دانلود رايگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمي دادگستري رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمي دادگستري

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1377

1,000 تومان
0 تومان
کد محصول : Havades_Nashi_Az_Kar_1377

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سوالات آزمون رشته حوادث ناشی از کار کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1377 – گروه‬ ‫ایمنی و حوادث‬ ‫7 – شرح دهید پرسهای مکانیکی که بهوسیله دست تغذیه میشوند باید دارای چه وسایلی باشند‬ ‫۲ – واحدهای اندازهگیری فشار در ظروف تحتفشار را نام ببرید‬ ‫7 - درصورتیکه تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو یا فوت کارگر‬ ‫شود چه مجازات یا مجازاتی در انتظار متخلفان از تکالیف مقرر در قانون کار خواهد بود‬ ‫۴ - در اجرای یک قرارداد دولتی (احداث فرودگاه) بر وفق نرم سازمان برنامه، پیمانکار برنده، احداث ۶ کیلومتر باند‬ ‫فرودگاه را به دستدوم یکجا واگذار میکند (با موافقت کارفرما) دستدوم به ازای هر یک کیلومتر پیمانکار میگمارد (۶‬ ‫پیمانکار) در خالل کار و اختالط مرزها، دفعتاً سه نفر کارگران مجری به دلیلی دچار حادثه فوت و نقص عضو میشوند به‬ ‫نظر شما در سلسلهمراتب ذکرشده کارفرما چه کسی است؟ لطفاً سؤال را بشکافید...‬ ‫5 - دو سر یک ریسمان یا مفتول سیمی مقاوم در یک خط افقی بدو نقاط ‪ A‬و ‪ B‬دو دیوار مقابل هم مرتبط و متصل شده‬ ‫است نیروی وزن ‪ P‬در وسط آن اثر. میکند با استفاده از فرمولها و روابطی که به دست میآورید در خصوص نیروی کشش‬ ‫وارده از ناحیه ریسمان یا سیم به نقاط ‪ A‬و ‪ B‬با توجه به شکل ترسیمشده مشروحاً بحث کنید ۰ ( میدانیم که سیم یا‬ ‫ریسمان تحت اثر نیروی ‪ P‬همیشه از راستای صد در صد افقی خارج میشود)‬ ‫۶ - در شکلهای زیر یک اره چوببری ساده را مالحظه میکنید قطعهای که با شماره یک نشان دادهشده چه نام دارد ۰‬ ‫منظور از نصب و کاربرد آن را بهطور کامل شرح دهید.‬ ‫.‬ ‫1 - شر ایطی که جهت اجرای صحیح مقررات ایمنی در مورد سیستم ‪ T. N‬الزم است را شرح دهید.‬ ‫۸ - جنس کمربندهای اطمینان بایستی چگونه باشد و اندازههای آن چقدر است؟ و استقامت آن را در مقابل نیروهای‬ ‫کششی با عدد بنویسید.‬ ‫۹ - درباره کار با انواع جرثقیلها ۲ مورد خاص بر اساس آئیننامههای مصوب الزم است دقت و رعایت شود آن دو مورد‬ ‫کدامند؟‬ ‫۰7 - درباره کارهای سخت و زیانآور معلومات خود را بیان کنید و حمایتهای . قانونی را در درباره مشمولین موضوع‬ ‫مشروحاً ذکر بفرمایید، اخیراً ق شری از کارکنان جامعه مشمول این نوع کارشدهاند (در رسانهها اعالم گردیده) شما میدانید‬ ‫آن گروه کدامند؟‬ ‫7 - هنگام کار با جرثقیل جهت جابجایی بار، مناسبترین زاویه بین دوشاخه کابل مخصوص (سیم بکسل) بستن بار چند‬ ‫درجه باید باشد؟ توضیح دهید. (۲ نمره)‬ ‫۲ - علت چپ و راست بو دن دندانههای اره چوببری برقی را شرح داده و خطرات احتمالی ناشی از عدم چپ و راست‬ ‫بودن دندانه را شرح دهید. (۲ نمره)‬ ‫7 - چهار نکته ایمنی در استفاده از مولدهای گاز استیلن را بیان کنید (۲ نمره)‬ ‫۴ - چگونگی ایمنسازی درباره فیوزها. کلیدهای خودکار و کلیدهای معمولی را بنویسید.‬ ‫(7 نمره)‬ ‫5 - چگونگی ایمنسازی درباره سنگ سمباده (بشقابی، استوانهای لقمهای) را شرح دهید (7 نمره)‬ ‫۶ - نکات الزم الرعایه در عملیات حفر انباری چاههای دستی را توضیح دهید. (۴ نمره)‬ ‫1 - تمهیدات ایمنی را برای منفجر ساختن مواد ناریه به طریق الکتریکی در معادن ذکر کنید. (۲ نمره)‬ ‫۸ - روشهای ایمنسازی و حفاظتی کارکنان با مو اد رادیواکتیو و خطر پرتوهای یونساز را شرح دهید. (۲ نمره)‬ ‫۹ - حوادث ناشی از کار را تعریف کنید و حمایتهای قانونی را که در اثر حادثه به ذینفع تعلق میگیرد بهطور مشروح‬ ‫بنویسید ۰ (۲ نمره)‬ ‫۰7 - کارگر فنی یک شرکت صنعتی تولید بر ای انجام تعمیرات، ابزار کارش را برداشته و برای رفتن به محل سوار بر دامپر‬ ‫شده است. در بین راه قطعهای از ابزارش افتاده و زیر پاکت دامپر قرار میگیرد. کارگر دامپر را متوقف و بهوسیله اهرم‬ ‫مخصوص پاکت را باالبرده و خمشده و پس از برداشتن ابزار در حال بلند شدن با حرکت و پائین آمدن باکت سرش زیر آن‬ ‫لهشده و منجر به ف وت وی شده است.‬ ‫چگونگی حادثه را بررسی و حدود مسئولیتهای کارگر، سرپرست، مدیر و ۰۰۰ را در این حادثه مشخص و گزارش دهید (۴‬ ‫نمره)‬ ‫7 - دفعات آزمایشهای پزشکی در مورد افرادی که در کارگاه، آزمایشگاههای خطردار پرتوهای یونساز انتقال دارند؟ در‬ ‫سال چند بار و در چه مدتهای زمانی الزم است. |‬ ‫۲ - پرتوگیری طبیعی را شرح دهید‬ ‫7 - مرخصی کارگران که در کارهای سخت و زیان آورد اشتغال بکار دارند چه مدت است؟‬ ‫۴ - حریم درجهیک و دو خطوط هوائی نیروی برق ردیف ولتاژ -۰۰۰۰7 تا -۰۰۰۰۲ ولت چقدر است؟‬ ‫5 - اصطالح خویشفرما را تعریف کنید‬ ‫۶ - تعریف کارگر ازنظر قانون کار چیست؟‬ ‫1 - خصوصیات کارآموز کار را تعریف کنید‬ ‫۸ - همزمانی فرمانها در پرسکاری را توضیح دهید‬ ‫۹ - غرامت مقطوع نقص عضو را تعریف کنید‬ ‫۰7 - آلودگیهای کارگاهها را نام ببرید.‬

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته حوادث ناشی از کار

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
وزن