫۹2 - حداکثر فاصله جای پا در حفر چاههای دستی‬ ‫1) 15 سانتیمتر‬ ‫2) 14 سانتیمتر‬ ‫3) 13 سانتیمتر‬ ‫4) 12 سانتیمتر‬ ‫۱1 - حداکثر وزن بار با دست و بدون استفاده از وسایل برای کارگر مرد نوجوان‬ ‫1) 8 کیلو‬ ‫2) 21 کیلو‬ ‫3) 61 کیلو‬ ‫4) 12 کیلو‬ ‫31 - کاربرد ماسک استنشاقی یا هوای فشرده در چاهها‬ ‫1) داخل فاضالب‬ ‫2) سر چاه‬ ‫3) هوای آزاد‬ ‫4) پشت چرخ‬ ‫21 - حساسترین شغل در کارگاهها یا مراکز صنع تی بعد از کارفرما (مدیرعامل)‬ ‫1) نگهبان‬ ‫2) مسئول مالی‬ ‫3) مسئول ایمنی‬ ‫4) مسئول اداری‬ ‫11 - وظیفه کارفرما در واگذاری لباس مجانی در هرسال‬ ‫1) یکدست‬ ‫2) دودست‬ ‫3) سه دست‬ ‫4) چهار دست‬ ‫41 - مرجع رسیدگی به ضرر و زیان از کارگر به کارفرما:‬ ‫1) دادگستری‬ ‫2) شورای اسالمی کارگاه‬ ‫3) هیئت حال اختالف‬ ‫4) دادگاه انقالبی‬ ‫۵1 - موسسه کار و تأمین اجتماعی زیر نظر کدام نهاد است؟‬ ‫1) وزارت کار‬ ‫2) بیمه مرکزی‬ ‫3) شهرداری‬ ‫4) هیئتامنا‬ ‫۶1 - دستکشهای سربی در مقابل اشعه مجهول تا چه اندازه بازوها را باید بپوشاند:‬ ‫1) تمام‬ ‫2) سهچهارم‬ ‫3) یکدوم‬ ‫4) یکچهارم‬ ‫۷1 - با در نظ ر گرفتن وزن سرب دستکشهای سربی کدام انتخاب بشوند:‬ ‫1) سنگین‬ ‫2) سبک‬ ‫3) نرم‬ ‫4) سبک و نرم‬ ‫81 - دستکشهای ایمنی کارگران که گوشت قطعهقطعه میکنند:‬ ‫1) سربی‬ ‫2) کنفی‬ ‫3) چرمی‬ ‫4) زه فوالدی‬ ‫۹1 - تعداد اعضای هیئت حل اختالف‬ ‫1) 3 نفر‬ ‫2) 5 نفر‬ ‫3) 5 نفر‬ ‫4) ۰ نفر‬ ‫۱4 - تصمیمات کمیته انضباط کار نباید مغایر با .............. باشد.‬ ‫1) قانون نظام پزشکی‬ ‫2) قانون کار‬ ‫3) قانون نظاممهندسی‬ ‫4) قانون مدنی‬ ‫34 - کاربرد خاص دستکش سربی‬ ‫1) مواد خورده‬ ‫2) مواد سمی‬ ‫3) مواد عفونی‬ ‫4) اشعه مجهول‬ ‫24 - کارگران ساختمانی دچار حادثه ازنظر درمان و دستمزد حمایت آنها چه خواهد شد؟‬ ‫1) قانون هاللاحمر‬ ‫2) قانون کمیته امداد‬ ‫3) قانون سازمان بهزیستی‬ ‫4) قانون بیمه اجباری کارگران‬ ‫14 - متولی صندوق بیمه محصولات کشاورزی‬ ‫1) بیمه ایران‬ ‫2) بیمه دانا‬ ‫3) بانک رفاه‬ ‫4) بانک کشاورزی‬ ‫44 - مرجع صدور پ روانه کار برای خارجیان‬ ‫1) وزارت خارجه‬ ‫2) اداره گذرنامهها‬ ‫3) وزارت کشور‬ ‫4) وزارت کار‬ ‫۵4 - تعداد اعضاء هیئت تشخیص در حل اختالف:‬ ‫1) 2 نفر‬ ‫2) 3 نفر‬ ‫3) 5 نفر‬ ‫4) 5 نفر‬ ‫۶4 - تعداد اعضای هیئت حل اختالف:‬ ‫1) 5 نفر‬ ‫2)۰ نفر‬ ‫3) 11 نفر‬ ‫4) 41 نفر‬ ‫۷4 - آئیننامه حفاظتی دستگاههای آتشنشانی چند ماه یکبار بازدید خاموشکنندهها را توصیه نموده است؟‬ ‫1) 1 ماه‬ ‫2) سه ماه‬ ‫3) پنج ماه‬ ‫4) هفت ماه‬ ‫84 - دستگاههای مواد قابل اشتعال از جنبه ایمنی و حفاظتی کدام ........... مناسبتر است؟‬ ‫1) در محفظه نصب شود‬ ‫2) مجهز به دستگاه تهویه باشد‬ ‫3) عاری از عوامل ایجاد جرقه باشد‬ ‫4) دارای ساختمان ضد انفجار یا وسیله تخفیف انفجار باشد؟‬ ‫۹4 - برای محدود کردن کورس سنبه در پرسهای مکانیکی فضای بین سنبه و ماتریس چند میلیمتر کافی است؟‬ ‫1) 6 میلیمتر‬ ‫2) 8 میلیمتر‬ ‫3) ۰ میلیمتر‬ ‫4) 11 میلیمتر‬ ‫۱۵ - کاربرد اره چندمنظوره:‬ ‫1) آهنگری‬ ‫2) درودگری‬ ‫3) مکانیکی‬ ‫4) منبتکاری‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار

آزمون