راهکار دسترسی به کالای علمی و فنی، با کیفیت و قیمت مناسب

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Havades_Nashi_Az_Kar_1381

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381 – گروه‬ ‫ایمنی و حوادث‬ ‫3 - آسانسورهای مورداستفاده در ساختمانها چند نوع هستند؟ نام ببرید و هرکدام را مختصراً شرح دهید . (1 نمره)‬ ‫2 - یک صفحه ماشین فرز دستی که مورداستفاده سنگکاران ساختمانها میباشد دارای ۳1 سانتیمتر قطر و ‪R. P.M‬‬ ‫شش هزار میباشد و اگر تکه کوچکی از لبه آن در حین کار برش شکسته و پرتاب شود:‬ ‫اوالً: در چه امتدادی به حرکت درمیآید.‬ ‫ثانیاً: با انجام محاسبه، سرعت پرتاب اولیه این قطعه را برحسب متر بر ثانیه به دست آورید‬ ‫قطر = ‪d‬‬ ‫13/1=‪����‬‬ ‫(1 نمره)‬ ‫1 - سیستم ارتینگ را در وسایل برقی شرح دهید و توضیح دهید که چرا برای برق شهر باید اجباراً از این سیستم در‬ ‫منازل و وسایل برقی استفاده شود؟ (1 نمره)‬ ‫1 - برای آنکه اره گرد معمولی (فوالدی) ماشین چوببری بهنگام کار بدون اشکال کار کند و باعث بلند کردن و پرتاب‬ ‫قطعه کار از سطح میز اره نشود چه تمهیداتی بکار میبرند؟‬ ‫ثانیاً: تفاوت اره گرد معمولی (فوالدی) با اره گرد الماسه در چیست؟ (1 نمره)‬ ‫۵ - علت اینکه همیشه در آبگرم کن گازی دیواری، گاز کربن منواکسید به میزان زیاد تولید میشود چیست؟ شرح دهید.‬ ‫(1 نمره)‬ ‫۶ - وظیفه مهندسین ناظر از منظر آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی چه میباشد؟ (1 نمره)‬ ‫۷ - در چه صورتی پیمانکار مسئول اجرای مقررات آییننامه ساختمان میباشد و چه نوع مسئولیتی را عهدهدار است؟ (2‬ ‫نمره)‬ ‫8 - سازه موقت نگهبان در چه قسم تی از حفاری زمین اجرا میشود؟ (2 نمره)‬ ‫۹ - حداکثر ضریب اطمینان داربست چند برابر بارهای قرار دادهشده بر روی آن بایستی طراحی و محاسبه‬ ‫گردد؟ (2 نمره)‬ ‫۳3 - فرق بیماریهای ناشی از کار و حوادث کار را بیان کنید. (3 نمره)‬ ‫33 - طریق ایمنی خراب کردن دیوار در ساختمانها را مختصراً شرح دهید . (3 نمره)‬ ‫23 - الزام اجباری عملی حفاظتی زنان کارگر در محل نزدیکی قسمتهای گردنده ماشینها چیست؟ (3 نمره)‬ ‫13 - وسایل حفاظتی افرادی کارگران را نام ببرید. (3 نمره)‬ ‫13 - کاربرد دستکشهای ساختهشده از زره فوالدی را مختصراً شرح دهید. (3 نمره)‬ ‫۵3 - بررسیهای ایمنی قبل از شروع به حفر چاههای دستی (سنتی) را مختصراً شرح دهید. (3 نمره)‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار

آزمون